intTypePromotion=3

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 5

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
101
lượt xem
33
download

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 5

  1. Một hoặc nhiều tài sản được sử dụng trong các controlID tham số của một kiểm soát lệnh trong các định dạng: [PROPERTY1: Value1; PROPERTY2: Value2] Lưu ý: Nếu điều này đặc biệt là định dạng không được sử dụng sau đó các tham số được lấy để được kiểm soát một ID (nếu số), hoặc các ClassnameNN / văn bản của kiểm soát (nếu một chuỗi ký tự). Mặc dù các định dạng đặc biệt là longwinded chi tiết hơn các phương pháp đó là số tiền ít hơn ambiguous. Nếu một giá trị phải có các nội dung một ";" nó phải được tăng gấp đôi. VD. Gửi văn bản đến 1. Hiệu chỉnh kiểm soát cửa sổ trong Notepad ControlSend("Untitled - Notepad", "", "[CLASS:Edit; INSTANCE:1]", "This is some text") hoặc ControlSend("Untitled - Notepad", "", "[CLASSNN:Edit1]", "This is some text") hoặc ControlSend("Untitled - Notepad", "", "Edit1", "This is some text") e.g. Nhấp vào kiểm soát ID 254 trong "cửa sổ của tôi" ControlClick("My Window", "", "[ID:254]") hoặc ControlClick("My Window", "", 254) e.g. Nhấp vào 2. Dụ của một "nút" kiểm soát có chứa các văn bản "Kết thúc" ControlClick("My Window", "", "[CLASS:Button; TEXT:Finish; INSTANCE:2]") Kiểm soát Handle (HWND) Bằng cách sử dụng ControlGetHandle chức năng, bạn có thể xác định Giải quyết hoặc HWND của một kiểm soát. A xử lý là sự nhận biết duy nhất mà Windows cung cấp cho kiểm soát. Việc xử lý các thay đổi mỗi lần kiểm soát được
  2. tạo ra . Phương pháp này của việc truy cập được kiểm soát Thông thường chỉ được thiết kế cho những người dùng quen với những người đang làm việc với các xử lý. Nhìn theo các nội dung cho Function Reference \ Window Management \ Controls cho một danh sách các chức năng mà làm việc với các kiểm soát. Hỗ trợ unicode Từ phiên bản 3.2.4.0 AutoIt được cung cấp như là một chương trình Unicode. Các mã Unicode phiên bản của chúng tôi sẽ cho phép bạn bè quốc tế để cuối cùng sử dụng với AutoIt mở rộng các ký tự và script! Lưu ý: các phiên bản của AutoIt Unicode (AutoIt3.exe) và script biên soạn trong chế độ mã Unicode sẽ chỉ chạy trên Windows NT/2000/XP/2003/Vista và sau máy. Để cho phép tập lệnh để chạy trên Windows 9x script, bạn phải sử dụng một phiên bản cũ của AutoIt. cuối cùng phiên bản tương thích với Windows 9x được 3.2.12.x. AutoIt sẽ đọc kịch bản tác phẩm trong ANSI, UTF16 (lớn hay nhỏ endian) và utf8 định dạng. Ngoài ra, các chức năng như: FileReadLine sẽ tự động đọc văn bản từ ANSI UTF16/UTF8 và cung cấp cho các tập tin văn bản hợp lệ BOM là được tìm thấy. Utf tập tin BOM mà không hợp lệ sẽ được đối xử như ANSI. Kết quả các chức năng như: FileWriteLine có thể sử dụng ANSI, UTF16 (lớn hoặc ít endian) và các định dạng utf8 - nhưng tập tin phải được mở trong các mong muốn chế độ bằng cách sử dụng mong muốn FileOpen cờ ANSI khác mặc định là chế độ sử dụng. Việc hỗ trợ các định dạng tập tin văn bản cho các tập tin và script như lưu trong Notepad và các AutoIt SciTe biên tập được hiển thị trong bảng này: AutoIt notation Notepad SciTe 8 bit / Trang Mã số bất động ANSI ANSI sản UTF16 Little Endian Unicode UCS-2 Little Endian UTF16 Big Endian Unicode big endian UCS-2 Big Endian
  3. Utf8 UTF-8 UTF-8 với BOM Được đề nghị định dạng Unicode là UTF16 Little Endian - đây là cách strings được lưu trữ trong vòng AutoIt và do đó có yêu cầu chưa xử lý / chuyển đổi khi đọc / ghi. Tuy nhiên, định dạng utf8 sẽ sử dụng ít không gian trong tác phẩm chữ viết và cũng là một lựa chọn tốt. Hạn chế hiện nay Có một số phần của AutoIt nào được nêu ra mà không có hỗ trợ Unicode đầy đủ. Đó là:  Send và ControlSend - Thay vào đó, sử dụng ControlSetText hoặc Clipboard chức năng.  Console đang hoạt động chuyển đổi sang ANSI. Những giới hạn này sẽ được khắc phục ở phiên bản sau. Sử dụng quốc tế AutoIt là một ngôn ngữ scripting 'phát triển' . Nó bắt đầu như là một add-on công cụ để tự động hoá trong công việc cơ bản của GUI của các chương trình khác. Những nhiệm vụ (như gửi keystroke hoặc nhấp chuột vào một nút bấm) vẫn còn những thành phần cốt lõi của một AutoIt script. Tuy nhiên với sự bổ sung gần đây GUI, bây giờ bạn có thể kết hợp giao diện đồ họa của riêng bạn bằng cách sử dụng các đoạn mã lệnh AutoIt. Mới COM (Object) tính năng điền vào những khoảng cách với WSH ngôn ngữ, chẳng hạn như VBScript / JScript. Với sự kết hợp của các GUI Tự động hóa, GUI Interfaces COM và hỗ trợ, AutoIt cung cấp cho bạn một công cụ mạnh mẽ scripting có thể cạnh tranh với đầy đủ các ngôn ngữ scripting-fledged như WSH hoặc KiXStart). Lưu ý cho người dùng quen với AutoIt 2,64 Bên cạnh các khái niệm về cửa sổ và keystrokes, AutoIt v3 là hơi khác nhau để v2.64 và các phiên bản trước của AutoIt.? v2.64 sẽ tiếp tục sẵn sàng cho tải về và có vài lý do tại sao người dùng nên thử và chuyển đổi hiện hành của script (nếu nó
  4. không bị rách, vv.)? Tuy nhiên có rất nhiều v3 lớn các tính năng mới để làm cho GUI tự động hóa dễ dàng hơn bao giờ hết, cũng như là một mục đích chung tốt hơn nhiều ngôn ngữ scripting. Khi bắt đầu sử dụng v3 sau đây sẽ giúp để làm cho điều một chút dễ dàng hơn.? Ngoài ra còn có một v2.64 để v3 tập lệnh có sẵn trong các công cụ chuyển đổi "Bổ sung" là thư mục nằm trong thư mục cài đặt. - Backslashes không còn một ký tự đặc biệt.? Tuy nhiên, báo giá dấu hiệu là một vấn đề mới .... ? Ví dụ, Chạy ( 'C: \ Windows \ Notepad.exe "C: \ Một số File.txt"') - Command-Line Cú pháp: ? Có một tập lệnh chỉ có chế độ, i.e., AutoIt.exe -- Ước: ? , [, ] ? đã được thay thế bằng Cmd (parm1 [, parm2]) - Thành phố Goto không tồn tại do có sự hỗ trợ của loops và người dùng được xác định chức năng. - AutoItv3 hỗ trợ các biến giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình:? $ myVar = "Ví dụ về việc" -- Script có đuôi . au3 thay vì. aut Nếu bạn muốn viết lại phiên bản 2,64 script như là phiên bản 3, bảng sau có thể giúp đỡ quý vị: Hàm ở phiên bản 2.64 Hàm tương tụ ở v3 AdlibOn AdlibEnable BlockInput BlockInput Break Break
  5. DetectHiddenText AutoItSetOption("WinDetectHiddenText",...) Exit Exit EnvAdd [see + operator] EnvDiv [see / operator] EnvMult [see * operator] EnvSub [see - operator] FileAppend [FileOpen(...,2) followed by FileWriteLine] FileCopy FileCopy FileCreateDir DirCreate FileDelete FileDelete or FileRecycle FileInstall FileInstall FileReadLine FileReadLine FileRemoveDir DirRemove FileSelectFile FileOpenDialog or FileSaveDialog Gosub [see Func...EndFunc] Return [see Func...EndFunc] Goto [not needed] HideAutoItDebug -- HideAutoItWin AutoItSetOption("TrayIconHide",...) IfInString If StringInStr(...) Then IfNotInString If Not StringInStr(...) Then IfWinExist If WinExists(...) Then IfWinNotExist If Not WinExists(...) Then IfWinActive If WinActive(...) Then IfWinNotActive If Not WinActive(...) Then IfEqual [see = and == operators] IfNotEqual [see operator] IfGreater [see > operator] IfGreaterOrEqual [see >= operator]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản