intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7

  1. Lêi më ®Çu Kinh tÕ lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng thay ®æi, nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh toµn cÇu ho¸ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng tr­ëng, nã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung. ViÖc qu¶n lý tèt hay kh«ng, lu«n lµ vÊn ®Ò cã ¶nh h­ëng ®Õn sù tån vong cña mét doanh nghiÖp. Nh­ng ®Ó qu¶n lý tèt cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè nµo? yÕu tè kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu tè qu¶n lý truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng g× tÝch luü cña qu¸ khø lµ cña c¶i cho t­¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n lý ph­¬ng §«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi ®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt lµ chÝnh s¸ch, vÞ ®øc, trung dung trong §øc trÞ - Khæng Tö. Ng­êi viÕt quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "T­ t­ëng §øc TrÞ cña Khæng Tö vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay" nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch, giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy nã cßn ®óng ®¾n hay kh«ng hay ®· lçi thêi. 1
  2. Nh÷ng khã kh¨n chång chÊt do t­ liÖu Ýt, Ýt ng­êi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng ng­êi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoÆc ®­a ra nhËn xÐt hîp lý khi kinh nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c do thêi gian gÊp rót ®· lµm cho ng­êi viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. V­ît qua khã kh¨n, ng­êi viÕt quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc nghiªn cøu. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2
  3. Ch­¬ng I T­ t­ëng “§øc trÞ” cña Khæng Tö I. T­ t­ëng §øc TrÞ cña Khæng Tö 1. Khæng Tö - Nhµ qu¶n lý xuÊt s¾c Khæng Tö lµ mét nh©n vËt lín cã ¶nh h­ëng tíi diÖn m¹o vµ sù ph¸t triÓn cña mét sè d©n téc. ë tæ quèc «ng, Khæng häc cã lóc bÞ ®¸nh gi¸ lµ hÖ t­ t­ëng b¶o thñ cña (nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm rÊt nhiÒu vÒ sù tr× trÖ vÒ mÆt x· héi cña Trung Quèc”. ë nh÷ng n­íc kh¸c trong khu vùc nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc, Singapor... Khæng Gi¸o l¹i ®­îc xem xÐt nh­ mét nÒn t¶ng v¨n ho¸ tinh thÇn t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ c¸c quèc gia theo m« h×nh x· héi “æn ®Þnh, kû c­¬ng vµ ph¸t triÓn”. Sù ®¸nh gi¸ vÒ Khæng Tö rÊt kh¸c nhau, tr­íc hÕt lµ v× nh÷ng mËp mê cña lÞch sö. ¤ng sèng c¸ch chóng ta h¬n 2 3
  4. ngh×n n¨m tr¨m n¨m vµ sau «ng cã rÊt nhiÒu häc trß, m«n ph¸i ph¸t triÓn hÖ t­ t­ëng nho gi¸o theo nhiÒu h­íng kh¸c nhau. Cã khi tr¸i ng­îc víi t­ t­ëng cña thÇy. ë Trung Quèc vai trß cña «ng ®· nhiÒu lÇn th¨ng gi¸ng theo quan ®iÓm vµ xu h­íng chÝnh trÞ, song ®Õn nay, «ng vÉn l¹i ®­îc ®¸nh gi¸ cao, UNESCO ®· thõa nhËn «ng lµ mét “danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi”. ViÖc t¸ch riªng tõng khÝa c¹nh trong c¸i tµi n¨ng ®a d¹ng vµ thèng nhÊt cña «ng ®· t×m ra mét Khæng Tö lµ nhµ t­ t­ëng lín vÒ TriÕt häc, chÝnh trÞ häc, ®¹o ®øc häc vµ gi¸o dôc häc. Trong c¸c lÜnh vùc ®ã thËt khã x¸c ®Þnh ®©u lµ ®ãng gãp lín nhÊt cña «ng. Cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng, tÇm vãc cña Khæng Tö lín h¬n khÝa c¹nh ®ã céng l¹i, vµ sÏ lµ khiÕm khuyÕt nÕu kh«ng nghiªn cøu «ng nh­ mét nhµ qu¶n lý. NÕu thèng nhÊt víi quan niÖm nhµ qu¶n lý lµ nhµ l·nh ®¹o cña mét tæ chøc, lµ ng­êi “thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh th«ng qua nh÷ng ng­êi kh¸c th× Khæng Tö ®óng lµ ng­êi nh­ vËy. 2. Khæng Tö - nhµ t­ t­ëng qu¶n lý cña thuyÕt §øc trÞ 4
  5. Sèng trong mét x· héi n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt kÐm ph¸t triÓn vµo cuèi ®êi Xu©n Thu, ®Çy c¶nh “®¹i lo¹n” vµ “v« ®¹o”, b¶n th©n ®· tõng lµm nhiÒu nghÒ “bØ lËu” råi lµm quan cai trÞ, Khæng Tö nhËn thøc ®­îc nhu cÇu vÒ hoµ b×nh, æn ®Þnh, trËt tù vµ thÞnh v­îng cña x· héi vµ mäi thµnh viªn. Kh¸c víi Trang Tö coi ®êi nh­ méng, kiÕp ng­êi phï du chØ cèt “toµn sinh” cho b¶n th©n, Khæng Tö lµ mét ng­êi “nhËp thÓ” vµ lu«n tr¨n trë víi chuyÖn qu¶n lý cña x· héi theo c¸ch tèt nhÊt. Song, «ng kh«ng ph¶i lµ mét nhµ c¸ch m¹ng tõ d­íi lªn, «ng chØ muèn thùc hiÖn nh÷ng c¶i c¸ch x· héi tõ trªn xuèng, b»ng con ®­êng “§øc trÞ”. X· héi lý t­ëng mµ Khæng Tö muèn x©y dùng lµ mét x· héi phong kiÕn cã t«n ti, trËt tù. Tõ Thiªn Tö tíi c¸c ch­ hÇu lín nhá, tõ quý téc tíi b×nh d©n, ai cã phËn nÊy, ®Òu cã quyÒn lîi vµ nhiÖm vô sèng hoµ h¶o víi nhau, gióp ®ì nhau, nhÊt lµ h¹ng vua chóa, hä ph¶i cã bæn phËn d­ìng d©n- lo cho d©n ®ñ ¨n ®ñ mÆc, vµ bæn phËn gi¸o d©n b»ng c¸ch nªu g­¬ng vµ dËy lÔ, nh¹c, v¨n, ®øc, bÊt ®¾c dÜ míi dïng h×nh ph¸p. X· héi ®ã lÊy gia ®×nh lµm c¬ së vµ h×nh mÉu, träng hiÕu ®Ô, yªu trÎ, kÝnh gi¸. Mäi ng­êi ®Òu träng t×nh c¶m vµ 5
  6. c«ng b»ng, kh«ng cã ng­êi qu¸ nghÌo hoÆc qu¸ giµu; ng­êi giµu th× khiªm tèn, gi÷ lÔ, ng­êi nghÌo th× “l¹c ®¹o”. Dï sao th× ý t­ëng trªn còng ®­îc c¶ hai giai cÊp bãc lét vµ bÞ bãc lét thêi ®ã dÔ chÊp nhËn h¬n, dÔ thùc hiÖn h¬n so víi h×nh mÉu x· héi v« chÝnh phñ “ngu si h­ëng th¸i b×nh” cña L·o Tö vµ mÉu “quèc c­êng qu©n t«n” b»ng h×nh ph¹t hµ kh¾c vµ l¹m dông b¹o lùc cña ph¸i ph¸p gia. C¸i “cèt” lý luËn ®Ó x©y dùng x· héi trªn, c¸i gióp cho c¸c nhµ cai tr× lËp l¹i trËt tù tõ x· héi v« ®¹o chÝnh lµ ®¹o Nho - ®¹o Nh©n cña Khæng Tö. Cho nªn, dï cã nãi vÒ chÝnh trÞ, gi¸o dôc hay ®¹o ®øc th× Khæng Tö ®Òu xuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nh©n sù vµ môc ®Ých cña «ng chÝnh lµ xaay dùng mét x· héi nh©n b¶n. 2.1. §¹o nh©n vÒ qu¶n lý Víi vò trô quan “thiªn, ®Þa, nh©n - v¹n vËt nhÊt thÓ”, trêi vµ ng­êi t­¬ng hîp, Khæng Tö nhËn thÊy c¸c sù vËt cña v¹n vËt tu©n theo mét quy luËt kh¸ch quan mµ «ng gäi lµ trêi “mÖnh trêi”. Con ng­êi theo Nho häc “lµ c¸i ®øc cña trêi, sù giao hîp ©m d­¬ng, sù héi tô cña quû thÇn, c¸i khÝ tinh tó 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản