intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn các bài tập về nén khí và không khí ẩm theo chu trình nhiệt động và máy lạnh p9

Chia sẻ: Dgwatg Sags | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tăng nhiệt độ sản phẩm đạt 348oC, nhiệt độ không khí tăng lên -1400C. Tóm lại, cần tăng tốc độ gia lạnh nhưng phải tránh đóng băng trong sản phẩm. Bảng 1-3. Chế độ bảo quản rau quả tươi Nhiệt độ Độ ẩm Chế độ Thời gian bảo Sản phẩm - Bưởi - Cam - Chanh - Chuối chín - Chuối xanh - Dứa chín - Dứa xanh - Đào - Táo - Cà chua chín - Cà chua xanh - Cà rốt - Dưa chuột - Đậu tươi - Hành - Khoai tây - Nấm tươi ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn các bài tập về nén khí và không khí ẩm theo chu trình nhiệt động và máy lạnh p9

  1. Sau khi t¨ng nhiÖt ®é s¶n phÈm ®¹t 348oC, nhiÖt ®é kh«ng khÝ t¨ng lªn -1400C. Tãm l¹i, cÇn t¨ng tèc ®é gia l¹nh nh−ng ph¶i tr¸nh ®ãng b¨ng trong s¶n phÈm. B¶ng 1-3. ChÕ ®é b¶o qu¶n rau qu¶ t−¬i NhiÖt ®é §é Èm ChÕ ®é Thêi gian b¶o S¶n phÈm 0 C kh«ngkhÝ,% th«ng giã qu¶n 045 142 th¸ng - B−ëi 85 Më 0,54 2 142 th¸ng - Cam 85 “ 14 2 142 th¸ng - Chanh 85 “ 14416 5410 ngµy - Chuèi chÝn 85 “ 11,54 3410 tuÇn - Chuèi xanh 85 “ 13,5 447 34 4 tuÇn - Døa chÝn 85 “ 446 th¸ng - Døa xanh 10 85 “ 041 85490 446 th¸ng - §µo “ 043 90495 3410 th¸ng - T¸o “ 042 85490 146 TuÇn - Cµ chua chÝn “ 5415 85490 144 TuÇn - Cµ chua xanh “ 041 90495 143 Th¸ng - Cµ rèt “ 12418 Th¸ng §ãng -18 90 - D−a chuét -18 90 “ 5 Th¸ng - 29 90 “ 1 N¨m 344 TuÇn - §Ëu t−¬i 2 90 Më 044 142 N¨m - Hµnh 75 “ 3 4 10 85490 8410 Th¸ng - Khoai t©y “ 042 80490 0,543 Th¸ng - NÊm t−¬i “ 10412 Th¸ng §ãng -18 90 -240 247 TuÇn - C¶i b¾p, sóp l¬ 90 “ 243 TuÇn 90 “ -18 -140,5 85490 - Su hµo “ - Dõa 0 85 “ 85490 - Xoµi 13 “ 143 85490 - Hoa nãi chung “ - Cóc 1,6 80 “ - HuÖ 1,6 80 “ 2 4 4,5 - Phong lan 80 “ 7
  2. - Hoa hång 4,5 80 “ B¶ng 1-4: ChÕ ®é b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt §é Èm ChÕ ®é NhiÖt ®é Thêi gian S¶n phÈm kh«ng khÝ th«ng 0 C b¶o qu¶n % giã -0,540,5 82485 §ãng 10415 ngµy ThÞt bß, h−¬i, nai, cõu 040,5 80485 ThÞt bß gÇy ‘’ ‘’ -140,5 85490 Gµ, vÞt, ngan, ngçng ‘’ ‘’ mæ s½n 044 80485 10412 ThÞt lîn t−¬i −íp l¹nh ‘’ Th¸ng -1,84-23 80485 12418 ThÞt lîn t−¬i −íp ®«ng ‘’ Th¸ng 042 75480 ThÞt ®ãng hép kÝn ‘’ ‘’ 6412 Ngµy C¸ t−¬i −íp ®¸ tõ 50 -1 100 §ãng ®Õn 100% l−îng c¸ C¸ kh« (W=14417%) 244 50 ‘’ 12 Th¸ng 244 75480 C¸ thu muèi, sÊy Më Vµi th¸ng 243 854100 L−¬n sèng ‘’ Vµi th¸ng 243 854100 ‘’ èc sèng -1411 854100 15430 ngµy Sß huyÕt ‘’ 243 854100 T«m sèng ‘’ Vµi ngµy 243 T«m nÊu chÝn Vµi ngµy 12415 75480 B¬ muèi ng¾n ngµy Më 38 TuÇn -144 75480 B¬ muèi l©u ngµy ‘’ 12 TuÇn -184-20 75480 B¬ muèi l©u ngµy ‘’ 36 TuÇn 1,544 4412 Th¸ng Pho m¸t cøng 70 ‘’ 7415 80485 Pho m¸t nh·o ‘’ Ýt ngµy 75480 346 Th¸ng S÷a bét ®ãng hép 5 §ãng 0410 75480 S÷a ®Æc cã ®−êng ‘’ 6 Th¸ng 042 75480 S÷a t−¬i ‘’ 2 Ngµy Trong mét kho l¹nh cã thÓ cã buång gia l¹nh riªng biÖt. Song còng cã thÓ sö dông buång b¶o qu¶n l¹nh ®Ó gia l¹nh. Khi ®ã, sè l−îng s¶n phÈm ®−a vµo ph¶i phï hîp víi n¨ng suÊt l¹nh cña buång. C¸c s¶n 8
  3. phÈm nãng ph¶i bè trÝ ®Òu c¹nh c¸c dµn l¹nh ®Ó rót ng¾n thêi gian gia l¹nh. S¶n phÈm khi gia l¹nh xong ph¶i thu dän vµ s¾p xÕp vµo vÞ trÝ hîp lý trong buång ®Ó tiÕp tôc gia l¹nh ®ît tiÕp theo. B¶ng 1-5. C¸c th«ng sè vÒ ph−¬ng ph¸p kÕt ®«ng NhiÖt ®é Th«ng sè kh«ng Tèn khÝ trong buång kÕt Thêi t©m thÞt, hao 0 Ph−¬ng ph¸p kÕt C ®«ng gian khèi ®«ng kÕt Tèc ®é l−îng, Ban NhiÖt ®«ng Cuèi chuyÓn ®é, 0C % ®Çu ®éng, m/s KÕt ®«ng hai pha 2,58 0,140,2 - ChËm 4 -8 -18 40 2,35 0,540,8 - T¨ng c−êng 4 -8 -23 26 2,20 - Nhanh 4 -8 -15 16 344 KÕt ®«ng mét pha - ChËm 37 -8 -23 36 1,82 0,140,2 - T¨ng c−êng 37 -8 -30 24 1,60 0,540,8 - Nhanh 37 -8 -35 20 1,20 142 1.2 øng dông trong c¸c ngµnh kh¸c Ngoµi øng dông trong kü thuËt chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm, kü thuËt l¹nh cßn ®−îc øng dông rÊt réng r·i trong rÊt nhiÒu ngµnh kinh tÕ, kü thuËt kh¸c nhau. D−íi ®©y lµ c¸c øng dông th«ng dông nhÊt. 1.2.1 øng dông trong s¶n xuÊt bia, n−íc ngät Bia lµ s¶n phÈm thùc phÈm, thuéc lo¹i ®å uèng ®é cån thÊp, thu nhËn ®−îc b»ng c¸ch lªn men r−îu ë nhiÖt ®é thÊp dÞch ®−êng (tõ g¹o, ng«, tiÓu m¹ch, ®¹i m¹ch vv...), n−íc vµ hoa hóp l«ng. Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n cÇn ph¶i tiÕn hµnh lµm l¹nh míi ®¶m b¶o yªu cÇu. §èi víi nhµ m¸y s¶n xuÊt bia hiÖn ®¹i, l¹nh ®−îc sö dông ë c¸c kh©u cô thÓ nh− sau: 1.2.1.1. Sö dông ®Ó lµm l¹nh nhanh dÞch ®−êng sau khi nÊu 9
  4. DÞch ®−êng sau qu¸ tr×nh hóp l«ng ho¸ cã nhiÖt ®é kho¶ng 80oC cÇn ph¶i tiÕn hµnh h¹ nhiÖt ®é mét c¸ch nhanh chãng xuèng nhiÖt ®é lªn men 6÷8oC. Tèc ®é lµm l¹nh kho¶ng 30÷45 phót. NÕu lµm l¹nh chËm mét sè chñng vi sinh vËt cã h¹i cho qu¸ tr×nh lªn men sÏ kÞp ph¸t triÓn vµ lµm gi¶m chÊt l−îng bia. §Ó lµm l¹nh dÞch ®−êng ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ lµm l¹nh nhanh. Qu¸ tr×nh ®ã ®−îc thùc hiÖn qua hai giai ®o¹n: - Dïng n−íc 1oC h¹ nhiÖt ®é dÞch ®−êng tõ 80oC xuèng kho¶ng 20oC. - Sö dông glycol (hoÆc n−íc muèi) cã nhiÖt ®é thÊp kho¶ng -8oC ®Ó h¹ nhiÖt ®é dÞch ®−êng tõ 20oC xuèng 8oC. Kü thuËt l¹nh hiÖn ®¹i sö dông glycol ®Ó lµm l¹nh v× n−íc muèi g©y ¨n mßn h− háng thiÕt bÞ ®iÖn. Nh− vËy trong qu¸ tr×nh h¹ nhiÖt nµy ®ßi hái ph¶i sö dông mét l−îng l¹nh kh¸ lín. TÝnh trung b×nh ®èi víi mét nhµ m¸y bia c«ng suÊt 50 triÖu lÝt/n¨m mçi ngµy ph¶i nÊu kho¶ng 180m3 dÞch ®−êng. L−îng l¹nh dïng ®Ó h¹ nhiÖt rÊt lín. 1.2.1.2. Qu¸ tr×nh lªn men bia Qu¸ tr×nh lªn men bia ®−îc thùc hiÖn ë mét ph¹m vi nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh kho¶ng 6÷8oC. Qu¸ tr×nh lªn men lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh ®Ó chuyÓn ho¸ dÞch ®−êng houblon ho¸ thµnh bia d−íi t¸c ®éng cña nÊm men th«ng qua ho¹t ®éng sèng cña chóng. Trong qu¸ tr×nh lªn men dung dÞch to¶ ra mét l−îng nhiÖt lín. Qu¸ tr×nh lªn men ®−êng houblon ho¸ diÔn ra qua hai giai ®o¹n: - Lªn men chÝnh: KÐo dµi tõ 7 ÷ 12 ngµy ®èi víi c¸c lo¹i bia vµng vµ 12 ÷ 18 ngµy ®èi víi c¸c lo¹i bia ®en. NhiÖt ®é lªn men lµ 6 ÷ 8oC. - Lªn men phô vµ tµng tr÷: KÐo dµi Ýt nhÊt 3 tuÇn ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i bia. NhiÖt ®é lªn men phô lµ 1 ÷ 2oC. NhiÖt ®é cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh lªn men vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. Khi nhiÖt ®é cao sÏ dÉn ®Õn c¸c t¸c ®éng nh− sau: + Thêi gian lªn men nhanh. + MËt ®é tèi ®a ®¹t ®−îc cao h¬n khi nhiÖt ®é thÊp. + Lªn men triÖt ®Ó nh−ng hµm l−îng c¸c s¶n phÈm bËc hai (®Æc biÖt lµ diaxetyl) t¹o ra nhiÒu h¬n. 10
  5. + L−îng sinh khèi t¹o ra nhiÒu h¬n nh−ng l−îng tÕ bµo chÕt l¹i nhiÒu h¬n vµ tèc ®é suy gi¶m c¸c ®Æc tÝnh c«ng nghÖ còng nhanh h¬n. + Tû lÖ gi÷a c¸c cÊu tö trong bia kh«ng c©n ®èi, chÊt l−îng bia gi¶m Mçi lo¹i nÊm men ®Òu cã nhiÖt ®é thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn lªn men. Khi kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é c¸c kÕt qu¶ nhËn ®−îc chÊt l−îng sÏ rÊt kÐm. 1.2.1.3. B¶o qu¶n vµ nh©n men gièng Mét kh©u v« cïng quan träng cÇn l¹nh trong nhµ m¸y bia lµ kh©u b¶o qu¶n vµ nh©n men gièng. Men gièng ®−îc b¶o qu¶n trong nh÷ng tank ®Æc biÖt ë nhiÖt ®é thÊp. Tank còng cã cÊu t¹o t−¬ng tù tank lªn men, nã cã th©n h×nh trô bªn ngoµi cã c¸c ¸o dÉn glycol lµm l¹nh. Tuy nhiªn kÝch th−íc cña tank men nhá h¬n tank lªn men rÊt nhiÒu, nªn l−îng l¹nh cÇn thiÕt cho tank men gièng kh«ng lín. 1.2.1.4. Lµm l¹nh ®«ng CO2 Trong qu¸ tr×nh lªn men nhê c¸c qu¸ tr×nh thuû ph©n mµ trong c¸c tank lªn men sinh ra rÊt nhiÒu khÝ CO2. Qu¸ tr×nh ph¸t sinh khÝ CO2 thÓ hiÖn ë ph¶n øng d−íi ®©y. KÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ (lªn men) tõ ®−êng hexoza ®Õn r−îu etylic vµ khÝ c¸cbonic cã thÓ biÓu diÔn b»ng ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t cña Gay - Lussac nh− sau: C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 KhÝ CO2 l¹i rÊt cÇn cho trong qui tr×nh c«ng nghÖ bia nh− ë kh©u chiÕt rãt vµ xö lý c«ng nghÖ ë tank lªn men. KhÝ CO2 tho¸t ra tõ c¸c tank lªn men trong c¸c qu¸ tr×nh sinh ho¸ cÇn ph¶i ®−îc thu håi, b¶o qu¶n ®Ó sö dông vµo trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ. §Ó b¶o qu¶n CO2 tèt nhÊt chØ cã thÓ ë thÓ láng, ë nhiÖt ®é b×nh th−êng ¸p suÊt ng−ng tô cña CO2 ®¹t gÇn 100at. V× vËy ®Ó gi¶m ¸p suÊt b¶o qu¶n CO2 xuèng ¸p suÊt d−íi 20 kG/cm2 cÇn thiÕt ph¶i h¹ nhiÖt ®é b¶o qu¶n xuèng rÊt thÊp cì -30 ÷ -35oC. D−íi ®©y tr×nh bµy s¬ ®å lµm l¹nh CO2: 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2