intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9

  1. ch­a thÓ cã qu¶n lý xÝ nghiÖp còng nh­ kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý xÝ nghiÖp. Thêi bÊy giê, viÖc qu¶n lý quèc gia lµ viÖc mäi ng­êi quan t©m nhÊt, ®ã còng lµ chÝnh sù. Do ®ã, Khæng Tö quan t©m ®Õn “ChÝnh”. Quan t©m vµ nghiªn cøu viÖc qu¶n lý quèc gia lµ rÊt tù nhiªn. Nh­ng qu¶n lý quèc gia lµ qu¶n lý! Cßn vÒ ®iÓm qu¶n lý con ng­êi, nã còng cã nÐt chung nh­ bÊt cø viÖc qu¶n lý nµo. Do ®Êy, t­ t­ëng qu¶n lý cña Khæng Tö cã ý nghÜa phæ biÕn. Qu¶n lý häc ph­¬ng T©y truyÒn thèng cho r»ng qu¶n lý lµ qu¶n lý, lu©n lý ®¹o ®øc lµ lu©n lý ®¹o ®øc, hai ph¹m trï ®ã kh«ng cã liªn quan víi nhau. Nh­ng qu¶n lý lµ c¸i g×? Suy cho cïng, qu¶n lý lµ qu¶n lý con ng­êi. Trong qu¶n lý, ®èi víi con ng­êi th× qu¶n lý lµ c¸i g×? Qu¶n lý mäi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi. Cßn lu©n lý ®¹o ®øc, lµ quy ph¹m chuÈn mùc hµnh vi gi÷a con ng­êi víi con ng­êi. Do ®Êy gi÷a lu©n lý ®¹o ®øc vµ qu¶n lý lµ cã quan hÖ mËt thiÕt. Qu¶n lý cã nghÜa lµ xö lý tèt mäi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi nhau. VÝ dô trong qu¶n lý xÝ nghiÖp lµ cÇn xö lý tèt hai quan hÖ lín cña con ng­êi víi néi bé xÝ nghiÖp bªn ngoµi. Quan hÖ gi÷a xÝ nghiÖp víi bªn ngoµi lµ: Quan hÖ gi÷a xÝ nghiÖp víi kh¸ch hµng, gi÷a xÝ nghiÖp víi tiÒn tÖ, tiªu thô, 13
  2. cung øng... Do ®Êy còng tù nhiªn rót ra kÕt luËn lµ Khæng Tö kh«ng cã t­ t­ëng qu¶n lý. Nh­ng qua ph©n tÝch ë trªn, chóng ta cã thÓ nh×n thÊy râ nhËn thøc Êy lµ phiÕn diÖn. So víi c¸ch qu¶n lý truyÒn thèng cña ph­¬ng T©y vµ ph¸p gia cæ ®¹i cña Trung Quèc, c¸ch qu¶n lý cña Khæng Tö ®i mét con ®­êng kh¸c. ¤ng nhÊn m¹nh ®øc trÞ, nhÊn m¹nh lÊy lu©n lý ®¹o ®øc ®Ó gi¸o ho¸ nh©n d©n. §­¬ng nhiªn ë thêi Khæng Tö, néi dung cña lu©n lý kh¸c víi ngµy nay. Trong khi Khæng Tö nhÊn m¹nh nghiªn cøu “vÞ chÝnh” qu¶n lý, th× néi dung lu©n lý vµ néi dung qu¶n lý cã sù kh¸c biÖt. Nh­ng ®ã chØ lµ sù c¸ biÖt cña vÊn ®Ò, kh«ng thÓ thay ®æi ®­îc kÕt luËn chung vÒ mèi quan hÖ kh¨ng khÝt gi÷a qu¶n lý vµ lu©n lý ®¹o ®øc. Qu¶n lý lµ thÓ thèng nhÊt h÷u c¬ cña t­ t­ëng qu¶n lý vµ thuËn qu¶n lý. T­ t­ëng qu¶n lý lµ c¸i b¶n chÊt, thuËt qu¶n lý chØ lµ c¸i ph¸t sinh mµ th«i. Nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt qu¶n lý vµ thµnh b¹i cña nã lµ t­ t­ëng qu¶n lý chø kh«ng ph¶i lµ thuËt qu¶n lý. Tõ ý nghÜa Êy, lÊy “thuËt” ®Ó thay thÕ qu¶n lý phiÕn diÖn. Còng v× lý do Êy, quyÕt kh«ng nªu v× Khæng häc kh«ng cã “thuËt” mµ phñ ®Þnh Khæng Tö tõng bµn ®Õn qu¶n lý, phñ ®Þnh t­ t­ëng qu¶n lý cña Khæng Tö. 14
  3. VËy, t­ t­ëng häc thuyÕt lÔ trÞ (VÞ §øc) cña Khæng Tö lµ: Lµm g× muèn thµnh c«ng còng ph¶i cã chÝnh danh (lÏ ph¶i), ph¶i biÕt chän ng­êi hiÒn tµi gióp viÖc, ph¶i thu phôc lßng ng­êi, ph¶i ®óng ®¹o vµ ph¶i tiÕt kiÖm. C¸c «ng cho r»ng con ng­êi ph¶i chia thµnh 2 lo¹i: qu©n tö th× cã nghÜa, cßn tiÓu nh©n th× chØ ch¨m lo ®iÒu lîi. 2.2. Khæng Tö víi tÇng líp qu¶n lý chuyªn nghiÖp §¹o nh©n cña Khæng Tö lµ nÒn t¶ng cña häc thuyÕt qu¶n lý ®øc trÞ, kû c­¬ng vµ ph¸t triÓn thÞnh v­îng. Trong mét x· héi s¶n xuÊt th« s¬, cã sù ®èi chäi vÒ lîi Ých vµ t­¬ng ph¶n râ rÖt gi÷a ng­êi giµu vµ kÎ nghÌo th× rÊt khã thùc hiÖn ®iÒu nh©n cho toµn x· héi. T­ t­ëng cña Khæng Tö ®· ®­îc c¸c vua chóa sau nµy häc tËp, x©y dùng mét hÖ thèng tuyÓn lùa nh©n tµi cho quèc gia. C¨n cø vµo kÕt qu¶ c¸c kú thi, nh÷ng ng­êi ®ç ®¹t, dï xuÊt th©n tõ giai cÊp nµo, ®Òu ®­îc ®Ò b¹t c¸c chøc vô qu¶n lý, tõ thÊp ®Õn cao. ChÕ ®é tuyÓn chän nh©n tµi nµy ®· t¹o ra mét ®¼ng cÊp c¸c nhµ qu¶n lý ë nhiÒu n­íc ph­¬ng §«ng kiÓu Khæng gi¸o. ThuyÕt chÝnh danh cña Khæng Tö ®ßi hái ®Æt tªn ®óng sù vËt vµ gäi sù vËt b»ng ®óng tªn cña nã, khiÕn danh ®óng víi 15
  4. thùc chÊt sù vËt. Trong qu¶n lý, chÝnh danh lµ ph¶i lµm viÖc xøng ®¸ng víi danh hiÖu chøc vô mµ ng­êi ®ã ®­îc giao. Muèn chÝnh danh th× th©n ph¶i chÝnh (cã nh©n), kh«ng chÊp nhËn thãi x¶o tr¸, lõa läc hoÆc viÖc l¹m dông chøc quyÒn. §· mang c¸i danh lµ vua ph¶i lµm trßn tr¸ch nhiÖm cña mét vÞ vua, kh«ng sÏ mÊt c¶ danh vµ ng«i. Khæng Tö cã t­ t­ëng khi viÖc lµm v­ît qu¸ tr¸ch nhiÖm vµ danh vÞ, Khæng Tö gäi lµ “ViÖt vÞ”. Khæng Tö cho r»ng mÇm mèng cña lo¹n l¹c, bÊt æn cña quèc gia lµ c¸c hµnh vi “viÖt vÞ”, “tiÕm lÔ” cña tÇng líp cai trÞ. Ngµy nay, nh×n l¹i, chóng ta thÊy t­ t­ëng qu¶n lý cña Khæng Tö cã nhiÒu ®iÓm b¶o thñ, thiÕu d©n chñ vµ ¶o t­ëng. Nh­ng ë thêi «ng, luËt ph¸p cßn rÊt s¬ sµi, quyÒn lùc thùc sù ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ý chÝ vµ hµnh vi cña vua vµ tÇng líp cai trÞ, ng­êi d©n cßn ®ãi nghÌo, dèt n¸t, kh«ng cã quyÒn tù b¶o vÖ m×nh. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, Khæng Tö muèn x©y dùng x· héi lý t­ëng b»ng c¸ch b¾t ®Çu “tõ trªn xuèng d­íi”, «ng ph¶i kªu gäi lßng khoan dung, sù g­¬ng mÉu cña c¸c nhµ qu¶n lý. 16
  5. Ch­¬ng II VËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i I. VËn dông trong thùc tiÔn Trong thùc tiÔn c¶i c¸ch qu¶n lý doanh nghiÖp liªn quan ®Õn hai ®Æc tÝnh lín lµ tÝnh d©n téc vµ tÝnh thêi ®¹i cña qu¶n lý, vÒ kh¸ch quan còng tån t¹i hai th¸i ®é cùc ®oan ®èi víi hai ®Æc tÝnh lín nµy. §ã chÝnh lµ: HoÆc lµ chñ nghÜa b¶o thñ d©n téc chØ nhÊn m¹nh tÝnh d©n téc cña qu¶n lý mµ coi nhÑ tÝnh thêi ®aÞ, hoÆc chñ nghÜa h­ v« d©n téc chØ nhÊn m¹nh tÝnh thêi ®¹i cña qu¶n lý mµ coi nhÑ tÝnh d©n téc. Hai th¸i ®é nµy, vÒ nhËn thøc ®Ó phiÕn diÖn, trong thùc tiÔn ®Òu lµ cã h¹i. Noi g­¬ng kinh nghiÖm cña NhËt B¶n, trong hai th¸i ®é cùc ®oan nµy còng nªn t×m ®­îc “Trung ®¹o” vµ kiªn tr× “trung dung”. §ã chÝnh lµ mét mÆt biÓu hiÖn kh¸c cña ®¹o trung dung trong qu¶n lý doanh nghiÖp. “Trung ®¹o” nµy ®ßi hái sù thèng nhÊt hoµn mü gi÷a tÝnh d©n téc vµ tÝnh thêi ®¹i ho¸ qu¶n lý doanh nghiÖp, thùc hiÖn viÖc hiÖn ®¹i ho¸ qu¶n 17
  6. lý doanh nghiÖp cã b¶n s¾c d©n téc, còng tøc lµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã ®Æc s¾c cña Trung Quèc. Tõ gãc ®é qu¶n lý hiÖn ®¹i, tiÕn hµnh ph©n tÝch, gi¸m ®Þnh toµn diÖn mét l­ît ®èi víi qu¶n lý truyÒn thèng cña Trung Quèc, còng chÝnh lµ xem xÐt mét c¸ch hÖ thèng “hiÖn thùc” qu¶n lý doanh nghiÖp. §èi víi nh÷ng t­ t­ëng, lý luËn, chÕ ®é, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc chøng minh qua thùc tiÔn l©u dµi, ®· cã ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ d©n téc, l¹i phï hîp víi ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, ph¶i tiÕn hµnh kh¼ng ®Þnh, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®Çy ®ñ. §èi víi nh÷ng c¸i cã ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ d©n téc, nh­ng kh«ng hoµn toµn phï hîp víi ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, nªn c¨n cø yªu cÇu cña qu¶n lý hiÖn ®¹i. D­íi tiÒn ®Ò gi÷ g×n ®Æc tÝnh c¬ b¶n d©n téc, tiÕn hµnh c¶i t¹o, lo¹i bá, lµm cho nã phï hîp víi ®ßi hái cña qu¶n lý hiÖn ®¹i. Ch¼ng h¹n thùc tiÔn c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng tiÕn hµnh mÊy chôc n¨m l¹i ®©y trong c¸c xÝ nghiÖp cña Trung Quèc ®¹i lôc ®· phï hîp víi quan niÖm nghÜa lîi trong truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc, l¹i nhÊt trÝ ë tr×nh ®é t­¬ng ®èi lín víi qu¶n lý mÒm, qu¶n lý cña thÕ giíi ngµy nay rÊt chó träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản