intTypePromotion=1

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Painter 3D

Chia sẻ: Ha The Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
65
lượt xem
6
download

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Painter 3D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình "Hướng dẫn sử dụng Painter 3D". Nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về đối tượng, cách làm việc với Painter 3D, một studio của một họa sĩ hiện đại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Painter 3D

 1. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HAÂN PHAÏM QUANG HUY GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 1 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 2. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU Tuû saùch Theá giôùi ñoà hoïa-STK chuùc möøng caùc baïn ñeán vôùi chöông trình Painter 3D, moät chöông trình môùi vaø ñaày quyeàn naêng giuùp coâng ty MetaCreations Painter noåi leân trôû thaønh moät trong nhöõng haõng coù tieáng taêm nhö Adobe. Painter 3D laø chöông trình toát nhaát ñeå taïo nhöõng moâ hình 3D coù tính hieän thöïc hoaëc theå hieän hình aûnh döôùi caùi nhìn myõ thuaät hôn. Painter 3D coù raát nhieàu coâng cuï vaø hieäu öùng cho pheùp baïn taïo nhöõng thay ñoåi treân beà maët, ñieàu khieån söï xuaát hieän nhöõng ñoái töôïng 3 chieàu cuûa baïn. Vôùi Painter 3D, baïn coù theå taùc ñoäng chuùng laïi vôùi nhau ñeå taïo vaät lieäu, caùc bump, söï phaûn xaï (reflection), laøm noåi baät vuøng naøo trong ñoái töôïng leân (hightlight), cuõng nhö laøm noåi daàn vaø saép xeáp coù heä thoáng caùc ñoái töôïng trong moâi tröôøng laøm vieäc. Painter 3D cung caáp cho baïn taát caû nhöõng gì caàn ñieàu khieån cuõng nhö caùc chöùc naêng thieát keá sao cho baûng thieát keá trôû neân linh hoaït hôn . Nhö ñaõ trình baøy, Painter 3D laø saûn phaåm môùi nhaát cuûa haõng MetaCreations, Söùc maïnh cuûa noù ñöôïc taêng theâm nhôø vaøo vieäc keát hôïp töï nhieân töø Fractal Design Detailer TM, Painter 3D keát hôïp nhöõng gì coù tröôùc töø söï phong phuù cuûa phieân baûn Painter 5 (hieän nay ñaõ coù phieân baûn Painter 6) ñaõ taïo moät söï loâi cuoán ñaày haáp daãn tôùi nhöõng hoïa só muoán theå hieän 3 chieàu (3D) treân baûng veõ cuûa mình maø vaán ñeà naøy, Photoshop khi theå hieän coù phaàn bò haïn cheá. PAINTER 3D LAØ GÌ ? Coù theå taïm goïi nhö teân tieáng Anh cuûa noù : Painter 3D laø moät chöông trình toâ, veõ ñaùp öùng nhieàu coâng cuï ngheä thuaät vaø hieäu öùng cho moâ hình 3 chieàu (3D). Vôùi Painter 3D, baïn coù theå nhanh choùng nhìn thaáy taùc phaåm ngheä thuaät cuûa baïn baèng caùch tröïc tieáp toâ, veõ treân nhöõng moâ hình 3D thoâng qua nhöõng GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 2 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 3. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D coâng cuï ñöôïc goïi laø Natural-Media. Baïn coù theå deã daøng chuyeån ñoåi nhöõng moâ hình cuûa baïn töø daïng nguyeân thuûy trôû neân ñeïp vaø baét maét hôn baèng caùch theâm maøu saéc, vaät lieäu, aùnh saùng, söï phaûn xaï, taïo aùnh saùng röïc rôõ (glow) nhö ñeøn neon toûa saùng, cuõng nhö nhöõng hieäu öùng trong moâi tröôøng khaùc. Painter 3D laø moät coâng cuï raát höõu hieäu trong thieát keá, ñoái töôïng nhö ñöôïc giöõ trong tay baïn vaø ñöôïc toâ, veõ leân noù. MAPS Chöùc naêng quan troïng cuûa Painter 3D laø giuùp baïn taïo, chuyeån nhöõng aûnh hoïa ñoà 2 chieàu (2D) sang 3 chieàu (3D) ñeå taïo nhöõng hieäu öùng khaùc nhau. Baïn coù theå laøm vieäc trong 2D hay 3D ñeå taïo nhöõng hoïa ñoà ôû baát cöù ñaâu maø xeùt ra thuaän lôïi cho baïn nhaát. Painter 3D töï ñoäng caäp nhaät ñöôøng veõ trong cöûa soå khaùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø, neáu baïn veõ trong Painter 3D, neùt veõ vaãn xuaát hieän trong cöûa soå hình aûnh 2D, vaø ngöôïc laïi. Neáu thích, baïn coù theå taét caäp nhaät kieåu nhìn 3D (baèng caùch nhaáp chuoät ñoùng bieåu töôïng con maét treân cöûa soå Maps Manager) ñeå taêng hieäu suaát vaø toác ñoä veõ trong cöûa soå 2D. Hoaëc, baïn coù theå aån taát caû caùc cöûa soå 2D vaø laøm vieäc rieâng vôùi caùch nhìn 3D baèng caùch nhaáp vaøo chöùc naêng Show Maps trong cöûa soå Maps Manager môû roäng. Painter 3D cho baïn truy caäp ñeán 6 hoïa ñoà öùng vôùi moãi vaät theå trong moät moâ hình. Moãi hoïa ñoà mieâu taû moät keânh khaùc nhau nhö : Texture, Bump, Highlight, Reflection, Glow, vaø Environment. Saùu hoïa ñoà naøy keát hôïp vôùi nhau taïo neân hieäu öùng maø baïn mong muoán. Baïn coù theå ñieàu khieån nhöõng hoïa ñoà naøy baèng cöûa soå Maps Manager, cöûa soå naøy cho baïn nhöõng thoâng tin chi tieát veà moãi hoïa ñoà maø baïn ñang taïo. Cöûa soå Maps Manager cho pheùp baïn choïn vaø chænh söûa cuøng moät luùc caùc hoïa ñoà, ñieàu naøy coù nghóa laø : baïn coù theå baét chöôùc chính xaùc nhöõng neùt veõ giöõa nhöõng löôïc ñoà. GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 3 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 4. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Ví duï, moät neùt veõ ñöôïc taïo maøu trong hoïa ñoà texture cuõng coù theå taïo thaønh moät keânh trong hoïa ñoà bump. ÑOÁI TÖÔÏNG – OBJECTS Painter 3D cho baïn taïo nhöõng böùc aûnh thoâ sô, nhöõng daïng ñoái töôïng ñôn giaûn – nhö hình khoái, hình noùn, hình caàu v.v gioáng caùc öùng duïng khaùc, nhöng söùc maïnh thaät söï cuûa noù laø vieäc nhaäp nhöõng moâ hình 3D maø baïn taïo trong nhöõng chöông trình öùng duïng khaùc nhö Ray Dream Studio ™. Trong Painter 3D, moät moâ hình coù theå coù ñeán haøng traêm ñoái töôïng, moãi ñoái töôïng coù nhöõng maët hoïa ñoà vaø ñaëc tính rieâng. Tuy nhieân, vieäc quaûn lyù nhöõng hoïa ñoà keát hôïp vôùi nhöõng moâ hình phöùc taïp raát deã daøng bôûi vì baïn coù theå chia seû cheùo caùc hoïa ñoà vôùi caùc ñoái töôïng. Ví duï, neáu baïn coù moät moâ hình bao goàm nhöõng ñoái töôïng coù ñaëc tính laäp ñi laäp laïi nhö laø nhöõng caùi chaân nheän, baïn taïo moät taäp hôïp nhöõng moâ hình cho moät caùi chaân sau ñoù chia seû nhöõng hoïa ñoà naøy cho nhöõng caùi chaân khaùc. Ñieàu naøy laøm coâng vieäc thieát keá cuûa baïn trôû neân ñôn giaûn vaø troâi chaûy hôn. Objects 3D Palette bao goàm moät danh saùch heä thoáng caáp baäc (Hierarchy list) maø qua ñoù, noù cho pheùp ñôn giaûn khi laøm vieäc vôùi moâ hình. Danh saùch heä thoáng caáp baäc gioáng nhö teân cuûa noù chæ ra : Moät saùnh saùch cuûa caùc ñoái töôïng maø noù taïo ra moâ hình 3D. Töø danh saùch ñoù baïn coù theå nhanh choùng choïn löïa ñoái töôïng baïn muoán laøm vieäc vôùi chuùng, hoaëc baïn coù theå taét söï hieån thò cuûa nhieàu ñoái töôïng. Nhôø vaäy baïn coù theå coâ laäp töøng boä phaän nhoû baïn muoán laøm vieäc treân noù (Ñieàu naøy cuõng coù theå löu treân maøn hình) Moät khi moâ hình cuûa baïn ñaõ ñöôïc chi tieát hoùa vôùi hoïa ñoà baïn ñaõ taïo, haõy löu hoïa ñoà naøy laïi vaø söû duïng öùng duïng 3D nguyeân thuûy cuûa baïn ñeå aùp duïng chuùng tôùi moâ hình cuûa baïn trong caûnh (scene). Hoaëc neáu baïn thích, baïn coù theå xuaát nhöõng maãu vôùi nhöõng hoïa ñoà gaén vôùi öùng duïng taïo maãu 3D cuûa baïn (tuøy GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 4 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 5. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D thuoäc öùng duïng cuûa baïn vaø ñònh daïng taäp tin noù chaáp nhaän. Choïn baát cöù phöông phaùp naøo maø baïn thaáy toát nhaát cho yeâu caàu coâng vieäc cuûa baïn. Neáu baïn ñang laøm vieäc vôùi Ray Dream Studio hoaëc 3D Studio MAX, baïn coù theå saép xeáp hôïp lyù hôn coâng vieäc cuûa baïn baèng caùch söû duïng nhöõng plug- ins (ñi keøm trong CD-ROM). Nhöõng plug- ins laøm vieäc nhö laø moät lieân keát tröïc tieáp giöõa moãi öùng duïng 3D vaø Painter 3D. Nhöõng plug- ins cung caáp moät keát noái chaët cheõ giöõa hai chöông trình vaø loaïi tröø nhöõng phaàn caàn thieát ñeå kích hoaït löu hoaëc nhaäp/xuaát taäp tin giöõa hai chöông trình. LAØM VIEÄC COÙ HIEÄU QUAÛ CAO Painter 3D thieát laäp coâng vieäc thieát keá cuûa baïn trôû neân hôïp lyù hôn. Palette vaø coâng cuï ñöôïc toå chöùc ñeå coù theå ñieàu khieån ôû ngay nhöõng ñaàu ngoùn tay cuûa baïn. Palette Objects 3D khoâng chæ chöùa danh saùch heä thoáng caáp baäc (ñeå cho baïn xem taát caû ñoái töôïng maø noù laøm neân moät moâ hình), maø coøn moät danh saùch aûnh vaø moät danh saùch ñoái töôïng. Danh saùch aûnh (Images list) cho baïn xem taát caû nhöõng aûnh môû, duø chuùng ñaõ keát hôïp vôùi moâ hình môû hoaëc khoâng. ÔÛ döôùi teân moãi aûnh laø moät danh saùch cuûa taát caû caùc ñoái töôïng keát hôïp vôùi aûnh ñoù. Ñieàu naøy cho pheùp baïn thaáy hoïa ñoà maø chuùng ñöôïc gaén boù vaø chia xeû qua ñoái töôïng. Danh saùch ñoái töôïng (Object list) thì cuõng töông töï. Noù môû ra taát caû caùc ñoái töôïng vaø chæ daãn baïn hoïa ñoà maø ñaõ gaén boù vôùi chuùng. Cöûa soå aûnh cho moãi ñoái töôïng söû duïng moät caùch töông töï. Neáu baïn coù nhieàu hoïa ñoà cho moät ñoái töôïng ñôn, baïn haõy söû duïng palette Maps Manager ñeå mang hoïa ñoà baïn muoán chænh söûa trong cöûa soå aûnh tôùi phía tröôùc. Ñieàu naøy ngaên ngöøa nhieàu cöûa soå aûnh cho ñoái töôïng gioáng nhau töø söï loän xoän treân maøn hình cuûa baïn. Dó nhieân, neáu baïn muoán quan saùt hai hoïa ñoà rieâng ôû cuøng moät luùc (nhö laø chaát lieäu vaø bump). Baïn coù theå deã daøng môû quan saùt môùi ñeå xem GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 5 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 6. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D caû hai. Dó nhieân baïn coù theå ñöa hai hoaëc hôn nöõa nhöõng hoïa ñoà vaøo cuøng moät luùc. Nhaán Shift vaø nhaáp vaøo bieåu töôïng Pencil trong palette Maps Manager ñeå choïn moät ñoái töôïng baïn muoán vaø baét ñaàu toâ veõ. Neùt toâ, veõ xuyeân qua nhöõng lôùp tôùi nhöõng hoïa ñoà ñöôïc löïa choïn. Baïn coù theå tuøy choïn saép xeáp palette cuûa Painter 3D hieån thò nhö theá naøo treân maøn hình cuûa baïn. Baïn coù theå laáy ra moät palette con maø baïn laøm raát thöôøng xuyeân ñeå tieän söû duïng trong thieát keá. Neáu baïn saép xeáp theo yù thích cuûa nhöõng palette treân maøn hình cuûa mình xong, baïn coù theå löu saép xeáp ñoù vaø naïp laïi baát cöù khi naøo baïn laøm vieäc trong Painter 3D. MOÄT STUDIO CUÛA HOÏA SÓ HIEÄN ÑAÏI Laøm vieäc trong Painter 3D gioáng nhö laøm vieäc trong moät studio cuûa hoïa só hieän ñaïi. Baïn coù nhöõng coâng cuï truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi trong moät phaïm vi roäng ñeå choïn, keát hôïp vôùi kyõ thuaät vi tính phöùc taïp coù theå giuùp ñôõ baïn. Ví duï, baïn coù theå toâ veõ vôùi kho buùt loâng cuûa Painter 3D ñeå taïo nhöõng aûnh truyeàn thoáng, nhö laø sôn daàu treân vaûi. Sau ñoù söû duïng nhöõng buùt loâng trong Plug-in ñeå taïo ra hieäu öùng gioáng ngoïn löûa hoaëc nhaên nhuùm (pinching). Dynamic plug-in floaters coù theå cuõng chuyeån ñoåi aûnh baïn taïo ra cho nhöõng hoïa ñoà. Ví duï, coù theå söû duïng Liquid Lens plug-in floater ñeå boùp meùo vaø laøm môø hình aûnh beân döôùi hoïa ñoà cuûa baïn. Hoaëc söû duïng Kaleidoscope plug-in floater ñeå taïo moät neàn maãu ñoái xöùng treân hình aûnh beân döôùi noù. Baïn cuõng coù theå söû duïng caùc choïn löïa nhö, maët naï, neàn, maãu ñan len, chaát lieäu, kyõ thuaät phuû vaø nhieàu thöù khaùc ñeå ñaït ñöôïc haàu heát caùch nhìn baïn muoán. Baïn coù theå aùp duïng vaät lieäu treân maët phaúng hoaëc maøu phuû tôùi moät hoïa ñoà hieän taïi hoaëc nhöõng phaàn phaân chia cuûa chuùng, baïn coù theå xaùc ñònh moät tính chaát chaát lieäu maø coâng cuï toâ veõ taùc ñoäng trôû laïi. Noù khoâng coù vaán ñeà gì duø baïn coù theå taïo hoïa ñoà gioáng aûnh thöïc hoaëc sieâu thöïc : GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 6 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 7. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Painter 3D coù theå trình baøy döôùi moät caùch nhìn ngheä thuaät maø baïn muoán, vaán ñeà coøn laïi chæ bò giôùi haïn bôûi söï töôûng töôïng cuûa baïn. AÙNH SAÙNG VAØ TRÌNH DIEÃN (RENDERING) Painter 3D cho ta khaû naêng ñieàu khieån treân moâi tröôøng aùnh saùnh trong cöûa soå moâ hình (Caùch nhìn 3D veà moâ hình cuûa baïn). Baïn coù theå roïi saùng nhöõng moâ hình baèng caùch baät tôùi 10 nguoàn saùng vaø xaùc laäp ñoä saùng, maøu saéc vaø ñieåm taäp trung cuûa chuùng. Vôùi coâng cuï Light, baïn coù theå nhaáp tröïc tieáp treân moâ hình ñeå theâm moät nguoàn saùng ôû daáu chaám nôi baïn nhaáp vaøo. Baïn cuõng coù theå môû khoùa nhöõng aùnh saùng tôùi ñoái töôïng trong cöûa soå moâ hình. Baïn seõ taän duïng chöùc naêng höõu ích naøy neáu baïn ñang tröïc tieáp toâ veõ treân maãu hoaëc neáu baïn ñang chænh vò trí cuûa maãu ñeå trình baøy (render) keát quaû. Ñieàu khieån aùnh saùnh trong Painter 3D seõ giuùp baïn xem vaø toâ, veõ moâ hình cuûa baïn, vaø sau ñoù render chuùng trong cöûa soå moâ hình - chuùng khoâng taùc ñoäng trong öùng duïng 3D khaùc. Ñieàu naøy ngaên ngöøa aùnh saùng xung ñoät giöõa Painter 3D vaø caùc hieäu öùng aùnh saùng trong öùng duïng 3D cuûa baïn. Khi moâ hình cuûa baïn ñöôïc aùp hoïa ñoà, chieáu saùng vôùi vò trí thích hôïp. Neáu baïn muoán render ñeå xem aûnh 2D. Painter 3D coù theå render nhöõng moâ hình ôû baát kyø ñoä phaân giaûi, hoaøn thaønh vôùi chöùc naêng nhuyeãn hoùa caùc bieân (anti aliasing) vaø thoâng tin veà caùc maët naï. Baïn coù theå tröïc tieáp rendering trong Painter 3D sau ñoù gheùp laïi hoaëc cheùp chuùng tôùi trình söûa aûnh khaùc. NHÖÕNG ÑIEÅM MÔÙI CHO NGÖÔØØI DUØNG Neáu baïn laø moät ngöôøi thieát keá chuyeân nghieäp baïn seõ tìm thaáy Painter 3D laø chöông trình thích hôïp vôùi baïn. GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 7 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 8. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Phöông phaùp laøm vieäc trong Painter 3D raát ñôn giaûn, nhöõng chöùc naêng cuûa Painter 3D ñuôïc toå chöùc hôïp lyù vaø môû roäng, cho pheùp baïn laøm vieäc hieäu quaû hôn vôùi moät soá raát lôùn vaät lieäu, coâng cuï vaø hieäu öùng saün saøng phuïc vuï baïn thoâng qua phím chuoät. MOÄT VAØI ÑIEÅM CAÀN LÖU YÙ VÔÙI BAÏN ÑOÏC Baïn caàn thoâng tin cô baûn cung caáp trong quyeån saùch naøy ñeå coù theå baét ñaàu söû duïng Painter 3D. Nhöõng thoâng tin naøy seõ giuùp baïn quen thuoäc vôùi caùc chöùc naêng cô baûn vaø mau choùng öùng duïng ñöôïc noù trong thieát keá. Tuû saùch Theá Giôùi Ñoà Hoïa-STK giaû söû raèng : Baïn ñaõ thaønh thaïo vôùi heä maùy tính Macintosh vaø IBM qua caùc trình ñôn (menu), hoäp thoaïi vaø hoaït ñoäng chuoät nhö laø nhaáp vaø keùo. Neáu baïn caàn thoâng tin hôn veà nhöõng vaán ñeà naøy haõy tham khaûo theâm caùc taøi lieäu lieân quan ñeán Macintosh hoaëc Windows. Caùch toát nhaát ñeå hoïc Painter 3D laø ñoïc löôùt chöông Toång quan veà Painter 3D. vaø “Painter 3D- Phaàn cô baûn”. Sau ñoù tieán haønh hoïc tröïc tieáp Painter 3D treân dóa CD-ROM Painter 3D thoâng qua caùc ñoaïn phim höôùng daãn do tuû saùch bieân soaïn. Caùc baøi hoïc daãn baïn töøng böôùc quaù trình söû duïng Painter 3D vôùi hoïa ñoà vaø maãu. Sau khi baïn hoaøn thaønh baøi hoïc, ñaây laø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå baét ñaàu thöû nghieäm vôùi Painter 3D. Baïn coù theå söû duïng caùc baøi taäp thöïc haønh ñeå tham khaûo vaø coù theå ñoïc taäp 2 phaàn Painter 3D- Naâng cao ñeå khai thaùc heát chöùc naêng cuûa chöông trình. QUY ÖÔÙC Painter 3D duøng cho caû maùy Macintosh vaø Windows. Theo quy öôùc, leänh trong Macintosh ñöùng tröôùc leänh Windows trong giaûi thích. Ví duï, Command/Ctrl+I, coù nghóa laø trong maùy Macintosh duøng leänh Command vaø trong Windows duøng leänh Ctrl+I. Giao dieän Painter 3D treân neàn Macsintosh vaø Windows veà cô baûn laø gioáng heät nhau. Chæ khaùc nhau moät ít veà maët lyù thuyeát. GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 8 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 9. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Coù moät vaøi quy öôùc thöôøng ñöôïc xem nhö ñöôøng daãn ñeán nhöõng coâng cuï hay leänh naøo ñoù. Quy öôùc ñeán moät trình ñôn laø noùi ñeán : teân trình ñôn > teân trình ñôn con. Quy öôùc ñeán moät palette laø noùi ñeán : teân palette name : teân palette con. Quy öôùc ñeán moät palette menu laø noùi ñeán : teân palette > teân trình ñôn palette > teân trình ñôn con. Phím hoã trôï Khi moät phím Hoã trôï khaùc bieät giöõa neàn Macintosh vaø Windows, phím hoã trôï cuûa Macintosh ñöôïc lieät keâ ñaàu tieân theo sau laø daáu phaân caùch cheùo vaø ñeán phím hoã trôï cuûa Windows. Ví duï Option/Alt coù nghóa ngöôøi söû duïng phaûi nhaán phím Option cho Macintosh vaø nhaán phím Alt cho Windows HOÃ TRÔÏ BAÏN ÑOÏC Tuû saùch THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA-STK hoã trôï kyõ thuaät cho baïn ñoïc caùc saùch do Tuû saùch aán haønh. Coù raát nhieàu caùch lieân heä vôùi dòch vuï hoã trôï kyõ thuaät ñeå hoûi veà caøi ñaët phaàn meàm, caáu hình hoaëc nhöõng chöùc naêng. Coù theå lieân heä qua Web, E-mail, ñieän thoaïi hoaëc fax. Tuû saùch THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA-STK hieän khoâng thu phí ñoái vôùi hoã trôï kyõ thuaät cho caùc saùch in ra. Rieâng phí toån ñieän thoaïi, tem ngöôøi söû duïng phaûi traû. Baïn seõ tìm thaáy caùc caâu traû lôøi cho haàu heát nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán Painter 3D cuûa baïn trong cuoán Saùch Naøy. Neáu baïn caàn trôï giuùp hôn nöõa, baïn coù theå lieân laïc ñeán hoã trôï kyõ thuaät cuûa Tuû saùch ôû baát cöù ñaâu theo caùc caùch sau: Hoã trôï taïi nhaø Baïn seõ nhaän ñöôïc nhöõng traû lôøi cho caùc caâu hoûi cuûa baïn treân ñòa chæ cuûa chuùng toâi : TUÛ SAÙCH STK 890 ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ Q10-TP HCM GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 9 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 10. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Theâm vaøo nhöõng caâu hoûi ñöôïc hoûi thöôøng xuyeân (FAQs), ñòa chæ Web coøn cung caáp nhöõng kyõ thuaät xöû lyù söï coá, thoâng tin môùi nhaát veà cheá baûn ñieän töû vaø cheá baûn video, nhöõng saûn phaåm môùi, vaø nhöõng nguoàn tö lieäu khaùc giuùp baïn naém baét ñöôïc nhöõng thoâng tin môùi nhaát veà caùc chöông trình ñoà hoïa. Hoã trôï qua E-mail Traû lôøi nhöõng caâu hoûi veà kyõ thuaät cuûa baïn hieäu quaû nhaát vaø nhanh nhaát, vui loøng söû duïng bieåu maãu thö ñieän töû ñaõ ñöôïc cung caáp ñeán baïn treân ñòa chæ Web cuûa chuùng toâõi: Email : stklacviet@hcm.vnn.vn Hoã trôï qua ñieän thoaïi Ngoaïi tröø nhöõng ngaøy leã, giôø hoã trôï qua ñieän thoaïi laø thöù hai - thöù saùu, töø 8:00 giôø saùng ñeán 4:30 giôø chieàu. Goïi soá (8334168 hay 0903728344). Khi goïi vui loøng ôû beân caïnh maùy tính maø baïn caàn giuùp ñôõ. METACREATIONS LAØ GÌ ? MetaCreations laø moät chöông trình raát maïnh vaø ñaày söùc thuyeát phuïc trong lónh vöïc phaàn meàm 2D vaø 3D, vieäc phaùt trieån vaø quaûng caùo nhöõng saûn phaåm theá heä keá tieáp maø nhöõng saûn phaåm ñoù laø söï keát hôïp giöõa ngheä thuaät truyeàn thoáng vaø nhöõng kyõ thuaät thieát keá baèng coâng ngheä kyõ thuaät soá. Nhöõng saûn phaåm do MetaCreations ñöôïc taïo ra vôùi giao dieän ngöôøi duøng raát ñôn giaûn ñeå chuyeån giao khaû naêng töông taùc, toác ñoä xöû lyù thöïc cuûa maùy, tính tröïc quan, vaø saùng taïo ñeán nhöõng nhaø thieát keá chuyeân nghieäp, nhöõng ngöôøi yeâu thích ñoà hoïa, vaø nhöõng ngöôøi laøm vieäc tröôùc maøn hình maùy tính. Troïng taâm cuûa MetaCreations ñöôïc nhaán maïnh ôû 3 giaù trò sau: Taùi taïo moät caùch chính xaùc moâi tröôøng töï nhieân vaø nhöõng caùi nhìn trong theá giôùi thöïc thoâng qua phöông tieän kyõ thuaät soá. GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 10 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 11. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D Taïo thuaän lôïi vaø môû roäng söùc saùng taïo baèng caùch cho pheùp nhöõng hoïa só laøm nhöõng ñieàu maø tröôùc ñoù hoï khoâng theå laøm ñöôïc. Naém baét söï dieãn ñaït cuûa tình caûm con ngöôøi vaø cho pheùp theå hieän ñaày ñuû ngheä thuaät phoái caûnh vaø yù ñònh, muïc ñích cuûa ngöôøi hoïa só. Giao dieän ngöôøi duøng sao cho tröïc quan, raát ñôn giaûn nhìn vaøo coâng cuï, leänh coù theå hình dung noù laøm ñöôïc caùi gì. THOÂNG TIN KHAÙC Trong phaàn thöïc haønh ôû quyeån saùch naøy coù söû duïng nhieàu hình aûnh minh hoïa. Ñeå coù nhöõng hình aûnh chuaån tieän giaûi thích trong taøi lieäu höôùng daãn naøy chuùng toâi coù söû duïng nhieàu hình aûnh laáy töø chöông trình Paiter3D 6. Caùc baïn sau khi caøi ñaët xong Painter 3D neân caøi ñaët theâm Painter 6.0 vaøo trong maùy ñeå coù nhöõng hình aûnh thöïc taäp. Chi tieát höôùng daãn caøi ñaët hai chöông trình treân ñöôïc trình baøy trong phaàn phuï luïc cuoái saùch. Ngoaøi ra giao dieän vaø caùc leänh cuûa Paiter 6 raát gioáng vôùi Paiter 3D neân caùc baïn sau khi hoïc xong Painter 3D ít nhieàu ñeàu coù theå söû duïng caùc coâng cuï cô baûn cuûa Painter 6. Rieâng phaàn Plug-in KPT 5 cuõng do haõng MetaCreation saûn xuaát caøi ñaët theâm chaïy treân Painter 3D chuùng toâi chæ trình baøy sô vì khoâng phaûi noäi dung chính cuûa quyeån saùch naøy. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm taøi lieäu höôùng daãn söû duïng KPT 3.0, KPT 5.0, KPT 6.0 cuõng do cuøng taùc giaû bieân soaïn ñeå khai thaùc caùc hieäu öùng ñaëc bieät treân hình aûnh ñoà hoïa maø baïn thieát keá. Chuùc caùc baïn thaønh coâng khi ñeán vôùi TUÛ SAÙCH THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA-STK. Ñeå coù nhieàu thoâng tin hôn veà nhöõng saûn phaåm cuûa Tuû saùch THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA-STK, haõy lieân heä chuùng toâi qua ñòa chæ sau: KYÕ SÖ : PHAÏM QUANG HUY 890 ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ - QUAÄN 10 -TP HCM TEL : 0903728344 – 8334168 GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 11 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 12. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D GIÔÙI THIEÄU TUÛ SAÙCH STK Vôùi giaù thaønh maùy tính ngaøy caøng haï vaø caáu hình ngaøy caøng maïnh nhaát laø söï suït giaûm gía Ram vaø oå cöùng ñaõ ñoùng goùp moät phaàn lôùn laøm cho vieäc phaùt trieån laõnh vöïc ñoà hoïa vi tính vaø kyõ xaûo truyeàn hình. Theo yeâu caàu ñoâng ñaûo cuûa baïn ñoïc ïcaàn coù nhöõng quyeån saùch giôùi thieäu caùch söû duïng nhöõng chöông trình ñieän toaùn môùi vaø maïnh phuïc vuï cho vieäc thieát keá nhöng yeâu caàu phaûi vieát deã hieåu, deã söû duïng ñoù laø lyù do tuû saùch STK ra ñôøi. Moät soá baïn ñoïc coù leõ hôi ngaïc nhieân vì teân tuû saùch troâng coù veû nhö tieáng nöôùc ngoaøi vaø khoâng hieåu STK vieát taét töø tieáng gì. Nhoùm bieân soaïn chuùng toâi xin giôùi thieäu, STK chæ laø töø vieát taét cuûa 3 chöõ ñaàu Söu taàm Thoâng Tin Kyõ thuaät môùi nhaèm giôùi thieäu nhöõng thoâng tin kyõ thuaät môùi nhaát tôùi baïn ñoïc chuû yeáu do caùc taùc giaû coù nhieàu naêm giaûng daïy taïi tröôøng Ñaïi hoïc Sö Phaïm Kyõ thuaät. Tröôùc maét chuùng toâi giôùi thieäu caùc taøi lieäu töï hoïc caùc chöông trình thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính sau vôùi phöông chaâm : ñoïc laø laøm ñöôïc haïn cheá phaûi leân lôùp. Bình quaân sau 5 tieáng töï hoïc seõ laøm ñöôïc töø 80-150 trang baøi bieân soaïn. Ñi keøm vôùi saùch seõ laø nhöõng CD-ROM vôùi nhöõng clip phim vaø caùc baøi taäp thöïc haønh toå chöùc thaønh trang Web höôùng daãn raát tröïc quan, raát tieän tra cöùu, söû duïng. Chuùng toâi hy voïng STK seõ mang ñeán caùc baïn nieàm vui vaø moät ngheà nghieäp môùi. Treân keä saùch caùc baïn seõ ngaøy caøng nhieàu hôn caùc saùch vôùi logo suûa STK Vôùi caùc caù nhaân, cô quan nhaát laø caùc tröôøng, ñaøi truyeàn hình, cô quan vaên hoaù coù yeâu caàu ñaøo taïo nhaân vieân töø 30-100 tieát coù theå laøm ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn nhö soaïn Giaùo trình ñieän töû cho caùc moân hoïc, chænh söûa, loàng gheùp laøm kyõ xaûo treân baêng töø v.v phuïc vuï cho cô quan chuùng toâi seõ taïo ñieàu kieän ñeå höôùng daãn vôùi thôøi gian nhanh nhaát. Danh saùch döôùi ñaây laø caùc saùch seõ xuaát baûn trong naêm 2002 GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 12 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 13. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D (Daáu * cho bieát saùch ñaõ phaùt haønh) 1. Höôùng daãn söû duïng PhotoImpact (Xöû lyù aûnh vaø caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá Web) * 2. Baøi taäp thöïc haønh PhotoImpact (Xöû lyù aûnh vaø caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá Web) * 3. Höôùng daãn söû duïng KPT 3.0 (Plug-in chaïy treân PhotoShop taïo caùc hieäu öùng ñaëc bieät) * 4. Höôùng daãn söû duïng KPT 5.0 (Plug-in chaïy treân PhotoShop taïo caùc hieäu öùng ñaëc bieät) 5. Höôùng daãn söû duïng KPT 6.0 (Plug-in chaïy treân PhotoShop taïo caùc hieäu öùng ñaëc bieät) 6. Höôùng daãn söû duïng Eye Candy ((Plug-in chaïy treân PhotoShop taïo caùc hieäu öùng ñaëc bieät, söû duïng roäng raõi trong cheá baûn ñieän töû) * 7. Baøi taäp thöïc haønh Photoshop * 8. Taïo chöõ ñeïp treân Photoshop (Caùc baøi taäp thöïc haønh PhotoShop) * 9. Giaùo trình thöïc haønh Photoshop 6.0 10.Phuïc cheá aûnh vôùi Photoshop 6.0 11.Photoshop thaät giaûn dò-Baøi taäp thöïc haønh 12.Baøi taäp thöïc haønh CorelDraw * 13.Giaùo trình thöïc haønh CorelDraw 10 14.CorelDraw 10 thaät giaûn dò-Baøi taäp thöïc haønh 15.Giaùo trình thöïc haønh Illustrator 16.Giaùo trình thöïc haønh Illustrator-Caùc action 17.Höôùng daãn söû duïng PhotoTool (Taïo caùc hieäu öùng ñaëc bieät treân PhotoShop) 18.Caùc hieäu öùng aâm thanh ñaëc bieät vôùi SoundForge 19.Höôùng daãn söû duïng Xara 3D 4 (Taïo caùc tieâu ñeà 3 chieàu tónh vaø ñoäng). 20.Höôùng daãn söû duïng Cool 3D 3.0 (Taïo caùc tieâu ñeà 3 chieàu tónh vaø ñoäng) 21.Höôùng daãn söû duïng Director (Laøm Multimedia) GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 13 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 14. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D 22.Höôùng daãn söû duïng Softimage (Thieát keá 3 chieàu trong cheá baûn vaø laøm kyõ xaûo treân baêng töø, phim) 23.Höôùng daãn söû duïng Maya (Thieát keá 3 chieàu trong cheá baûn vaø laøm kyõ xaûo treân baêng töø, phim) 24.Höôùng daãn söû duïng Media Studio (Daøn döïng vaø laøm kyõ xaûo treân phim) 25.Höôùng daãn söû duïng HoollyWood (Laøm kyõ xaûo treân baêng töø vaø phim) 26.Höôùng daãn söû duïng Adobe Premiere 5.5 (Daøn döïng vaø laøm kyõ xaûo treân phim) 27.Höôùng daãn söû duïng Anfy Java (Coâng cuï hoã trôï thieát keá Web) 28.Höôùng daãn söû duïng Easy Applete (Coâng cuï hoã trôï thieát keá Web) 29.Höôùng daãn söû duïng Flash (Töï hoïc Flash baèng hình aûnh) * 30.Giaùo trình thöïc haønh Flash (Baøi taäp thieát keá Web vaø laøm hoaït hình) * 31.Macromedia Flash 5 toaøn taäp (Thieát keá Web vaø laøm hoaït hình) * 32.Laäp trình thieát keá Web vôùi Flash 5 33.Thieát keá moâ hình ñoäng trong quaûng caùo vaø daïy hoïc vôùi Corel 10 vaø Flash 5 34.Trang ñieåm aûo (Trang ñieåm vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính) 35.Thieát keá thôøi trang treân maùy tính-Söû duïng Maya Cloth 36.Thieát keá thôøi trang treân maùy tính- Söû duïng CAFD (Computer Aided Fashion Design 37.Thieát keá thôøi trang treân maùy tính- Söû duïng Virtual Fashion Design 38.Caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá Web vaø soaïn Giaùo trình ñieän töû GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 14 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 15. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D 39.Caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá Web vaø soaïn Giaùo trình ñieän töû Söû duïng Swish vaø Flax 40.Höôùng daãn söû duïng Painter 3D - cô baûn (Chöông trình ñoà hoïa xöû lyù aûnh) * 41.Höôùng daãn söû duïng Painter 3D - naâng cao (Chöông trình ñoà hoïa xöû lyù aûnh) * 42.Baøi taäp thöïc haønh Painter 3D * 43.Höôùng daãn söû duïng Elastic Reality (Laøm caùc hieäu öùng ñaëc bieät treân phim) 44.Höôùng daãn söû duïng Pmorph (Laøm caùc hieäu öùng ñaëc bieät treân phim) 45.Veõ, moâ phoûng thieát keá maïch in vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính Höôùng daãn söû duïng Eagle 3.55 (phaàn cô baûn) * Höôùng daãn söû duïng Eagle 3.55 (phaàn naâng cao) * Eagle 3.55 & 4.3 toaøn taäp Veõ vaø thieát keá maïch in vôùi Pspice 7.1 trong 12 giôø * Töï hoïc Pspice 7.1 baèng hình aûnh * Höôùng daãn söû duïng OrCAD 9.0 Töï hoïc OrCAD baèng hình aûnh Veõ vaø thieát keá maïch in vôùi OrCAD 9.0 Veõ vaø moâ phoûng vôùi Pspice & OrCAD Höôùng daãn söû duïng Electronic Workbench Moâ phoûng soá vaø töông töï vôùi Electronic Workbench Veõ vaø moâ phoûng vôùi Circuitmaker 46.Veõ kyõ thuaät vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính - Höôùng daãn söû duïng Visio Pro 47.Tính toaùn chieáu saùng vaø veõ maïng ñieän ñoäng löïc treân maùy tính GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 15 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 16. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D 48.Höôùng daãn söû duïng Module laäp trình Logo trong Trang bò ñieän 49.Höôùng daãn söû duïng Module laäp trình PLC trong Trang bò ñieän 50.Matlab toaøn taäp 51.Töï hoïc Sap 2000 baèng hình aûnh * Cuõng nhö caùc quyeån saùch khaùc do Tuû saùch STK bieân soaïn, caùc baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thaät chi tieát, roõ raøng. Baïn coù theå töï hoïc raát nhanh maø khoâng coù giaùo vieân qua caùc hình aûnh minh hoïa caét töø maøn hình maùy tính. Tuû saùch STK ñöa ra nhöõng baøi taäp giuùp caùc baïn cuûng coá laïi caùc kieán thöùc veà ñoà hoïa, caùch söû duïng, khai thaùc heát caùc coâng cuï, chöùc naêng cuûa caùc chöông trình ñöôïc trình baøy. Qua thöïc nghieäm vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau bình quaân maát töø 10-15 tieát caùc baïn coù theå thöïc haønh heát caùc baøi taäp (gaàn 200 trang A4) Coù theå caùc baïn seõ ngaïc nhieân vaø kinh ngaïc ñeán möùc khoù tin neáu nghe ai noùi nhö theá. Chuùng toâi nhöõng ngöôøi trong nhoùm bieân taäp Tuû saùch STK chuû yeáu ñöôïc ñaøo taïo vaø giaûng daïy nhieàu naêm taïi tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät seõ maõi vaø luoân laø nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh töø xa vôùi caùc baïn trong caùc taøi lieäu höôùng daãn söû duïng chöông trình ñieän toaùn. Raát mong söï coäng taùc vaø ñoùng goùp cuûa caùc baïn ñeå STK luoân giöõ vöõng caùc chæ tieâu ñeà ra tröôùc maét cho caùc giaùo trình ñieän töû do Tuû saùch STK bieân soaïn. Deã hieåu, hoïc cöïc nhanh, ngöôøi duøng khoâng caàn phaûi laøm vieäc laâu naêm trong laõnh vöïc maùy tính, haïn cheá toái ña söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân. Ñoù laø phöông chaâm ñaõ vaø ñang thöïc hieän thaønh coâng cuûa Tuû saùch STK (Söu taàm Thoâng tin Kyõ thuaät môùi). Raát mong söï coäng taùc vaø tham gia cuûa caùc baïn. Baét ñaàu töø quyù 2 naêm 2002 caùc saùch do tuû saùch STK aán haønh ñeàu coù ñóa CD-ROM minh hoïa theå hieän döôùi daïng trang Web vôùi caùc phim höôùng daãn raát chi tieát. maø do ñieàu kieän phaùt haønh nhieàu baïn ñoïc khoâng coù ñöôïc ñiõa CD-ROM naøy GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 16 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 17. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PAINTER 3D • Baïn ñoïc ôû tænh coù theå göûi böu phieáu 20.000 ñ veà tuû saùch ñeå coù ñóa CD-ROM. • Vôùi caùc baïn ñoïc trong thaønh phoá Hoà Chí Minh chæ caàn göûi böu phieáu 15.000 ñ Nhaèm khuyeán khích hình thöùc mua saùch qua maïng, trong naêm 2002 neáu caùc baïn ñaët mua saùch theo ñöôøng böu ñieän (göûi böu phieáu) caùc baïn seõ ñöôïc tuû saùch STK göûi taëng ñóa CD-ROM maø khoâng phaûi toán theâm chi phí naøo khaùc. Böu phieáu xin göûi veà ñòa chæ sau PHAÏM QUANG HUY TUÛ SAÙCH STK 890 ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ Q10 –TP HOÀ CHÍ MINH ÑT : (08)8334168 - 0903728344 Vôùi caùc baïn treû ñaõ bieát cô baûn veà thieát keá, ñoà hoïa nhöng khoâng coù kinh nghieäm cuõng nhö ñieàu kieän hoïc theâm haõy ñaêng kyù vôùi Tuû saùch theo ñòa chæ treân hay lieân laïc qua ñieän thoaïi ñeå coù caùc trôï giuùp töø Tuû saùch STK. Chuùc caùc baïn thaønh coâng. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 15-4 –2002 Kyõ sö : Phaïm Quang Huy. GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : PAINTER 3D 17 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2