intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6

  1. VÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn l­¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng ®­îc h×nh thµnh th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng. Nhµ n­íc ®· thay ®æi kÕt cÊu tiÒn l­¬ng ®­a sù ­u ®·i b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ... Cïng víi tiÒn l­¬ng. §ång thêi Nhµ n­íc còng cã chÝnh s¸ch n©ng cao tiÒn l­¬ng lùc l­îng lao ®éng c«ng t¸c ë n«ng th«n miÒn nói h¶i ®¶o. ChÝnh nhê cã sù thay ®æi ®ã trong tiÒn l­¬ng vµ lao ®éng (gi¶m lao ®éng tõ 48 tiÕng ®Õn 40 tiÕng trong mét tuÇn) t¹o cho ng­êi lao ®éng høng thó lµm viÖc h¬n qua ®ã gi¸n tiÕp n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµm cho thÞ tr­êng s¶n phÈm hµng ho¸ ph¸t triÓn nhanh chãng. c. Ngoµi nh÷ng c«ng cô trªn , Nhµ n­íc cßn ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ b»ng c¸c chiÕn l­îc, c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n can thiÖp vµo c¸c hiÖn t­îng c¸c quan hÖ kinh tÕ b»ng c«ng cô l·i su©t vµ chØ tiªu kÕ ho¹ch võa lµ c«ng cô, võa lµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®iÒu khiÓn nÒn kinh tÕ. KÕ ho¹ch ho¸ lµ c«ng cô thÓ hiÖn c¸c môc tiªu lý t­ëng cña nÒn kinh tÕ, nhê cã kÕ ho¹ch mµ chÝnh phñ cã thÓ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, cña c¸c bé, c¸c ngµnh c¸c ®Þa ph­¬ng kÕ ho¹ch ho¸ lµ c«ng cô duy nhÊt ®Ó chÝnh phñ cã thÓ chuyÓn t¶i néi dung ®­êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ qu¶n lý tËp trung. KÕ ho¹ch gióp cho kh«ng nh÷ng chÝnh phñ mµ c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nh×n nhËn ®óng h­íng ®i sao 46
  2. cho cã l¬Þ nhÊt bëi kÕ ho¹ch còng nh­ mét dù ¸n ®­îc ®­a ra bµn luËn ph©n tÝch tr­íc khi ®­a vµo sö dông. Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ. KÕ ho¹ch cã ®óng cã hiÖu qu¶ th× nÒn kinh tÕ th«ng qua ®ã mµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc. Thùc tÕ cho thÊy c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ c¶ ViÖt Nam ta khi b­íc vµo x©y dùng nÒn kinh tÕ ®Òu ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch nh»m ®Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong t­¬ng lai. KÕ ho¹ch ®ã cã thÓ lµ ng¾n h¹n trung h¹n hay dµi h¹n, 5 n¨m, 10 n¨m 20 n¨m hoÆc cã thÓ dµi h¬n. 3. Thùc tr¹ng qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc ë ViÖt Nam hiÖn nay. Kh¸c víi mét sè n­íc trªn thÕ giíi, chóng ta tiÕn lªn CNXH tõ mét n­íc n«ng nghiÖp nghÌo nµn vµ l¹c hËu mµ bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn lªn chñ nghÜa t­ b¶n. Bëi vËy chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®ã lµ do chóng ta ch­a chuÈn bÞ ®­îc c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó tiÕn lªn CNXH. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ cña n­íc ta tr­íc ®©y dËp khu«n theo m« h×nh kinh tÕ cña Liªn x« víi chÕ ®é x· héi c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt d­íi hai h×nh thøc lµ së h÷u toµn d©n vµ së h÷u tËp thÓ trong ®ã së h÷u toµn d©n ®ãng vai trß chñ ®¹o. XuÊt ph¸t tõ quan niÖm 47
  3. nÒn kinh tÕ XHCN lµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch, quy luËt ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch lµ quy luËt ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nªn nhµ n­íc ta lÊy kÕ ho¹ch ho¸ lµm c«ng cô chñ yÕu ®Ó qu¶n lý kinh tÕ. ViÖc l·nh ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n cã kÕ ho¹ch lµ mét vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt trong nhiÖm vô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc XHCN. C«ng cô ®æi míi nÒn kinh tÕ cña n­íc ta b¾t ®Çu tõ §¹i héi VI cña §¶ng. §ã lµ ®iÓm mèc cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Tõ ®¹i héi 6 nhµ n­íc ta míi thÊy râ lîi Ých cña viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ ®ã lµ thêi ®iÓm §¶ng ta x¸c ®Þnh ph¶i chuyÓn dÇn nÒn kinh tÕ tù nhiªn tù cung tù cÊp, nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp ®ang tån t¹i sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Trong h¬n 10 n¨m ®æi míi ®Êt n­íc ta ®· ph¶i ®èi phã víi rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng nhê sù l·nh ®¹o, sù qu¶n lý chÆt chÏ cña §¶ng vµ ®Æc biÖt lµ vai trß tham gia ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc, sù ®Þnh h­íng theo kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ n­íc theo h­íng cã lîi nhÊt nªn chØ trong mét thêi gian ng¾n nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ sau: 48
  4. 49
  5. kÕt luËn §èi víi ViÖt nam tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu tiÕn lªn XHCN, tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn KTTT ®Þnh h­íng XHCN th× vai trß nhµ n­íc lµ v« cïng quan träng. Th«ng qua vai trß qu¶n lý ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc sÏ t¹o ra cho nÒn kinh tÕ n­íc ta mét tr×nh ®é ph¸t triÓn míi tr¸nh nguy c¬ tôt hËu xa h¬n so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ång thêi c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n. H¬n 10 n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ ®· ®em l¹i cho ViÖt Nam nh÷ng thµnh tùu to lín cùc kú quan träng. §ã chÝnh lµ mèc míi trong sù ph¸t triÓn t­ t­ëng cña §¶ng. Tõ ®¹i héi 6 n¨m 1986 §¶ng ta ®· khëi x­íng qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ theo KTTT ®Þnh h­íng XHCN ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. T­ t­ëng ®¹i héi 7 (1991) l¹i mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi lµ cÇn thiÕt vµ vai trß kinh tÕ cña Nhµ n­íc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. V× vËy §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy n©ng cao h¬n n÷a nh÷ng 50
  6. mÆt tÝch cùc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ h¹n chÕ tèi ®a mÆt tiªu cùc. §ång thêi nhµ n­íc ph¶i n©ng cao h¬n n÷a hiÖu lùc vµ vai trß kinh tÕ trong viÖc qu¶n lý ®iÒu tiÕt ë tÇm vÜ m« nÒn kinh tÕ. Ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n liÒn víi ph¸t triÓn x· héi nh»m lµm cho "mäi ng­êi cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n ®¶m b¶o c«ng b»ng d©n chñ". 51
  7. Tµi liÖu tham kh¶o 1.Vèn hiÖn §¹i héi §¶ng 6,7,8 2. Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c Lª nin tËp 2 - NXBGD 3. Gi¸o tr×nh LÞch sö häc thuyÕt kinh tÕ - NXBGD 1995 4. C¬ chÕ thÞ tr­êng vµ vai trß kinh tÕ cña nhµ n­íc ë ViÖt Nam NXB thèng kª 1994 5. §æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ë n­íc ta 6. Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ 7. TÝnh chñ ®¹o cña doanh nghiÖp nhµ n­íc trong nÒn KTTT ë n­íc ta hiÖn nay. 8. Kinh tÕ häc cña Samuelson - NXBGD 9. Kinh tÕ häc cña David Begg - NXBGD 52
  8. 10. T¹p chÝ: - Kinh tÕ vµ dù b¸o 3/98 - Kinh tÕ ph¸t triÓn 68/98; 88/98; 97/98 - Th«ng tin lý luËn 7/98 - T¹p chÝ luËt 3/98 53

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản