intTypePromotion=3

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 12

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
89
lượt xem
26
download

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 12', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 12

  1. dùng GUISetOnEvent hay cho control event bởi hàm GUICtrlSetOnEvent. Nếu không có chức năng được định nghĩa cho một sự kiện thì nó chỉ đơn giản là bỏ qua.? Khi bên trong này được gọi là chức năng khác nhau macros sẽ được đặt để các giá trị để giúp quá trình sự kiện này. Macro Details Việc kiểm soát ID của sự kiểm soát gửi tin nhắn OR hệ @GUI_CTRLID thống sự kiện ID @GUI_WINHANDLE handle của GUI đang sảy ra sự kiện @GUI_CTRLHANDLE handle của control đang sảy ra sự kiện Chú ý: Đó là hoàn toàn hợp pháp để sử dụng cùng một chức năng cho nhiều sự kiện, tất cả các bạn cần phải làm trong các trường hợp này là hành động dựa trên macro @GUI_CTRLID? Ví dụ, bạn có thể đăng ký tất cả các hệ thống vào cùng một hàm. Control Event Khi được kiểm soát nhấp chuột hoặc kiểm soát các thay đổi một sự kiện được gửi đi.? Sự kiện này là gửi đến các chức năng được xác định với GUICtrlSetOnEvent .? Bên trong người dùng được xác định chức năng @ GUI_CTRLID được đặt vào controlID đã được trả lại khi sự kiểm soát đã được tạo ra với GUICtrlCreate ... . System Event Hệ thống các sự kiện - ví dụ như đóng GUI - được gửi đi trong một tương tự như cách để kiểm soát sự kiện, nhưng sự kiện này được xác định bởi loại @ GUI_CTRLID.? Những sự kiện được gửi đến hàm xác định với GUISetOnEvent . Việc có thể hệ thống giá trị của sự kiện này sẽ được hiển thị ở đây: $GUI_EVENT_CLOSE $GUI_EVENT_MINIMIZE $GUI_EVENT_RESTORE $GUI_EVENT_MAXIMIZE $GUI_EVENT_PRIMARYDOWN $GUI_EVENT_PRIMARYUP
  2. $GUI_EVENT_SECONDARYDOWN $GUI_EVENT_SECONDARYUP $GUI_EVENT_MOUSEMOVE $GUI_EVENT_RESIZED $GUI_EVENT_DROPPED Example GUI Trong khi chính GUI Reference page chúng tôi bắt đầu với ví dụ Hello World như thế này: #include GUICreate("Hello World", 200, 100) GUICtrlCreateLabel("Hello world! How are you?", 30, 10) GUICtrlCreateButton("OK", 70, 50, 60) GUISetState(@SW_SHOW) Sleep(2000) Bây giờ chúng tôi sẽ kết thúc bằng cách sử dụng mã OnEvents và một số bài viết của các sự kiện mô tả ở trên. #include Opt("GUIOnEventMode", 1) ; Change to OnEvent mode $mainwindow = GUICreate("Hello World", 200, 100) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "CLOSEClicked") GUICtrlCreateLabel("Hello world! How are you?", 30, 10) $okbutton = GUICtrlCreateButton("OK", 70, 50, 60) GUICtrlSetOnEvent($okbutton, "OKButton") GUISetState(@SW_SHOW) While 1 Sleep(1000) ; Idle around WEnd Func OKButton() ;Note: at this point @GUI_CTRLID would equal $okbutton, ;and @GUI_WINHANDLE would equal $mainwindow MsgBox(0, "GUI Event", "You pressed OK!")
  3. EndFunc Func CLOSEClicked() ;Note: at this point @GUI_CTRLID would equal $GUI_EVENT_CLOSE, ;and @GUI_WINHANDLE would equal $mainwindow MsgBox(0, "GUI Event", "You clicked CLOSE! Exiting...") Exit EndFunc Nó là đơn giản. Rõ ràng càng có nhiều cửa sổ và kiểm soát các bạn tạo thêm phức tạp, nhưng nó sẽ cho bạn thấy ở trên các điểm cơ bản. Nhiều hoạt động và nâng cao Windows Kiểm soát ID là duy nhất, ngay cả khi bạn có nhiều cửa sổ, nhưng làm thế nào để chúng tôi xử lý nhiều cửa sổ? Dưới đây là một ví dụ tương tự như trên, nhưng với một trong những khác "dummy" cửa sổ.? #include Opt("GUIOnEventMode", 1) ; Change to OnEvent mode $mainwindow = GUICreate("Hello World", 200, 100) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "CLOSEClicked") GUICtrlCreateLabel("Hello world! How are you?", 30, 10) $okbutton = GUICtrlCreateButton("OK", 70, 50, 60) GUICtrlSetOnEvent($okbutton, "OKButton") $dummywindow = GUICreate("Dummy window for testing ", 200, 100) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "CLOSEClicked") GUISwitch($mainwindow) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 Sleep(1000) ; Idle around WEnd Func OKButton()
  4. ;Note: at this point @GUI_CTRLID would equal $okbutton MsgBox(0, "GUI Event", "You pressed OK!") EndFunc Func CLOSEClicked() ;Note: at this point @GUI_CTRLID would equal $GUI_EVENT_CLOSE, ;@GUI_WINHANDLE will be either $mainwindow or $dummywindow If @GUI_WINHANDLE = $mainwindow Then MsgBox(0, "GUI Event", "You clicked CLOSE in the main window! Exiting...") Exit EndIf EndFunc Keyword Reference #comments-start ghi chú trên nhiều dòng #comments-start ... ... #comments-end Tham số ko Nhận xét có thể dùng #cs ... #ce cũng có tác dụng tương tự hàm liên quan #include, #include-once Ví dụ #comments-start MsgBox(4096, "", "This won't be executed")
  5. MsgBox(4096, "", "Or this") #comments-end ;;; #cs MsgBox(4096, "", "This will print if '#cs' is commented out.") #ce Keyword Reference #comments-start ghi chú trên nhiều dòng #comments-start ... ... #comments-end Tham số ko Nhận xét có thể dùng #cs ... #ce cũng có tác dụng tương tự hàm liên quan #include, #include-once Ví dụ #comments-start MsgBox(4096, "", "This won't be executed") MsgBox(4096, "", "Or this")
  6. #comments-end

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản