intTypePromotion=1

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p7

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
4
download

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p7

  1. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 5.2/ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é. B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é gióp ®èi t−îng b¶o vÖ tr¸nh khái bÞ ph¸ hñy do qu¸ t¶i g©y ra. Trong r¬le so lÖch 7UT51* cã s½n 2 chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i, mçi chøc n¨ng cã thÓ g¸n cho bÊt cø phÝa nµo cña ®èi t−îng b¶o vÖ, nh− cho phÝa ®iÖn ¸p cao hoÆc thÊp cña MBA vv… R¬le sÏ tÝnh to¸n ®é t¨ng nhiÖt ®é theo ph−¬ng tr×nh: dθ 1 1 + θ = I2 (3-33) dt τ τ Trong ®ã: : §é t¨ng nhiÖt ®é so víi nhiÖt ®é cuèi cïng øng víi dßng ®iÖn qu¸ t¶i cùc ®¹i cho phÐp (k.I®m). : H»ng sè thêi gian. I: Dßng ®iÖn ®i qua phÇn tö cÇn ®−îc b¶o vÖ. C¸c ®é t¨ng nhiÖt ®−îc tÝnh to¸n tõ c¸c dßng pha. Cã thÓ lùa chän ®Ó viÖc ®¸nh gi¸ ®é t¨ng nhiÖt thùc hiÖn víi pha cã dßng lín nhÊt hoÆc gi¸ trÞ trung b×nh. Khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn gi¸ trÞ ng−ìng ®Çu tiªn, mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ®−îc ph¸t ra, khi ®ã ng−êi vËn hµnh cã thÓ gi¶m bít nhiÖt ®é trªn phÇn tö b»ng c¸ch gi¶m bít phô t¶i. NÕu nhiÖt ®é tiÕp tôc t¨ng, bé vi xö lý sÏ dùa vµo ®−êng ®Æc tÝnh qu¸ t¶i ®· ®−îc cµi ®Æt vµ dßng qu¸ t¶i ®Ó tÝnh thêi gian t¸c ®éng. Cïng víi gi¸ trÞ k, h»ng sè thêi gian , còng nh− ®é t¨ng nhiÖt θ cp ph¶i ®−îc ®−a vµo trong r¬le. 5.3/ B¶o vÖ ch¹m vá. B¶o vÖ dßng ch¹m vá cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn dßng rß víi ®Êt ngay c¶ khi cã ®iÖn trë lín gi÷a pha vµ khung cña m¸y biÕn ¸p. Vá MBA ph¶i ®−îc c¸ch ly víi ®Êt (nh− h×nh 3 - 14). H×nh 3 - 14: B¶o vÖ dßng ch¹m vá 68 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  2. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Dßng ch¶y qua d©y dÉn nèi tõ vá xuèng ®Êt sÏ ®−îc cÊp cho mét ®Çu vµo dßng ®iÖn cña r¬le. Khi ®ã r¬le sÏ ®−a ra lÖnh c¾t ngay hoÆc cã thêi gian ®Ó c¾t tÊt c¶ c¸c phÝa cña m¸y biÕn ¸p. R¬le 7UT51* cung cÊp mét ®Çu vµo dßng ®iÖn cã ®é nhËy cao (Ib) cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá, cho phÐp ®Æt trong d¶i tõ 10 mA ®Õn 1000 mA. Còng cã thÓ nèi dßng ch¹m vá víi ®Çu vµo dßng ®iÖn tiªu chuÈn cña r¬le, trong tr−êng hîp nµy d¶i ®Æt lµ 0.1 ®Õn 10 lÇn dßng ®Þnh møc cña r¬le. 5.4/ Xö lý c¸c tÝn hiÖu c¾t tõ bªn ngoµi vµ c¸c tÝn hiÖu ®Þnh nghÜa bëi ng−êi xö dông. Cã thÓ ®−a ra 2 lÖnh c¾t tõ thiÕt bÞ b¶o vÖ hoÆc gi¸m s¸t tõ bªn ngoµi vµo cho r¬le 7UT51* xö lý. C¸c tÝn hiÖu ®−îc ghÐp vµo r¬le nh− “c¸c tÝn hiÖu bªn ngoµi” qua 2 ®Çu vµo nhÞ ph©n. Gièng nh− c¸c tÝn hiÖu b¶o vÖ vµ gi¸m s¸t néi bé, chóng cã thÓ c¶nh b¸o cã thêi gian vµ cã thÓ truyÒn tíi c¸c r¬le c¾t. H¬n n÷a, cã 4 tÝn hiÖu cã thÓ ®Þnh nghÜa bëi ng−êi sö dông. C¸c tÝn hiÖu vµ c¶nh b¸o cña c¸c thiÕt bÞ kh¸c kh«ng cã giao tiÕp (giao tiÕp víi PC hoÆc LSA) cã thÓ n»m trong qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu cña thiÕt bÞ. Còng gièng nh− c¸c tÝn hiÖu néi bé, chóng cã thÓ ®−îc g¸n cho c¸c r¬le tÝn hiÖu hoÆc ®Ìn LED hoÆc ®−a vµo mµn chØ thÞ phÝa tr−íc, m¸y tÝnh hoÆc LSA. VÝ dô cã thÓ lµ b¶o vÖ h¬i hoÆc gi¸m s¸t nhiÖt ®é. 5.5/ Ma trËn c¾t. B¶o vÖ so lÖch sè 7UT51* gåm 1 ma trËn c¾t tÝch hîp. Ma trËn c¾t ®¹i diÖn cho trung t©m ®ãng ng¾t cña b¶o vÖ, ph©n phèi c¸c con nèi gi÷a c¸c tÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ vµ c¸c phÇn tö ®ãng ng¾t t¹i c«ng tr×nh. C¸c lÖnh ®−îc ®−a ra bëi c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ kh¸c nhau, cã thÓ ®Æt cho 2 (7UT512) hoÆc cho 5 (7UT513) r¬le c¾t cña thiÕt bÞ nÕu cÇn. C¸c tÝn hiÖu bªn ngoµi nh− tÝn hiÖu b¶o vÖ h¬i, gi¸m s¸t ¸p lùc hoÆc nhiÖt ®é vv… cã thÓ ®−a vµo trong r¬le th«ng qua c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n vµ ®−îc g¾n cho c¸c r¬le c¾t qua c¸c ma trËn c¾t. Mçi ma trËn c¾t ®−îc g¾n víi mét phÇn tö ®ãng ng¾t nh− m¸y c¾t, m¸y dËp tõ, van c¾t hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. 5.6/ C¸c chøc n¨ng phô thuéc. C¸c chøc n¨ng phô cña b¶o vÖ so lÖch dßng 7UT51* bao gåm: - Xö lý c¸c tÝn hiÖu. - L−u c¸c so lÖch ng¾n m¹ch cho viÖc ghi sù cè. - §o dßng vËn hµnh. - C¸c chøc n¨ng gi¸m s¸t. 69 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  3. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 • Xö lý c¸c tÝn hiÖu. Sau mét sù cè trong ®èi t−îng b¶o vÖ, th«ng tin liªn quan ®Õn ®¸p øng cña thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc lµ rÊt quan träng ®Ó ph©n tÝch chÝnh x¸c diÔn biÕn sù cè. Cho môc ®Ých nµy, r¬le cung cÊp c¸c tÝn hiÖu vµ chØ thÞ cã ¶nh h−ëng ë 3 møc. C¸c chØ thÞ vµ c¸c ®Çu ra nhÞ ph©n (c¸c r¬le tÝn hiÖu) C¸c ®iÒu kiÖn vµ sù kiÖn quan träng ®−îc chØ thÞ b»ng c¸c chØ thÞ quang (LED) ë mÆt tr−íc. R¬le còng cã c¸c r¬le tÝn hiÖu cho viÖc truyÒn tÝn hiÖu ®i xa. PhÇn lín c¸c chØ thÞ vµ tÝn hiÖu cã thÓ ®−îc s¾p ®Æt, chóng cã thÓ ®−îc g¸n cho c¸c ý nghÜa kh¸c nhau víi chØnh ®Þnh cña nhµ m¸y. C¸c r¬le tÝn hiÖu lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng nhí vµ trë vÒ sau khi ®iÒu kiÖn chØ thÞ biÕn mÊt. C¸c chØ thÞ LED cã thÓ lµm viÖc ë chÕ ®é nhí hoÆc kh«ng nhí. C¸c bé nhí cña c¸c chØ thÞ cã thÓ l−u l¹i khi mÊt nguån. Chóng cã thÓ ®−îc gi¶i trõ : - T¹i chç, qua bµn phÝm ë mÆt tr−íc r¬le. - Tõ xa b»ng c¸ch cÊp nguån vµo ®Çu vµo nhÞ ph©n, gi¶i trõ tõ xa. - Tõ xa th«ng qua mét trong c¸c giao tiÕp nèi tiÕp. - Tù ®éng bëi mçi t¸c ®éng míi cña r¬le. Mét sè r¬le vµ chØ thÞ c¸c ®iÒu kiÖn (tr¹ng th¸i) sÏ kh«ng thÝch hîp khi chóng ®−îc l−u. Th«ng th−êng chóng kh«ng thÓ ®Õn khi ®iÒu kiÖn gèc cña nã ch−a bÞ lo¹i trõ. Nã chñ yÕu liªn quan tíi c¸c chØ thÞ sù cè nh− lµ “sù cè ®iÖn ¸p nguån nu«i” vv… §Ìn LED xanh chØ thÞ s½n sµng lµm viÖc. LED nµy kh«ng thÓ gi¶i trõ vµ duy tr× khi bé VXL lµm viÖc ®óng vµ r¬le kh«ng cã h− háng. §Ìn LED nµy t¾t khi chøc n¨ng tù kiÓm tra cña bé VXL ph¸t hiÖn cã h− háng hoÆc khi mÊt ®iÖn ¸p nguån nu«i. Khi cã ®iÖn ¸p nguån nh−ng vÉn cã h− háng bªn trong thiÕt bÞ, LED ®á ph¸t s¸ng (“khãa-Block”) vµ khãa thiÕt bÞ. Th«ng tin trªn mµn chØ thÞ hoÆc ®Õn m¸y tÝnh c¸ nh©n. C¸c sù kiÖn vµ ®iÒu kiÖn cã thÓ ®äc trªn mµn h×nh chØ thÞ cña thiÕt bÞ. Ngoµi ra, mét m¸y tÝnh c¸ nh©n cã thÓ nèi víi r¬le qua giao tiÕp vËn hµnh vµ tÊt c¶ th«ng tin khi ®ã ®−îc göi qua m¸y tÝnh. Trong tr¹ng th¸i tÜnh, khi kh«ng cã sù cè nµo trªn hÖ thèng, mµn h×nh chØ thÞ ®−a ra c¸c th«ng tin vËn hµnh cã thÓ lùa chän (th−êng lµ gi¸ trÞ vËn hµnh ®o ®−îc) trªn mçi dßng. Khi cã sù cè hÖ thèng, th«ng tin (cã thÓ lùa chän) sù cè 70 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  4. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 xuÊt hiÖn thay cho c¸c th«ng tin vËn hµnh, chøc n¨ng b¶o vÖ vµ c¸c pha nµo ®· c¾t. C¸c th«ng tin á tr¹ng th¸i tÜnh sÏ l¹i xuÊt hiÖn ngay c¸c tÝn hiÖu sù cè nµy ®· ®−îc chÊp nhËn. R¬le còng cã mét sè bé nhí ®Öm cho c¸c sù kiÖn nh− c¸c c¶nh b¸o vËn hµnh, c¸c tÝn hiÖu sù cè cã thÓ l−u l¹i tr¸nh tr−êng hîp mÊt ®iÖn ¸p nguån b»ng pin bé nhí ®Öm. C¸c c¶nh b¸o còng nh− c¸c gi¸ trÞ vËn hµnh s½n cã, cã thÓ ®−îc ®−a ra mµn h×nh chØ thÞ bÊt cø khi nµo b»ng bµn phÝm hoÆc m¸y tÝnh c¸ nh©n qua giao tiÕp vËn hµnh. Sau mét sù cè, c¸c th«ng tin quan träng liªn quan ®Õn diÔn biÕn cña nã, nh− lµ t¸c ®éng vµ c¾t cã thÓ ®−îc gäi ra mµn h×nh r¬le. Thêi ®iÓm b¾t ®Çu sù cè ®−îc chØ thÞ b»ng thêi gian tuyÖt ®èi cña hÖ ®iÒu hµnh, cung cÊp bëi ®ång hå thêi gian thùc. Chuçi c¸c sù kiÖn ®−îc ®¸nh dÊu b»ng thêi gian quy chiÕu theo thêi ®iÓm bé phËn ph¸t hiÖn sù cè ®· t¸c ®éng. Do vËy, thêi gian tr«i qua ®Õn khi lÖnh c¾t b¾t ®Çu vµ ®Õn khi tÝn hiÖu c¾t trë vÒ cã thÓ ®äc ®−îc. §é ph©n gi¶i lµ 1ms. C¸c sù kiÖn còng cã thÓ ®äc b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n sö dông ch−¬ng tr×nh DIGSI. H¬n n÷a, c¸c d÷ liÖu cã thÓ ®−a ra m¸y in hoÆc l−u trong ®Üa mÒm. R¬le b¶o vÖ l−u c¸c gi¸ trÞ so lÖch cña 4 sù cè hÖ thèng cuèi cïng, nÕu cã sù cè thø 5, th× sù cè cò nhÊt sÏ bÞ ghi ®Ì trong bé nhí sù cè, 3 sù cè cuèi cïng cã thÓ ®äc trªn mµn h×nh chØ thÞ cña thiÕt bÞ. Mét sù cè hÖ thèng b¾t ®Çu b»ng viÖc t¸c ®éng cña bÊt kú bé phËn ph¸t sù cè nµo vµ kÕt thóc b»ng sù trë vÒ cña chøc n¨ng b¶o vÖ cuèi cïng. C¸c th«ng tin ®Õn thiÕt bÞ trung t©m (tïy chän) C¸c th«ng tin ®−îc l−u cã thÓ ®−îc chuyÓn ®Õn qua cæng nèi c¸p quang hoÆc giao tiÕp c¸ch ly thø 2 (giao tiÕp hÖ thèng), trung t©m ®iÒu khiÓn, hÖ thèng t¸c ®éng hãa c¸c tr¹m ®Þa ph−¬ng cña SIEMENSI.SA678. ViÖc truyÒn so lÖch sö dông giao thøc truyÒn so lÖch ®−îc chuÈn hãa theo VDEW/ZVEI vµ IEC 870-5- 103 hoÆc theo DIN19244. • L−u vµ truyÒn d÷ liÖu cho viÖc ghi sù cè C¸c gi¸ trÞ tøc thêi cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc iL1, iL2, iL3 cña bé biÕn dßng cña mçi cuén d©y m¸y biÕn ¸p, m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬ còng nh− mçi phÝa cña ®iÓm rÏ nh¸nh, iA, iB lµ c¸c ®Çu vµo thªm ë 7UT513 ®−îc lÊy mÉu sau mçi 1.66 ms (víi tÇn sè 50 Hz) vµ ®−îc l−u trong bé ghi chuyÓn dÞch quay vßng. Khi cã 1 sù cè, d÷ liÖu ®−îc l−u qua thêi gian ®· chän, nh−ng lín nhÊt kh«ng qu¸ 5s. Sè b¶n ghi sù cè lín nhÊt trong thêi gian nµy lµ 8. Khi ®ã c¸c sù cè nµy s½n sµng cho 71 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  5. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ph©n tÝch sù cè. §èi víi c¸c sù cè míi, c¸c d÷ liÖu sù cè thùc tÕ míi ®−îc l−u kh«ng cÇn viÖc x¸c nhËn c¸c d÷ liÖu cò. C¸c d÷ liÖu cã thÓ ®−a sang m¸y tÝnh c¸ nh©n th«ng qua giao tiÕp vËn hµnh ë mÆt tr−íc r¬le vµ ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm DIGSI. C¸c dßng ®iÖn ®−îc quy ®æi theo c¸c gi¸ trÞ cùc ®¹i cña chóng, chuÈn hãa theo c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc vµ chuÈn bÞ cho c¸c ®å thÞ dÔ nh×n. Ngoµi ra c¸c tÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ®¸nh dÊu nh− c¸c b¶n ghi nhÞ ph©n. H¬n n÷a, c¸c d÷ liÖu ghi sù cè còng cã thÓ truyÒn tíi trung t©m ®iÒu khiÓn th«ng qua giao tiÕp hÖ thèng nèi tiÕp (nÕu cã). ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c d÷ liÖu sÏ ®−îc thùc hiÖn ë trung t©m ®iÒu khiÓn, sö dông c¸c ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm thÝch hîp. Khi c¸c d÷ liÖu ®−îc truyÒn tíi trung t©m ®iÒu khiÓn, viÖc truyÒn cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh tù ®éng, sau mçi lÇn r¬le t¸c ®éng hoÆc c¾t. Khi ®ã nh÷ng viÖc sau cã thÓ øng dông: - R¬le b¸o hiÖu c¸c d÷ liÖu ghi sù cè s½n sµng. - C¸c d÷ liÖu s½n sµng cho viÖc truyÒn ®Õn, khi chóng bÞ ghi ®Ì bëi d÷ liÖu míi. - Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu cã thÓ bÞ hñy bá tõ thiÕt bÞ trung t©m. • C¸c ®o l−êng vËn hµnh hµng ngµy vµ c¸c sè liÖu t¶i C¸c gi¸ trÞ hiÖu dông cña tÊt c¶ c¸c dßng pha lu«n s½n sµng cho viÖc ®äc t¹i chç hoÆc truyÒn so lÖch ®i xa ë mÆt tr−íc hoÆc th«ng qua giao tiÕp vËn hµnh. Ngoµi ra c¸c dßng sù cè ch¹m ®Êt giíi h¹n vµ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n cña b¶o vÖ qu¸ t¶i lu«n s½n sµng: - I1L1, I1L2, I1L3: C¸c dßng pha cña phÝa thø nhÊt (cuén 1 cña MBA, c¸c biÕn dßng phÝa ®Êu sao cña m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬, phÝa 1 cña ®iÓm rÏ nh¸nh) b»ng ampe nhÊt thø vµ b»ng % cña dßng ®Þnh møc. - I2L1, I2L2, 21L3: C¸c dßng pha cña phÝa thø hai (cuén 2 cña MBA, c¸c biÕn dßng phÝa ®Êu sao cña m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬, phÝa 2 cña ®iÓm rÏ nh¸nh) b»ng ampe nhÊt thø vµ b»ng % cña dßng ®Þnh møc. - I3L1, I3L2, I3L3: C¸c dßng pha cña phÝa thø ba (cuén 3 cña MBA, c¸c biÕn dßng phÝa ®Êu sao cña m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬, phÝa 3 cña ®iÓm rÏ nh¸nh) b»ng ampe nhÊt thø vµ b»ng % cña dßng ®Þnh møc. - θ/θtrip L1, θ/θtrip L2, θ/θtrip L3: TÝnh to¸n ®é t¨ng nhiÖt theo phÇn tr¨m cña ®é t¨ng nhiÖt c¾t cho mçi phÝa mµ b¶o vÖ qu¸ t¶i cã t¸c dông. - Igh: dßng ch¹m vá cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá (chØ cã ë 7UT513). • C¸c chøc n¨ng kiÓm so¸t . 72 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  6. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Trong r¬le tæ hîp nhiÒu chøc n¨ng kiÓm so¸t h÷u h¹n cña phÇn cøng vµ phÇn mÒm, h¬n n÷a c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc lu«n ®−îc kiÓm tra. V× vËy, c¸c m¹ch dßng còng n»m trong hÖ thèng ®−îc kiÓm so¸t. KiÓm so¸t phÇn cøng Toµn bé phÇn cøng lu«n ®−îc gi¸m s¸t, tõ c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n cho ®Õn c¸c r¬le ®Çu ra ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c h− háng vµ c¸c chøc n¨ng kh«ng ®−îc chÊp nhËn. Nã ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch kiÓm so¸t: - C¸c ®iÖn ¸p nguån nu«i vµ ®iÖn ¸p chuyÓn ®æi. Bé vi xö lý kiÓm tra viÖc bï vµ ®iÖn ¸p chuyÓn ®æi cña bé ADC (bé chuyÓn ®æi t−¬ng tù/sè). B¶o vÖ sÏ bÞ khãa ngay khi cã sù sai lÖch kh«ng cho phÐp. C¸c sù cè vÜnh cöu ®−îc c¶nh b¸o. H− háng hoÆc t¾t nguån nu«i sÏ lµm cho hÖ thèng ngõng ho¹t ®éng. Tr¹ng th¸i nµy ®−îc chØ thÞ b»ng mét tiÕp ®iÓm “an toµn” khi cã h− háng (“Fail safe contact”). Sôt ¸p tho¸ng qua ≤ 50 ms kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù ho¹t ®éng cña r¬le (Un≥110 V). - C¸c m¹ch c¾t : C¸c r¬le ®iÒu khiÓn c¾t (Command relay) ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng hai kªnh ®iÒu khiÓn vµ mét kªnh ph¸t phô. C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn vµ sù liªn tôc hay ng¾n m¹ch trong r¬le liªn tôc ®−îc kiÓm so¸t. - C¸c modul nhí: KiÓm tra tæng ®Þnh kú cho bé nhí ch−¬ng tr×nh (EPROM), bé nhí g¸n th«ng sè (EEPROM) vµ bé nhí lµm viÖc (RAM) vµ so s¸nh víi kiÓm tra tæng ®−îc l−u. (KiÓm tra tæng cña c¸c EEPROM ®−îc tÝnh to¸n mçi khi cã th«ng sè g¸n míi). KiÓm so¸t phÇn mÒm. §Ó kiÓm so¸t liªn tôc sù lµm viÖc cña ch−¬ng tr×nh, mét ®ång hå kiÓm tra (Watch-dog timer) sÏ khëi ®éng l¹i bé VXL khi cã lçi t¹i bé VXL hoÆc nÕu ch−¬ng tr×nh ch¹y sai. H¬n n÷a, c¸c kiÓm tra néi bé hîp lý b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c lçi trong qu¸ tr×nh xö lý ch−¬ng tr×nh, g©y ra bëi nhiÔu sÏ ®−îc nhËn ra. Nh÷ng lçi nh− vËy sÏ ®−îc x¸c lËp l¹i vµ khëi ®éng t¹i bé VXL. NÕu c¸c lçi nµy kh«ng thÓ lo¹i trõ b»ng viÖc khëi ®éng l¹i, c¸c khëi ®éng l¹i kh¸c sÏ ®−îc thi hµnh. NÕu vÉn cßn lçi sau 3 lÇn cè g¾ng khëi ®éng l¹i, hÖ thèng b¶o vÖ sÏ tù ng¾t nã ra vµ chØ thÞ tr¹ng th¸i nµy b»ng c¸ch gi¶i phãng r¬le cã hiÖu lùc, do vËy ®−a ra lçi “Equipment fault” (h− háng thiÕt bÞ) vµ ®ång thêi ®Ìn LED s¸ng b¸o hiÖu khãa “Blocked”. 73 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  7. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 KiÓm so¸t m¹ch biÕn dßng bªn ngoµi. §Ó ph¸t hiÖn sù d¸n ®o¹n hoÆc ng¾n m¹ch trong c¸c m¹ch biÕn dßng bªn ngoµi hoÆc h− háng t¹i c¸c ®iÓm nèi, c¸c gi¸ trÞ ®o ®−îc kiÓm tra tuÇn hoµn trong c¸c kho¶ng thêi gian, chØ cÇn ®iÒu kiÖn kh«ng tån t¹i tÝn hiÖu khëi ®éng nµo. - Sù c©n xøng dßng: Khi lµm viÖc b×nh th−êng, cã thÓ cho lµ c¸c dßng ®iÖn gÇn ®èi xøng thÝch hîp víi c¸c biÓu thøc sau: I min SYM.Ing−ìng/IN (3-35) IN Imax lu«n lµ dßng lín nhÊt trong c¸c dßng 3 pha. Imin lµ dßng nhá nhÊt. SYM.Hsè.I: Lµ hÖ sè ®èi xøng m« t¶ ®é lín cña sù ®èi xøng dßng cña c¸c dßng ®iÖn pha. SYM.Ing−ìng lµ giíi h¹n thÊp h¬n cña vïng xö lý cña chøc n¨ng kiÓm so¸t (xem h×nh vÏ). C¶ hai th«ng sè cã thÓ ®Æt. H×nh 3 - 15: KiÓm so¸t sù ®èi xøng dßng - Gi¸m s¸t dßng tæng: NÕu r¬le ®−îc sö dông cho b¶o vÖ so lÖch ®iÓm rÏ nh¸nh, c¸c dßng so lÖch ®−îc gi¸m s¸t ë møc thÊp. Chøc n¨ng gi¸m s¸t nµy lµm viÖc trªn tõng pha. H− háng ®−îc ph¸t hiÖn trong m¹ch thø cÊp cña c¸c biÕn dßng khi dßng so lÖch cã ®é lín cña dßng t¶i trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th−êng. Nã ®−a ngay ra tÝn hiÖu, ®ång thêi b¶o vÖ so lÖch còng bÞ khãa. 74 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  8. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ch−¬ng 4 TÝnh to¸n chän th«ng sè ®Æt cho tr¹m biÕn ¸p 110/22 Kv Sµi §ång 2 m¸y S=2x40 MVA. Sö dông r¬le sè 7UT51* 1/ C¸ch cµi ®Æt cho r¬le 7UT51* 1.1/ Giíi thiÖu bµn phÝm vµ b¶ng chØ thÞ. Bµn phÝm vµ b¶ng chØ thÞ ®−îc ®Æt bªn ngoµi t−¬ng tù nh− mét chiÕc m¸y tÝnh bá tói. H×nh 4 - 1 minh häa mÆt tr−íc cña r¬le. Mµn h×nh chØ thÞ tinh thÓ láng gåm 2 dßng, mçi dßng gåm 16 ký tù, ®−a ra c¸c th«ng tin. Mçi ký tù gåm cã mét ma trËn ®iÓm 5x8. C¸c con sè, ch÷ c¸i vµ mét sè ký hiÖu ®Æc biÖt cã thÓ ®−îc hiÓn thÞ. Trong khi giao tiÕp dßng trªn ®−a ra mét sè gåm 4 ch÷ sè, tiÕp theo lµ thanh trá. Con sè nµy thÓ hiÖn ®Þa chØ ®Æt. Hai sè ®Çu tiªn thÓ hiÖn ®Þa chØ. cña khèi, tiÕp theo sau lµ 2 con sè nèi tiÕp. Trong c¸c kiÓu r¬le cã ph−¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi th«ng sè, nhËn d¹ng cña bé th«ng sè ®−îc ®−a ra tr−íc ®Þa chØ ®Æt. Bµn phÝm bao gåm 28 phÝm víi c¸c con sè, c¸c phÝm ®iÒu khiÓn Yes/No, ý nghÜa cña c¸c phÝm ®−îc gi¶i thÝch chi tiÕt d−íi ®©y. C¸c phÝm sè ®Ó ®−a vµo c¸c con sè. ®Õn C¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 ®Ó ®−a vµo c¸c con sè. 9 0 DÊu chÊm thËp ph©n. . ∞ Ký hiÖu kh«ng x¸c ®Þnh. +/- §æi dÊu ®Ó ®−a vµo sè ©m hoÆc d−¬ng. C¸c phÝm Yes/No dïng cho v¨n b¶n. PhÝm Yes: X¸c ®Þnh c©u hái cña mµn chØ thÞ. J/Y N PhÝm No: Tõ chèi c©u hái cña mµn chØ thÞ hoÆc kh«ng chÊp nhËn thay ®æi. 75 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  9. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 C¸c phÝm ®Ó lËt qua c¸c trang mµn h×nh. LËt vÒ phÝa tr−íc: §Þa chØ tiÕp theo ®−îc hiÓn thÞ. LËt vÒ phÝa sau: §Þa chØ tr−íc nã ®−îc hiÓn thÞ. ⇑ LËt khèi vÒ phÝa tr−íc: PhÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ tiÕp theo ®−îc hiÓn thÞ. LËt khèi vÒ phÝa sau: PhÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ tr−íc ®ã ⇓ ®−îc hiÓn thÞ. C¸c phÝm x¸c nhËn. PhÝm ®−a vµo hoÆc x¸c nhËn: Mçi lÇn ®−a vµo sè hoÆc E thay ®æi qua c¸c phÝm Yes/No ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm E, khi ®ã thiÕt bÞ míi chÊp nhËn thay ®æi . PhÝm E còng cã thÓ ®Ó chÊp nhËn vµ gi¶i trõ lêi nh¾c sù cè trªn mµn chØ thÞ. C¸c phÝm ®Æc biÖt vµ ®iÒu khiÓn. Tõ kho¸: ®Ó chèng l¹i viÖc truy nhËp tr¸i phÐp tíi c¸c CW ch−¬ng tr×nh chØnh ®Þnh (kh«ng cÇn thiÕt khi gäi ra c¸c tÝn hiÖu vµ lêi th«ng b¸o R Xãa phÝa sau ®−a vµo kh«ng ®óng. F PhÝm chøc n¨ng, ®−îc gi¶i thÝch khi sö dông. DA §Þa chØ trùc tiÕp, nÕu biÕt ®Þa chØ, phÝm nµy cho phÐp gäi ra trùc tiÕp ®Þa chØ. M/S Th«ng b¸o/tÝn hiÖu: ®iÒu tra c¸c tÝn hiÖu sù cè vµ c¸c sè liÖu vËn hµnh. Ba phÝm , ⇑, RESET Cã phÇn kh¸c c¸c phÝm cßn l¹i, cã thÓ sö dông khi n¾p tr−íc cña r¬le ®ãng. V× vËy tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®Æt vµ sè liÖu sù kiÖn cã thÓ hiÓn thÞ trong khi n¾p tr−íc ®ãng. C¸c chØ thÞ LED ®−îc l−u cã thÓ ®−îc xãa b»ng phÝm RESET mµ kh«ng cÇn më n¾p. 76 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  10. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.2/ Lµm viÖc víi m¸y tÝnh c¸ nh©n. Mét m¸y tÝnh c¸ nh©n cho phÐp ®Æt chØnh ®Þnh, khëi ®éng mét thñ tôc thÝ nghiÖm vµ ®äc sè liÖu tõ mµn h×nh víi c¸c tr×nh ®¬n h−íng dÉn. TÊt c¶ d÷ liÖu cã thÓ ®äc hoÆc ®−îc l−u trong ®Üa mÒm, qua m¸y in. Nã còng cã thÓ nèi víi mét m¸y vÏ ®Ó in ph¸c häa sù cè ®· x¶y ra. PhÇn mÒm cho ch−¬ng tr×nh lµ DIGSI s½n cã cho ®Æt th«ng sè vµ xö lý tÊt c¶ c¸c sè liÖu b¶o vÖ sù cè. 1.3/ C¸c ®iÒu kiÖn tr−íc khi vËn hµnh r¬le 7UT51*. §èi víi phÇn lín c¸c chøc n¨ng lµm viÖc, viÖc ®−a tõ khãa lµ cÇn thiÕt. §iÒu nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c th«ng sè ®−a vµo qua bµn phÝm hoÆc giao tiÕp ë phÝa tr−íc liªn quan ®Õn sù lµm viÖc cña r¬le, vÝ dô nh−: - §Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng. - CÊp ph¸t hoÆc xÕp ®Æt c¸c r¬le c¾t, tÝn hiÖu ®Çu vµo/ra nhÞ ph©n, chØ thÞ LED. - C¸c th«ng sè cÊu h×nh cho ng«n ng÷ vËn hµnh, giao tiÕp vµ cÊu h×nh thiÕt bÞ. - Khëi ®éng c¸c thñ tôc thÝ nghiÖm. Tõ khãa kh«ng ®−îc ®ßi hái khi gäi ra c¸c tÝn hiÖu, sè liÖu vËn hµnh hoÆc sù cè, hay ®äc c¸c th«ng sè chØnh ®Þnh. 1.4/ C¸ch cµi ®Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng. ViÖc ®Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng ®ßi hái ph¶i ®−a vµo tõ khãa (Codeword). NÕu kh«ng ®−a vµo tõ khãa c¸c th«ng sè chØ cã thÓ ®äc mµ kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc. Cã 3 d¹ng hiÓn thÞ: • §Þa chØ kh«ng ®ßi hái ng−êi vËn hµnh ®−a vµo. §Þa chØ x¸c ®Þnh bëi: sè khèi vµ sè tiÕp theo (vÝ dô 1100 cho khèi 11). PhÇn ®Çu khèi hiÓn thÞ ®o¹n v¨n b¶n. ViÖc chuyÓn khèi ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c phÝm ⇑ hoÆc ⇓, c¸c phÝm ↑ hoÆc ↓ chuyÓn tíi ®Þa chØ ®Çu tiªn hoÆc cuèi cïng. • C¸c chØ thÞ ®ßi hái ®−a vµo sè. 77 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản