intTypePromotion=3

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p1

Chia sẻ: Fdsf Gfjy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
5
download

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng bitmap p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với định dạng Bitmap p1

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập các thuộc tính cho ảnh với CAÙCH DUØNG AÛNH NHAÄP VAØO định dạng Bitmap TOÅNG QUAN VEÀ CAÙCH SÖÛ DUÏNG AÛNH NHAÄP VAØO Caùc ñoaïn phim trong Flash coù theå duøng aûnh ñöôïc taïo ra trong caùc chöông trình öùng duïng khaùc. Baïn coù theå nhaäp aûnh ñoà hoïa vôùi ñònh daïng Vector vaø Bitmap vôùi nhieàu file ñònh daïng khaùc nhau. Neáu baïn duøng QuickTime 4 hoaëc caùc phieân baûn môùi sau naøy trong maùy cuûa baïn, baïn coù theå nhaäp theâm caùc ñònh daïng file aûnh khaùc. Ñeå bieát theâm chi tieát, baïn coù theå tham khaûo muïc “Caùch nhaäp caùc ñònh daïng file aûnh” Baïn coù theå nhaäp vaøo file FreeHand (phieân baûn 7.0 hay môùi hôn) vaø file Fireworks PNG tröïc tieáp vaøo trong Flash, löu laïi caùc thuoäc tính trong caùc ñònh daïng ñoù. Nhaäp vaøo file aâm thanh coù ñònh daïng .WAV (trong Windows) hoaëc. AIFF (trong Macintosh) vaø .MP3. Baïn coù theå xem muïc “Caùch nhaäp vaøo aâm thanh”. ÑAËT AÛNH VAØO TRONG FLASH Flash nhaän bieát caùc ñònh daïng file aûnh Vector vaø Bitmap. Baèng caùch nhaäp hoaëc daùn vaøo. Flash nhaäp vaøo aûnh ñoà hoïa vector, bitmaps vaø caùc aûnh theo daïng Sequence (tuaàn töï) sau ñaây: AÛnh Vector trong FreeHand ñöôïc nhaäp tröïc tieáp vaøo ñoaïn phim trong Flash. Baïn coù theå choïn caùc tuøy choïn ñeå löu laïi caùc Layer, trang vaø caùc khoái vaên baûn trong FreeHand, ñeå nhaäp vaøo moät file FreeHand, baïn haõy xem muïc “ Caùch nhaäp file FreeHand ” ñeå bieát theâm chi tieát. AÛnh PNG trong Fireworks ñöôïc nhaäp tröïc tieáp vaøo ñoaïn phim trong Flash vôùi döõ lieäu aûnh Vector hoaëc Bitmap cho caùc ñoái töôïng coù theå ñöôïc hieäu chænh. Baïn coù theå choïn caùc tuøy choïn cho vieäc löu laïi aûnh, vaên baûn vaø ñöôøng guide. Ñeå nhaäp vaøo moät file Fireworks .PNG, baïn haõy xem muïc “Caùch nhaäp file Fireworks .PNG”. Chuù yù : Neáu baïn nhaäp vaøo moät file vôùi ñònh daïng .PNG trong Fireworks baèng caùch caét vaø daùn, file ñoù bò thay ñoåi thaønh aûnh Bitmap. AÛnh Vector trong caùc file SWF, Adobe Illustrator vaø Windows Metafile Format (WMF) ñöôïc nhaäp vaøo nhö laø moät nhoùm trong Layer hieän haønh. Baïn coù theå xem muïc “Caùch nhaäp caùc ñònh daïng file” vaø “Caùch nhaäp file Adobe Illustrator” ñeå bieát theâm chi tieát. AÛnh Bitmaps (aûnh queùt töø maùy Scan, file BMP) ñöôïc nhaäp vaøo nhö laø caùc ñoái töôïng ñoäc laäp trong Layer hieän haønh. Flash löu laïi caùc cheá ñoä thieát laäp trong suoát cuûa aûnh Bitmap. Vì vieäc nhaäp aûnh vaøo coù theå laøm taêng kích thöôùc file, coù theå baïn muoán neùn file aûnh Bitmap ñöôïc nhaäp naøy. Baïn coù theå xem muïc “Caùch thieát laäp caùc thuoäc tính cho aûnh vôùi ñònh dang Bitmap” ñeå bieát theâm chi tieát. Chuù yù : AÛnh Bitmap vôùi cheá ñoä trong suoát coù theå khoâng ñöôïc löu laïi khi aûnh Bitmap ñöôïc nhaäp vaøo baèng caùch keùo vaø thaû. Ñeå löu ñöôïc cheá ñoä trong suoát naøy, baïn haõy choïn treân trình ñôn File > Import ñeå nhaäp aûnh vaøo. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 136 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 AÛnh ñònh daïng Sequence (ví duï nhö PICT vaø BMP sequence) ñöôïc nhaäp vaøo nhö laø caùc frame lieân tuïc cuûa Layer hieän haønh. Caùch nhaäp moät file vaøo trong Flash: 1. Choïn treân trình ñôn File > Import hay nhaán toå hôïp phím Ctrl + R. 2. Trong hoäp thoaïi Import, choïn ñònh daïng file hieån thò trong muïc File of type. 3. Xaùc ñònh ñöôøng daãn trong muïc Look in vaø choïn teân file caàn môû. Neáu file ñöôïc nhaäp vaøo coù nhieàu Layer, Flash coù theå seõ taïo ra caùc layer môùi. Baûo ñaûm raèng thanh thöôùc Timeline ñang hieån thò khi nhaäp file aûnh coù nhieàu Layer. Chuù yù : Neáu baïn ñang nhaäp vaøo moät file Fireworks PNG, haõy xem muïc “Caùch nhaäp vaøo moät file Fireworks PNG”, neáu baïn ñang nhaäp file FreeHand, haõy xem muïc “Caùch nhaäp file FreeHand ” ñeå bieát theâm chi tieát. 4. Sau ñoù baïn haõy thöïc hieän moät trong nhöõng böôùc sau ñaây: Trong maùy PC Windows, nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Trong maùy Macintosh, nhaáp chuoät vaøo nuùt Add ñeå theâm file ñöôïc choïn vaøo trong danh saùch Import, vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Import ñeå nhaäp moät hay nhieàu file vaøo trong danh saùch Import. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 137 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 AÛnh choïn nhaäp vaøo xuaát hieän trong giao dieän Flash 5. Neáu teân cuûa file nhaäp vaøo keát thuùc laø moät con soá vaø caùc file ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï trong cuøng moät thö muïc, Flash seõ hoûi baïn coù nhaäp vaøo caùc file naøy khoâng : Nhaáp chuoät vaøo nuùt Yes neáu baïn muoán nhaäp nhöõng file naøy. Nhaáp chuoät vaøo nuùt No neáu baïn chæ muoán nhaäp vaøo file ñaëc bieät. Sau ñaây laø caùc ví duï veà teân file maø coù theå ñöôïc duøng nhö file thöù töï: Frame001.gif, Frame002.gif, Frame003.gif Bird 1, Bird 2, Bird 3 Walk-001.ai, Walk-002.ai, Walk-003.ai Daùn moät aûnh töø chöông trình öùng duïng khaùc vaøo trong Flash: 1. Sao cheùp aûnh trong chöông trình öùng duïng khaùc. 2. Trong Flash, choïn treân trình ñôn Edit > Paste. NHAÄP VAØO CAÙC ÑÒNH DAÏNG FILE Flash 5 coù theå nhaäp vaøo caùc ñònh daïng file khaùc nhau phuï thuoäc vaøo chöông trình QuickTime 4 hoaëc caùc phieân baûn môùi hôn ñöôïc caøi vaøo. Söû duïng Flash vôùi QuickTime 4 ñaëc bieät coù ích ñoái vôùi caùc döï aùn hôïp taùc giöõa Windows vaø Macintosh. QuickTime 4 môû roäng vuøng hoã trôï ñoái vôùi moät vaøi ñònh daïng file naøo ñoù (bao goàm Adobe Photoshop, PICT, QuickTime Movie vaø caùc chöông trình khaùc) cho caû hai heä ñieàu haønh. Caùc ñònh daïng file sau ñaây coù theå ñöôïc nhaäp vaøo trong Flash 5, baát chaáp lieäu chöông trình QuickTime 4 coù caøi ñaët hay khoâng: TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 138 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 LOAÏI FILE PHAÀN MÔÛ ROÄNG HEÄ WINDOWS HEÄ MACINTOSH Adobe Illustrator (phieân baûn .esp, .ai x x 6.0 hoaëc cuõ hôn) AutoCAD DXF (xem file .dxf x x AutoCAD DXF ) Bitmap .bmp x Enhanced Windows Metafile .emf x FreeHand .fh7, .ft7, .fh8, .ft8, .fh9, .ft9 x x FutureSplash Player .spl x x GIF vaø Animated GIF .gif x x JPEG .jpg x x PICT .pct, pic x PNG .png x x Flash Player .swf x x Windows Metafile .wmf x Caùc ñònh daïng file sau ñaây coù theå ñöôïc nhaäp vaøo trong Flash 5, khi chöông trình QuickTime 4 hoaëc phieân baûn môùi hôn coù caøi ñaët: LOAÏI FILE PHAÀN MÔÛ ROÄNG HEÄ WINDOWS HEÄ MACINTOSH MacPaint .pntg x x Photoshop .psd x x PICT .pct, .pic x QuickTime Image .qtif x x QuickTime Movie .mov x x Silicon Graphics .sai x x TGA .tgf x x TIFF .tiff x x NHAÄP VAØO FILE FIREWORKS .PNG Baïn coù theå nhaäp vaøo file Fireworks vôùi ñònh daïng .PNG vaøo trong Flash ñeå laøm phaúng aûnh hoaëc hieäu chænh caùc ñoái töôïng. Khi baïn nhaäp vaøo moät file PNG, toaøn boä file ñoù (bao goàm baát kyø aûnh Vector) seõ bò queùt hoaëc chuyeån ñoåi sang aûnh Bitmap. Khi baïn nhaäp vaøo moät file PNG, aûnh vector trong file ñoù vaãn giöõ laïi ñònh daïng vector. Baïn coù theå choïn ñeå giöõ aûnh Bitmap, ñoaïn kyù töï Text vaø caùc ñöôøng Guide trong file PNG khi baïn nhaäp file naøy ñeå hieäu chænh caùc ñoái töôïng. Neáu baïn nhaäp vaøo file PNG, baïn coù theå chaïy chöông trình Fireworks trong Flash vaø hieäu chænh file PNG goác (vôùi döõ lieäu Vector). TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 139 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 Chuù yù : Baïn coù theå hieäu chænh aûnh Bitmap trong Flash baèng caùch chuyeån ñoåi caùc aûnh Bitmap sang aûnh Vector hoaëc baèng caùch choïn töøng phaàn trong aûnh Bitmap. Nhaäp vaøo moät file Fireworks PNG: 1. Choïn treân trình ñôn File > Import. 2. Trong hoäp thoaïi Import, choïn ñònh daïng aûnh PNG trong muïc File of type. 3. Tìm file aûnh Fireworks vôùi ñònh daïng PNG mong muoán vaø choïn noù. 4. Sau ñoù thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Nhaáp chuoät vaøo nuùt Open (trong Windows). • Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add (trong Macintosh) ñeå theâm vaøo file ñöôïc choïn • vaøo danh saùch Import vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Import ñeå nhaäp moät hoaëc nhieàu file trong cöûa soå Import. 5. Trong hoäp thoaïi PNG Import Settings, choïn moät trong nhöõng muïc sau: Import Editable Elements nhaäp file PNG vaøo thaønh caùc thaønh phaàn ñoäc • laäp, vaãn giöõ file aûnh Vector. Choïn Include Images ñeå giöõ laïi file aûnh Bitmap file trong file ñöôïc nhaäp vaøo. (AÛnh Bitmap naøy ñöôïc ñaët vaøo trong thö vieän cuûa ñoaïn phim hieän haønh, nhöng khoâng theå ñöôïc hieäu chænh trong Fireworks hoaëc trình soaïn thaûo aûnh beân ngoaøi.). Choïn muïc Include Text coù theå giöõ ñoaïn vaên baûn. Choïn muïc Include Guides ñeå nhaäp caùc ñöôøng Guide Fireworks taïo thaønh caùc ñöôøng Guide ñeå duøng TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 140 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản