intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn phân tích phần tử chuẩn điều khiển bằng điện áp chuẩn Vref p4

Chia sẻ: Her Yeye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

38
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ tiêu các linh kiện - Transistor DCX: IDCX max = - Diode D ID trung bình (av)=Io VD max= VO  V s *Giai đoạn 2: DT,Điện áp dợn sóng: Vo - Dòng tại tụ điện lọc ic được biểu diễn bởi hình trên . Điện lượng nạp thêm vào tụ điện lọc Q ở giai đoạn  được phóng vào tải trong giai đoạn 1.Chu kỳ sau diện tích S ở phần dưới đường biểu diễn thiên dòng qua tụ ic

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích phần tử chuẩn điều khiển bằng điện áp chuẩn Vref p4

  1. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp 2  n1  R   (1  D ) 2 L1 = n  2f  2 - Ñieän aùp dôïn soùng: Vo - Doøng taïi tuï ñieän loïc ic ñöôïc bieåu dieãn bôûi hình treân . Ñieän löôïng naïp theâm vaøo tuï ñieän loïc Q ôû giai ñoaïn  ñöôïc phoùng vaøo taûi trong giai ñoaïn 1. -Chu kyø sau dieän tích S ôû phaàn döôùi ñöôøng bieåu dieãn thieân doøng qua tuï ic Vo  1 Q = Io .DT = .D f   Rf  T Q Vo  V o = Vc  D  C Rfc * Chæ tieâu caùc linh kieän - Transistor DCX: Io n D IDCX max = x 1  Vs 1  1 n2 24 f - Diode D ID trung bình (av)=Io n2 VD max= VO  V s n1 *Giai ñoaïn 2: DT
  2. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vo I2max-I2min = (2-29) (1  D )T L2 n1 Ñieän aùp taïi cuoän n1 = - Vo n2 Do ñoù ñieän aùp taïi transistor DCX = - Ñieän aùp ra Vo : - 2 n  n I2 1 I1 , L2  L1  1  n  n2  2  n1  Vs V DT  o  (1  D )T  O n  L1 4  2 (2-30) - Ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc. 1 I1 min  I 1max D I 1av  2 -Coâng suaát vaøo: Ps =Vs.I1av= 2 D2 1 n  -Coâng suaát ra : Po = VS2  2  R  n1  1  D 2  -Neáu hieäu suaát baèng 1 ta coù : 2Vs n 1 2 D I1max + I1min = (2-31) ( ). R n 2 (1 - D) 2 *Öu nhöôïc ñieåm: - Caùch ly sô caáp vaø thöù caáp - Giaûm ñöôïc doøng qua transistor coâng suaát. - Taïo ñöôïc nhieàu caáp ñieän aùp ôû ñaàu ra baèng caùch quaán nhieàu cuoän thöù caáp . - Doøng san baèng ñænh töông ñöông cuûa transistor khaù cao . 3,13Rot Ipft = Vdc min Vôùi Pot : toång coâng suaát ngoõ ra Trang 32
  3. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Vì vaäy giaù thaønh cho transistor cao VII - HALF - BRIDGE CONVERTER Sô ñoà Half-Bridge - Khi chuyeån maïch S, ôû phía treân öùng vôùi ngoõ vaøo 220VAC, maïch cænh löu toaøn soùng vôùi 2 tuï loïc C1 noái tieáp C2 + Ñieän aùp ñænh DC chænh löu khoaûng : (1,41x220)-2  308V - Khi S1 ñoùng öùng vôùi ngoõ vaøo 110V maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân ñoâi ñieän aùp. - Nöûa chu kyø ñaàu tieân A döông so vôùi B, C1 naïp qua D1 + Ñieän aùp ñænh khoaûng (1,41x110)-1  154V - Nöûa chu kyø sau C2 naïp qua D2 + Ñieän aùp ñænh khoaûng (1,41x110)-1  154V + Ñieän aùp toång treân tuï C1, C2 khoaûng 308V * Giaû söû ñieän aùp chænh löu 308V, boû qua tuï Cb. Moät ñaàu cuûa cuoän sô caáp ñöôïc noái vôùi 2 ñaàu tuï C1,C2 vaø Q1,Q2 daãn ôû moãi nöõa chu kyø. 1/ Quan heä giöõa doøng sô caáp, coâng suaát ra, ñieän aùp vaøo -Giaû söû hieäu suaát 80%. Pin = 1,25P 0. -Xung doøng ñænh sô caáp san baèng töông ñöông öùng vôùi Vdcmin 3,13.Po Ipft (half bridge) = (2-32) Vdc min 2/ Choïn côû daây sô caáp: Trang 33
  4. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -Doøng ñieän gôøn soùng sô caáp Irms = Ipft ,8T / T 2,70.Po Irms = (2-33) Vdc min 3/ Choïn côû daây daãn vaø soá voøng daây thöù caáp: -Soá voøng daây thöù caáp ñöôïc choïn ôû (4.1.) ñeán (4.3) cho thôøi gian môû Vdcmin cöïc ñaïi Tonmax = 0,8T/2 vaø Vdcmin - 1 ñöôïc thay baèng 1 2  Vdc  NS1   0,8T Vaäy : V1  (2-34)  1   0,5  NP   2 2 V2 (2-35) - Doøng hieäu duïng sô caáp : Irms = Idc D =Idc 0,4 ôû 500 circularmils treân doøng hieäu duïng laø = 500(0,632)Idc I rms = 316.Idc -Thieát keá tuï cb ta coù : I ptc x0,8T Cb = (2-36) dc -Vôùi dv : Ñoä thay ñoåi aùp töø luùc daãn ñeán luùc taét cuûa moãi transistor. VII. SÔ ÑOÀ CAÀU (FULL - BRIDGE) Sô ñoà Full-Bridge -Caùc transistor T1 vaø T'2 cuøng daãn luaân phieân vôùi T2 vaø T'1. Moãi ñoâi daãn trong thôøi gian DT trong moãi chu kyø laøm vieäc, ta coù: 0
  5. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp  D(1  D )mVs  Vs.D -Transistor : TTr max  m  I o  (2-38)  ALsf  2 Lf  n2 m= n`1 VTr max = Vs -Diode D1,D2,D'1,D'2 : (1  2 D).m.I o ID trung bình = (2-39) 2 VDmax = Vs (8.4) -Diode D5 vaø D6 : ID5b = DIo VD5 max = VD6max = 2nVD (2mVD) * Keát luaän: Trong caùc loaïi converter trong ñoù coù Half - Bridge converter coù nhieàu öu ñieåm nhö. - Hieäu suaát cao khoaûng 90% - Bieán aùp khoâng söû duïng ñaàu ra ôû giöõa vì vaäy loaïi tröø ñöôïc söï maát caân baèng töø thoâng. Keát quaû laø loaïi converter naøy ñöôïc duøng ñeå thieát keá caùc boä nguoàn vôùi coâng suaát coù theå leân ñeán 1000W - Ñieän aùp cöïc ñaïi ñaët leân transistor giaûm ñi moät nöõa so vôùi tröôøng hôïp cuûa Push - Pull converter. Ñieàu naøy daãn ñeán giaù thaønh transistor va caùc thaønh phaàn linh kieän lieân quan cuõng giaûm . Töø nhöõng öu ñieåm ñaõ neâu ôû treân, neân ta choïn thieát keá nguoàn oån aùp xung theo kieåu Half - Bridge converter Trang 35
  6. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Chöông III BIEÁN AÙP XUNG I.TOÅN HAO LOÕI VÔÙI TAÀN SOÁ VAØ MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM. -Haàu heát caùc bieán aùp xung söû duïng loõi ferrite.Ferrites laø vaät lieäu goám saét töø .Caáu truùc cuûa noù goàm hoån hôïp oxit saét vôùi Mn, keõm oxit.Toån hao doøng ñieän xoaùy cuûa noù boû qua khi ñieän trôû suaát raát cao.Toån hao loõi chuû yeáu do toån hao töø treå nhöng cuõng khaù thaáp. -Moät soá chaát lieäu ñöôïc ño ñaït sau cho toån hao loõi laø nhoû ôû taàn soá cao vaø nhieät ñoä cao. -Yeáu toá chính aûnh höôûng vieäc choïn löïa chaát lieäu laø ñaëc tính toån hao loõi (thöôøng mW/cm3) ñoái vôùi taàn soá vaø maät ñoä töø caûm. a-Ñöôøng ñaëc tính töø treå. Trang 36
  7. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp b-Toån hao loõi ñoái vôùi maät ñoä töø caûm. c-Toån hao loõi ñoái vôùi nhieät ñoä Trang 37
  8. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp II.HÌNH DAÏNG LOÕI FERRITE -Loõi ferrite ñöôïc saûn suaát vôùi kích côû töông ñoái nhoû. -Hình daïng loõi khaùc nhau nhö: Loiõ hình cheùn, loõi RM, EE, PQ, UU, UI,EI. -Loõi hình cheùn (hình hoäp) ñöôïc söû duïng ôû möùc coâng suaát thaáp hôn 125W -Caùc daïng loõi khaùc nhau cuûa bieán aùp coâng suaát . Trang 38
  9. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Table :Core Losses for Various Core Materials at Various Frequencies and peak Flux Densities at 100oC Core loss , mW/cm3 for various peak flux densities, G Fre- Material Quency KHZ 1600 1400 1200 1000 800 600 20 Ferroxcube 3C8 85 60 40 25 15 Ferroxcube 3C85 82 25 18 13 10 Ferroxcube 3F3 28 20 12 9 5 Magnetics Inc - R 20 12 7 5 3 Magnetics Inc - p 40 18 13 8 5 TDK - H7C1 60 40 30 20 10 TDK - H7C4 45 29 18 10 Siemens N27 50 24 50 Ferroxcube 3C8 270 190 130 80 47 22 Ferroxcube 3C85 80 65 40 30 18 9 Ferroxcube 3F3 70 50 30 22 12 5 Magnetics Inc - R 75 55 28 20 11 5 Magnetics Inc - P 147 85 57 40 20 9 TDK - H7C1 160 90 60 45 25 20 TDK - H7C4 100 65 40 28 20 Siemens N27 144 96 100 Ferroxcube 3C8 850 600 400 250 140 65 Ferroxcube 3C85 260 160 100 80 48 30 Ferroxcube 3F3 180 120 70 55 30 14 Magnetics Inc - R 250 150 85 70 35 16 Magnetics Inc - P 340 181 136 96 57 23 TDK - H7C1 500 300 200 140 75 35 TDK - H7C4 300 180 100 70 50 Siemens N27 480 200 Siemens N47 190 200 Ferroxcube 3C8 700 400 190 Ferroxcube 3C85 700 500 350 300 180 75 Ferroxcube 3F3 600 360 250 180 85 40 Trang 39
  10. . Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Magnetics Inc - R 650 450 280 200 100 45 Magnetics Inc - P 850 567 340 227 136 68 TDK - H7C1 1400 900 500 400 200 100 TDK - H7C4 800 500 300 200 100 45 Siemens N27 960 480 Siemens N47 480 500 Ferroxcube 3C85 1800 950 500 Ferroxcube 3F3 1800 1200 900 500 280 Magnetics Inc - R 2200 1300 1100 700 400 Magnetics Inc - P 4500 3200 1800 1100 570 TDK - H7F 100 TDK - H7C4 2800 1800 1200 980 320 1000 Ferroxcube 3C85 200 Ferroxcube 3F3 3500 2500 1200 Magnetics Inc - R 5000 3000 1500 Magnetics Inc - P 6200 Note : data are for bipolar magnetic circuits ( first and third - quadrant operation) . For unipolar ( forward conventer , flyback ), divide by 2 . Table : Core Type Number for Geometrically interchangeable Cores Ferroxcube-Philips Magnetics TDK EE Cores 814E250 41205 813E187 41808 EE19 812E343 812E272 E375 43515 E21 44317 783E608 EE42/42/15 783E776 E625 44721 E55 EE55/55/21 E75 45724 EC Cores EC35 43517 EC35 EC41 44119 EC41 EC52 45224 EC52 EC70 47035 EC70 ETD Cores ETD29 ETD34 43434 ETD34 ETD39 43939 ETD39 ETD44 44444 ETD44 ETD49 44949 ETD49 Pot Cores 704 40704 P7/4 905 40905 P9/5 1107 41107 P11/17 1408 41408 P14/8 1811 41811 P14/8 2213 42213 P22/13 2616 42616 P26/16 Trang 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2