intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành quy trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3

Chia sẻ: Dsfds Dfxzcv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p3

  1. 1. T×nh h×nh t¨ng tr­ëng doanh nghiÖp Trong giai ®o¹n 1996-2000, sè l­îng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh ho¹t ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n t¨ng lªn ®¸ng kÓ, sè hé kinh doanh c¸ thÓ t¨ng 6,02%, sè doanh nghiÖp t¨ng 45,61%, nh­ng kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m (sè hé kinh doanh c¸ thÓ n¨m 1997 gi¶m, sè doanh nghiÖp n¨m 1998 gi¶m vµ t¨ng m¹nh tõ n¨m 2000 khi cã LuËt doanh nghiÖp). Trong c¬ cÊu c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, c¸c hé c¸ thÓ chiÕm sè l­îng rÊt lín, ®Õn cuèi n¨m 2000 cã 2.137.731 hé vµ 29.548 doanh nghiÖp. Trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, doanh nghiÖp t­ nh©n chiÕm sè l­îng lín nhÊt, tiÕp ®Õn lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, sau ®ã lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh chiÕm sè l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. 1.1. §èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ Hé kinh doanh c¸ thÓ cã sè l­îng lín, ph¸t triÓn réng r·i nhiÒu n¨m nay. Sè hé kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp tõ 19
  2. 1.498.611 hé n¨m 1992 t¨ng lªn 2.016.259 hé n¨m 1996. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 7,68%/n¨m, mçi n¨m t¨ng b×nh qu©n 129.412 hé. Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000 sè l­îng hé kinh doanh c¸ thÓ t¨ng chËm, ®Õn n¨m 2000 míi cã 2.137.731 hé, b×nh qu©n t¨ng 1,47%/n¨m, mçi n¨m t¨ng 30.300 hé c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp. Hé n«ng nghiÖp ngoµi hîp t¸c x· n¨m 2000 cã 7.656.165 hé. Tæng céng n¨m 2000 cã 9.793.787 hé kinh doanh c¸ thÓ. Quy m« cña hé kinh doanh c¸ thÓ nãi chung rÊt nhá, sö dông lao ®éng trong gia ®×nh lµ chÝnh, trung b×nh mçi hé cã 1-2 lao ®éng. Vèn kinh doanh Ýt. Ngo¹i lÖ, qua kh¶o s¸t thùc tÕ ë c¸c thµnh phè lín, cã nhiÒu hé kinh doanh c¸ thÓ thuª ®Õn hµng chôc thËm chÝ hµng tr¨m lao ®éng nh­ c¬ së §øc Ph¸t (c¬ së lµm b¸nh ngät ë thµnh phè Hå ChÝ Minh) thuª tíi 900 lao ®éng. 1.2. §èi víi doanh nghiÖp t­ nh©n * §¨ng ký doanh nghiÖp 20
  3. Doanh nghiÖp t­ nh©n thùc hiÖn ®¨ng ký kinh doanh tõ khi cã LuËt c«ng ty vµ LuËt doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng rÊt nhanh. TÝnh chung thêi kú 1991-2000, sè doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh t¨ng b×nh qu©n lµ 96,24%/n¨m. Tõ 132 doanh nghiÖp n¨m 1991 ®Õn hÕt n¨m 1996 cã 30.897 doanh nghiÖp ®¨ng ký doanh nghiÖp. C¸c n¨m 1997-1999 sè l­îng doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh gi¶m. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay khi LuËt doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn, sè l­îng doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh t¨ng rÊt nhanh. Sau 2 n¨m thùc hiÖn LuËt doanh nghiÖp ®Õn ngµy 31-12-2001 c¶ n­íc ®· cã 35- 440 doanh nghiÖp míi ®¨ng ký ho¹t ®éng. N¨m 2000 cã 14.400 doanh nghiÖp míi ®¨ng ký b»ng 250% so víi n¨m 1999. N¨m 2001 cã 21.040 doanh nghiÖp míi ®¨ng ký b»ng 140% so víi n¨m 2000. NÕu tÝnh tõ khi LuËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh ®Õn th¸ng 4.2002 c¶ n­íc ®· cã trªn 41.000 doanh nghiÖp míi thµnh lËp. Nh­ vËy c¶ n­íc cã kho¶ng 97.900 doanh nghiÖp. 21
  4. B¶ng 1: Doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh tõ 1991 ®Õn hÕt 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 §¬n vÞ: doanh nghiÖp N¨m Tæng T¨ng sè Doanh C«ng C«ng C«ng sè n¨m nghiÖp ty ty cæ ty hîp tr­íc t­ TNHH phÇn danh (%) nh©n 1991 132 76 49 7 1992 7.241 3112,87 3.034 1.144 63 1993 7.183 84,22 5.516 2.256 41 1994 7.460 -5,52 5.493 1.943 24 1995 5.729 -23,21 3.731 1.864 34 1996 5.522 -3,91 3.679 1.801 42 22
  5. 1997 3.760 -17 2.617 1.117 26 1998 3.121 47,86 1.998 1.044 79 1999 4.615 212,84 2.038 2.361 216 2000 14.438 - 6.468 7.244 726 3 9 9.946 - 4.589 4.912 445 - th¸ng 2001 Tæng 39.239 25.835 1.703 3 sè Nguån: B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh vµ ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n, Ban Kinh tÕ Trung ­¬ng, ngµy 26-11-2001. * VÒ sè doanh nghiÖp thùc tÕ ho¹t ®éng TÝnh ®Õn ngµy 31-12-2000, c¶ n­íc cã 56.834 doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh, nh­ng sè doanh nghiÖp thùc tÕ 23
  6. ho¹t ®éng lµ 29-548 doanh nghiÖp (51,99%), c¸c doanh nghiÖp ch­a ho¹t ®éng 9.581 doanh nghiÖp (16,85%), sè doanh nghiÖp gi¶i thÓ chuyÓn sang lo¹i h×nh thøc kh¸c 18.887 doanh nghiÖp (24,44%), doanh nghiÖp ch­a t×m thÊy lµ 3.818 doanh nghiÖp (6,72%). Sè l­îng doanh nghiÖp thùc tÕ ho¹t ®éng tËp trung cao ë ngµnh th­¬ng m¹i, dÞch vô: 17.506 doanh nghiÖp chiÕm 59,3%; c«ng nghiÖp 6.979 doanh nghiÖp chiÕm 23,6%; c¸c ngµnh kh¸c 5.034 doanh nghiÖp chiÕm 17,05% (sè liÖu ®Õn ngµy 31-12-2000) (xem b¶ng 2). B¶ng 2: Sè l­îng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®ang ho¹t ®éng C¬ së §¬n N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m kinh vÞ 1996 1997 1998 1999 2000 2001/1996 doanh (%) Hé c¸ Hé 2.016.529 1.949.836 1981.306 1.981.306 2.054.178 145,61 thÓ 24
  7. Tû % 100 100 100 100 100 100 träng trong hé - C«ng hé 616.855 608.250 583.352 583.352 608.314 104,69 nghiÖp Tû % 30,6 31,2 29,4 29,4 29,6 träng trong hé - hé 1.102.619 1.022.385 1.058.385 1.058.542 1.088.606 100,61 Th­¬ng m¹i, dÞch vô Tû % 54,7 52,4 52,4 53,5 53,0 träng trong hé 25
  8. - C¸c hé 296.785 319.201 319.201 339.412 357.258 128,92 ngµnh kh¸c Tû % 14,7 16,4 16,4 17,1 17,4 träng trong hé Doanh DN 20.272 21.032 21.032 20.578 22.767 145,61 nghiÖp cña t­ nh©n Tû % 100 100 100 100 100 100 träng trong DN - C«ng DN 5.832 6.073 6.073 5.927 6.049 119,66 nghiÖp 26
  9. Tû % 30,6 31,2 31,2 29,4 29,6 träng trong DN - DN 12.695 13.010 13.010 12.494 14.234 138,67 Th­¬ng m¹i DV Tû % 54,7 52,5 52,5 53,5 53,1 träng trong DN - Ngµnh DN 1.745 1.949 1.949 2.157 2.484 288,48 kh¸c Tû % 14,7 16,3 17,1 17,3 17,9 träng trong DN 2. Vèn ®Çu t­ cña kinh tÕ t­ nh©n 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản