intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p3

Chia sẻ: Dsfds Dfxzcv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
3
download

Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p3

  1. ph©n t¸n tuú tiÖn víi quy m« th× nhá bÐ. V× vËy cµng lµm cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n trë nªn khã kh¨n h¬n. Do d©n trÝ cña con ng­êi n«ng th«n thÊp, kh«ng ®­îc ®µo t ¹o cô thÓ ®Ó cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh nªn hËu qu¶ tÊt yÕu lµ cµng ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp n«ng th«n th× møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng cµng trë nªn trÇm träng. ChÊt th¶i c«ng nghiÖp kh«ng ®­îc xö lý ®­îc th¶i bõa b·i ra m«i tr­êng, s«ng ngßi g©y nªn « nhiÔm ngµy mét trë nªn trÇm träng h¬n. Ho¸ chÊt kh«ng ®­îc x ö lý ®æ th¼ng ra ngoµi lçi chñ yÕu lµ do ý thøc cña con ng­êi qu¸ kÐm. Tù hä tù chän cho m×nh mét cuéc sèng ®Çy bÖnh tËt nghÌo ®ãi. Lóc nµo còng ®èi mÆt víi nguy c¬ nhiÔm c¸c bÖnh hiÓm nghÌo, cµng ngµy sù « nhiÔm cµng trë nªn trÇm träng v­ît qu¸ tÇm kiÓm so¸t cña con ng­êi. Nh­ng ®øng tr­íc th¶m ho¹ s inh häc nh­ vËy con ng­êi l¹i th¶n nhiªn cho qua, tiÕp tôc nh÷ng hµnh ®éng ph¸ huû m«i tr­êng mµ kh«ng chót do dù hay phµn nµn. TÝn hiÖu SOS b¸o ®éng ®ang rung lªn c¶nh b¸o nh÷ng con ng­êi ®ang hµng ngµy ph¸ huû m«i tr­êng tù nhiªn. M Æt kh¸c Nhµ n­íc còng ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n nh­ng do ch­a ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cã hiÖu qu¶ v× vËy mµ n«n g th«n vÉn ch­a tiÕp cËn ®­îc víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thµnh thÞ. ChÝnh phñ lu«n kªu gäi c¸c vïng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi c ho c¸c nhµ ®Çu t­, ®Çu t­ vµo x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. Nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch mµ c¸c vïng ®­a ra còng kh«ng thu hót ®­îc tiÒm n¨ng ®Çu t­ ë bªn 17
  2. ngoµi. Ngoµi ra mét sè vïng cßn mÊt trËt tù an ninh an toµn cho ng­êi lao ®éng cho c«ng nh©n v× vËy sÏ g©y t©m lý lo ng¹i cho nh÷ng nhµ ®Çu t­ muèn ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Cã r Êt nhiÒu nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, v× vËy lµm sao ®Ó huy ®éng ®­îc nguån vèn ®ã lµ c¶ qu¸ tr×nh l©u dµi t¹o niÒm tin cho c¸c nhµ ®Çu t­. K hi c¸c nhµ ®Çu t­ trë nªn tin t­ëng th× hä s½n sµng ®Çu t­ nguån vèn cña m×nh khi ®ã võa ph¸t triÓn ®­îc c«ng nghiÖp c ña vïng ®ã l¹i võa t¹o ®iÒu kiÖn viÖc lµm cho lao ®éng d­ thõa r çi trong vïng. T rong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ®i quan träng ®­a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®i lªn.Nh­ng song hµnh cïng víi ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng sai lÇm cÇn ph¶i kh¾c phôc. VÊn ® Ò träng t©m lµ ph¶i cã mét chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn ®i lªn s¸nh tÇm cïng víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. M ét sè thµnh tùu to lín cña c¸c n­íc trong khu vùc ®· cho V iÖt Nam rÊt nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u phôc vô ®¾c lùc cho nÒn kinh tÕ ViÖt N am. Nh­ Trung Quèc lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh bëi Trung Quèc lµ quèc gia ®Êt réng, ng­êi ®«ng nh­ng hä l¹i c ã nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ n«ng nghiÖp trong thêi kú c¶i c ¸ch. §ã lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp thµnh thÞ vµ c«ng nghiÖp n«ng th«n (cßn gäi lµ c¸c x Ý nghiÖp h­¬ng trèm). Trong thêi kú c¶i c¸ch, c«ng nghiÖp n«ng th«n mang ®Æc thï Trung 18
  3. Quèc ph¸t triÓn m¹nh ®· thu hót 100 triÖu lao ®éng n«ng th«n, t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp n«ng th«n v­ît gi¸ trÞ s¶n l­îng n«ng nghiÖp, lµm cho nhiÒu lµng quª t rë nªn giµu cã trï phó nhê c¸c xÝ nghiÖp h­¬ng trèm. Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng, trong ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña c¸c n­íc ch©u ¸, n«ng nghiÖp thùc s ù lµ ®iÓm tùa cña c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n. §Ó ph¸t triÓn c «ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n, c¸c n­íc nh­ NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc vµ ngay c¶ Trung Quèc ®· ®Èy m¹nh c¬ giíi ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ ®· thµnh c«ng trong lÜnh vùc nµy hä ®· s¸ng t¹o ra thiÕt bÞ c«ng nghÖ thÝch hîp víi ph­¬ng thøc s ¶n xuÊt lóa Ch©u ¸ vµ víi quy m« trang tr¹i gia ®×nh nhá bÐ. C ¸c n­íc nµy ®· ®­a c«ng nghiÖp vµo n«ng th«n, t¨ng thu nhËp c ho n«ng d©n t¹o ra nguån vèn ®Çu t­ cho c¬ giíi ho¸, c¸c n­íc nµy cßn t×m c¸ch t¹o viÖc lµm t¹i chç ®Ó thu hót lao ®éng thõa, nhÊt lµ do c¬ giíi ho¸ t¹o ra. C¸c thµnh tùu mµ c¸c n­íc ®i tr­íc ®Ó l¹i lµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho mét n­íc nhá nh­ ViÖt Nam häc tËp. Cè g¾ng øng dông vµo ®Êt n­íc ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ vËy lµ môc tiªu hµng ®Çu cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 2. §Þnh h­íng vµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c «ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n a. §Þnh h­íng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n «ng th«n 19
  4. §Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Ò ra nh÷ng ®Þnh h­íng c ô thÓ nh»m ®­a ®Êt n­íc ®i ®óng con ®­êng cña nã. Môc tiªu tæng qu¸t vµ l©u dµi lµ g i¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, nhanh chãng n©ng cao thu nhËp vµ ®êi sèng cña d©n c­ n«ng th«n, ®­a n«ng th«n n­íc ta tiÕn lªn v¨n minh hiÖn ®¹i, g¾n liÒn nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i trong mét thÓ thèng nhÊt. Muèn vËy ph¶i x©y dùng mét nÒn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n cã c¬ s ë vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîp ®Ó lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh t¹o nªn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, n¨ng suÊt, s¶n xuÊt vµ lao ®éng cao, kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ m¹nh. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng Céng s ¶n ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh phÊn ®Êu ®­a n­íc ta ®Õn n¨m 2020 lµ c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Æt ra nh÷ng môc tiªu phï hîp víi t×nh h×nh ®Êt n­íc. §Çu tiªn ph¶i ph¸t tr iÓn toµn diÖn n«ng l©m ng­ nghiÖp, h×nh thµnh nªn c¸c vïng tËp trung c huyªn canh cã c¬ cÊu hîp lý vÒ c©y trång, vËt nu«i, cã s¶n phÈm hµng ho¸ nhiÒu vÒ sè l­îng tèt vÒ chÊt l­îng, ®¶m b¶o an toµn vÒ l­¬ng thùc trong x· héi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng nghÖ chÕ biÕn cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra ph¶i ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n, víi c «ng nghÖ ngµy cµng cao g¾n víi nguån nguyªn liÖu vµ liªn kÕt víi c«ng nghiÖp ë ®« thÞ. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ph¸t triÓn c¸c ngµnh 20
  5. nghÒ, lµng ng hÒ truyÒn thèng vµ c¸c ngµnh nghÒ míi bao gåm: tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, hµng xuÊt khÈu, c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn c¸c nguån nguyªn liÖu phi n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, phôc vô s¶n x uÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. K Õt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi còng ph¶i ®­îc x©y dùng, cñng cè vµ ®æi míi, tõng b­íc h×nh thµnh n«ng th«n míi v¨n minh vµ hiÖn ®¹i. §Þnh h­íng cuèi cïng ®ã lµ hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc giao ®Êt giao rõng cho hé n«ng d©n. Cã chÝnh s¸ch hîp lý trî gióp, khuyÕ n khÝch n«ng d©n gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn, gi¸ c¶ vËt t­ n«ng nghiÖp, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm viÖc §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®Ò ra ®Þnh h­íng lín cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n­íc ta trong thêi gian ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt n­íc, lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi n­íc ta khi tiÕn vµo thÕ kû XXI. b. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay §Ó hoµn thiÖn q u¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tr­íc m¾t, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n. 21
  6. §Çu tiªn ph¶i ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, chuyÓn dÞch c ¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. §èi víi c©y l­¬ng thùc ph¶i x©y dùng c¸c vïng s¶n xuÊt lóa tËp trung ë c¸c khu vùc ®ång b»ng r éng lín, sö dông c¸c gièng míi cã n¨ng suÊt chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó h¹ gi¸ thµnh vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng. §èi víi c©y c«ng nghiÖp, thùc phÈm ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu c¸c lo¹i c«ng nghÖ sinh häc tiªn tiÕn ®Ó lai t¹o vµ nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt ra gièng c©y trång cã n¨ng suÊt chÊt l­îng cao cung øng ®ñ cho nhu cÇu s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¬ giíi ho ¸ c¸c kh©u s¶n xuÊt trø¬c hÕt lµ kh©u nÆng nhäc, ®éc h¹i, thêi vô khÈn tr­¬ng, c¬ giíi ho¸ c ¸c kh©u sau thu ho¹ch ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn g¾n víi vïng nguyªn liÖu. H­íng dÉn, khuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c c¬ s ë ngµnh nghÒ th«n th«n sö dông m¸y mãc, c«ng cô c¶i tiÕn, thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸ c ¸c kh©u s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh ®Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Nhµ n­íc còng ®ãng mét phÇn v« cïng quan tr äng khi ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m ¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vÒ n«ng th«n ®Ó thu hót vµ thùc hiÖn viÖc ph©n c«ng lao ®éng ngay trªn ®Þa bµn, tr­íc hÕt lµ c¸c ngµnh sö dông nguyªn liÖu t¹i chç, cÇn nhiÒu lao ®éng nh­: chÕ biÕn n «ng l©m thuû s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng…. H×nh thµnh ngay tõ ®Çu c¸c khu c«ng nghiÖp ë n«ng th«n g¾n kÕt ngay tõ ®Çu lîi Ých kinh tÕ gi÷a ng­êi s¶n xuÊt nguyªn liÖu víi c ¸c c¬ së thu mua chÕ biÕn kinh doanh n«ng l©m thuû s¶n. 22
  7. P h¶i x©y dùng ®­îc mèi q uan hÖ s¶n xuÊt phï hîp kinh tÕ hé n«ng d©n vµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn tån t¹i l©u dµi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã vai trß quan träng vµ ®Òu ®­îc ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi c hñ nghÜa. Nhµ n­íc c Çn t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó kinh tÕ hé gia ®×nh ph¸t triÓn, quy m« s¶n xuÊt hµng ho¸ ngµy cµng lín vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i. KhuyÕn khÝch hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c x· trªn c¬ së liªn kÕt hîp t¸c tù n guyÖn gi÷a c¸c hé gia ®×nh vµ c¸c trang tr¹i b»ng nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu quy m« nhiÒu cÊp ®é ®a d¹ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ hé gia ®×nh vµ kinh tÕ x· héi n«ng th«n. Hîp t¸c x· ph¶i tËp trung t×m ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tæ chøc thùc hiÖn tèt viÖc quy ho¹ch vµ h­íng dÉn n«ng d©n øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi, chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt. Nhµ n­íc hç trî hîp t¸c x· ®µo t¹o c¸n bé vµ cã chÝnh s¸ch thóª phï hîp ®èi víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Ph¸t triÓn quü tÝn dông nh©n d©n ë x · ®Ó p h¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. K huyÕn khÝch kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®a d¹ng vµ phong phó. §©y lµ lùc l­îng quan träng cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng, t¨ng n¨ng lùc chÕ biÕn tiªu thô n«ng s¶n, d Þch vô kü thuËt vµ ®êi sèng n«ng th«n. CÇn cã chÝnh s¸ch phï hîp vµ b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, nhÊt lµ c¸c c hÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, tµi chÝnh, tÝn dông 23
  8. P h¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®« thÞ ho¸ n«ng th«n. Nhµ n­íc ­u tiªn ph¸t triÓn hÖ t hèng thuû lîi theo h­íng sö dông tµi nguyªn n­íc, khai th¸c l­u vùc s«ng ®Ó cÊp n­íc cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nu«i trång thuû s¶n, phßng chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai. Trong x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, c«ng nghÖ t­íi kÕt kiÖm n­íc thùchiÖn x· héi ho¸ ®Çu t­ vµ qu¶n lý c«ng tr×nh thuû lîi, ph¸t triÓn c¸c tæ chøc hîp t¸c sö dông n­íc vµ qu¶n lý thuû n«ng c ña n«ng d©n. N hµ n­íc còng ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng cïng víi c ¸c ®Þa ph­¬ng vµ ®ãng gãp cña d©n ph¸ t triÓn nhanh hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n ®¶m b¶o hµng ho¸ vµ ®i l¹i cho d©n. N ©ng cÊp tuyÕn ®­êng ®· cã n¬i giao th«ng lµ cÇu nèi th«n víi thµnh thÞ, ph¶i cã giao th«ng thuËn lîi th× viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ vïng nµy tíi vïng kia míi ®­îc c¶i thiÖn r â rÖt, tõ ®ã h×nh thµnh nªn c¸c vïng c«ng nghiÖp lín ë n«ng th«n. Ngoµi ra ®iÖn còng ®ãng vai trß v« cïng quan träng ®Ó vËn hµnh m¸y m ãc, thiÕt bÞ v× vËy ph¶i ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn n«ng th«n c¸c dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng vµ c¸c ®iÓm v¨n ho¸ ®Õn hÇu hÕt c ¸c x·, cung cÊp cã hiÖu qu¶ chÊt l­îng cao cho nhu cÇu s¶n x uÊt vµ sinh ho¹t ë n«ng th«n. C «ng t¸c quy ho¹ch ph¶i ®­îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu bëi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo tõng vïng ®Ó ph¸t triÓn t heo mét h­íng cô 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản