intTypePromotion=3

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 13

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
26
download

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 13

  1. ;;; #cs MsgBox(4096, "", "This will print if '#cs' is commented out.") #ce Keyword Reference #comments-start ghi chú trên nhiều dòng #comments-start ... ... #comments-end Tham số ko Nhận xét có thể dùng #cs ... #ce cũng có tác dụng tương tự hàm liên quan #include, #include-once Ví dụ #comments-start MsgBox(4096, "", "This won't be executed") MsgBox(4096, "", "Or this") #comments-end ;;; #cs
  2. MsgBox(4096, "", "This will print if '#cs' is commented out.") #ce Keyword Reference #comments-start ghi chú trên nhiều dòng #comments-start ... ... #comments-end Tham số ko Nhận xét có thể dùng #cs ... #ce cũng có tác dụng tương tự hàm liên quan #include, #include-once Ví dụ #comments-start MsgBox(4096, "", "This won't be executed") MsgBox(4096, "", "Or this") #comments-end ;;; #cs MsgBox(4096, "", "This will print if '#cs' is commented out.") #ce
  3. Keyword Reference #include Bao gồm thêm tư viện cho file #include "[path\]filename" #include tham số cần thiết là chuỗi kí tự ko đc dùng biến nếu dùng thì sẽ đc hiểu là file trong thư viện của autoit (trong thư filename mục cài autoit \ includes) nếu dùng "..." thì là đường dẫn đầy đủới file cần include nhận xét nếu bạn có nhiều thư viện và trong mỗi thư viên có hàm giống nhau thì từ khóa #include-one là cần thiết ở đầu để bỏ qua nạp chồng hàm trùng tên nếu sử dụng #include thì autoit sẽ tìm kiếm ở thư viện của nó trước nếu ko có sẽ tìm đến đường dẫn chính xác của file nếu ko tìm thấy nữa thì tìm trên thư mục chủ chứa file.exe nếu sử dụng #include "..." thì autoit tìm kiếm theo chiều ngược lại ở trên hàm liên quan #include-once, FileInstall Ví dụ
  4. ;;; TIME.AU3 ;;; MsgBox(0,"", "The time is " & @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC) ;;; SCRIPT.AU3 ;;; #include "TIME.AU3" MsgBox(0,"", "Example") #include "TIME.AU3" Exit ; Running script.au3 will output three message boxes: ; one with the time, one with 'Example', and another with the time. Keyword Reference #include-once Quy định rằng các tập tin hiện nay chỉ có thể được bao gồm một lần. #include-once Parameters None. Remarks nếu bạn có nhiều thư viện và trong mỗi thư viên có hàm giống nhau thì từ khóa #include-one là cần thiết ở đầu để bỏ qua nạp chồng hàm trùng tên Related #include, FileInstall Example
  5. ;;; LIBRARY.AU3 ;;; #include-once Func myFunc() MsgBox(0,"", "Hello from library.au3") EndFunc ;;; SCRIPT.AU3 ;;; #include "Library.au3" #include "Library.au3" ;throws an error if #include-once was not used MsgBox(0, "Example", "This is from 'script.au3' file") myFunc() Exit ; Running script.au3 will output the two message boxes: ; one saying "This is from 'script.au3' file" ; and another saying "Hello from library.au3" Keyword Reference #NoTrayIcon không hiện icon của chương trình trên khay hệ thống #NoTrayIcon Parameters None. Remarks Có thể sử dụng Opt ( "TrayIconHide", 1) để loại bỏ các AutoIt khay biểu tượng nhưng nó vẫn sẽ được hiển thị cho một lần thứ hai khi script bắt đầu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản