intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn phân tích tổng quan về role số sử dụng bộ vi xử lý truyền chuyển động p7

Chia sẻ: Eryey Yetutwu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
49
lượt xem
3
download

Giáo trình hướng dẫn phân tích tổng quan về role số sử dụng bộ vi xử lý truyền chuyển động p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cài đặt cấu hình các chức năng bảo vệ Rơle 7UT51 có khả năng cung cấp một loạt các bảo vệ và các chức năng bổ xung. Khả năng của phần cứng và phần mềm đ−ợc điều chỉnh theo các chức năng. Hơn nữa, từng chức năng riêng biệt có thể đặt (configure) để có tác dụng hoặc không hay tác động qua lại giữa các chức năng, bằng cách thay đổi các thông số cấu hình của rơle.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích tổng quan về role số sử dụng bộ vi xử lý truyền chuyển động p7

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 1.5/ Cµi ®Æt cÊu h×nh c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ R¬le 7UT51 cã kh¶ n¨ng cung cÊp mét lo¹t c¸c b¶o vÖ vµ c¸c chøc n¨ng bæ xung. Kh¶ n¨ng cña phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®−îc ®iÒu chØnh theo c¸c chøc n¨ng. H¬n n÷a, tõng chøc n¨ng riªng biÖt cã thÓ ®Æt (configure) ®Ó cã t¸c dông hoÆc kh«ng hay t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c chøc n¨ng, b»ng c¸ch thay ®æi c¸c th«ng sè cÊu h×nh cña r¬le. Thªm vµo ®ã r¬le cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh theo tÇn sè cña hÖ thèng ®iÖn. VÝ dô: CÊu h×nh cho ph¹m vi ho¹t ®éng cña MBA 3 cuén d©y, cã nèi ®Êt trùc tiÕp, cã biÕn dßng trung tÝnh, khi ®ã b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®−îc sö dông cho cuén d©y nèi ®Êt. R¬le ph¶i ®−îc th«ng b¸o ®Çu vµo dßng ®iÖn nµo sÏ nhËn dßng ch¶y qua ®iÓm ®Êu sao (®Þa chØ 7806 hoÆc 7807) vµ dßng trung tÝnh ®−îc g¸n cho cuén d©y nµo? (®Þa chØ 7819). Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh cÊu h×nh, r¬le kiÓm tra sù m©u thuÉn cña c¸c th«ng sè cÊu h×nh. Khi ph¸t hiÖn thÊy cã c¸c th«ng sè m©u thuÉn, mét c¶nh b¸o ®−îc ®−a ra. Khi r¬le xuÊt x−ëng tÊt c¶ c¸c c¶nh b¸o nµy ®Òu ®−îc g¸n cho ®Ìn LED 14. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nÕu LED nµy s¸ng tøc lµ r¬le ph¸t hiÖn ra lçi chØnh ®Þnh. Lêi c¶nh b¸o khi ®ã cã thÓ ®äc trong c¸c tÝn hiÖu vËn hµnh “Operational annunciations”, xem phÇn 1.13) Ngoµi ra, cÇn ph¶i c©n nh¾c khi sö dông 7UT513, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ phô trî ®Òu cã thÓ vËn hµnh cïng mét lóc do c¸c giíi h¹n vÒ thêi gian tÝnh to¸n trong r¬le nh−: Víi tÇn sè ®Þnh møc 60 Hz th× b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian dù phßng hoÆc b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n vµ b¶o vÖ ch¹m vá cã thÓ ®−îc sö dông cïng víi b¶o vÖ so lÖch. NÕu b¶o vÖ MBA 3 cuén d©y ®−îc sö dông th× chØ cã b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian dù phßng s½n sµng. Víi tÇn sè ®Þnh møc 50 Hz, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian dù phßng hoÆc b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n hay b¶o vÖ ch¹m vá cã thÓ ®−îc sö dông cïng víi b¶o vÖ so lÖch. Víi tÇn sè 162/3 Hz th× kh«ng cã h¹n chÕ liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng bæ xung. NÕu trong qu¸ tr×nh cÊu h×nh, ta chän nhiÒu h¬n c¸c chøc n¨ng mµ thiÕt bÞ cã thÓ xö lý. Khi ®ã r¬le sÏ ®−a ra c¶nh b¸o t−¬ng øng sau khi kÕt thóc viÖc cÊu h×nh. §Ìn LED 14 khi ®ã s¸ng vµ c¸c c¶nh b¸o cã thÓ ®äc trong tÝn hiÖu vËn hµnh. 80 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k C¸ch cµi ®Æt cÊu h×nh: C¸c chøc n¨ng b¶o vÖ bæ xung cã thÓ ®−îc lËp tr×nh cho tr¹ng th¸i Exist (cã) hoÆc Non - exist (kh«ng cã) NÕu chøc n¨ng cÊu h×nh lµ: Non - exist nã sÏ kh«ng ®−îc xö lý trong 7SJ511 vµ sÏ kh«ng cã c¸c tÝn hiÖu, c¸c th«ng sè chØnh ®Þnh liªn quan trong qu¸ tr×nh ®Æt chØnh ®Þnh. Ng−îc l¹i, viÖc t¾t chøc n¨ng (Switch - off) cã nghÜa lµ chøc n¨ng sÏ kh«ng ®−îc xö lý, chØ thÞ nµy xuÊt hiÖn nh−ng nã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ xö lý cña b¶o vÖ (vÝ dô kh«ng ®−a ra lÖnh c¾t). C¸c hép sau sÏ ®−a ra kh¶ n¨ng cña ph¹m vi lµm viÖc lín nhÊt cña thiÕt bÞ, chøc n¨ng nµo kh«ng cã sÏ kh«ng xuÊt hiÖn trªn mµn chØ thÞ. ⇑ PhÇn ®Çu khèi “Ph¹m vi cña c¸c 7800 SCOPE OF chøc n¨ng”. FUNCTONCS ⇓ ↑ §Þa chØ 7801 x¸c ®Þnh ®èi t−îng 7801 PROT. OBJ b¶o vÖ 2WIND-TRANSF ↓ - C¸c tïy chän 3WIND-TRANSF vµ 3ENDS - BRANCHPT chØ cã ë 3WIND-TRANSF 7UT513 GENERATOR-MOTOR 2ENDS-BRANCHPT 3ENDS-BRANCHPT 1PHASE-TRANSF C¸c ®Þa chØ 7806 vµ 7807 chØ cã trong r¬le 7UT513 ↑ ↑ 7806 STARPOINTA 7807 STARPOINTA NO-ASSIGNMENT NO-ASSIGNMENT ↓ ↓ SIDE 1 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 2 SIDE 3/V.OBJ SIDE 3/V.OBJ ↑ 7816 DIFF PROT EXIST ↓ NONE-EXIST 81 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD . er er ! ! W W O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o §Þa chØ 7819 chØ cã trong 7UT513 víi b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n. .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ↑ 7819 REF PROT NONE-EXIST ↓ WINDING 1 WINDING 2 WINDING 3 VIRTUAL OBJECT C¸c tïy chän REFERENCE SIDE3 vµ VIRTUAL OBJCT trong ®Þa chØ 7821, 7824 vµ 7825 chØ cã ë r¬le 7UT513. ↑ 7821 BACK-UP O/C NONE-EXIST ↓ REFERENCE SIDE 1 REFERENCE SIDE 2 REFERENCE SIDE 3 VIRTUAL OBJECT ↑ ↑ 7825 OVERLOAD 2 7824 OVERLOAD 1 NONE-EXIST NONE-EXIST ↓ ↓ REFERENCE SIDE 1 REFERENCE SIDE 1 REFERENCE SIDE 2 REFERENCE SIDE 2 REFERENCE SIDE 3 REFERENCE SIDE 3 VIRTUAL OBJECT VIRTUAL OBJECT §Þa chØ 7827 chØ cã trong 7UT513 víi b¶o vÖ dßng ch¹m vá. ↑ ↑ 7830 EXT .TRIP 1 7827 TANK PROT NONE-EXIST NONE-EXIST ↓ ↓ SENSITIVE CT B EXIST INSENSITIVE CT A ↑ ↑ 7885 PRAM. C/O 7831 EXT. TRIP 2 NONE-EXIST NONE-EXIST ↓ ↓ EXIST EXIST TÇn sè ®Þnh møc lµ 50 Hz ph¶i tu©n theo chØnh ®Þnh trong ®Þa chØ 7899. NÕu tÇn sè hÖ thèng kh«ng ph¶i 50 Hz, th× ®Þa chØ 7899 ph¶i thay ®æi. 82 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O .§å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ↑ TÇn sè ®Þnh møc hÖ thèng lµ 50 Hz 7899 FREQUENCY hoÆc 60 Hz hay 162/3 Hz IN 50 Hz ↓ IN 60 Hz IN 162/3 Hz 1.6/ XÕp ®Æt c¸c ®Çu vµo, ra nhÞ ph©n vµ c¸c chØ thÞ LED C«ng viÖc xÕp ®Æt c¸c ®Çu vµo, ra vµ LED ®−îc thùc hiÖn b»ng bµn phÝm tÝch hîp hoÆc qua giao tiÕp vËn hµnh ë mÆt tr−íc r¬le. 1.6.1/ XÕp ®Æt c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n – khèi ®Þa chØ 61 R¬le bao gåm 2 ®Çu vµo nhÞ ph©n ®−îc ®Æt tªn lµ INPUT 1 vµ INPUT2. Chóng cã thÓ ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 61. Cã thÓ chän cho tõng chøc n¨ng ®Çu vµo riªng biÖt víi c¸c chøc n¨ng mong muèn, nã sÏ trë nªn cã hiÖu lùc trong chÕ ®é “th−êng më” (normally open) hoÆc trong chÕ ®é “th−êng ®ãng” (normally closed). NO - ChÕ ®é “th−êng më”: §Çu vµo lµm viÖc nh− mét tiÕp ®iÓm th−êng më NO, ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn xuÊt hiÖn t¹i c¸c ®Çu cùc cña ®Çu vµo nhÞ ph©n kÝch khëi chøc n¨ng. NC - ChÕ ®é “th−êng ®ãng”: §Çu vµo lµm viÖc nh− mét tiÕp ®iÓm th−êng ®ãng NC, ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn xuÊt hiÖn t¹i c¸c cùc cña ®Çu vµo nhÞ ph©n kÝch khëi chøc n¨ng. Khi lËt trang, mçi chøc n¨ng ®Çu vµo ®−îc hiÓn thÞ cïng víi chØ sè NO hoÆc NC khi chän b»ng phÝm N. B¶ng 4 - 1 ®−a ra danh s¸ch ®Çy ®ñ cña tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng liªn quan cña chóng FNO. C¸c chøc n¨ng ®Çu vµo b×nh th−êng kh«ng cã t¸c dông nÕu c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ t−¬ng øng ®· ®−îc lo¹i ra khái ch−¬ng tr×nh. Trong tr−êng hîp ®−a vµo trùc tiÕp sè chøc n¨ng, c¸c sè 0 dÉn ®Çu kh«ng cÇn sö dông. §Ó chØ chÕ ®é tiÕp ®iÓm, sè chøc n¨ng cã thÓ ®−îc më réng b»ng dÊu chÊm thËp ph©n tiÕp theo lµ 0 hoÆc 1 v×: .0 NghÜa lµ chÕ ®é “th−êng më”, t−¬ng øng víi NO .1 NghÜa lµ chÕ ®é “th−êng ®ãng”, t−¬ng øng víi NC NÕu phÇn më réng .0 hoÆc .1 ®−îc bá qua, ®Çu tiªn mµn chØ thÞ chØ ra tªn chøc n¨mg trong chÕ ®é “th−êng më” NO. B»ng c¸ch bÊm phÝm N chÕ ®é sÏ chuyÓn sang NC. Sau khi ®−a vµo sè chøc n¨ng, c¸c chøc n¨ng cã thÓ ®−îc lùa chän b»ng c¸ch lËt qua c¸c chøc n¨ng, tiÕn lªn víi phÝm N hoÆc trë l¹i víi phÝm R vµ ®−îc x¸c nhËn l¹i b»ng phÝm E. 83 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er . ! ! W W O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o C¸c hép sau ®−a ra vÝ dô x¸c ®Þnh vÞ trÝ cho ®Çu vµo nhÞ ph©n. .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ⇑ B¾t ®Çu khèi “XÕp ®Æt c¸c ®Çu vµo nhÞ 6100 MARSHALLING ph©n”. BINARY INPUTS ⇓ §Õn ®Çu vµo nhÞ ph©n ®Çu tiªn b»ng phÝm ↑ ↑ C¸c cÊp ph¸t cho ®Çu vµo nhÞ ph©n1 6101 BINARY INPUT 1 ↓ ↑ Gi¶i trõ c¸c chØ thÞ LED, sè chøc 001 INPUT 1 n¨ng 5, FNO 5. Lµm viÖc “th−êng më” LED reset NO ↓ c¸c LED ®−îc gi¶i trõ khi cã ®iÖn ¸p ®.khiÓn ↑ Kh«ng cã thªm c¸c chøc n¨ng ®−îc 002 INPUT 1 ®Æt cho ®Çu vµo nhÞ ph©n Not allocated ↓ Tho¸t khái møc chän b»ng tæ hîp phÝm F ↑ ta cã thÓ tíi ®Çu vµo nhÞ ph©n tiÕp theo víi phÝm mòi tªn ↑. ↑ XÕp ®Æt ®Çu vµo nhÞ ph©n 1 6101 BINARY INPUT 1 ↑ ↓ B¶ng 4 - 1: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n Chøc ViÕt t¾t M« t¶ n¨ng sè 1 Not allocated §Çu vµo nhÞ ph©n kh«ng ®−îc ®Æt cho bÊt cø chøc n¨ng nµo 3 >Time Synchro §ång bé hãa ®ång hå thêi gian thùc bªn trong 4 >Start FltRee B¾t ®Çu ghi sù cè tõ lÖnh bªn ngoµi qua ®Çu vµo tÝn hiÖu nhÞ ph©n 5 >reset LED Gi¶i trõ ®Ìn 7 >PramSelee.1 Chän bé th«ng sè 1 (chung víi 8) 8 >PramSelee.2 Chän bé th«ng sè 2 (chung víi 7) 11 >Annune. 1 TÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 1 22 >Annune. 2 TÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 2 13 >Annune. 3 TÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 3 14 >Annune. 4 TÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 4 356 >Manual Close M¸y c¾t ®−îc ®ãng b»ng tay (lÊy tõ khãa vÞ trÝ kh«ng ®ång thêi) B¶o vÖ h¬i cÊp c¶nh b¶o 1 391 >Buchh. Warn 1 Sö dông cho b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p 84 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 1: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n (tiÕp) .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¶o vÖ h¬i cÊp ®i c¾t 1 392 >Buchh. Trip B¶o vÖ h¬i thïng dÇu 1 293 >Buchh. Tank 1553 >O/L 1 block Khãa b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1554 >O/L 1 annune ChuyÓn b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 sang chÕ ®é b¸o tÝn hiÖu 1555 >O/L 1 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1603 >O/L 2 block Khãa b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 1604 >O/L 2 annune ChuyÓn b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 sang chÕ ®é b¸o tÝn hiÖu 1605 >O/L 2 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 2303 >Backup block Khãa b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian dù phßng 2304 >Back bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian dù phßng 2306 >I>> block Khãa cÊp I>> cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 2307 >I>/Ip block Khãa cÊp I> hoÆc Ip cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 4523 >Ext 1 block Khãa chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4525 >Ext 1 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4526 >Ext Trip 1 §Çu vµo nhÞ ph©n cho chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4543 >Ext 2 block Cã hai chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4545 >Ext 2 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4546 >Ext Trip 2 §Çu vµo nhÞ ph©n cho chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 5603 >Diff block Khãa b¶o vÖ so lÖch 5605 >Diff bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ so lÖch Khãa b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5803 >REF block Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5805 >REF bloTrip Khãa b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5903 >Tank block Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5905 >Tank bloTrip B¶ng 4 - 2: ChØnh ®Þnh tr−íc cña c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n §Þa Chøc n¨ng Dßngthø nhÊt Dßng thø hai Ghi chó chØ sè 6100 MARSHALLING BINARY INPUTS PhÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ ChÊp nhËn vµ gi¶i trõ c¸c INPUT 1> LED 6101 BINARY INPUT1 5 chØ thÞ sù cè ®−îc thÓ reset NO hiÖn vµ l−u, thö LED Khãa cÊp I>> cña b¶o vÖ INPUT 2 6102 BINARY INPUT2 2306 qu¸ dßng cã thêi gian dù >I>> block NO phßng INPUT 3 2 TÝn hiÖu do ng−êi sö 6103 BINARY INPUT3 11 >Annunc.1 NO dông ®Þnh nghÜa 1 INPUT 4 2 B¶o vÖ h¬i cÊp b¸o tÝn 6104 BINARY INPUT4 391 >Buchh.Warn NO hiÖu INPUT 5 2 B¶o vÖ h¬i cÊp ®i c¾t 6105 BINARY INPUT5 392 >Buchh.Trip NO 2 ChØ cã ë r¬le 7UT513 85 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . §å ¸n tèt nghiÖp O O TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 1.6.2/ XÕp ®Æt c¸c r¬le tÝn hiÖu ®Çu ra-khèi ®Þa chØ 62 R¬le bao gåm 5 ®Çu ra tÝn hiÖu (c¸c r¬le c¶nh b¸o), 4 trong sè ®ã cã thÓ xÕp ®Æt. C¸c r¬le tÝn hiÖu nµy ®−îc ®Æt tªn lµ SIGNAL RELAY 1 ®Õn SIGNAL RELAY 4, cã thÓ xÕp ®Æt t¹i khèi ®Þa chØ 62. B¶ng 4 - 3 ®−a ra danh s¸ch tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu víi sè cña chøc n¨ng liªn kÕt FNo. C¸c chøc n¨ng b¸o tÝn hiÖu sÏ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng khi chøc n¨ng b¶o vÖ t−¬ng øng ®· ®−îc ®Æt ngoµi ch−¬ng tr×nh (“kh«ng cÊu h×nh”- xem phÇn 1.5). Sau ®©y lµ c¸ch x¾p xÕp (marshaling) cho r¬le tÝn hiÖu 1: ⇑ B¾t ®Çu khèi “XÕp ®Æt c¸c r¬le tÝn hiÖu 6200 MARSHALLING ®Çu ra”. SIGNAL RELAYS ⇓ ↑ C¸c cÊp ph¸t cho r¬le tÝn hiÖu 1 6201 SIGNAL RELAY 1 ↓ ChuyÓn møc chän b»ng F ↑: ↑ R¬le tÝn hiÖu 1 ®· ®−îc ®Æt tr−íc 001 RELAY 1 cho: Device Trip ↓ LÖnh c¾t chung cña r¬le (chøc n¨ng sè 511) ↑ Kh«ng cã thªm c¸c chøc n¨ng ®−îc 002 RELAY 2 ®Æt tr−íc cho r¬le tÝn hiÖu 1 Not allocated ↓ Rêi khái møc chän b»ng phÝm F ↑. Ta cã thÓ tíi c¸c r¬le tÝn hiÖu ®Çu ra tiÕp theo b»ng phÝm ↑. Mét r¬le tÝn hiÖu ®Çu ra cã thÓ ®−îc dïng cho nhiÒu chøc n¨ng tÝn hiÖu logic kh¸c nhau. ↑ C¸c cÊp ph¸t cho r¬le tÝn hiÖu 1 6201 SIGNAL RELAY 1 ↓ 86 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . §å ¸n tèt nghiÖp O O TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 3: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chøc ViÕt t¾t M« t¶ n¨ng sè 1 Not allocated TÝn hiÖu kh«ng ®−îc ®Æt 3 >Time Synchro §ång bé hãa ®ång hå thêi gian thùc bªn trong 4 >Start FltRee B¾t ®Çu ghi sù cè tõ lÖnh bªn ngoµi qua ®Çu vµo tÝn hiÖu nhÞ ph©n 5 >reset LED Gi¶i trõ ®Ìn 7 >PramSelee.1 Chän bé th«ng sè 1 (chung víi 8) 8 >PramSelee.2 Chän bé th«ng sè 2 (chung víi 7) 11 >Annune. 1 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 1 12 >Annune. 2 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 2 13 >Annune. 3 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 3 14 >Annune. 4 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 4 51 Dev. Operative R¬le b¶o vÖ lµm viÖc 95 Pram. Running C¸c th«ng sè ®ang ®−îc ®Æt 96 Pram. Set A Bé th«ng sè A cã hiÖu lùc 97 Pram. Set B Bé th«ng sè B cã hiÖu lùc 98 Pram. Set C Bé th«ng sè C cã hiÖu lùc 99 Pram. Set D Bé th«ng sè D cã hiÖu lùc 141 Failure 24V H− háng trong m¹ch néi bé cÊp nguån 24V DC 143 Failure 15V H− háng trong m¹ch néi bé cÊp nguån 15V DC 144 Failure 5V H− háng trong m¹ch néi bé cÊp nguån 5V DC 145 Failure 0V H− háng trong m¹ch néi bé biÕn ®æi A/D 0V 151 Failure I/O 1 H− háng mo®un vµo/ra chÝnh (GEA) 152 Failure I/O 2 H− háng mo®un vµo/ra bæ xung (ZEA) 161 I supervision H− háng gi¸m s¸t dßng 163 Failure Isymm H− háng ph¸t hiÖn bëi gi¸m s¸t dßng ®èi xøng 356 >Manual Close M¸y ng¾t ®−îc ®ãng b»ng tay CÊp b¸o tÝn hiÖu cña b¶o vÖ h¬i 1 391 >Buchh. Warm CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ h¬i1 392 >Buchh. Trip CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 1 393 >Buchh. Tank 501 Device FltDet Ph¸t hiÖn h− háng trong thiÕt bÞ 511 Device Trip LÖnh c¾t chung cña thiÕt bÞ 561 Manual Close M¸y c¾t ®−îc ®ãng b»ng tay 571 Fail. Isym 1 H− háng ph¸t hiÖn bëi gi¸m s¸t dßng ®èi xøng, phÝa 1 572 Fail. Isym 2 H− háng ph¸t hiÖn bëi gi¸m s¸t dßng ®èi xøng, phÝa 2 H− háng ph¸t hiÖn bëi gi¸m s¸t dßng ®èi xøng, phÝa 3 2 573 Fail. Isym 3 1553 >O/L 1 block Khãa b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1 Dïng cho b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p 2 ChØ cã ë r¬le 7UT513 87 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 3: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 1554 >O/L 1 annune ChuyÓn b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 sang chÕ ®é b¸o tÝn hiÖu 1555 >O/L 1 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1561 O/L 1 off B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 bÞ t¾t 1562 O/L 1 blocked B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 bÞ khãa 1563 O/L 1 active B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 cã hiÖu lùc 1565 O/L 1 warm 1 CÊp c¶nh b¸o dßng b¶o vÖ qu¸ t¶i 1 t¸c ®éng O/L 1 warm θ 1566 CÊp c¶nh b¸o nhiÖt ®é b¶o vÖ qu¸ t¶i 1 t¸c ®éng 1567 O/L LED.θ CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 t¸c ®éng 1571 O/L 1 Trip LÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 Lçi ®Æt b¶o vÖ QT 1 ®Æt ë phÝa kh«ng tån t¹i 3 2 1576 O/L Err S3 1603 >O/L 2 block Khãa b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 1604 >O/L 2 annune ChuyÓn b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 sang chÕ ®é b¸o tÝn hiÖu 1605 >O/L 2 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1611 O/L. 2 off B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 bÞ t¾t 1612 O/L. 2 blocked B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 bÞ khãa 1613 O/L. 2 active B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 cã hiÖu lùc 1615 O/L. 2 warm 1 CÊp c¶nh b¸o dßng b¶o vÖ QT 2 t¸c ®éng O/L. 2 warm θ 1616 CÊp c¶nh b¸o nhiÖt ®é b¶o vÖ QT 2 t¸c ®éng 1617 O/L. 2 F.D.θ CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ QT theo nhiÖt ®é 2 t¸c ®éng 1621 O/L 2 Trip LÖnh c¾t cña b¶o vÖ QT theo nhiÖt ®é 2 Lçi ®Æt, b¶o vÖ QT 2 ®Æt phÝa kh«ng tån t¹i 2 1626 O/L 2 Err S3 2303 >Backup block Khãa b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian dù phßng 2304 >Back bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian dù phßng 2306 >I>>block Khãa cÊp I>> cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 2307 >I>/Ip block Khãa cÊp I> hoÆc Ip cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 2401 Backup off Khãa b¶o vÖ qu¸ dù phßng bÞ t¾t 2402 Back block B¶o vÖ qu¸ dù phßng bÞ khãa 2403 Backup active B¶o vÖ qu¸ dù phßng ®ang ho¹t ®éng 2411 Back Gen. Flt Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 2412 Backup Flt L1 Ph¸t hiÖn sù cè cña BV qu¸ dßng dù phßng pha L1 2413 Backup Flt L2 Ph¸t hiÖn sù cè cña BV qu¸ dßng dù phßng pha L2 2414 Backup Flt L3 Ph¸t hiÖn sù cè cña BV qu¸ dßng dù phßng pha L3 2421 Backup I>> CÊp I>> cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng t¸c ®éng 2422 Backup I>/Ip CÊp I> hoÆc Ip cña BV qu¸ dßng dù phßng t¸c ®éng 2441 Backup TI>> Thêi gian trÔ cÊp I>> cña BV qu¸ dßng dù phßng hÕt 2442 Backup TI>/Tp Thêi gian trÔ cÊp I> hoÆc Ip cña BV qu¸ dßng dù phßng hÕt 2451 Back Gen. Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 88 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 10. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 3: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 2457 Backup Err S3 Lçi ®Æt, ®Æt b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng cho phÝa kh«ng tån t¹i (chØ cã ë 7UT513) 4523 >Ext 1 block Khãa chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4525 >Ext 1 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4526 >Ext Trip 1 KÝch ho¹t chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4531 Ext 1 off Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 bÞ t¾t 4532 Ext 1 blocked Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 bÞ khãa 4533 Ext 1 active Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 ®ang ho¹t ®éng 4536 Ext 1 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4537 Ext 1 GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4543 >Ext 2 block Khãa chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4545 >Ext 2 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4546 >Ext Trip 2 KÝch ho¹t chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4551 Ext 2 off Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 bÞ t¾t 4552 Ext 2 blocked Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 bÞ khãa 4553 Ext 2 active Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 ®ang ho¹t ®éng 4556 Ext 2 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4557 Ext GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 5603 >Diff block Khãa b¶o vÖ so lÖch 5605 >Diff bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ so lÖch 5615 Diff off B¶o vÖ so lÖch bÞ t¾t 5616 Diff block B¶o vÖ so lÖch bÞ khãa 5617 Diff active B¶o vÖ so lÖch ®ang ho¹t ®éng 5621 Diff > T start B¶o vÖ so lÖch khëi ®éng thêi gian trÔ Idiff> (nÕu cã) 5631 Diff Gen.Flt B¶o vÖ so lÖch ph¸t hiÖn sù cè chung 5641 Block Harm L1 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi h·m hµi L1 5642 Block Harm L2 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi h·m hµi L2 5643 Block Harm L3 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi h·m hµi L3 5651 Block Sat L1 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi chØ sè b·o hßa L1 5652 Block Sat L2 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi chØ sè b·o hßa L2 5653 Block Sat L3 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi chØ sè b·o hßa L3 5662 Block IfltL1 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi sù cè dßng L1 5663 Block IfltL2 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi sù cè dßng L2 5664 Block IfltL3 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi sù cè dßng L3 5671 Diff Gen.Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ so lÖch 5672 Diff Trip L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L1 5673 Diff Trip L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L2 5674 Diff Trip L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L3 5681 Diff > L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> L1 89 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 11. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 3: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5682 Diff > L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> L2 5683 Diff > L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> L3 5684 Diff >> L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> L1 5685 Diff >> L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> L2 5686 Diff >> L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> L3 5691 Diff > Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> chung 5692 Diff>> Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> chung 5711 Err 2 CTstar Lçi ®Æt: 2 ®iÓm ®Êu sao cña biÕn dßng ®−îc chän cho mét chøc n¨ng 5712 Err no CTstar Lçi ®Æt: Kh«ng cã ®iÓm ®Êu sao cho dßng thø tù kh«ng Khãa b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5803 >REF bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5805 >REF bloTrip B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ t¾t 2 5811 REF off B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ khãa 2 5812 REF blocked B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®ang ho¹t ®éng 2 5813 REF active B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n khëi ®éng thêi gian trÔ (nÕu cã) 2 5816 REF T start Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5817 REF Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5821 REF Gen.Trip Lçi ®Æt: §Æt b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n cho phÝa kh«ng tån t¹i 2 5828 REF Err.S3 5829 REF Err2CTsta Lçi ®Æt: Hai ®iÓm ®Êu sao cña biÕn dßng ®−îc chän cho b¶o vÖ ch¹m ®©t giíi h¹n 2 5830 REF Err0CTsta Lçi ®Æt: Kh«ng cã ®iÓm ®Êu sao cña biÕn dßng ®−îc chän cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5831 REF ErrVir ob Lçi ®Æt: §èi t−îng ¶o ®−îc chän cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n mÆc dï ®ang sö dông c¶ 3 phÝa 2 B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®−îc cÊu h×nh nh−ng kh«ng lµm viÖc 2 5834 REF no exist Khãa b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5903 >Tank block Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5905 >Tank bloTrip B¶o vÖ dßng ch¹m vá bÞ t¾t 2 5911 Tank off B¶o vÖ dßng ch¹m vá bÞ khãa 2 5912 Tank blocked B¶o vÖ dßng ch¹m vá ®ang häat ®éng 2 5913 Tank active B¶o vÖ dßng ch¹m vá khëi ®éng thêi gian trÔ 2 5916 Tank T start Ph¸t hiÖn sù cè cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5917 Tank Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5921 Tank Gen.Trip B¶o vÖ dßng ch¹m vá ®−îc cÊu h×nh nh−ng kh«ng lµm viÖc 2 5928 Tank no exist 2 ChØ cã ë 7UT513 90 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 12. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N . y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 4: C¸c tÝn hiÖu ®Æt tr−íc cho c¸c r¬le tÝn hiÖu .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chøc §Þa n¨ng Dßngthø nhÊt Dßng thø hai Ghi chó chØ sè 6200 MARSHALLING SIGNAL RELAYS PhÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ 6201 SIGNAL RELAYS 1 RELAY 1 511 LÖnh c¾t ®−a ra tõ c¸c chøc n¨ng BV cña r¬le Device Trip 6202 SIGNAL RELAYS 2 RELAY 2 2541 C¾t bëi b¶o vÖ so lÖch Diff gen. Trip 6203 SIGNAL RELAYS 2 RELAY 3 1831 C¾t bëi BV qu¸ dù phßng Back Gen Trip 6204 SIGNAL RELAYS 4 RELAY 4 Failure 24V 141 Failure 15V 143 H− háng trong m¹ch Failure 5V 144 r¬le Failure 0V 145 Failure I/O 1 151 Failure I/O 2 152 6205 SIGNAL RELAYS 5 RELAY 5 51 TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng Dev. Operative cña RL chØ thÞ h− háng2 6206 SIGNAL RELAYS 6 RELAYS 6 O/L 1 Trip 1571 C¸c tÝn hiÖu cña c¸c RELAYS 6 O/L 2 Trip 1621 chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt 6207 SIGNAL RELAYS 7 2 O/L 1 Warn θ 1566 ®é RELAYS 7 O/L 2 Warn θ RELAYS 7 1616 6208 SIGNAL RELAY 8 C¾t bëi BV ch¹m ®Êt 5821 giíi h¹n 2 RELAYS 8 REF Gen Trip 6209 SIGNAL RELAY 9 C¾t bëi BV ch¹m ®Êt 5921 giíi h¹n 2 RELAYS 9 Tack Gen Trip 6210 SIGNAL RELAY 10 C¸c tÝn hiÖu cña b¶o vÖ RELAYS 10 >Buchh. Warn 391 h¬i qua c¸c ®Çu vµo nhÞ 6211 SIGNAL RELAY 11 ph©n RELAYS 11 >Buchh. Trip 392 91 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2