intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p5

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p5

  1. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ch©m vÜnh cöu (5). Bé phËn chØ thÞ ®−îc lµm b»ng nh«m ®Ó tr¸nh ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng nam ch©m. H×nh 2 - 15: CÊu t¹o cña thiÕt bÞ chØ thÞ møc dÇu HiÖn nay còng kh«ng cã nh÷ng tiªu chuÈn thèng nhÊt ®Ó lùa chän ph−¬ng thøc b¶o vÖ cho m¸y bÕn ¸p. Sau ®©y chØ nªu ra mét sè vÝ dô th−êng gÆp trong thùc tÕ. Trªn h×nh 2-13 tr×nh bµy s¬ ®å ph−¬ng thøc b¶o vÖ b¶o vÖ ®èi víi m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y c«ng suÊt bÐ (®Õn vµi chôc MVA), ®Ó chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha vµ sù cè trong thïng dÇu ng−êi ta dông b¶o vÖ so lÖch cã h·m (1) vµ r¬le khÝ (2) lµm b¶o vÖ chÝnh. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã thêi gian (3) ®−îc sö dông lµm b¶o vÖ dù phßng. §Ó chèng qu¸ t¶i vµ nhiÖt ®é dÇu t¨ng cao ng−êi ta sö dông b¶o vÖ qu¸ dßng (4) vµ b¶o vÖ ph¶n øng theo nhiÖt ®é (5). H×nh 2 - 16: Ph−¬ng thøc b¶o vÖ MBA 2 cuén d©y c«ng suÊt bÐ (®Õn vµi chôc MVA) §èi víi m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y c«ng suÊt lín ng−êi ta sö dông b¶o vÖ so lÖch cã h·m (1), b¶o vÖ so lÖch dßng thø tù kh«ng (2), r¬le khÝ (3) vµ (4), lµm b¶o vÖ chÝnh, b¶o vÖ kho¶ng c¸ch (5), (6) vµ b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian (7) lµm b¶o vÖ dù phßng. 48 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  2. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 H×nh 2 - 17: Ph−¬ng thøc b¶o vÖ MBA 3 cuén d©y c«ng suÊt lín §Ó b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i dïng b¶o vÖ dù phßng (8), (9), (10), ®Æt riªng cho c¸c phÝa vµ b¶o vÖ ph¶n øng theo nhiÖt ®é dÇu (11). H×nh 2 - 18: Ph−¬ng thøc b¶o vÖ MBA tù ngÉu Trªn h×nh 2 - 18 tr×nh bµy ph−¬ng thøc b¶o vÖ cho m¸y biÕn ¸p tù ngÉu cã c«ng suÊt lín. C¸c lo¹i b¶o vÖ vµ chøc n¨ng tõng lo¹i còng t−¬ng tù nh− h×nh 2- 17 ®èi víi m¸y biÕn ¸p 3 cu«n d©y. Riªng b¶o vÖ so lÖch th−êng ng−êi ta sö dông lo¹i r¬le so lÖch tæng trë cao. 49 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  3. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Ch−¬ng 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬le so lÖch sè 7ut51* 1/ C¸c th«ng sè kü thuËt • M¹ch ®o l−êng: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc ®Çu vµo r¬le: 1A hoÆc 5A 50 ÷ 60 Hz hoÆc 162/3 Hz - TÇn sè ®Þnh møc: - C«ng suÊt tiªu thô: ë I®m = 1A - c«ng suÊt tiªu thô kho¶ng 0.1 VA/ pha ë I®m = 5A - c«ng suÊt tiªu thô kho¶ng 0.4 VA/ pha Sö dông ®Ó ph¸t hiÖn dßng ch¹m vá ®é nh¹y cao víi dßng ®iÖn I = 1A c«ng suÊt tiªu thô kho¶ng 0.2 VA. - Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i dßng: 100I®m trong kho¶ng t ≤ 1s TÜnh (gi¸ trÞ hiÖu dông) 10I®m trong kho¶ng t ≤ 10s §éng (dßng xung kÝch) 250I®m trong thêi gian t=0.5 chu kú - Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña chøc n¨ng ph¸t hiÖn dßng ch¹m vá 300A trong thêi gian t ≤ 1s 100A trong thêi gian t ≤ 1s 15A trong thêi gian liªn tôc • §iÖn ¸p nguån nu«i mét chiÒu: Nguån nu«i mét chiÒu ®−îc cÊp qua 1 bé chuyÓn ®æi DC/DC §iÖn ¸p ®Þnh møc 24/48 V 60/110/125 V 220/250 V 19 ÷ 56 V 19 ÷ 56 V 19 ÷ 56 V Sai lÖch cho phÐp • C«ng suÊt tiªu thô: 7UT512 7UT513 Kho¶ng 10 W Kho¶ng 13 W ChÕ ®é tÜnh Kho¶ng 14 W Kho¶ng 22 W ChÕ ®é ®éng • Thêi gian kh¾c phôc sù cè khi cã sù cè hoÆc ng¾n m¹ch nguån nu«i: t ≥ 50 ms ë U®m ≥ 110 V (mét chiÒu) 7UT512 7UT513 2 5 50 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  4. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 • C¸c tiÕp ®iÓm ®ãng c¾t: - Sè r¬le c¾t - Sè tiÕp ®iÓm/r¬le 2 (th−êng më) - C«ng suÊt: §ãng 1000 W/VA C¾t 30 W/VA - §iÖn ¸p ®ãng c¾t 250 V - Dßng cho phÐp qua tiÕp ®iÓm 5A liªn tôc 30 A trong thêi gian t = 0.5s • C¸c tiÕp ®iÓm tÝn hiÖu: 7UT512 7UT513 - Sè r¬le tÝn hiÖu/c¶nh b¸o 5 (4 cã thÓ chän) 11 (10 cã thÓ chän) - Sè tiÕp ®iÓm/r¬le 1 th−êng ®ãng vµ 1 th−êng më - C«ng suÊt ®ãng më 20 W/VA - §iÖn ¸p ®ãng më 250V - Dßng ®iÖn cho phÐp 1A • §Çu vµo nhÞ ph©n: 7UT512 7UT513 2 2 - Sè ®Çu vµo nhÞ ph©n - §iÖn ¸p lµm viÖc 24 ÷ 250 V (mét chiÒu) - Dßng ®iÖn tiªu thô xÊp xØ 2.5 A, kh«ng phô thuéc vµo ®iÖn ¸p lµm viÖc • C¸c giao tiÕp nèi tiÕp: - Giao tiÕp vËn hµnh kh«ng c¸ch ly + Gi¾c nèi Gi¾c 25 ch©n cho kÕt nèi víi m¸y tÝnh c¸ nh©n ë mÆt tr−íc + Tèc ®é truyÒn tin 9600 Band min: 1200 Band max: 19200 Band - Giao víi trung t©m c¸ch ly + Gi¾c nèi Gi¾c 25 ch©n cho kÕt nèi víi m¸y tÝnh c¸ nh©n ë mÆt tr−íc + Tèc ®é truyÒn tin 9600 Band 51 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  5. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 min: 1200 Band max: 19200 Band + KÕt nèi trùc tiÕp L¾p ®Æt ngang modun kÕt nèi 4 cùc L¾p ®Æt bÒ mÆt 4 hµng kÑp ®Çu ra, 2 cÆp lâi ®¬n vµ bäc kim lo¹i L1YCY_CY2 x 2 x 0.25 mm2 + C¸p nèi quang Gi¾c tÝch hîp F-SMA L¾p ®Æt b»ng: ë phÝa sau cña vá L¾p ®Æt bÒ mÆt: ë phÝa ®¸y cña vá - ChiÒu dµi sãng quang 820 mm - HÖ sè suy gi¶m cho phÐp 8 dB - Kho¶ng c¸ch truyÒn tin 1.5 Km 2/ CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬le 7UT51* R¬le sè lÖch sè 7UT51 ®−îc trang bÞ mét bé vi xö lý m¹ch 16 bit. Nã trî gióp cho qu¸ tr×nh xö lý sè hoµn toµn cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tõ viÖc c¸c sè liÖu thu nhËn c¸c th«ng sè ®o ®−îc ®Òu ®−a ra c¸c tÝn hiÖu c¾t cho c¸c MC. H×nh 3 - 1 Lµ cÊu tróc phÇn cøng cña r¬le sè lÖch 7UT51 cho MBA cuén d©y ë ®©y: ME lµ khèi tiÕp nhËn gi¸ trÞ ®Çu vµo. Nã chuyÓn tÝn hiÖu dßng ®iÖn tõ c¸c BI sang c¸c dßng phï hîp víi thiÕt bÞ cã thÓ xö lý. Bªn c¹nh viÖc c¸ch ly vÒ ®iÖn b»ng c¸c biÕn dßng ®Çu vµo, c¸c bé läc còng ®−îc ®Æt ®Ó ®iÒu khiÓn. C¸c 52 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  6. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 gi¸ trÞ t−¬ng tù thÝch hîp, khi ®ã ®−îc ®−a sang phÇn tiÕp nhËn c¸c gi¸ trÞ vµo t−¬ng tù AE. ViÖc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi MBA cã c«ng suÊt vµ tæ nèi d©y kh¸c nhau vµ c¸c tØ sè biÕn dßng kh¸c ®−îc thùc hiÖn b»ng to¸n häc hoµn toµn. Th−êng th−êng kh«ng ®ßi hái biÕn dßng trung gian. • Khèi AE lµm nhiÖm vô: KhÕch ®¹i, lÊy mÉu, vµ l−u gi÷ c¸c ®¹i l−îng ®Çu vµo, chuyÓn ®æi tÝn hiÖu t−¬ng tù sang tÝn hiÖu sè vµ ®−a tíi khèi xö lý. • Khèi xö lý: Bªn c¹nh viÖc gi¸m s¸t gi¸ trÞ ®o, nã cÇn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: - Xö lý c¸c ®¹i l−îng sao cho phï hîp víi tæ nèi d©y cña MBA, phï hîp víi tû sè biÕn ®æi cña MBA ®−îc b¶o vÖ vµ c¸c biÕn dßng. - TÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ ®o nh− thµnh phÇn dßng ®iÖn so lÖch vµ dßng ®iÖn lÊy mÉu. - Ph©n tÝch tÇn sè c¸c ®¹i l−îng ®o. - T×nh to¸n c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn phôc vô cho b¶o vÖ qu¸ t¶i vµ kiÓm tra ®é t¨ng nhiÖt cña cuén d©y. - KiÓm so¸t c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n vµ thø tù thêi gian. - §−a ra c¸c lÖnh c¾t. - L−u gi÷ vµ ®−a ra c¸c th«ng sè sù cè phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch sù cè. C¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n ®Õn vµ ®i tõ bé vi xö lý qua c¸c kªnh vµo vµ ra. Tõ c¸c kªnh nµy bé vi xö lý nhËn th«ng tin tõ c¸c bé chuyÓn m¹ch (gi¶i trõ tõ xa) hoÆc tõ c¸c thiÕt bÞ kh¸c (nh− tÝn hiÖu khãa). C¸c ®Çu ra th«ng th−êng bao gåm c¸c lÖnh c¾t cho MC, tÝn hiÖu biÓu thÞ cho c¸c sù kiÖn vµ tr¹ng th¸i quan träng ®−îc hiÓu thÞ th«ng qua c¸c ®Ìn LED vµ chØ sè ë mµn hiÓn thÞ tr−íc r¬le. R¬le còng ®−îc trang bÞ mét bµn phÝm tÝch hîp ®−îc kÕt nèi víi mµn hiÓn thÞ tinh thÓ láng. TÊt c¶ c¸c sè liÖu vËn hµnh nh−: c¸c gi¸ trÞ ®Æt, th«ng sè thiÕt bÞ vv…®−îc ®−a vµo th«ng qua bµn phÝm nµy. Tõ bµn phÝm, cã thÓ ®−îc gäi ra c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ sù cè khi cã sù cè x¶y ra. ViÖc giao tiÕp víi r¬le cã thÓ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua cæng nèi tiÕp ë mÆt tr−íc r¬le b»ng b¶ng vËn hµnh hoÆc b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n PC. C¸c khèi chøc n¨ng cña r¬le ®−îc cung cÊp bëi nguån ®iÖn ¸p 1 chiÒu 24V cho c¸c r¬le ®Çu ra, ± 15V cho ®Çu vµo t−¬ng tù, trong khi bé vi xö lý vµ c¸c thiÕt bÞ trong chuyÓn cña nã dïng nguån 5V. 53 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  7. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 3/ Nguyªn lý cña b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p 3.1/ Nguyªn lý ®o B¶o vÖ so lÖch dùa trªn nguyªn t¾c so s¸nh dßng ®iÖn gi÷a hai ®Çu cña mét phÇn tö b¶o vÖ cã s¬ ®å nh− h×nh vÏ. H×nh 3 - 2: Nguyªn lý c¬ b¶n cña b¶o vÖ so lÖch. Theo s¬ ®å trªn th× dßng ®iÖn qua r¬le (87) b»ng IR=i1 - i2 Dßng IR: Gäi lµ dßng so lÖch nã b»ng hiÖu sè dßng ®iÖn thø cÊp ë hai ®Çu cña cïng mét phÇn tö ®−îc b¶o vÖ. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng còng nh− ng¾n m¹ch ngoµi (®iÓm N2) kh«ng cã dßng ch¶y qua (87) tøc IR = 0. Cßn khi x¶y ra ng¾n m¹ch trong vïng b¶o vÖ (vïng b¶o vÖ lµ vïng n»m gi÷a c¸c m¸y biÕn dßng cña s¬ ®å b¶o vÖ so lÖch) ®iÓm N1, khi ®ã dßng i2 ®æi chiÒu, lóc nµy dßng tæng qua r¬le lµ: IR = i1+i2. (3-1) NÕu dßng ®iÖn nµy ®ñ lín th× r¬le sÏ t¸c ®éng lo¹i bá sù cè. 3.2/ Lµm phï hîp c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc. Trong m¸y biÕn ¸p th«ng th−êng c¸c dßng thø cÊp cña c¸c BI kh«ng b»ng nhau khi cã dßng ch¶y qua m¸y biÕn ¸p, nã phô thuéc vµo tØ sè biÕn ®æi, tæ nèi d©y cña m¸y biÕn ¸p vµ dßng ®Þnh møc cña c¸c biÕn dßng ë hai ®Çu m¸y biÕn ¸p. V× vËy cÇn ph¶i lµm phï hîp c¸c gi¸ trÞ dßng ®iÖn nµy ®Ó cã thÓ so s¸nh ®−îc. ViÖc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt vµ tæ ®Êu d©y kh¸c nhau, tØ sè biÕn dßng kh¸c nhau (cho b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p) ®−îc thùc hiÖn b»ng to¸n häc hoµn toµn, th«ng th−êng nã kh«ng ®ßi hái biÕn dßng trung gian. C¸c dßng ®−a vµo ®−îc chuyÓn ®æi theo dßng ®Þnh møc cña MBA. §iÒu nµy cã ®−îc b»ng c¸ch ®−a c¸c th«ng sè ®Þnh møc cña MBA vµo trong r¬le nh−: c«ng suÊt ®Þnh møc, ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc cña biÕn dßng. 54 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  8. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 V× tæ ®Êu d©y ®· ®−îc vµo nªn r¬le cã kh¶ n¨ng so s¸nh theo dßng víi c«ng thøc cè ®Þnh. ViÖc chuyÓn ®æi dßng ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c ma trËn hÖ sè ®−îc lËp tr×nh m« pháng c¸c dßng so lÖch trong c¸c cuén d©y MBA. TÊt c¶ c¸c tæ ®Êu d©y, r¬le ®Òu cã thÓ hiÓu ®−îc (kÓ khi ta ®¶o pha). H×nh 3 - 3: M« t¶ mét vÝ dô cho m¸y biÕn ¸p cã tæ ®Êu d©y Y(N)d5. H×nh vÏ chØ ra s¬ ®å gãc pha cña c¸c cuén d©y MBA vµ ph−¬ng tr×nh ma trËn cña chóng. ⎡− 1 0 1⎤ ⎡IL1 ⎤ ⎡I A ⎤ ⎡I A ⎤ ⎡ 2 - 1 - 1⎤ ⎡I L1 ⎤ ⎢ I ⎥ = 1 ⎢ 1 - 1 0⎥. ⎢ I ⎥ ⎢ I ⎥ = 1 ⎢- 1 2 - 1⎥. ⎢ I ⎥ ⎢ B⎥ ⎥ ⎢ L2 ⎥ 3⎢ ⎢ B⎥ 3 ⎢ ⎥ ⎢ L2 ⎥ ⎢ IC ⎥ ⎢ 0 1 - 1⎥ ⎢ I L 3 ⎥ ⎢ IC ⎥ ⎢- 1 - 1 2 ⎥ ⎢ I L 3 ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣⎦ H×nh 3 - 3: Minh häa tÝnh ma trËn dßng ®iÖn MBA tæ nèi d©y Y(n)/d5 D¹ng chung cña ph−¬ng tr×nh nµy lµ: [Im]=k*[K]*[In] (3-2) Trong ®ã: [Im]-Ma trËn c¸c dßng IA, IB, IC . k- Lµ h»ng sè [K]-Ma trËn hÖ sè, nã phô thuéc vµo tæ ®Êu d©y MBA [In]-Ma trËn cña c¸c dßng ®iÖn pha B×nh th−êng, c¸c dßng thø tù kh«ng ®−îc lo¹i trõ (nh− ma trËn bªn tr¸i h×nh 3 - 3). V× vËy c¸c dßng sù cè ch¶y qua MBA khi cã dßng ch¹m ®Êt trong hÖ thèng trong tr−êng hîp cã ®iÓm ®Êu ®Êt bªn trong vïng b¶o vÖ (®iÓm ®Êu sao cña MBA hoÆc tr−íc ®iÓm ®Êu sao) kh«ng cã t¸c dông mµ kh«ng cã bÊt cø biÖn ph¸p ®Æc biÖt nµo tõ bªn ngoµi (h×nh 3 - 4) 55 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  9. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 H×nh 3 - 4: Sù cè ch¹m ®Êt ngoµi vïng b¶o vÖ BÊt lîi cña viÖc lo¹i trõ dßng thø tù kh«ng lµ lµm cho b¶o vÖ trë nªn kÐm nh¹y h¬n trong tr−êng hîp cã sù cè ch¹m ®Êt bªn ngoµi vïng b¶o vÖ. Trong hÖ thèng cã trung tÝnh c¸ch ly hoÆc bï, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lo¹i trõ dßng thø tù kh«ng khi ®iÓm ®Êu sao cña MBA kh«ng nèi ®Êt (kh«ng qua cuén kh¸ng Pertecson). Lóc ®ã ph−¬ng tr×nh ma trËn cho cuén ®Êu sao (Y) lµ: ⎡I A ⎤ 0 ⎤ ⎡I L1 ⎤ ⎡1 0 ⎢ I ⎥ = 1. ⎢ 0 1 0 ⎥. ⎢ I L 2 ⎥ (3 - 3) ⎢ B⎥ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎢ IC ⎥ 1 ⎥ ⎢ I L3 ⎥ ⎢0 0 ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣⎦ Khi cã mét sù cè ch¹m ®Êt kÐp t¹i mét ®iÓm bªn trong vïng b¶o vÖ, trong tr−êng hîp nµy MBA lu«n ®−îc c¾t ra, kh«ng tÝnh ®Õn sù −u tiªn sù cè ch¹m ®Êt kÐp cña hÖ thèng. Dßng thø tù kh«ng ph¶i ®−îc lo¹i trõ trong c¸c hÖ thèng cã trung tÝnh nèi ®Êt khi cã mét ®iÓm ®Êu sao n»m trong vïng ®−îc b¶o vÖ (®iÓm ®Êu sao hoÆc trung tÝnh gi¶ nèi ®Êt). §é nhËy sù cè ch¹m ®Êt cao h¬n nÕu cã dßng ®iÖn qua ®iÓm ®Êu sao vµ cã biÕn dßng thø tù kh«ng nh− h×nh 3 - 5. H×nh 3 - 5: T¨ng ®é nhËy víi sù cè ch¹m ®Êt. Ph−¬ng tr×nh ma trËn cña cuén d©y ®Êu sao lóc nµy lµ: ⎡1 0 0⎤ ⎡I L1 ⎤ ⎡I st ⎤ ⎡IA ⎤ ⎢IB ⎥ = 1 . ⎢0 1 0⎥ . ⎢I ⎥ + 1 . ⎢I ⎥ (3-4) ⎥ ⎢ L2 ⎥ 3 ⎢ st ⎥ ⎢⎥ ⎢ ⎢0 0 1⎥ ⎢I L3 ⎥ ⎢I st ⎥ ⎢IC ⎥ ⎣⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣⎦ Trong ®ã Ist: Lµ dßng trung tÝnh cña cuén d©y ®Êu ®Êt. 56 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  10. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 . Dßng thø tù kh«ng bÞ lo¹i trõ khi cã sù cè bªn ngoµi, nh−ng cã thÓ nhËn ®−îc nÕu gÆp sù cè bªn trong. 3.3/ §¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc. Sau khi c¸c dßng ®iÖn ®−îc lµm phï hîp cã tÝnh ®Õn tû sè biÐn dßng, nhãm vÐc t¬ vµ dßng thø tù kh«ng, c¸c ®¹i l−îng cÇn thiÕt cho b¶o vÖ so lÖch ®−îc tÝnh to¸n tõ IA, IB, IC cho tõng cuén d©y. §Ó ®¬n gi¶n ta dïng c¸c chØ sè ®Ó ph©n biÖt 1: Cho cuén s¬ cÊp (cã ®iÖn ¸p cao) cña m¸y biÕn ¸p. 2: Cho cu«n thø cÊp (cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n). 3: Cho cu«n d©y thø ba nÕu lµ m¸y biÕn ¸p ba cuén d©y. Trong c¸c hÖ thèng b¶o vÖ so lÖch cho ®èi t−îng hai phÝa, mét ®¹i l−îng h·m th−êng lÊy tõ dßng sai lÖch I1 − I 2 hoÆc tõ tæng sè häc I1 + I 2 . C¶ hai ph−¬ng ph¸p ®Òu nh− nhau ë mét sè d¶i thÝch hîp cña ®Æc tÝnh h·m. Trong c¸c hÖ thèng b¶o vÖ so lÖch cho c¸c ®èi t−îng ®−îc b¶o vÖ ba phÝa nh− m¸y biÕn ¸p ba cuén d©y, viÖc h·m chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn víi tæng sè häc I1 + I 2 + I3 . Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông trong r¬le 7UT51* cho tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®−îc b¶o vÖ. Nã ®ßi hái t¹o ra tæng vÐc t¬ vµ tæng sè häc cho c¸c dßng ®iÖn cho tõng cuén d©y. Ta cã dßng ®iÖn so lÖch: I Ýl = I1 + I 2 cho m¸y biÕn ¸p hai cuén d©y. I Ýl = I1 + I 2 + I 3 cho m¸y biÕn ¸p ba cuén d©y. Cßn dßng ®iÖn h·m: I h = I1 + I 2 cho m¸y biÕn ¸p hai cuén d©y. I h = I1 + I 2 + I 3 cho m¸y biÕn ¸p ba cuén d©y. VËy t¹i sao ng−êi ta ph¶i sö dông dßng ®iÖn h·m trong b¶o vÖ so lÖch? v× trªn thùc tÕ, do sai sè cña m¸y biÕn dßng ®Æc biÖt do hiÖn t−îng b·o hßa cña m¹ch tõ, nªn trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng vµ khi cã ng¾n m¹ch ngoµi, c¸c dßng ®iÖn phÝa thø cÊp cña hai tæ biÕn dßng CT1 vµ CT2 sÏ kh¸c nhau vµ khi ®ã: ΔI = i 1 − i 2 = i kcb (3-5) Dßng kh«ng c©n b»ng ikcb trong mét sè tr−êng hîp cã thÓ co trÞ sè rÊt lín, ®Æc biÖt khi ng¾n m¹ch ngoµi, dßng sù cè qua c¸c biÕn dßng cã thÓ lµm cho chóng bÞ b·o hßa. §Ó ng¨n ngõa b¶o vÖ so lÖch cã thÓ lµm viÖc kh«ng chän läc d−íi ¶nh h−ëng cña dßng ikcb ng−êi ta th−êng sö dông nguyªn lý h·m b¶o vÖ 57 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản