intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p6

Chia sẻ: Dsfds Dfxzcv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m Sè doanh nghiÖp cã t¹i thêi ®iÓm 1/1/2003 w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 39.762 51.057 62.892 - Tæng sè doanh nghiÖp 5.531 5.067 5.033 + Doanh nghiÖp nhµ n­íc 32.702 43.993 55.555 + Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, trong ®ã: - Hîp t¸c x· - Doanh nghiÖp t­ nh©n 3.187 3.614 4.112 + C«ng ty t­ nh©n 18.226 22.554 24.818 + C«ng ty cæ phÇn 10.489 16.189 23.587 + Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu 800 1.636 3.038 t­ n­íc ngoµi 1.529 1.997 2.304 Trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n , tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n kh¶ dÜ h¬n c¶: chung khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n 7,2% (trong ®ã doanh nghiÖp t­ nh©n 8,5% ; Cty TNHH ; Cty cæ phÇn 6,1% ; hé c¸ thÓ 7,2%). 2. Trªn gi¸c ®é tæng cÇu . Theo tÝnh to¸n cña c¸c nhµ thèng kª , ®Ó t¨ng tr­ëng 1% GDP cña ViÖt Nam cÇn t¨ng tr­ëng tiªu dïng 2,1 ®Õn 2,2% (kÓ c¶ tiªu dïng cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cho ®êi sèng ). Khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ph¸t triÓn sÏ lµm tæng cÇu t¨ng nhanh , 11
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m thùc hiÖn ®­îc chñ tr­¬ng kÝch cÇu cña Nhµ n­íc do më réng s¶n xuÊt lµm cho w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nhu cÇu c¸c yÕu tè ®Çu vµo gia t¨ng , ®ång thêi thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng do s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ sè lao ®éng ®­îc huy ®éng vµo lµm t¨ng thªm . §©y chñ yÕu lµ tÇng líp cã thu nhËp thÊp nªn tû lÖ tiªu dïng cËn biªn (MPC) lín , tû lÖ tiªt kiªm cËn biªn (MPS)nhá h¬n so víi tÇng líp cã thu nhËp cao . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n t¨ng rÊt nhanh vÒ mÆt sè l­îng , nhiÒu doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh v× thÕ viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ víi nhiÒu mÆt hµng trë nªn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó . ViÖc tiªu dïng cña ng­êi d©n còng nh­ cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng nhanh râ rÖt , doanh nghiÖp th× cÇn sö dông nhiÒu nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , ng­êi tiªu dïng do nhu cÇu ®êi sèng ngµy cµng cao , kÌm theo mÆt hµng trë nªn phong phó ®a d¹ng cho nªn møc tiªu dïng cña toµn x· héi t¨ng rÊt nhanh v× thÕ xÐt trªn gi¸c ®é tæng cÇu th× khu vùc kinh tÐ t­ nh©n ®· ®ãng vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. ii. T¹o viÖc lµm vµ xo¸ ®ãi g¶m nghÌo. 1. T¹o viÖc lµm. Tõ n¨m 1996 ®Õn nay , sè lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n chØ gi¶m trong n¨m 1997 , cßn l¹i ®Òu t¨ng . Thêi ®iÓm 31-12-2000 sè l­îng lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n lµ 4.643.844 ng­êi , chiÕm 12%tæng sè lao ®éng x· héi ,b»ng 1,3 lÇn tæng sè viÖc lµm trong khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc .Lao ®éng cña hé kinh doanh c¸ thÓ lµ 3.802.057 ng­êi , cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n lµ 841.787 ng­êi . Sù gia t¨ng cña c¸c doanh nghiÖp tû lÖ thuËn víi sù gia t¨ng vÒ sè l­îng lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é kü thuËt cña lao ®éng , viÖc sö dông lao ®éng t¹i chç cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· gi¶m bít kh©u gi¶i quyÕt n¬i ¨n ë , c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng kh¸c nh­ ph­¬ng tiÖn giao th«ng , tr­êng häc tr¹m x¸ . , t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp d· gi¶m dÇn . 12
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m Trong 5 n¨m 1996-2000 lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n t¨ng thªm w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 778.681 ng­êi (t¨ng 20,4%). Trong ®ã sè lao ®éng trong c¸c doang nghiÖp t­ nh©n t¨ng thªm 487.459 ng­êi (t¨ng 237,57%); sè lao ®éng ë hé kinh doanh c¸ thÓ t¨ng thªm 292.222 ng­êi (t¨ng 8,29%). Sè lao ®éng qua thùc tÕ kh¶o s¸t ë hé kinh doanh c¸ thÓ lín h¬n nhiÒu so víi sè ®¨ng ký v× nhiÒu hé gia ®×nh chñ yÕu sö dông sè lao ®éng trong dßng hä , lao ®éng mang tÝnh thêi vô vµ lao ®éng n«ng nhµn kh«ng thÓ hiÖn trong b¸o c¸o thèng kª. T×nh h×nh thu hót lao ®éng trong nh÷ng n¨m qua thÓ hiÖn rÊt râ rÖt qua b¶ng : T×nh h×nh thu hót lao ®éng trongkhu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n trong nh÷ng n¨m qua. (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31-12 hµng n¨m) 1996 1997 1998 1999 2000 Lao ®éng (ng­êi) 3.865.163 3.666.942 3.816.942 4.097.455 4.643.844 Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn(%) 100 94,87 104,09 107,35 113,33 Tèc ®é t¨ng liªn hoµn(%) -5,13 4,09 7,35 13,33 % trong tæng lao ®éng x· héi 11,2 10,3 10,3 10,9 12,0 C«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt ngµy cµng ®­îc c¶i thiªn vµ n©ng cao , d©y truyÒn s¶n xu©t ngµy cµng hiÖn ®¹i , ®ßi hái ë c«ng nh©n mét tr×nh ®é tay nghÒ phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, chÝnh v× thÕ qu¸ tr×nh ®µo t¹o tay nghÒ ®­îc ®­a lªn vÞ trÝ hµng ®Çu .HiÖn nay ,tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ®­îc n©ng cao râ rÖt , bªn c¹nh ®ã viÖc x©y dùng chiÕn l­îc vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ ®­îc h×nh thµnh ,nh­ viÖc x©y dùng chiÕn l­îc vµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ 13
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m ®Õn n¨m 2005vµ 2010.Trong ®ã cÇn chó träng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt lµnh w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k nghÒ vµ c«ng nh©n tr×nh ®é cao cho khu vùc KTTN. MÆt kh¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®µo t¹o tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng thuËn lîi h¬n so víi c¸ckhu vùc kinh tÕ kh¸c, hÇu hÕt ®­îc ®µo t¹o t¹i chç, th«ng qua kÌm cÆp cña ng­êi nhµ ®· cã tay nghÒ. Chi phÝ cho ®µo t¹o kh«ng ®¸ng kÓ, ®ång thêi qua truyÒn nghÒ nh­ vËy sÏ duy tr× ®­îc nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng, gãp phÇn cïng x· héi d¹y nghÒ mµ chi phÝ chung cña x· héi (kÓ c¶ chi phÝ cña t­ nh©n vµ nhµ n­íc ) kh«ng ®¸ng kÓ . ViÖc t¹o ra hiÒu chç lµm viÖcmíi ®· gãp phÇn thu hót nhiÒu lao ®éng trong x· héi, nhÊt lµ sè ng­êi trÎ tuæi hµng n¨m ®Õn tuæi lao ®éng ch­a cã viÖc lµm, gi¶i quyÕt sè d«i d­ tõ c¬ quan, doanh nghiÖp nhµ n­íc do tinh gi¶m biªn chÕ vµ gi¶i thÓ. 2. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n ë khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n . Theo thùc tÕ kh¶o s¸t, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n th­êng cã møc t­¬ng hoÆc cao h¬n thu nhËp cña lao ®éng trång lóa ë n«ng th«n cïng ®Þa bµn. Ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n gãp phÇn rÊt quan träng ®Ó t¹o ra viÖc lµm t¹i chç cho gia ®×nh vµ ®Þa ph­¬ng , ®em l¹i thu nhËp cho ng­êi lao ®éng .Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra doanh nghiÖp n¨m 2000 cña Tæng côc Thèng Kª , møc thu nhËp trung b×nh 1th¸ng/ 1 lao ®éng (1000 ®)cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung lµ: 1041,1; DNNN lµ 1048,2; DNt­ nh©n lµ 651,1; Cty cæ phÇn lµ 993,0; TËp thÓ lµ 529,3; CtyTNHHlµ 801,8; DN cã vèn dÇu t­ n­íc ngoµi lµ 1754,5.Møc thu nhËp cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n tuy thÊp h¬n c¸c DNNN nh­ng cao h¬n khu vùc kinh tÕ tËp thÓ . Thu nhËp trung b×nh cña 1 lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cao gÊp 2®Õn 3 lÇn so víi møc l­¬ng c¬ b¶n cña Nhµ n­íc quy ®Þnh . II. ®ãng gãp vµ huy ®éng c¸c nguån vèn trong x· héi nép ng©n s¸h nhµ n­íc . 14
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m 1. Huy ®éng c¸c nguån vèn trong x· héi sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh . w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Trong 10 n¨m gÇn ®©y, vèn ®Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n t¨ng nhanh, chiÕm tû lÖ cao trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. N¨m 1999 tæng vèn ®Çu t­ khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®¹t 31.542 tû ®ång chiÕm 24,05%; n¨m 2000 ®¹t 35.894 tû ®ång, t¨ng 13,8% so víi n¨m 1999, chiÕm 24,31% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. N¨m 2000 vèn ®Çu t­ cña hé kinh doanh c¸ thÓ ®¹t 29.267 tû ®ång, chiÕm 19,82% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi; vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t­ nh©n ®¹t 6.627 tû ®ång, chiÕm 4,49% tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. Tæng vèn sö dông thùc tÕ cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n t¨ng nhanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n n¨m 1999 lµ 79.493 tû ®ång, n¨m 2000lµ 110.071 tû ®ång, t¨ng 38,5%. C¸c ®Þa ph­¬ng t¨ng m¹nh vèn sö dông thùc tÕ cña doanh nghiÖp lµ Hµ Néi tõ 10.164 tû ®ång (n¨m1999) t¨ng lªn 16.573 tû ®ång (n¨m2000), t¨ng 63,05%; t­¬ng øng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh tõ 36.954 tû ®ång t¨ng lªn 52.353 tû ®ång, t¨ng 41,67%… Trong hai n¨m 2001-2002, sau khi cã luËt doanh nghiÖp ra ®êi, sè doanh nghiÖp t­ nh©n ra ®êi 35.440,víi sè vèn ®¨ng ký ®¹t 40.455 tû ®ång, nhiÒu h¬n sè doanh nghiÖp t­ nh©n ®­îc thµnh lËp trong 5 n¨m tr­íc céng l¹i . N¨m 2003 , khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n chiÕm 26,7% tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn, hÇu hÕt gi¸ trÞ n«ng nghiÖp, chiÕm 25,5% gi¸ trÞ c«ng nghiÖp, phÇn lín gi¸ trÞ dÞch vô, 48% kim ng¹ch xuÊt khÈu. 2. §ãng gãp phÇn lín vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. Víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· ®ãng gãp rÊt lín vµo sù ph¸t triÓn cña ®¸t n­íc, víi sè vèn huy ®éng lín trong toµn x· héi, khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· ®ãng gãp ngµy cµng t¨ng vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc 15
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m N¨m 2000 nép ®­îc 5.900 tû ®ång, ­íc tÝnh chiÕm 7,3%tæng thu ng©n s¸ch t¨ng w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 12,5% so v¬2Ý n¨m 1999. §Õn n¨m 2001, khu vùc doanh nghiÖp t­ nh©n Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc ®¹t trªn 11.075 tû ®ång, chiÕm 14,8%tæng thu ng©n s¸ch. Qua sè liÖu cho chóng ta thÊy khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cã vai trß rÊt lín trong nguån thu ng©n s¸ch cña nhµ n­íc .Trong n¨m 2001 chiÕm 14,8% trong tæng ng©n s¸ch nhµ n­íc víi tèc ®é ph¸t triÓn nhanh chong th× chØ trong mét vµi n¨m gÇn ®©y khu vùc kinh tÕ nµy sÏ thÓ hiÖn mét vÞ thÕ quan träng trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ vµ lµ chç dùa v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. IV. thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. 1. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi thóc ®Èy hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §· xuÊt hiÖn nhiÒu doanh nh©n kinh doanh thµnh ®¹t, ®­a doanh nghiÖp cña m×nh ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng ng­êi lao ®éng, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho x· héi, ®­îc x· héi t«n vinh. Tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ngµy cµng tiÕn bé h¬n, sè l­îng hµng ho¸ tham gia xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. NhiÒu s¶n phÈm cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®­îc xuÊt khÈu uû th¸c qua doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n cßn tham gia nhiÒu c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu trùc tiÕp cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®Õn nay ®· t¨ng kh¸, 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®¹t 2.189.330.000 USD, trong ®ã c¸c c«ng ty cæ phÇn ®¹t 1.606.489.900 USD, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®¹t 211.900.000 USD (sè liÖu cña Tæng côc h¶i quan). 16
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m C¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®· tham gia tÝch cùc vµo xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ®Õn n¨m 2000 sè doanh nghiÖp t­ nh©n tham gia xuÊt khÈu trùc tiÕp t¨ng lªn 16.200 doanh nghiÖp. NhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n ®· xuÊt khÈu ®­îc nh÷ng s¶n phÈm tõ hµng thñ c«ng mü nghÖ, thùc phÈm chÕ biÕn (nh­ c¸ kh« ®i NhËt B¶n, c¸ kho té ®i Mü ), ®Õn c¶ r¬m s¹ch lµ nh÷ng mÆt hµng mµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ch­a quan t©m ®Õn. V× thÕ khu vùc ngoµi quèc doanh trong n­íc tõ chç chØ chiÕm 11% gi¸ trÞ xu©ts khÈu vµo n¨m 1997 nh­ng ®Õn quýI-2002 ®· t¨ng lªn kho¶ng 31% (kh«ng tÝnh gi¸ trÞ xuÊt khÈu dÇu th«). Gýa trÞ xuÊt khÈu tõ møc kho¶ng 5% ®· t¨ng lªn 24% trong c¸c thêi ®iÓm t­¬ng øng (thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam sè 66 ngµy 3-6-2002). C¸c doanh nghiÖp , c«ng ty ®¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt vµ ®­îc tù do s¶n xuÊt kinh doanh tù do chän mÆt hµng s¶n xuÊt hay kinh doanh. ThÞ tr­êng ViÖt Nam víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n ®· t¹o ra m«i tr­êng hîp t¸c trªn c¬ së 2 bªn cïng cã lîi vµ c¹nh tranh d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn phat triÓn nhanh chãng kinh tÕ ViÖt Nam , hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN. 2. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ . Sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n gãp phÇn thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n vµo c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp, nhÊt lµ c«ng nghiÖp ®· gióp chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõng ®Þa ph­¬ng, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®©t n­íc. Khu vùc kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n t¨ng vÒ sè l­îng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ . NÕu nh­ tr­íc ®©y , kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n kh«ng ®­îc thõa nhËn, bÞ coi lµ ®èi t­îng cña c¸ch m¹ng XHCN, ph¶i ®ù¬c c¶i t¹o xo¸ bá, víi t­ t­ëng nh­ thÕ trong giai ®o¹n ®ã kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vÉn chua ®­îc ph¸t triÓn mµ hÇu nh­ cßn bÞ vïi dËp , kinh tÕ ®Êt n­íc víi sù hiÖn diÖn toµn bé bëi kinh tÕ tËp thÓ víi c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. Tõ ®­êng lèi ®æi míi (§¹i héi 6 cña §¶ng th¸ng 12.1986) kh¼ng ®Þnh x©y dùng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta víi 17
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m c¬ cÊu nhiÒu h×nh thøc së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i l©u dµi th× kinh tÕ t­ w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k b¶n t­ nh©n ®ù¬c ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ , t¹o cho c¬ cÊu kinh tÕ cã xu h­íng chuyÓn dÞch c©n b»ng gi÷a kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n víi kinh tÕ tËp thÓ . C¬ cÊu kinh tÕ cã xu h­íng chuyÓn dÞch c©n b»ng kh«ng chØ thÓ hiÖn vÒ sè l­îng gi÷a kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµ kinh tÕ tËp thÓ , mµ cßn thÓ hiÖn rÊt râ trong sù ph¸t triÓn cña c¸c vïng l·nh thæ, vµ gi÷a c¸c ngµnh. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i chiÕm 42% tæng sè doanh nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng 31%, dÞch vô kh¸c 22%, n«ng nghiÖp chØ chiÕm 5%. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cña khu vùc kinh tª t­ nh©n ngµy cµng tiÕn bé , víi m¸y mãc trang thiÕt bÞ ngµy cµng hiÖn ®¹i v× thÕ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu, mÉu m· phong phó vµ chÊt l­îng dÇn ®­îc c¶i thiÖn.Tham gia tÝch cùc vµo xuÊt khÈu trùc tiÕp. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản