intTypePromotion=3

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 9

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
93
lượt xem
28
download

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 9

  1. Ngôn ngữ Tham khảo - Macros AutoIt có một số lượng Macros được đặc biệt chỉ đọc được sử dụng bởi các biến AutoIt. Macros bắt đầu với ký tự @ khác với biến là $ do đó rất dễ để gọi và dùng. Như với các biến thông thường, bạn có thể sử dụng macros như một hằng. Các quy định trước macros thường được sử dụng để cung cấp dễ dàng truy cập vào hệ thống thông tin như vị trí của thư mục Windows, hoặc tên của đăng nhập người sử dụng. Đi ở đây để được một danh sách. Vận hành - các toán tử AutoIt có các toán tử: toán học, so sánh, và logic ... Toán tử Mô tả = Gán giá trị cho biến. Vd: $var = 5 (gán cho số 5 cho biến $var) += Gán thêm. Vd: $var +=1 (giá trị của $var đuwocj tăng thêm 1 đơn vị) -= Trừ thêm *= Nhân thêm /= Chia thêm &= nối thêm (đv xâu). Vd: $var = "abc"; $var &= 10 ( $var = "abc10" ) + Cộng 2 số. Vd: 10 + 20 ( bằng 30 ) - Trừ hai số. Vd: 20 - 10 ( bằng 10 ) * Nhân / Chia & Nối 2 xâu kí tự. Vd 'abc' & '10' => 'abc10' ko phải là 'abc' + '10' => 10 ^ Lũy thừa = Kiểm tra điwwuf kiện. Vd: If $var = 5 Then ... kiểm tra đối với xâu. == vd: $var = 'abc'
  2. if $var='Abc' then ... (đúng) if $var=='Abc' then ... (sai) Kiểm tra khác > Lớn hơn >= Lớn hơn hoặc bằng < nhỏ hơn
  3. Lưu ý If func1() And func2() then ... thì nếu func1() trả lại giá trị sai thì func2 sẽ không đc gọi vì chắc chắn điều kiện của if là sai rồi If func1() Or func2() then ... thì nếu func1() trả lại giá trị đúng thì func2 sẽ không đc gọi vì chắc chắn điều kiện của if đã thỏa mãn rồi Cấu trúc rẽ nhánh Các hàm có sẵn trong AutoIT:  If...Then...Else  Select...Case  Switch...Case Dưới đây là ví dụ của cấu trúc If $var = InputBox ( '', 'nhập vào một số') If $var=10 Then MsgBox(0, '', 'Bạn nhập vào số 10') If $var>10 Then MsgBox (0, "", "Số nhập vào lớn hơn 10 ") Else MsgBox (0, "", "Số nhập vào không lớn hơn 10 ") Endif If $var=10 Then MsgBox (0, '', 'bạn nhập số 10') ElseIf $var=20 Then MsgBox (0, '', 'bạn nhập số 20') Else MsgBox (0, '', 'bạn ko nhập số 10 và số 20 sao') Endif trong vd trên thì câu lệnh nếu tối đa cho ta rẽ 2 nhánh, 1 nhánh đúng; khi ta cần rẽ nhánh thì nhiều, nếu cấu trúc cũng có thể giúp ta nhưng cú pháp rất phức tạp -> ta không có cấu trúc Select.
  4. $var = 30 Select Case $var > 1 AND $var 10 AND $var 20 AND $var 30 AND $var 40 MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 40") Case Else MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 40 or less or equal to 0") EndSelect ta thấy ở vd trên biến $var đc viết đi viết lại nhiều lần, ta có thể chọn cách khác dùng câu lệnh Switch $var = 30 Switch Int($var) Case 1 To 10 MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 1") Case 11 To 20 MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 10") Case 21 To 30 MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 20") Case 31 To 40
  5. MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 30") Case Else MsgBox(0, "Example", "$var was greater than 40 or less or equal to 0") EndSwitch Hàm Một Hàm là một phần của script có thể được gọi là từ các tập lệnh để thực hiện một "Function". Có hai loại hàm trong AutoIt, Hàm đc xây dựng sẵn do Autoit thiết lập và Hàm do người dùng tự chế ra . Các hàm đc autoit xây dựng sẵn danh sách đầy đủ các hàm ở đây và các ghi chú về việc sử dụng ở đây . Hàm tự chế Người sử dụng cos thể tự tạo ra 1 hàm (chương trình con) bởi cú pháp Func...EndFunc. Hàm có thể chấp nhận các tham số và trả lại giá trị như yêu cầu. Tên hàm phải bắt đầu với một kí tự hoặc dấu _ và ko đc đặt trùng tên với các hàm, lệnh có sẵn trong autoit. Một số hàm đặt hợp lệ tên là: MyFunc Func1 _My_Func1 Dưới đây là một ví dụ của việc sử dụng một chức năng để nhân đôi một số 10 lần: $val = 10 For $i = 1 To 10 $doubled = MyDouble($val)
  6. MsgBox(0, "", $val & " x 2 = " & $doubled)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản