intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn phân tích tỷ lệ các chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p3

Chia sẻ: Dfsdf Fdsgds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

56
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích tỷ lệ các chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích tỷ lệ các chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p3

  1. Täøng nhiãût læåüng truyãön nhiãût vaì toía áøm phaíi âaím baío luän luän bàòng læåüng nhiãût do cå thãø saín sinh ra. Mäúi quan hãû giæîa 2 hçnh thæïc phaíi luän luän âaím baío : qtoía = qh + qW Âáy laì mäüt phæång trçnh cán bàòng âäüng, giaï trë cuía mäùi mäüt âaûi læåüng trong phæång trçnh coï thãø thay âäøi tuyì thuäüc vaìo cæåìng âäü váûn âäüng, nhiãût âäü, âäü áøm, täúc âäü chuyãøn âäüng cuía khäng khê mäi træåìng xung quanh...vv Nãúu vç mäüt lyï do gç âoï máút cán bàòng thç seî gáy räúi loaûn vaì sinh âau äúm Nhiãût âäü thêch håüp nháút âäúi våïi con ngæåìi nàòm trong khoaíng 22-27 oC . 2.1.1.2 Âäü áøm tæång âäúi Âäü áøm tæång âäúi coï aính hæåíng quyãút âënh tåïi khaí nàng thoaït mäö häi vaìo trong mäi træåìng khäng khê xung quanh. Quaï trçnh naìy chè coï thãø tiãún haình khi ϕ < 100%. Âäü áøm caìng tháúp thç khaí nàng thoaït mäö häi caìng cao, cå thãø caím tháúy dãù chëu. Âäü áøm quaï cao, hay quaï tháúp âãöu khäng täút âäúi våïi con ngæåìi. - Âäü áøm cao : Khi âäü áøm tàng lãn khaí nàng thoaït mäö häi keïm, cå thãø caím tháúy ráút nàûng nãö , mãût moíi vaì dãù gáy caím cuïm. Ngæåìi ta nháûn tháúy åí mäüt nhiãût âäü vaì täúc âäü gioï khäng âäøi khi âäü áøm låïn khaí nàng bäúc mäö häi cháûm hoàûc khäng thãø bay håi âæåüc, âiãöu âoï laìm cho bãö màût da coï låïp mäö häi nhåïp nhaïp. - Âäü áøm tháúp : Khi âäü áøm tháúp mäöi häi seî bay håi nhanh laìm da khä, gáy næït neí chán tay, mäi ...vv. Nhæ váûy âäü áøm quaï tháúp cuîng khäng täút cho cå thãø. Âäü áøm thêch håüp âäúi våïi cå thãø con ngæåìi nàòm trong khoaíng tæång âäúi räüng ϕ= 50÷ 70%. 2.1.1.3 Täúc âäü khäng khê Täúc âäü khäng khê xung quanh coï aính hæåíng âãún cæåìng âäü trao âäøi nhiãût vaì trao âäøi cháút (thoaït mäö häi) giæîa cå thãø con ngæåìi våïi mäi træåìng xung quanh. Khi täúc âäü låïn cæåìng âäü trao âäøi nhiãût áøm tàng lãn. Vç váûy khi âæïng træåïc gioï ta caím tháúy maït vaì thæåìng da khä hån nåi yãn ténh trong cuìng âiãöu kiãûn vãö âäü áøm vaì nhiãût âäü . Khi nhiãût âäü khäng khê tháúp, täúc âäü quaï låïn thç cå thãø máút nhiãût gáy caím giaïc laûnh. Täúc âäü gioï thêch håüp tuìy thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú : nhiãût âäü gioï, cæåìng âäü lao âäüng, âäü áøm, traûng thaïi sæïc khoíe cuía mäùi ngæåìi. . .vv. Trong kyî thuáût âiãöu hoìa khäng khê ngæåìi ta chè quan tám täúc âäü gioï trong vuìng laìm viãûc, tæïc laì vuìng dæåïi 2m kãø tæì saìn nhaì. Âáy laì vuìng maì mäüt ngæåìi báút kyì khi âæïng trong phoìng âãöu loüt thoím vaìo trong khu væûc âoï. 2.1.1.4 Näöng âäü caïc cháút âäüc haûi. Khi trong khäng khê coï caïc cháút âäüc haûi chiãúm mäüt tyí lãû låïn thç noï seî coï aính hæåíng âãún sæïc khoíe con ngæåìi. Mæïc âäü taïc haûi cuía mäùi mäüt cháút tuìy thuäüc vaìo baín cháút cháút khê, näöng âäü cuía noï trong khäng khê, thåìi gian tiãúp xuïc cuía con ngæåìi, tçnh traûng sæïc khoíe ...vv. Caïc cháút âäüc haûi bao gäöm caïc cháút chuí yãúu sau : - Buûi : Buûi aính hæåíng âãún hãû hä háúp . Taïc haûi cuía buûi phuû thuäüc vaìo baín cháút buûi, näöng âäü vaì kêch thæåïc cuía noï. Kêch thæåïc caìng nhoí thç caìng coï haûi vç noï täön taûi trong khäng khê láu vaì khaí nàng thám nháûp vaìo cå thãø sáu hån vaì ráút khoï khæí buûi. Haût buûi låïn thç khaí nàng khæí dãù daìng hån nãn êt aính hæåíng âãún con ngæåìi. Buûi coï 2 nguäön gäúc hæîu cå vaì vä cå. 2
  2. - Khê CO2, SO2 . . Caïc khê naìy khäng âäüc, nhæng khi näöng âäü cuía chuïng låïn thç seî laìm giaím näöng âäü O2 trong khäng khê, gáy nãn caím giaïc mãût moíi. Khi näöng âäü quaï låïn coï thãø dáùn âãún ngaût thåí . - Caïc cháút âäü haûi khaïc : Trong quaï trçnh saín xuáút vaì sinh hoaût trong khäng khê coï thãø coï láùn caïc cháút âäüc haûi nhæ NH3, Clo . . vv laì nhæîng cháút ráút coï haûi âãún sæïc khoíe con ngæåìi. Cho tåïi nay khäng coï tiãu chuáøn chung âãø âaïnh giaï mæïc âäü aính hæåíng täøng håüp cuía caïc cháút âäüc haûi trong khäng khê. Tuy caïc cháút âäüc haûi coï nhiãöu nhæng trãn thæûc tãú trong caïc cäng trçnh dán duûng cháút âäüc haûi phäø biãún nháút âoï laì khê CO2 do con ngæåìi thaíi ra trong quaï trçnh hä háúp. Vç thãú trong kyî thuáût âiãöu hoaì ngæåìi ta chuí yãúu quan tám âãún näöng âäü CO2. Âãø âaïnh giaï mæïc âäü ä nhiãøm ngæåìi ta dæûa vaìo näöng âäü CO2 coï trong khäng khê. Baíng 2.1 trçnh baìy mæïc âäü aính hæåíng cuía näöng âäü CO2 trong khäng khê . Theo baíng naìy khi näöng âäü CO2 trong khäng khê chiãúm 0,5% theo thãø têch laì gáy nguy hiãøm cho con ngæåìi. Näöng âäü cho pheïp trong khäng khê laì 0,15% theo thãø têch. Baíng 2.1 : AÍnh hæåíng cuía näöng âäü CO2 trong khäng khê Näöng âäü CO2 Mæïc âäü aính hæåíng % thãø têch 0,07 - Cháúp nháûn âæåüc ngay caí khi coï nhiãöu ngæåìi trong phoìng 0,10 - Näöng âäü cho pheïp trong træåìng håüp thäng thæåìng 0,15 - Näöng âäü cho pheïp khi duìng tênh toaïn thäng gioï 0,20-0,50 - Tæång âäúi nguy hiãøm > 0,50 - Nguy hiãøm 4÷5 - Hãû tháön kinh bë kêch thêch gáy ra thåí sáu vaì nhëp thåí gia tàng. Nãúu hêt thåí trong mäi træåìng naìy keïo daìi thç coï thãø gáy ra nguy hiãøm. 8 - Nãúu thåí trong mäi træåìng naìy keïo daìi 10 phuït thç màût âoí bæìng vaì âau âáöu 18 hoàûc låïn hån - Hãút sæïc nguy hiãøm coï thãø dáùn tåïi tæí vong. 2.1.1.5 Âäü äön Ngæåìi ta phaït hiãûn ra ràòng khi con ngæåìi laìm viãûc láu daìi trong khu væûc coï âäü äön cao thç láu ngaìy cå thãø seî suy suûp, coï thãø gáy mäüt säú bãûnh nhæ : Stress, bäön chäön vaì gáy caïc räúi loaûn giaïn tiãúp khaïc. Âäü äön taïc âäüng nhiãöu âãún hãû tháön kinh. Màût khaïc khi âäü äön låïn coï thãø laìm aính hæåíng âãún mæïc âäü táûp trung vaìo cäng viãûc hoàûc âån giaín hån laì gáy sæû khoï chëu cho con ngæåìi. Vê duû caïc ám thanh cuía quaût trong phoìng thæ viãûn nãúu quaï låïn seî laìm máút táûp trung cuía ngæåìi âoüc vaì ráút khoï chëu. Vç váûy âäü äön laì mäüt tiãu chuáøn quan troüng khäng thãø boí qua khi thiãút kãú mäüt hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê. Âàûc biãût caïc hãû thäúng âiãöu hoaì cho caïc âaìi phaït thanh, truyãön hçnh, caïc phoìng studio, thu ám thu låìi thç yãu cáöu vãö âäü äön laì quan troüng nháút. 3
  3. 2.1.2 AÍnh hæåíng cuía mäi træåìng âãún saín xuáút. Con ngæåìi laì mäüt yãúu täú vä cuìng quan troüng trong saín xuáút. Caïc thäng säú khê háûu coï aính hæåíng nhiãöu tåïi con ngæåìi coï nghéa cuîng aính hæåíng tåïi nàng suáút vaì cháút læåüng saín pháøm mäüt caïch giaïn tiãúp. Ngoaìi ra caïc yãúu täú khê háûu cuîng aính hæåíng træûc tiãúp tåïi cháút læåüng saín pháøm. Trong pháön naìy chuïng ta chè nghiãn cæïu åí khêa caûnh naìy. 2.1.2.1. Nhiãût âäü Nhiãût âäü coï aính hæåíng âãún nhiãöu loaûi saín pháøm. Mäüt säú quaï trçnh saín xuáút âoìi hoíi nhiãût âäü phaíi nàòm trong mäüt giåïi haûn nháút âënh. Vê duû : - Keûo Säcäla : 7 - 8 oC - Keûo cao su : 20oC - Baío quaí rau quaí : 10oC - Âo læåìng chênh xaïc : 20 - 24 oC - Dãût : 20 - 32oC - Chãú biãún thët, thæûc pháøm : Nhiãût âäü cao laìm saín pháøm choïng bë thiu . Baíng 2.2 dæåïi âáy laì tiãu chuáøn vãö nhiãût âäü vaì âäü áøm cuía mäüt säú quaï trçnh saín xuáút thæåìng gàûp Baíng 2.2 : Âiãöu kiãûn cäng nghãû cuía mäüt säú quaï trçnh Nhiãût âäü, oC Quaï trçnh Cäng nghãû saín xuáút Âäü áøm, % 21 ÷ 24 - Âoïng vaì goïi saïch 45 24 ÷ 27 45 ÷ 50 Xæåíng in - Phoìng in áún 20 ÷ 33 50 ÷ 60 - Nåi læu træî giáúy 21 ÷ 33 40 ÷ 50 - Phoìng laìm baín keîm 3÷4 50 ÷ 70 - Nåi lãn men 10 ÷ 15 80 ÷ 85 Saín xuáút bia - Xæí lyï malt 18 ÷ 22 50 ÷ 60 - UÍ chên 16 ÷ 24 45 ÷ 65 - Caïc nåi khaïc 24 ÷ 27 45 ÷ 55 - Nhaìo bäüt 18 ÷ 24 50 ÷ 65 Xæåíng baïnh - Âoïng goïi 70 ÷ 80 - Lãn men 27 - Chãú biãún bå 16 60 40 ÷ 50 Chãú biãún thæûc pháøm - Mayonaise 24 21 ÷ 27 - Macaloni 38 20 ÷ 24 40 ÷ 50 Cäng nghãû chênh xaïc - Làõp raïp chênh xaïc 45 ÷ 55 - Gia cäng khaïc 24 27 ÷ 29 - Chuáøn bë 60 27 ÷ 29 50 ÷ 60 Xæåíng len - Keïo såüi 27 ÷ 29 60 ÷ 70 - Dãût 22 ÷ 25 55 ÷ 65 - Chaíi såüi 22 ÷ 25 60 ÷ 70 Xæåíng såüi bäng - Xe såüi 22 ÷ 25 70 ÷ 90 - Dãût vaì âiãöu tiãút cho såüi 4
  4. 2.1.2.2 Âäü áøm tæång âäúi Âäü áøm cuîng coï aính nhiãöu âãún mäüt säú saín pháøm - Khi âäü áøm cao coï thãø gáy náúm mäúc cho mäüt säú saín pháøm näng nghiãûp vaì cäng nghiãûp nheû. - Khi âäü áøm tháúp saín pháøm seî khä, gioìn khäng täút hoàûc bay håi laìm giaím cháút læåüng saín pháøm hoàûc hao huût troüng læåüng. Vê duû - Saín xuáút baïnh keûo : Khi âäü áøm cao thç keûo chaíy næåïc. Âäü áøm thêch håüp cho saín xuáút baïnh keûo laì ϕ = 50-65% - Ngaình vi âiãûn tæí , baïn dáùn : Khi âäü áøm cao laìm máút tênh caïch âiãûn cuía caïc maûch âiãûn 2.1.2.3 Váûn täúc khäng khê . Täúc âäü khäng khê cuîng coï aính hæåíng âãún saín xuáút nhæng åí mäüt khêa caûnh khaïc - Khi täúc âäü låïn : Trong nhaì maïy dãût, saín xuáút giáúy . . saín pháøm nheû seî bay khàõp phoìng hoàûc laìm räúi såüi. Trong mäüt säú træåìng håüp thç saín pháøm bay håi næåïc nhanh laìm giaím cháút læåüng. Vç váûy trong mäüt säú xê nghiãûp saín xuáút ngæåìi ta cuîng qui âënh täúc âäü khäng khê khäng âæåüc væåüt quaï mæïc cho pheïp. 2.1.2.4. Âäü trong saûch cuía khäng khê. Coï nhiãöu ngaình saín xuáút bàõt buäüc phaíi thæûc hiãûn trong phoìng khäng khê cæûc kyì trong saûch nhæ saín xuáút haìng âiãûn tæí baïn dáùn, traïng phim, quang hoüc. Mäüt säú ngaình thæûc pháøm cuîng âoìi hoíi cao vãö âäü trong saûch cuía khäng khê traïnh laìm báøn caïc thæûc pháøm. 2.2 PHÁN LOAÛI CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ KHÄNG KHÊ 2.2.1 Âënh nghéa Âiãöu hoìa khäng khê coìn goüi laì âiãöu tiãút khäng khê laì quaï trçnh taûo ra vaì giæî äøn âënh caïc thäng säú traûng thaïi cuía khäng khê theo mäüt chæång trçnh âënh sàôn khäng phuû thuäüc vaìo âiãöu kiãûn bãn ngoaìi. Khaïc våïi thäng gioï, trong hãû thäúng âiãöu hoìa , khäng khê træåïc khi thäøi vaìo phoìng âaî âæåüc xæí lyï vãö màût nhiãût áøm. Vç thãú âiãöu tiãút khäng khê âaût âaût hiãûu quaí cao hån thäng gioï. 2.2.2. Phán loaûi caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê Coï ráút nhiãöu caïch phán loaûi caïc hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê. Dæåïi âáy trçnh baìy 2 caïch phäø biãún nháút : - Theo mæïc âäü quan troüng : + Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê cáúp I : Hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng duy trç caïc thäng säú tênh toaïn trong nhaì våïi moüi phaûm vi thäng säú ngoaìi tråìi. + Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê cáúp II : Hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng duy trç caïc thäng säú tênh toaïn trong nhaì våïi sai säú khäng quïa 200 giåì trong 1 nàm. + Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê cáúp III : Hãû thäúng âiãöu hoaì coï khaí nàng duy trç caïc thäng säú tênh toaïn trong nhaì våïi sai säú khäng quïa 400 giåì trong 1 nàm. Khaïi niãûm vãö mæïc âäü quan troüng mang tênh tæång âäúi vaì khäng roî raìng. Choün mæïc âäü quan troüng laì theo yãu cáöu cuía khaïch haìng vaì thæûc tãú cuû thãø cuía cäng trçnh. Tuy nhiãn háöu hãút caïc hãû thäúng âiãöu hoaì trãn thæûc tãú âæåüc choün laì hãû thäúng âiãöu hoaì cáúp III. 5
  5. - Theo chæïc nàng : + Hãû thäúng âiãöu hoaì cuûc bäü : Laì hãû thäúng nhoí chè âiãöu hoìa khäng khê trong mäüt khäng gian heûp, thæåìng laì mäüt phoìng. Kiãøu âiãöu hoaì cuûc bäü trãn thæûc tãú chuí yãúu sæí duûng caïc maïy âiãöu hoaì daûng cæía säø , maïy âiãöu hoaì kiãøu råìi (2 maînh) vaì maïy âiãöu hoaì gheïp. + Hãû thäúng âiãöu hoaì phán taïn : Hãû thäúng âiãöu hoìa khäng khê maì kháu xæí lyï nhiãût áøm phán taïn nhiãöu nåi. Coï thãø vê duû hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê kiãøu khuyãúch taïn trãn thæûc tãú nhæ hãû thäúng âiãöu hoaì kiãøu VRV (Variable Refrigerant Volume ) , kiãøu laìm laûnh bàòng næåïc (Water chiller) hoàûc kãút håüp nhiãöu kiãøu maïy khaïc nhau trong 1 cäng trçnh. + Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám : Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám laì hãû thäúng maì kháu xæí lyï khäng khê thæûc hiãûn taûi mäüt trung tám sau âoï âæåüc dáùn theo hãû thäúng kãnh dáùn gioï âãún caïc häü tiãu thuû. Hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám trãn thæûc tãú laì maïy âiãöu hoaì daûng tuí, åí âoï khäng khê âæåüc xæí lyï nhiãût áøm taûi tuí maïy âiãöu hoaì räöi âæåüc dáùn theo hãû thäúng kãnh dáùn âãún caïc phoìng. 2.3 CHOÜN THÄNG SÄÚ TÊNH TOAÏN CAÏC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU HOAÌ KHÄNG KHÊ Viãûc choün caïc thäng säú tênh toaïn bao gäöm thäng säú tênh toaïn trong nhaì vaì ngoaìi tråìi. Âäúi våïi thäng säú tênh toaïn trong nhaì tuyì thuäüc vaìo muûc âêch cuía hãû thäúng âiãöu hoaì. - Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoaì dán duûng, tæïc laì hãû thäúng âiãöu hoaì chè nhàòm muûc âêch taûo âiãöu kiãûn tiãûn nghi cho con ngæåìi. Caïc thäng säú tênh toaïn trong nhaì âæåüc læûa choün theo caïc tiãu chuáøn seî nãu åí baíng 2-3 dæåïi âáy. - Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoaì cäng nghiãûp , tæïc hãû thäúng âiãöu hoaì phuûc vuû cäng nghãû cuía mäüt quaï trçnh saín xuáút cuû thãø. Trong træåìng håüp naìy , ngæåìi thiãút kãú phaíi láúy säú liãûu thæûc tãú tæì nhaì saín xuáút laì chênh xaïc vaì phuì håüp nháút . Caïc thäng säú tênh toaïn naìy coï thãø tham khaío åí baíng dæî liãûu 1.2. 2.3.1 Choün nhiãût âäü vaì âäü áøm tênh toaïn 2.3.1.1. Nhiãût âäü vaì âäü áøm trong nhaì Nhiãût âäü vaì âäü áøm trong nhaì âæåüc choün tuyì thuäüc vaìo chæïc nàng cuía phoìng. Coï thãø choün nhiãût âäü vaì âäü áøm trong nhaì theo baíng 2.3: Baíng 2.3 Nhiãût âäü vaì âäü áøm tênh toaïn trong phoìng MUÌA HEÌ MUÌA ÂÄNG KHU VÆÛC Haûng sang Bçnh thæåìng ϕ, % ϕ, % ϕ, % o tT, oC tT, oC tT, C Khu cäng cäüng : Chung cæ, Nhaì åí, Khaïch saûn, Vàn 23 ÷ 24 45 ÷ 50 25 ÷ 26 45 ÷ 50 23 ÷ 25 30 ÷ 35 phoìng, Bãûnh viãûn, træåìng hoüc Cæía haìng, cæía hiãûu : Ngán haìng, cuía haìng baïnh 24 ÷ 26 45 ÷ 50 25 ÷ 27 45 ÷ 50 22 ÷ 24 30 ÷ 35 keûo, myî pháøm, siãu thë Phoìng thu ám thu låìi, Nhaì thåì, Quaïn bar, nhaì haìng, 24 ÷ 26 50 ÷ 55 26 ÷ 27 50 ÷ 60 22 ÷ 24 35 ÷ 40 nhaì bãúp. . . Nhaì maïy, phán xæåíng, xê 25 ÷ 27 45 ÷ 55 27 ÷ 29 50 ÷ 60 20 ÷ 23 30 ÷ 35 nghiãûp 2.3.1. 2 Nhiãût âäü vaì âäü áøm ngoaìi tråìi 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2