intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p6

Chia sẻ: Trytry Qwerqr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
6
download

Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng để truy bắt giao điểm của hai đối tượng. Muốn truy bắt thì giao điểm phải nằm trong ô vuông truy bắt hoặc cả hai đối tượng đều chạm với ô vuông truy bắt ư Ta có thể truy bắt giao điểm của hai đối tượng khi kéo dài mới nhau, khi đó ta chọn lần lượt hai đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn tổng quan về autocad cách cài đặt và khởi động trong autocad p6

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu M«n häc AutoCAD §Ò C−¬ng Bµi Gi¶ng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k III.1.3. INTersection: − Dïng ®Ó truy b¾t giao ®iÓm cña hai ®èi t−îng. Muèn truy b¾t th× giao ®iÓm ph¶i n»m trong « vu«ng truy b¾t hoÆc c¶ hai ®èi t−îng ®Òu ch¹m víi « vu«ng truy b¾t − Ta cã thÓ truy b¾t giao ®iÓm cña hai ®èi t−îng khi kÐo dµi míi nhau, khi ®ã ta chän lÇn l−ît hai ®èi t−îng. III.1.4. MIDpoint: − Dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm gi÷a cña mét Line, Spline, Arc. Chän mét ®iÓm bÊt kú thuéc ®èi t−îng. III.1.5. NEArest: − Truy b¾t mét ®iÓm thuéc ®èi t−îng gÇn giao ®iÓm víi hai sîi tãc nhÊt. Cho « vu«ng truy b¾t ®Õn ch¹m ®èi t−îng gÇn ®iÓm cÇn truy b¾t vµ nhÊn phÝm chän. III.1.6. NODe: − Dïng ®Ó truy b¾t t©m cña mét ®iÓm. Cho « vu«ng truy b¾t ®Õn ch¹m víi ®èi t−îng vµ nhÊp phÝm chän. Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc Trang 30
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu M«n häc AutoCAD §Ò C−¬ng Bµi Gi¶ng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k III.1.7. QUAdrant: − Truy b¾t c¸c ®iÓm 1/4 cña Circle, Ellipse hoÆc Arc. Cho « vu«ng truy b¾t ®Õn gÇn ®iÓm cÇn truy b¾t, ch¹m víi ®èi t−îng vµ nhÊp phÝm chän. III.1.8. TANgent: − Truy b¾t ®iÓm tiÕp xóc víi Line, Arc, Ellipse, Spline hoÆc Circle. Cho « vu«ng truy b¾t ch¹m víi ®èi t−îng t¹i gÇn ®iÓm cÇn t×m vµ nhÊp phÝm chän. III.1.9. PERpendicular: − Truy b¾t ®iÓm vu«ng gãc víi ®èi t−îng ®−îc chän. Cho « vu«ng truy b¾t ®Õn ch¹m víi ®èi t−îng vµ nhÊp phÝm chän. Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc Trang 31
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu M«n häc AutoCAD §Ò C−¬ng Bµi Gi¶ng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k III.1.10. INSert: − Truy b¾t ®iÓm chÌn cña dßng Text vµ Block. Chän mét ®iÓm bÊt kú cña dßng Text hoÆc Block vµ nhÊp phÝm chän. III.1.11. APPint (Apparent intersection) − Ph−¬ng thøc nµy cho phÐp truy b¾t giao ®iÓm c¸c ®èi t−îng 3D (d¹ng Wireframe) trong mét ®iÓm nh×n hiÖn hµnh (current Viewport) mµ thùc tÕ trong kh«ng gian chóng kh«ng giao nhau. III.1.12. FROm: − Ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm FROm cho phÐp t×m mét ®iÓm b»ng c¸ch nhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi hoÆc cùc t−¬ng ®èi so víi gèc to¹ ®é lµ mét ®iÓm chuÈn mµ ta cã thÓ truy b¾t ®iÓm. Ph−¬ng thøc nµy thùc hiÖn thµnh hai b−íc: Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc Trang 32
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu M«n häc AutoCAD §Ò C−¬ng Bµi Gi¶ng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o + B−íc 1: X¸c ®Þnh gèc to¹ ®é t−¬ng ®èi (®iÓm cuèi cïng nhÊt x¸c ®Þnh c u -tr a c k c u -tr a c k trªn mµn h×nh) t¹i dßng nh¾c “Base point:” (NhËp to¹ ®é hoÆc sö dông c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm). + B−íc 2: NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi, cùc t−¬ng ®èi cña ®iÓm cÇn t×m t¹i dßng nh¾c “Offset:” so víi ®iÓm gèc to¹ ®é t−¬ng ®èi nh− ®· x¸c ®Þnh ë b−íc 1. VÝ dô: ↵ Command: Pline ↵ Specify start point: from ↵ Base point: mid ↵ of : @2,3 III.1.13. Tracking: − X¸c ®Þnh to¹ ®é ®iÓm t−¬ng ®èi qua mét ®iÓm mµ ta sÏ x¸c ®Þnh VÝ dô: VÏ ®−êng trßn b¸n kÝnh R=30 cã t©m lµ t©m h×nh ch÷ nhËt kÝch th−íc 120×80 ↵ Command: Circle Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc Trang 33
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu M«n häc AutoCAD §Ò C−¬ng Bµi Gi¶ng to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o ↵ c u -tr a c k c u -tr a c k 3P/2P/TTR/: Tracking (Tk) First tracking point: MID ↵ Of: (Truy b¾t ®iÓm gi÷a ®−êng th¼ng P1P2) Next Point (Press ENTER to end tracking): MID ↵ Of: (Truy b¾t ®iÓm gi÷a ®−êng th¶ng ®øng P1P4) Next point (Press ENTER to end tracking): ↵ ↵ Diameter/: 30 III.1.14. C¸c vÝ dô sö dông c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm Khoa CNTT - Bé m«n M¹ng m¸y tÝnh - GV: NguyÔn Minh §øc Trang 34
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2