Giáo trình hình thành sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy nén Bitzer 2 cấp với thông số kỹ thuật p10

Chia sẻ: Dgwatg Sags | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
8
download

Giáo trình hình thành sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy nén Bitzer 2 cấp với thông số kỹ thuật p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ống trao đổi nhiệt; 2- Dàn phun nước; 3- Lồng quạt; 4- Mô tơ quạt; 5- Bộ chắn nước;6-ống gas vào; 7-ống góp; 8-ống cân bằng; 9-Đồng hồ áp suất; 10- ống lỏng ra; 11- Bơm nước; 12-Máng hứng nước; 13- Xả đáy bể nước; 14- Xả tràn Hình 6-7: Thiết bị ngưng tụ bay hơi Năng suất nhiệt riêng của dàn ngưng kiểu tưới không cao lắm, khoảng 1900ữ2300 W/m2, hệ số truyền nhiệt k =450ữ600 W/m2.K. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý, các mũi phun có kích thước nhỏ nên dễ bị tắc bẩn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy nén Bitzer 2 cấp với thông số kỹ thuật p10

  1. èng gãp láng trung gian còng ®−îc sö dông lµm n¬i ®Æt èng c©n b»ng. Tr−íc ®©y ë nhiÒu xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh n−íc ta th−êng hay sö dông c¸c dµn ng−ng tô bay h¬i sö dông qu¹t ly t©m ®Æt phÝa d−íi. Tuy nhiªn chóng t«i nhËn thÊy c¸c qu¹t nµy cã c«ng suÊt m« t¬ kh¸ lín, rÊt tèn kÐm. 4 3 5 2 6 7 1 8 9 10 11 14 13 12 1- èng trao ®æi nhiÖt; 2- Dµn phun n−íc; 3- Lång qu¹t; 4- M« t¬ qu¹t; 5- Bé ch¾n n−íc;6-èng gas vµo; 7-èng gãp; 8-èng c©n b»ng; 9-§ång hå ¸p suÊt; 10- èng láng ra; 11- B¬m n−íc; 12-M¸ng høng n−íc; 13- X¶ ®¸y bÓ n−íc; 14- X¶ trµn H×nh 6-7: ThiÕt bÞ ng−ng tô bay h¬i N¨ng suÊt nhiÖt riªng cña dµn ng−ng kiÓu t−íi kh«ng cao l¾m, kho¶ng 1900÷2300 W/m2, hÖ sè truyÒn nhiÖt k =450÷600 W/m2.K. Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn l−u ý, c¸c mòi phun cã kÝch th−íc nhá nªn dÔ bÞ t¾c bÈn. Khi mét sè mòi bÞ t¾c th× mét sè vïng cña côm èng trao ®æi nhiÖt kh«ng ®−îc lµm m¸t tèt, hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt gi¶m rá rÖt, ¸p suÊt ng−ng tô sÏ lín bÊt th−êng. V× vËy ph¶i lu«n lu«n kiÓm tra, vÖ sinh hoÆc thay thÕ c¸c vßi phun bÞ háng. Còng nh− b×nh ng−ng, mÆt ngoµi c¸c côm èng trao ®æi nhiÖt sau mét thêi gian lµm viÖc còng cã hiÖn t−îng b¸m bÈn, ¨n mßn nªn ph¶i ®Þnh kú vÖ sinh vµ söa ch÷a thay thÕ. 258
  2. 2 ¦u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm * ¦u ®iÓm - Do cÊu t¹o d¹ng dµn èng nªn c«ng suÊt cña nã cã thÓ thiÕt kÕ ®¹t rÊt lín mµ kh«ng bÞ h¹n chÕ v× bÊt cø lý do g×. HiÖn nay nhiÒu xÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n n−íc ta sö dông dµn ng−ng tô bay h¬i c«ng suÊt ®¹t tõ 600÷1000 kW. - So víi c¸c thiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu kh¸c, dµn ng−ng tô bay h¬i Ýt tiªu tèn n−íc h¬n, v× n−íc sö dông theo kiÓu tuÇn hoµn. - C¸c dµn èng kÝch cì nhá nªn lµm viÖc an toµn. - DÔ dµng chÕ t¹o, vËn hµnh vµ söa ch÷a. * Nh−îc ®iÓm - Do n¨ng suÊt l¹nh riªng bÐ nªn suÊt tiªu hao vËt liÖu kh¸ lín. - C¸c côm èng trao ®æi nhiÖt th−êng xuyªn tiÕp xóc víi n−íc vµ kh«ng khÝ, ®ã lµ m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh, nªn chãng bÞ háng. Do ®ã b¾t buéc ph¶i nhóng kÏm nãng ®Ó chèng ¨n mßn. - NhiÖt ®é ng−ng tô phô thuéc vµo tr¹ng th¸i khÝ t−îng vµ thay ®æi theo mïa trong n¨m. - ChØ thÝch hîp l¾p ®Æt ngoµi trêi, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, khu vùc nÒn vµ kh«ng gian xung quanh th−êng bÞ Èm −ít, v× vËy cÇn l¾p ®Æt ë vÞ trÝ riªng biÖt t¸ch h¼n c¸c c«ng tr×nh. 6.2.2.2 Dµn ng−ng kiÓu t−íi 1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc Trªn h×nh 6-8 tr×nh bµy cÊu t¹o dµn ng−ng kiÓu t−íi. Dµn gåm mét côm èng trao ®æi nhiÖt èng thÐp nhóng kÏm nãng ®Ó trÇn, kh«ng cã vá bao che, cã rÊt nhiÒu èng gãp ë hai ®Çu. PhÝa trªn dµn lµ mét m¸ng ph©n phèi n−íc hoÆc dµn èng phun, phun n−íc xuèng. Dµn èng th−êng ®−îc ®Æt ngay phÝa trªn mét bÓ chøa n−íc. N−íc ®−îc b¬m b¬m tõ bÓ lªn m¸ng ph©n phèi n−íc trªn cïng. M¸ng ph©n phèi n−íc ®−îc lµm b»ng thÐp vµ cã ®ôc rÊt nhiÒu læ hoÆc cã d¹ng r¨ng c−a. N−íc sÏ ch¶y tù do theo c¸c læ vµ xèi lªn dµn èng trao ®æi nhiÖt. N−íc sau khi trao ®æi nhiÖt ®−îc kh«ng khÝ ®èi l−u tù nhiªn gi¶i nhiÖt trùc tiÕp ngay trªn dµn. §Ó t¨ng c−êng gi¶i nhiÖt cho n−íc ë n¾p bÓ ng−êi ta ®Æt l−íi hoÆc c¸c tÊm tre ®an. Gas qu¸ nhiÖt ®i vµo dµn èng tõ phÝa trªn, ng−ng tô dÇn vµ ch¶y ra èng gãp láng phÝa d−íi, sau ®ã ®−îc dÉn ra b×nh chøa cao ¸p. ë trªn cïng cña dµn ng−ng cã l¾p ®Æt van an toµn, ®ång hå ¸p suÊt vµ van x¶ khÝ kh«ng ng−ng. 259
  3. Dµn ng−ng tô kiÓu t−íi còng cã c¸c èng trÝch láng trung gian ®Ó gi¶i phãng bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt phÝa d−íi , t¨ng hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt. 6-8: Dµn ng−ng kiÓu t−íi Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cÇn l−u ý c¸c h− háng cã thÓ x¶y ra ®èi víi dµn ng−ng kiÓu t−íi nh− sau: - HiÖn t−îng b¸m bÈn vµ ¨n mßn bÒ mÆt. - CÆn bÈn ®äng l¹i trong bÓ høng n−íc cÇn ph¶i x¶ bá vµ vÖ sinh bÓ th−êng xuyªn. - C¸c læ phun bÞ t¾c bÈn cÇn ph¶i kiÓm tra vµ vÖ sinh. - NhiÖt ®é n−íc trong bÓ t¨ng cao, ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt, nªn lu«n lu«n x¶ bá mét phÇn vµ bæ sung n−íc míi l¹nh h¬n. 2 ¦u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm * ¦u ®iÓm - HiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt cao, hÖ sè truyÒn nhiÖt ®¹t 700 ÷ 900 W/m2.K. MÆt kh¸c do cÊu t¹o, ngoµi dµn èng trao ®æi nhiÖt ra, c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c nh− khung ®ì, bao che hÇu nh− kh«ng cã nªn suÊt tiªu hao kim lo¹i nhá, gi¸ thµnh rÎ. - CÊu t¹o ®¬n gi¶n, ch¾c ch¾n, dÔ chÕ t¹o vµ cã kh¶ n¨ng sö dông c¶ nguån n−íc bÈn v× dµn èng ®Ó trÇn rÊt dÔ vÖ sinh. V× vËy dµn ng−ng 260
  4. kiÓu t−íi rÊt thÝch hîp khu vùc n«ng th«n, n¬i cã nguån n−íc phong phó, nh−ng chÊt l−îng kh«ng cao. - So víi b×nh ng−ng èng vá, l−îng n−íc tiªu thô kh«ng lín. N−íc r¬i tù do trªn dµn èng ®Ó trÇn hoµn toµn nªn nh¶ nhiÖt cho kh«ng khÝ phÇn lín, nhiÖt ®é n−íc ë bÓ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, v× vËy l−îng n−íc bæ sung chØ chiÕm kho¶ng 30% l−îng n−íc tuÇn hoµn. * Nh−îc ®iÓm - Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, n−íc b¾n tung toÐ xung quanh, nªn dµn chØ cã thÓ l¾p ®Æt bªn ngoµi trêi, xa h¼n khu nhµ x−ëng. - Cïng víi b×nh ng−ng èng vá, dµn ng−ng kiÓu t−íi tiªu thô n−íc kh¸ nhiÒu do ph¶i th−êng xuyªn x¶ bá n−íc. - Do tiÕp xóc th−êng xuyªn víi n−íc vµ kh«ng khÝ, trong m«i tr−ëng Èm nh− vËy nªn qu¸ tr×nh ¨n mßn diÔn ra rÊt nhanh, nÕu dµn èng kh«ng ®−îc nhóng kÏm nãng sÏ rÊt nhanh chãng bÞ bôc, h− háng. - HiÖu qu¶ gi¶i nhiÖt chÞu ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng khÝ hËu. 6.2.3 Dµn ng−ng gi¶i nhiÖt b»ng kh«ng khÝ 1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc Dµn ng−ng kh«ng khÝ ®−îc chia ra lµm 02 lo¹i : ®èi l−u tù nhiªn vµ ®èi l−u c−ìng bøc. * Dµn ng−ng ®èi l−u tù nhiªn Lo¹i dµn ng−ng ®èi l−u tù nhiªn chØ sö dông trong c¸c hÖ thèng rÊt nhá, vÝ dô nh− tñ l¹nh gia ®×nh, tñ l¹nh th−¬ng nghiÖp. C¸c dµn nµy cã cÊu t¹o kh¸ ®a d¹ng. - D¹ng èng xo¾n cã c¸nh lµ c¸c sîi d©y thÐp hµn vu«ng gãc víi c¸c èng xo¾n. M«i chÊt chuyÓn ®éng trong èng xo¾n vµ trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ bªn ngoµi. Lo¹i nµy hiÖu qu¶ kh«ng cao vµ hay sö dông trong c¸c tñ l¹nh gia ®×nh tr−íc ®©y. - D¹ng tÊm: Gåm tÊm kim lo¹i sö dông lµm c¸nh t¶n nhiÖt, trªn ®ã cã hµn ®Ýnh èng xo¾n b»ng ®ång . - D¹ng panel: Nã gåm 02 tÊm nh«m dµy kho¶ng 1,5mm, ®−îc t¹o r·nh cho m«i chÊt chuyÓn ®éng tuÇn hoµn. Khi chÕ t¹o, ng−êi ta c¸n nãng hai tÊm l¹i víi nhau, ë kho¶ng t¹o r·nh, ng−êi ta b«i m«i chÊt ®Æc biÖt ®Ó 02 tÊm kh«ng dÝnh vµo nhau, sau ®ã thæi n−íc hoÆc kh«ng khÝ ¸p lùc cao (kho¶ng 40÷100 bar) trong c¸c khu«n ®Æc biÖt, hai tÊm sÏ phång lªn thµnh r·nh. 261
  5. H×nh 6-9 : Dµn ng−ng kh«ng khÝ ®èi l−u tù nhiªn HÖ sè truyÒn nhiÖt cña thiÕt bÞ ng−ng tô ®èi l−u giã tù nhiªn kho¶ng 6÷7 W/m2.K. * Dµn ng−ng ®èi l−u c−ìng bøc Dµn ng−ng tô kh«ng khÝ ®èi l−u c−ìng bøc ®−îc sö dông rÊt réng r·i trong ®êi sèng vµ c«ng nghiÖp. CÊu t¹o gåm mét dµn èng trao ®æi nhiÖt b»ng èng thÐp hoÆc èng ®ång cã c¸nh nh«m hoÆc c¸nh s¾t bªn ngoµi, b−íc c¸nh n»m trong kho¶ng 3÷10mm. Kh«ng khÝ ®−îc qu¹t thæi, chuyÓn ®éng ngang bªn ngoµi qua dµn èng víi tèc ®é kh¸ lín. Qu¹t dµn ng−ng th−êng lµ qu¹t kiÓu h−íng trôc. MËt ®é dßng nhiÖt cña dµn ng−ng kh«ng khÝ ®¹t kho¶ng 180 ÷ 340 W/m2 , hÖ sè truyÒn nhiÖt k = 30 ÷ 35 W/m2.K, hiÖu nhiÖt ®é ∆t = 7÷8oC Trong qu¸ tr×nh sö dông cÇn l−u ý: Dµn ng−ng th−êng bôi b¸m bôi bÈn, gi¶m hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt nªn th−êng xuyªn vÖ sinh b»ng chæi hoÆc n−íc. Khi khÝ kh«ng ng−ng lät vµo bªn trong dµn sÏ lµm t¨ng ¸p suÊt ng−ng tô. CÇn che ch¾n n¾ng cho dµn ng−ng, tr¸nh ®Æt vÞ trÝ chÞu nhiÒu bøc x¹ mÆt trêi ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ trao ®æi nhiÖt. 262

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản