intTypePromotion=3

Giáo trình học phần hòa âm ứng dụng và phối bè hệ CĐSP âm nhạc

Chia sẻ: Tan Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

1
1.273
lượt xem
312
download

Giáo trình học phần hòa âm ứng dụng và phối bè hệ CĐSP âm nhạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tên học phần : Hoà âm ứng dụng và phối bè 1 2. Số đơn vị học trình : 4 ĐVHT = 60 tiết. 3. Trình độ đào tạo : Sinh viên năm thứ 2 hệ CĐSP Âm nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình học phần hòa âm ứng dụng và phối bè hệ CĐSP âm nhạc

 1.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Së GD & §T L¹ng S¬n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Trêng C§SP §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®Ò c¬ng chi tiÕt häc phÇn hoµ ©m øng dông vµ phèi bÌ 1 hÖ c®sp ©m nh¹c 1. Tªn häc phÇn : Hoµ ©m øng dông vµ phèi bÌ 1 2. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh : 4 §VHT = 60 tiÕt. 3. Tr×nh ®é ®µo t¹o : Sinh viªn n¨m thø 2 hÖ C§SP ¢m nh¹c. 4. Ph©n phèi thêi gian : - Lªn líp : 55 % - Thùc hµnh «n tËp, kiÓm tra : 45% 5. §iÒu kiÖn tiªn quyÕt : -Lý thuyÕt ©m nh¹c 1,2. Nh¹c cô 1,2. 6. M« t¶ v¾n t¾t néi dung häc phÇn : Häc phÇn bao gåm c¸c néi dung : Häc phÇn cung cÊp cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu vÒ ©m, nh¹c nhiÒu bÌ ®Ó cã thÓ häc tèt c¸c néi dung : - H×nh thøc. - ThÓ lo¹i ©m nh¹c. - §äc nh¹c nhiÒu bÌ. - Nh¹c cô. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 1
 2.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP 7. NhiÖm vô cña ngêi häc : - Dù líp ®ñ sè bµi lý thuyÕt vµ thùc hµnh theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c bµi tËp ë nhµ. - Lµm ®ñ c¸c bµi kiÓm tra vµ thi häc phÇn. - Dông cô häc tËp cÇn cã : bót ch×, vë chÐp nh¹c, bµi tËp. 8. Tµi liÖu häc tËp : - S¸ch Hoµ ©m cña §µo Thøc - Nh¹c viÖn TPHCM. - S¸ch Hoµ ©m cña Ph¹m Tó H¬ng vµ Vò NhËt Th¨ng - NVHN. 9. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sinh viªn : - Dù ®ñ c¸c giê lý thuyÕt vµ thùc hµnh theo quy ®Þnh. - Lµm c¸c bµi tËp thùc hµnh ë nhµ theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - C¸c bµi KiÓm tra vµ thi ®¹t yªu cÇu. 10. Thang ®iÓm : 10/10. 11. Môc tiªu cña häc phÇn : a. Trong gi¸o tr×nh C§SP : - N¾m ®îc ph¬ng ph¸p phèi hoµ thanh c¬ b¶n. - Phèi ®Öm h¸t vµ nhËn thøc s©u h¬n vÒ kiÕn thøc ©m nh¹c. b. Trong ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y PT vµ néi dung c«ng t¸c sau tèt nghiÖp : - øng dông vµo phèi ®Öm h¸t. - Phèi hîp xíng hay phèi cho mét sè cac khóc ®¬n gi¶n. 12. ThiÕt bÞ d¹y häc cÇn thiÕt : - Lªn líp tËp trung. - B¶ng d¹y cÇn cã dßng kÎ nh¹c s½n. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 2
 3.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP 13. Ch¬ng tr×nh chi tiÕt : Tªn bµi d¹y Sè Thêi gian tiÕt Bµi 1 : Mét sè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ hoµ ©m. 2 Bµi 2 : C¸c lo¹i hîp ©m vµ ©m b¶y. C¸ch s¾p xÕp hoµ ©m bèn 2 bÌ. 2 Bµi 3 : C¸c hîp ©m ba chÝnh vµ chøc n¨ng cña chóng trong ®iÖu thøc. 2 Bµi 4 : C¸ch nèi tiÕp c¸c hîp ©m ba chÝnh. 2 a. C¸ch tiÕn hµnh bÌ. 1 b. Nèi tiÕp c¸c hîp ©m ba chÝnh. c. Bµi tËp øng dông 1 Bµi 5 : Phèi hoµ ©m cho giai ®iÖu b»ng c¸c hîp ©m ba chÝnh. 2 a. Nh÷ng ®iÒu cÇn n¾m ®îc trong khi phèi h. ©m. 1 b. Bµi tËp vÒ phèi hoµ ©m cho giai ®iÖu. 3 c. Sù thay ®æi vÞ trÝ ©m cña c¸c hîp ©m. d. Bµi tËp øng dông - KiÓm tra häc tr×nh 1 2 Bµi 6 : Phèi hoµ ©m cho bÌ Bass. 1 a. Bíc nh¶y cña c¸c ©m ba. 1 b. CÊu t¹o bµi tËp hoµ ©m c. Bµi tËp øng dông. 1 Bµi 7 : Hîp ©m bèn s¸u kÕt K64. 1 a. Kh¸i niÖm - Ký hiÖu - §iÒu kiÖn sö dông K64. 1 b. VÞ trÝ sö dông K64. trong bµi tËp hoµ thanh. c. Bµi tËp øng dông. 2 Bµi 8 : Hîp ©m s¸u cña c¸c hîp ©m ba chÝnh. 1 a. §Þnh nghÜa - Ký hiÖu - Thay ®æi vÞ trÝ ©m. 1 b. KÕt hîp hai hîp ©m s¸u t¬ng quan qu·ng 4 - 5 1 c. Qu·ng 5 vµ qu·ng t¸m song song. 3 d. C¸c hîp ©m s¸u bèn lít vµ thªu Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 3
 4.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP e. Bµi tËp øng dông.KiÓm tra HT2 1 Bµi 9 : Hîp ©m 7 ¸t. 1 a. §Þnh nghÜa - Ký hiÖu - Sù chuÈn bÞ cña hîp ©m 1 b¶y ¸t. 1 b. Gi¶i quyÕt hîp ©m b¶y ¸t. 2 c. C¸c thÓ ®¶o cña hîp ©m b¶y ¸t. 1 d. C¸c bíc nh¶y. e. Bµi tËp øng dông. 1 Bµi 10 : HÖ thèng chøc n¨ng ®Çy ®ñ. 1 Bµi 11 : Hîp ©m SII vµ SII6 2 a. Nèi tiÕp c¬ b¶n. b. Bµi tËp øng dông. 1 Bµi 12 : §iÖu trëng hoµ ©m. C¸c hîp ©m ba cña ®iÖu trëng hoµ 1 ©m . 2 Bµi 13 : Hîp ©m ba bËc VI. a. KÕt cÊu vµ ký hiÖu - KÕt hîp c¬ b¶n. 2 b. C¸c bíc nh¶y khi tiÕn hµnh. 1 c. Bµi tËp øng dông. KiÓm tra HT3 1 Bµi 14 : Hîp ©m b¶y bËc II. a. KÕt cÊu vµ ký hiÖu - KÕt hîp c¬ b¶n. 2 b. C¸c bíc nh¶y khi tiÕn hµnh. 1 c. Bµi tËp øng dông. 1 Bµi 15 : Hîp ©m ba bËc III. a. ý nghÜa cña ®iÖu thøc. 2 b. C¸ch sö dông. 2 c. Bµi tËp øng dông. Bµi 16 : Ph¬ng ph¸p phèi ®Öm h¸t. a. Ph¬ng ph¸p so¹n hîp ©m cho giai ®iÖu. b. Thùc hµnh so¹n hîp ©m cho bµi h¸t. KiÓm tra HT4 V. Bµi gi¶ng chi tiÕt. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 4
 5.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Bµi 1 : Mét sè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ hoµ ©m.  Bµi nµy cung cÊp cho sv c¸c vÊn ®Ò : - KN vÒ hoµ ©m. - C¸c h×nh thøc ©m nh¹c. - KN vÒ chång ©m, hîp ©m. - Hîp ©m thÓ gèc - Hîp ©m thÓ ®¶o - Tªn cña hîp ©m - Tªn c¸c ©m cña hîp ©m I. Mét sè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ hoµ ©m : a. Hoµ ©m lµ g× : Thêi Hi L¹p cæ hoµ ©m cã nghÜa lµ sù c©n ®èi, hµi hoµ, ¨n nhÞp gi÷a toµn bé vµ bé phËn. Ngêi Hi L¹p cho r»ng mäi thø trªn ®êi ®Òu ®îc t¹o nªn theo nh÷ng quy luËt cña hoµ ©m vµ hä ®· x©y dùng nh÷ng lý thuyÕt vÒ hoµ ©m cña trêi vµ ®Êt. Lý thuyÕt nµy ®· chi phèi nhiÒu mÆt : Quan niÖm vÒ vò trô, sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch h×nh thøc kiÕn tróc, ®¹o ®øc häc. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 5
 6.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Hoµ ©m còng ®îc ¸p dông vµo ©m nh¹c. Thêi kú nµy cha cã ©m nh¹c nhiÒu bÌ, danh tõ hoµ ©m cã nghÜa lµ nh÷ng mèi t¬ng quan nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c ©m thanh h×nh thµnh ra giai ®iÖu. Khoa hoµ ©m lóc nµy nghiªn cøu vÒ sù tiÕp diÔn c¸c ©m thanh nèi tiÕp nhau. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nghÖ thuËt ©m nh¹c, khi h×nh thµnh ra lo¹i h×nh ©m nh¹c nhiÒu bÌ th× nhiÒu ngêi ph¶i h¸t hoÆc ®µn cïng lóc nhiÒu bÌ kh¸c nhau nhng cÇn ph¶i cã nh÷ng sù hoµ hîp. Nh÷ng quy luËt hoµ ©m ra ®êi ®· t¹o ra sù hoµ hîp ®ã. Hoµ ©m cã quan hÖ mËt thiÕt víi tÊt c¶ c¸c thÓ lo¹i ©m nh¹c. b. C¸c h×nh thøc ©m nh¹c : - Nh¹c mét bÌ ®îc gäi lµ nh¹c ®¬n ®iÖu : VD 1: - Nh¹c nhiÒu bÌ gåm cã hai lo¹i chñ yÕu : Phøc ®iÖu : lµ lo¹i nh¹c nhiÒu bÌ trong ®ã c¸c bÌ ®Òu cã tÝnh ®éc lËp, biÓu hiÖn nh÷ng giai ®iÖu t¬ng ph¶n nhau. VD 2 : Chñ ®iÖu lµ lo¹i nh¹c nhiÒu bÌ trong ®ã cã mét bÌ ®îc coi lµ chñ yÕu, bÌ nµy gi÷ vai trß biÓu hiÖn giai ®iÖu cña t¸c phÈm nªn ®îc gäi lµ bÌ giai ®iÖu, nh÷ng bÌ cßn l¹i gi÷ vai trß phô ho¹. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 6
 7.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP II. Kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ chång ©m vµ hîp ©m : 1.1. Chång ©m : Lµ mét sè ©m ph¸t ra cïng mét lóc. Chång ©m ®îc ghi b»ng nh÷ng nèt chång lªn nhau: VD 3: 1.2. Hîp ©m : Lµ nh÷ng ©m ®îc s¾p xÕp theo quy luËt vµ cã tõ 3 ©m trë lªn : VD 4: Hîp ©m cã nhiÒu d¹ng mµ trong ®ã gi÷a c¸c ©m cã nh÷ng kho¶ng c¸ch kh«ng ph¶i lµ c¸c qu·ng 3 : VD 5 1.3. Tªn c¸c ©m cña hîp ©m : ¢m díi cïng ®îc gäi lµ ©m gèc hoÆc lµ ©m 1. Nh÷ng ©m cßn l¹i tªn gäi dùa vµo qu·ng c¸ch gi÷a c¸c ©m nµy víi ©m gèc tÝnh tõ díi lªn, c¸c ©m cßn l¹i sÏ cã tªn gäi lµ : ©m 3, ©m 5, ©m 7, ©m 9. VD 6 1.4. Tªn cña hîp ©m : Tªn cña hîp ©m ®îc gäi theo tªn cña ©m gèc. §Ó gäi ®óng tªn hîp ©m cÇn x¸c ®Þnh ®óng tªn ©m gèc, nÕu kh«ng sÏ gäi sai. VD 7 Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 7
 8.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP 1.5. Hîp ©m thÓ gèc : Hîp ©m thÓ gèc cã ©m trÇm lµm ©m 1 VD 8 H.©m Mi thø gèc. H.©m La thø gèc 1.6. Hîp ©m thÓ ®¶o : Hîp ©m thÓ ®¶o lµ H.©m cã ©m trÇm kh«ng ph¶i lµ ©m gèc a. Hîp ©m ba cã hai thÓ ®¶o : - ThÓ ®¶o 1 : Cã ©m trÇm lµm ©m ba, ®îc gäi lµ h.©m s¸u, ký hiÖu lµ sè 6 sau ch÷ c¸i chØ tªn hîp ©m. - ThÓ ®¶o hai ; Cã ©m trÇm lµ ©m n¨m gäi lµ hîp ©m bèn s¸u ký hiÖu 64 sau ch÷ c¸i chØ tªn hîp ©m. VD 9 H.a Son gèc Son ®¶o1 Son ®¶o2 b. Hîp ©m b¶y cã ba thÓ ®¶o : - ThÓ ®¶o 1 : Cã ©m trÇm lµ ©m ba gäi lµ hîp ©m bèn s¸uký hiÖu lµ 65 - ThÓ ®¶o 2 : Cã ©m trÇm lµ ©m 5 gäi lµ hîp ©m ba bèn ký hiÖu lµ 43 - ThÓ ®¶o 3 : Cã ©m trÇm lµ ©m 7 gäi lµ hîp ©m hai ký hiÖu lµ 2 Ký hiÖu c¸c thÓ ®¶o cña hîp ©m b¶y còng dùa vµo c¸c qu·ng míi h×nh thµnh Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 8
 9.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP VD 10 G G65 G43 G2 Bµi thùc hµnh : 1. Ph©n biÖt ©m gèc ©m trÇm cña c¸c hîp ©m . 2. C¸c hîp ©m sau ®©y tªn lµ g× vµ ë thÓ nµo ( gèc hay ®¶o ) Bµi 2 : C¸c lo¹i hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y C¸ch s¾p xÕp hoµ ©m bèn bÌ.  Bµi nµy cung cÊp cho sv c¸c vÊn ®Ò : - C¸c lo¹i hîp ©m ba. - C¸c lo¹i hîp ©m b¶y. - TÝnh chÊt cña c¸c lo¹i hîp ©m ba vµ b¶y. - C¸ch s¾p xÕp hoµ ©m bèn bÌ. I. C¸c läai hîp ©m ba : 1.1. Hîp ©m ba trëng : Cã qu·ng ba trëng n»m díi qu·ng ba thø Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 9
 10.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP VD 11 1.2. Hîp ©m ba thø : Cã mét qu·ng ba thø n»m díi qu·ng ba trëng VD 12 1.3. Hîp ©m ba gi¶m : C¶ hai qu·ng ba ®Òu lµ qu·ng ba thø VD 13 1.4. Hîp ©m ba t¨ng : C¶ hai qu·ng ba ®Òu lµ qu·ng ba trëng VD 14 II. C¸c lo¹i hîp ©m b¶y : 2.1. Hîp ©m b¶y trëng : Gåm cã mét hîp ©m ba trëng víi mét qu·ng b¶y trëng VD 15 2.2. Hîp ©m b¶y trëng thø : Gåm mét hîp ©m ba trëng víi mét hîp ©m b¶y thø VD 16 2.3. Hîp ©m b¶y thø : Gåm mét hîp ©m ba thø víi mét qu·ng b¶y thø : Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 10
 11.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP VD 17 2.4. Hîp ©m b¶y thø gi¶m : VD 18 2.5. Hîp ©m b¶y gi¶m : Gåm mét hîp ©m ba gi¶m víi mét qu·ng b¶y gi¶m VD 19 III. TÝnh chÊt cña c¸c hîp ©m : a. Hîp ©m thuËn : Gåm nh÷ng hîp ©m ba trëng vµ ba thø b. Hîp ©m nghÞch : Gåm c¸c hîp ©m ba gi¶m, t¨ng, vµ c¸c lo¹i hîp ©m b¶y, chÝn. IV. C¸ch s¾p xÕp hoµ ©m bèn bÌ 1. Bèn bÌ hoµ ©m mang tªn cña bèn giäng h¸t : - Sopprano : S - N÷ cao - BÌ giai ®iÖu. - Anto : A - N÷ trÇm - Teno : T - Nam cao - Bass : B - Nam trÇm 2. TÇng cña hoµ ©m : Hoµ ©m ®îc chia lµm 2 tÇng : TÇng trªn vµ tÇng díi TÇng trªn gåm c¸c bÌ : Sopprano, Anlto, Teno. TÇng díi gåm cã bÌ : Bass. Th«ng thêng bÌ S, A viÕt chung ë kho¸ Sol, nÕu nèt cã ®u«i th× bÌ S viÕt du«i quay lªn trªn, bÌ A viÕt ®u«i quay xuèng díi. BÌ T, B viÕt ë kho¸ Pha nÕu nèt cã ®u«i th× bÌ T viÕt ®u«i quay lªn trªn bÌ B viÕt ®u«i quay xuèng díi. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 11
 12.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP VD 20 3. VÞ trÝ giai ®iÖu : Giai ®iÖu chÝnh thêng ®îc viÕt ë bÌ Sopprano v× vËy cã thÓ dïng ©m 1, 3, 5, 7 cña hîp ©m ®Ó t¹o thµnh giai ®iÖu. NÕu dïng ©m 1 ë bÌ S th× gäi lµ vÞ trÝ giai ®iÖu ©m 1 cña hîp ©m. NÕu dïng ©m 3, 5 ë bÌ S th× gäi ®ã lµ vÞ trÝ giai ®iÖu ©m 3 vµ ©m 5. VD 21 G. ® ©m 1 G.® ©m 3 G.® ©m 5 4. C¸ch s¾p xÕp hîp ©m : Hîp ©m cã thÓ s¾p xÕp theo c¸ch : xÕp hÑp, réng, hçn hîp. a. XÕp hÑp : ë ba bÌ trªn bÌ nä c¸ch bÌ kia kh«ng qu¸ qu·ng bèn. b. XÕp réng : ba bÌ trªn c¸ch nhau qu¸ qu·ng bèng nhng kh«ng ®îc qua qu·ng t¸m. NÕu vît qu¸ qu·ng t¸m sÏ bÞ coi lµ xÕp rçng, c¸ch nµy bÞ cÊm dïng. c. XÕp hçn hîp : ë tÇng trªn ®îc viÕt kÕt hîp c¶ hÑp lÉn réng th× gäi lµ xÕp hîp ©m hçn hîp.  Trong c¸c c¸ch viÕt hîp ©m th× qu·ng c¸ch gi· bÌ T vµ bÌ B kh«ng ®îc qu¸ 2 qu·ng t¸m cßn hai bÌ kÕ tiÕp kh«ng ®îc qu¸ qu·ng 8. VD 22 Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 12
 13.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP 5. S¸u c¸ch s¾p xÕp hîp ©m ba : VD 23 6. §ång ©m : Cã thÓ xÕp hai bÌ ®ång ©m ( ChËp bÌ ) VD 24 7. ChÐo bÌ : §©y lµ c¸ch s¾p xÕp lµm cho ©m cña bÌ díi cao h¬n ©m cña bÌ trªn. VD 25 8. T¨ng ®«i ©m : Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 13
 14.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Hîp ©m ba thêng ph¶i t¨ng ®«i ©m mét trong c¸c ©m cña nã thêng lµ ©m gèc cña hîp ©m . Bµi thùc hµnh : 1. ViÕt trªn hai kho¸ c¸c hîp ©m sau ®©y : La trëng cã vÞ trÝ giai ®iÖu ©m gèc, xÕp hÑp. Fa th¨ng thø vÞ trÝ giai ®iÖu ©m gèc xÕp hÑp. Fa trëng vÞ trÝ gia ®iÖu ©m n¨m xÕp réng. 2. ViÕt hîp ©m Sol trëng víi s¸u c¸ch s¾p xÕp kh¸c nhau. Bµi 3 : C¸c hîp ©m ba CHÝnh vµ chøc n¨ng cña chóng trong ®iÖu thøc  Bµi nµy cung cÊp cho sv c¸c vÊn ®Ò : - Chøc n¨ng cña c¸c hîp ©m ba. - C¸ch tiÕn hµnh hoµ ©m . - Sù t¬ng quan gi÷a c¸c hîp ©m. C¸c hîp ©m ba chÝnh ®îc chia lµm ba chøc n¨ng kh¸c nhau - Hîp ©m ba bËc I ( T ) lµ hîp ©m ba chñ cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ( Chøc n¨ng chñ ) - Hîp ©m ba bËc IV ( S ) lµ hîp ©m ba h¹ ¸t cã tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh ( Chøc n¨ng h¹ ¸t ). Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 14
 15.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP - Hîp ©m ba bËc V ( D ) lµ hîp ©m ba ¸t tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh ( Chøc n¨ng ¸t ) I. C«ng thøc vÒ tiÕn hµnh hoµ ©m - C¸ch tiÕn hµnh t¹o nªn bëi 2 chøc n¨ng chñ vµ ¸t gäi lµ tiÕn hµnh chÝnh c¸ch. T-D;D-T;T-D-T;D-T-D - C¸ch tiÕn hµnh t¹o nªn bëi 2 chøc n¨ng chñ chñ vµ h¹ ¸t gäi lµ c¸ch tiÕn hµnh biÕn c¸ch : T - S ; S - T ; T - S - T ; S - T - S. - C¸ch tiÕn hµnh lËp nªn bëi c¶ 3 chøc n¨ng gäi lµ tiÕn hµnh ®Çy ®ñ : T - S - D - T. II. Sù t¬ng quan gi÷a c¸c hîp ©m ba chÝnhSù t¬ng quan gi÷a c¸c hîp ©m lµ qu·ng c¸ch gi÷a c¸c ©m gèc cña chóng - Sù t¬ng quan T - S lµ t¬ng quan qu·ng 4 cã mét ©m chung VD 1 - Sù t¬ng quan T - D lµ t¬ng quan qu·ng 5 cã mét ©m chung VD 2 - Sù t¬ng quan S -D lµ t¬ng quan qu·ng 2 kh«ng cã ©m chung VD 3 VD 26 Bµi 4 : C¸ch nèi tiÕp hîp ©m ba CHÝnh nguyªn vÞ  Bµi nµy cung cÊp cho sv c¸c vÊn ®Ò : - C¸ch tiÕn hµnh bÌ. - C¸ch nèi tiÕp c¸c hîp ©m ba chÝnh. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 15
 16.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP I. C¸ch tiÕn hµnh cña c¸c bÌ : a. TiÕn hµnh tõng bÌ : Tõng bÌ cã thÓ tiÕn hµnh bíc lÇn hay bíc nh¶y. . TiÕn hµnh bíc lÇn lµ lµ c¸c bÌ di chuyÓn c¸c qu·ng 1,2,3. VD 27 . TiÕn hµnh bíc nh¶y khi bÌ di chuyÓn qu·ng 4,5,6,7,8. VD 28 . C¸ch tiÕn hµnh bíc lÇn ®îc dïng nhiÒu nhÊt. V× vËy trong thêi gian ®Çu b¾t buéc ph¶i theo . Riªng bÌ Bass ®îc nh¶y qu·ng 4,5 b. C¸ch tiÕn hµnh nhiÒu bÌ : Hai bÌ cã thÓ cïng tiÕn theo 3 c¸ch lµ : Cïng híng, ngîc híng, vµ tiÕn hµnh chÕch híng VD 29 Cïng híng Ngîc híng ChÕch híng Sù chuyÓn cïng híng mµ gi÷ nguyªn cïng mét qu·ng ë gi÷a c¸c bÌ gäi lµ tiÕn hµnh song song. c. CÊm c¸c bíc ®i cã qu·ng t¨ng : Nguyªn t¾c chung lµ cÇn ph¶i tr¸nh c¸c qu·ng t¨ng mµ thay thÕ b»ng c¸c qu·ng gi¶m. VD 30 Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 16
 17.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Q. t¨ng → Q. gi¶m Q. t¨ng → Q. gi¶m d. CÊm bÌ Bass nh¶y 2 qu·ng 4 hoÆc 5 vÒ cïng mét híng. VD 31 II. Nèi tiÕp c¸c hîp ©m ba chÝnh a. Nèi tiÕp theo lèi hoµ ©m : Lµ c¸ch nèi tiÕp hai hîp ©m cïng cã ©m chung vµ gi÷ ©m chung ®ã ë cïng mét bÌ . . Khi nèi tiÕp hai hîp ©m cã t¬ng quan qu·ng 4, 5 theo lèi hoµ ©m th× : - BÌ Bass ©m 1 cña bÌ nµy tiÕn vµo ©m 1 cña bÌ kÕ tiÕp b»ng c¸ch nh¶y qu·ng 4,5 - TÇng trªn ©m chung gi÷ nguyªn hai ©m cßn l¹i cña h.©m tríc tiÕn qu·ng hai ®i lªn hoÆc xuèng vµo hai ©m cßn l¹i cña hîp ©m tiÕp sau. VD 32 b. Nèi tiÕp theo lèi giai ®iÖu : Lµ c¸ch nèi tiÕp hai hîp ©m kh«ng cã ©m chung hoÆc cã ©m chung nhng kh«ng ®îc gi÷ ë l¹i cïng mét bÌ. . Khi nèi tiÕp 2 hîp ©m cã t¬ng quan qu·ng 4,5 theo lèi giai ®iÖu nh sau : Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 17
 18.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP - BÌ Bass : ©m 1 cña bÌ nµy tiÕn vµo ©m 1 cña bÌ kÕ tiÕp b»ng c¸ch nh¶y qu·ng 4. - TÇng trªn : C¸c bÌ ®i ngîc híng víi bÌ trÇm. . Khi nèi tiÕp IV - V theo lèi giai ®iÖu : - BÌ Bass cña hîp ©m tríc tiÕn vµo ©m 1 cña hîp ©m kÕ tiÕp b»ng c¸ch ®i lªn qu·ng 2 ( cÊm ®i xuèng qòang 7 ). - TÇng trªn c¸c bÌ ®i ngîc híng víi bÌ Bass. VD 33 Bµi thùc hµnh : 1. Nèi tiÕp theo lèi hoµ ©m I - V ; I - IV ; V - I ; IV - I ë c¸c ®iÖu C dur, amoll, dmoll 2. Nèi tiÕp theo lèi giai ®iÖu I - V ; I - IV ; V - I ; IV - I ë c¸c ®iÖu G dur, dmoll. Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 18
 19.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Bµi 5 : phèi cho giai ®iÖu b»ng c¸c hîp ©m ba chÝnh  Bµi nµy cung cÊp cho sv c¸c vÊn ®Ò : - C¸ch tiÕn hµnh bÌ. - C¸ch nèi tiÕp c¸c hîp ©m ba chÝnh. I. Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi phèi hoµ ©m A. Hîp ©m ®Çu tiªn vµ hîp ©m cuèi cïng cña bµi nãi chung cÇn dïng nh÷ng hîp ©m cã chøc n¨ng æn ®Þnh, hîp ©m ba chñ. Trong nh÷ng trêng hîp ®o¹n nh¹c ®îc b¾t ®µu b»ng nhÞp lÊy ®µ th× hîp ©m ®Çu cã thÓ lµ hîp ©m ¸t. - Hîp ©m ®· ®øng ë ph¸ch yÕu th× kh«ng dïng l¹i ë ph¸ch ®øng sau m¹nh h¬n. - NÕu hîp ©m xuÊt hiÖn ë ph¸ch m¹nhvµ chiÕm c¶ « nhÞp th× cã thÓ kÐo dµi nã sang mét phÇn hoÆc hay c¶ nhÞp sau. - Tuú chç mµ lùa chän s¸ch phèi cho thÝch hîp ( Lèi hoµ ©m hay giai ®iÖu ) - CÊm bÌ Bass nh¶y 2 qu·ng 4 hoÆc 5 vÒ cïng mét híng. VD 34 B. Nh÷ng bíc tiÕn hµnh a. X¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña giai ®iÖu : Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 19
 20.  Hoµ ©m øng dông – HÖ C§SP Ta x¸c ®Þnh c©u nh¹c nµy ®îc viÕt ë giäng C dur b. X¸c ®Þnh ba hîp ©m chÝnh. - §« trëng ( T ) - Fa trëng ( S ) - Sol trëng ( D ) c. LËp s¬ ®å dù kiÕn c¸c hîp ©m ®Æt cho mçi ©m cña giai ®iÖu b»ng nh÷ng ký hiÖu chøc n¨ng cña chóng : Trong bíc nµy ta xÐt tõng nèt cña giai ®iÖu xem nã thuéc vÒ h¬p ©m nµo ®Ó lùa chän. d. TriÓn khai thµnh bèn bÌ trªn c¬ së nèi tiÕp c¸c ©m ®· chØ ®Þnh ë s¬ ®å. e. VD vÒ phèi cho giai ®iÖu : Bíc 1 : X¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña ®o¹n nh¹c : C¨n cø : Giai ®iÖu trªn ®îc viÕt ë nhÞp 2/4 kh«ng dÊu ho¸ ë ho¸ biÓu. §iÖu tÝnh ë ®©y sÏ lµ §« trëng hoÆc lµ La thø. NÕu lµ ë La thø th× ph¶i cã nèt Son th¨ng ( ®Æc ®iÓm cña ®iÖu thø hoµ ©m )nhng ë ®©y kh«ng cã dÊu son th¨ng nªn nã lµ ®iÖu tÝnh §« trëng. Bíc 2 : X¸c ®Þnh c¸c hîp ©m chÝnh : . C dur = T. . F dur = S. . G dur = D Bíc 3 : LËp s¬ ®å dù kiÕn : C¸c nèt ë giai ®iÖu cã thÓ ®îc s¾p xÕp nh sau : Vi Hng - Tæ Nh¹c - Khoa TiÓu häc 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản