intTypePromotion=3

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 15

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
87
lượt xem
28
download

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 15', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 15

  1. Local $mouseCoordinates[2], $windowStats[4] ; Example 3 - Declaring constant variables Const $x1 = 11, $y1 = 23, $z1 = 55 Global Const $PI = 3.14159, $E = 2.71828 Local Const $daysWorking = 5 Keyword Reference ContinueCase chạy tiếp case tiếp theo, kết thúc case hiện tại ContinueCase Parameters None. Remarks continue case có thể dùng trong các cấu trúc có case như select, switch Related Select...EndSelect, Switch...EndSwitch Example $msg = "" $szName = InputBox(Default, "Please enter a word.", "", " M", Default, Default, Default, Default, 10) Switch @error Case 2 $msg = "Timeout "
  2. ContinueCase Case 1; Continuing previous case $msg &= "Cancellation" Case 0 Switch $szName Case "a", "e", "i", "o", "u" $msg = "Vowel" Case "QP" $msg = "Mathematics" Case "Q" to "QZ" $msg = "Science" Case Else $msg = "Others" EndSwitch Case Else $msg = "Something went horribly wrong." EndSwitch MsgBox(0, Default, $msg) Keyword Reference ContinueLoop chạy tiếp vòng lặp tiếp theo, kết thúc vòng lặp hiện thời ContinueLoop [level] Parameters level số vòng lặp nhảy tiếp, mặc định là 1 Remarks
  3. ContinueLoop có thể dùng trong các vòng lặp như do, while, for Related ExitLoop, For, While, Do Example ;Print all numbers from 1 to 10 except number 7 For $i = 1 to 10 If $i = 7 Then ContinueLoop MsgBox(0, "The value of $i is:", $i) Next ;Example of using level is needed. Keyword Reference Default Từ khóa có giá trị mặc định $var = Default Parameters None. Remarks từ khóa này đùng để lấy giá trị mặc định... (xem ví dụ) Related IsKeyWord
  4. Example WinMove("[active]","",default, default, 200,300) ; just resize the active window (no move) MyFunc2(Default,Default) Func MyFunc2($Param1 = Default, $Param2 = 'Two', $Param3 = Default) If $Param1 = Default Then $Param1 = 'One' If $Param3 = Default Then $Param3 = 'Three' MsgBox(0, 'Params', '1 = ' & $Param1 & @LF & _ '2 = ' & $Param2 & @LF & _ '3 = ' & $Param3) EndFunc Keyword Reference Dim / Global / Local / Const khai báo biến, hằng, mảng giá trị Dim [Const] $variable [ = initializer ] Dim [Const] $array[subscript 1]...[subscript n] [ = initializer ] Tham số [ko bắt buộc] Nếu có thì sẽ tạo ra một biến hằng và ko thể thay đổi giá const trị của nó $variable tên biến cần khai báo initializer giá trị đầu cho biến subscript các kích thước của mảng
  5. Remarks từ khóa Dim khai báo 1 biến có phạm vi tại vị trí khai báo Global khai báo một biến toàn cầu có thể truy xuất từ bất kì đâu trong chương trình, biến toàn cầu đc khai báo khi chương trình chạy và đc giải phóng khi chương trinhd kết thúc Local khai báo biến địa phương (trong 1 hàm) nó chỉ đc truy xuất trong pham vi hàm đó và đc khai báo khi thực hiện hàm và bị xóa khi hàm kết thúc Chú ý: mặc định autoit dùng biến ko cần khai báo trước, nhưng bạn cũng cod thể thay đổi điều này bằng AutoItSetOption("MustDeclareVars", 1) thì mọi biến đc dùng trong chương trình cần phải khai báo trước Bạn cũng có thể khai báo nhiều biến trên một dòng: Dim $a, $b, $c Và khởi tạo các biến: Dim $a = 2, $b = 10, $c = 20 hằng cũng có thể đc khai báo tương tự Const $a = 2, $b = 10, $c = 20 Dim Const $d = 21, $e = Exp(1) Local Const $f = 5, $g = 7, $h = -2 Related UBound, ReDim, AutoItSetOption Example ; Example 1 - Declaring variables Dim $x, $y = 23, $z Global $_PI = 3.14159, $RADIUS Local $_daysWorking = 5
  6. ; Example 2 - Declaring arrays Dim $weeklyWorkSchedule[$_daysWorking] Global $chessBoard[8][8] Local $mouseCoordinates[2], $windowStats[4] ; Example 3 - Declaring constant variables Const $x1 = 11, $y1 = 23, $z1 = 55 Global Const $PI = 3.14159, $E = 2.71828 Local Const $daysWorking = 5 Keyword Reference Do...Until lặp cho đến khi điều kiện đúng thì thôi Do statements ... Until Parameters expression ddieeuf kiện dừng Remarks b1: thực hiện statements b2: kiểm tra điều kiện expression nếu đúng thì thoát khỏi vòng lặp thực hiện dòng lệnh tiếp theo nếu sai thì quay lại b1 Related
  7. ContinueLoop, ExitLoop, While...WEnd, For...Next Example $i = 0 Do MsgBox(0, "Value of $i is:", $i) $i = $i + 1 Until $i = 10 Keyword Reference Enum liệt kê hằng [scope] Enum [Step ] Parameters scope phạm vi (local, global) stepval bước nhảy (+n, -n, *n) mặc định là +1 constantlist danh sách liệt kê các hằng Remarks Theo mặc định hằng đầu tiên có giá trị = 0 và các hằng tiếp theo lần lượt nhận giá trị tăng thêm 1 Related Example
  8. Global Enum $E1VAR1, $E1VAR2, $E1VAR3 MsgBox(4096, "", "Expect 0: " & $E1VAR1) MsgBox(4096, "", "Expect 1: " & $E1VAR2) MsgBox(4096, "", "Expect 2: " & $E1VAR3) Global Enum $E2VAR1 = 10, $E2VAR2, $E2VAR3 = 15 MsgBox(4096, "", "Expect 10: " & $E2VAR1) MsgBox(4096, "", "Expect 11: " & $E2VAR2) MsgBox(4096, "", "Expect 15: " & $E2VAR3) Global Enum Step *2 $E3VAR1, $E3VAR2, $E3VAR3 MsgBox(4096, "", "Expect 1: " & $E3VAR1) MsgBox(4096, "", "Expect 2: " & $E3VAR2) MsgBox(4096, "", "Expect 4: " & $E3VAR3) Keyword Reference Exit Kết thúc ngay script Exit [return code] Parameters là một số nguyên đc trả lại khi kết thúc chương trình mặc định là 0 return code trả lại code = 1 nghĩa là chương trình bị "cưỡng chế" kết thúc (bị end task ko phải tự nó thoát mà do 1 chương trình khác "giết" nó) Remarks
  9. các cách viết sau đều hợp lệ Exit, Exit 0, Exit(0). Tuy nhiên, Exit() là không hợp lệ. code return có thể được đọc bởi hàm OnAutoItExit() bởi @EXITCODE. Related ExitLoop, Func OnAutoItExit () Example ;First Example Exit ;Second Example ; Terminate script if no command-line arguments If $CmdLine[0] = 0 Then Exit(1) ;Third Example ; Open file specified as first command-line argument $file = FileOpen($CmdLine[1], 0) ; Check if file opened for reading OK If $file = -1 Then Exit(2) ; If file is empty then exit (script is successful) $line = FileReadLine($file) If @error = -1 Then Exit ;code to process file goes here FileClose($file) Exit ;is optional if last line of script Keyword Reference
  10. ExitLoop Thoát khỏi vòng lặp ExitLoop [level] Parameters level số vòng lặp cần thoát, mặc định là 1 tức là thoát khỏi vòng lặp hiện tại Remarks ExitLoop có thê thoát khỏi vòng lặp While, Do, For Related ContinueLoop, Exit, For, Do, While Example $sum = 0 While 1 ;use infinite loop since ExitLoop will get called $ans = InputBox("Running total=" & $sum, _ " Enter a positive number. (A negative number exits)") If $ans < 0 Then ExitLoop $sum = $sum + $ans WEnd MsgBox(0,"The sum was", $sum) Keyword Reference False / True

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản