intTypePromotion=3

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p9

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
9
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu hồi CO2 1.2.1.5. Làm lạnh nớc 1oC Nớc lạnh đợc sử dụng trong nhà máy bia với nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt đợc sử dụng để làm lạnh nhanh dịch đờng sau khi đợc houblon hoá đến khoảng 20oC. Việc sử dụng nớc 1oC là một giải pháp rất hữu hiệu và kinh tế trong các nhà máy bia hiện đại. Phụ tải nhiệt của các mẻ nấu theo thời gian trong ngày không đều và liên tực mà có dạng hình xung. Khi các mẻ nấu hoàn thành yêu cầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p9

  1. Sau khi t¨ng nhiÖt ®é s¶n phÈm ®¹t 348oC, nhiÖt ®é kh«ng khÝ t¨ng lªn -1400C. Tãm l¹i, cÇn t¨ng tèc ®é gia l¹nh nh−ng ph¶i tr¸nh ®ãng b¨ng trong s¶n phÈm. B¶ng 1-3. ChÕ ®é b¶o qu¶n rau qu¶ t−¬i NhiÖt ®é §é Èm ChÕ ®é Thêi gian b¶o S¶n phÈm 0 C kh«ngkhÝ,% th«ng giã qu¶n 045 142 th¸ng - B−ëi 85 Më 0,54 2 142 th¸ng - Cam 85 “ 14 2 142 th¸ng - Chanh 85 “ 14416 5410 ngµy - Chuèi chÝn 85 “ 11,54 3410 tuÇn - Chuèi xanh 85 “ 13,5 447 34 4 tuÇn - Døa chÝn 85 “ 446 th¸ng - Døa xanh 10 85 “ 041 85490 446 th¸ng - §µo “ 043 90495 3410 th¸ng - T¸o “ 042 85490 146 TuÇn - Cµ chua chÝn “ 5415 85490 144 TuÇn - Cµ chua xanh “ 041 90495 143 Th¸ng - Cµ rèt “ 12418 Th¸ng §ãng -18 90 - D−a chuét -18 90 “ 5 Th¸ng - 29 90 “ 1 N¨m 344 TuÇn - §Ëu t−¬i 2 90 Më 044 142 N¨m - Hµnh 75 “ 3 4 10 85490 8410 Th¸ng - Khoai t©y “ 042 80490 0,543 Th¸ng - NÊm t−¬i “ 10412 Th¸ng §ãng -18 90 -240 247 TuÇn - C¶i b¾p, sóp l¬ 90 “ 243 TuÇn 90 “ -18 -140,5 85490 - Su hµo “ - Dõa 0 85 “ 85490 - Xoµi 13 “ 143 85490 - Hoa nãi chung “ - Cóc 1,6 80 “ - HuÖ 1,6 80 “ 2 4 4,5 - Phong lan 80 “ 7
  2. - Hoa hång 4,5 80 “ B¶ng 1-4: ChÕ ®é b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt §é Èm ChÕ ®é NhiÖt ®é Thêi gian S¶n phÈm kh«ng khÝ th«ng 0 C b¶o qu¶n % giã -0,540,5 82485 §ãng 10415 ngµy ThÞt bß, h−¬i, nai, cõu 040,5 80485 ThÞt bß gÇy ‘’ ‘’ -140,5 85490 Gµ, vÞt, ngan, ngçng ‘’ ‘’ mæ s½n 044 80485 10412 ThÞt lîn t−¬i −íp l¹nh ‘’ Th¸ng -1,84-23 80485 12418 ThÞt lîn t−¬i −íp ®«ng ‘’ Th¸ng 042 75480 ThÞt ®ãng hép kÝn ‘’ ‘’ 6412 Ngµy C¸ t−¬i −íp ®¸ tõ 50 -1 100 §ãng ®Õn 100% l−îng c¸ C¸ kh« (W=14417%) 244 50 ‘’ 12 Th¸ng 244 75480 C¸ thu muèi, sÊy Më Vµi th¸ng 243 854100 L−¬n sèng ‘’ Vµi th¸ng 243 854100 ‘’ èc sèng -1411 854100 15430 ngµy Sß huyÕt ‘’ 243 854100 T«m sèng ‘’ Vµi ngµy 243 T«m nÊu chÝn Vµi ngµy 12415 75480 B¬ muèi ng¾n ngµy Më 38 TuÇn -144 75480 B¬ muèi l©u ngµy ‘’ 12 TuÇn -184-20 75480 B¬ muèi l©u ngµy ‘’ 36 TuÇn 1,544 4412 Th¸ng Pho m¸t cøng 70 ‘’ 7415 80485 Pho m¸t nh·o ‘’ Ýt ngµy 75480 346 Th¸ng S÷a bét ®ãng hép 5 §ãng 0410 75480 S÷a ®Æc cã ®−êng ‘’ 6 Th¸ng 042 75480 S÷a t−¬i ‘’ 2 Ngµy Trong mét kho l¹nh cã thÓ cã buång gia l¹nh riªng biÖt. Song còng cã thÓ sö dông buång b¶o qu¶n l¹nh ®Ó gia l¹nh. Khi ®ã, sè l−îng s¶n phÈm ®−a vµo ph¶i phï hîp víi n¨ng suÊt l¹nh cña buång. C¸c s¶n 8
  3. phÈm nãng ph¶i bè trÝ ®Òu c¹nh c¸c dµn l¹nh ®Ó rót ng¾n thêi gian gia l¹nh. S¶n phÈm khi gia l¹nh xong ph¶i thu dän vµ s¾p xÕp vµo vÞ trÝ hîp lý trong buång ®Ó tiÕp tôc gia l¹nh ®ît tiÕp theo. B¶ng 1-5. C¸c th«ng sè vÒ ph−¬ng ph¸p kÕt ®«ng NhiÖt ®é Th«ng sè kh«ng Tèn khÝ trong buång kÕt Thêi t©m thÞt, hao 0 Ph−¬ng ph¸p kÕt C ®«ng gian khèi ®«ng kÕt Tèc ®é l−îng, Ban NhiÖt ®«ng Cuèi chuyÓn ®é, 0C % ®Çu ®éng, m/s KÕt ®«ng hai pha 2,58 0,140,2 - ChËm 4 -8 -18 40 2,35 0,540,8 - T¨ng c−êng 4 -8 -23 26 2,20 - Nhanh 4 -8 -15 16 344 KÕt ®«ng mét pha - ChËm 37 -8 -23 36 1,82 0,140,2 - T¨ng c−êng 37 -8 -30 24 1,60 0,540,8 - Nhanh 37 -8 -35 20 1,20 142 1.2 øng dông trong c¸c ngµnh kh¸c Ngoµi øng dông trong kü thuËt chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm, kü thuËt l¹nh cßn ®−îc øng dông rÊt réng r·i trong rÊt nhiÒu ngµnh kinh tÕ, kü thuËt kh¸c nhau. D−íi ®©y lµ c¸c øng dông th«ng dông nhÊt. 1.2.1 øng dông trong s¶n xuÊt bia, n−íc ngät Bia lµ s¶n phÈm thùc phÈm, thuéc lo¹i ®å uèng ®é cån thÊp, thu nhËn ®−îc b»ng c¸ch lªn men r−îu ë nhiÖt ®é thÊp dÞch ®−êng (tõ g¹o, ng«, tiÓu m¹ch, ®¹i m¹ch vv...), n−íc vµ hoa hóp l«ng. Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n cÇn ph¶i tiÕn hµnh lµm l¹nh míi ®¶m b¶o yªu cÇu. §èi víi nhµ m¸y s¶n xuÊt bia hiÖn ®¹i, l¹nh ®−îc sö dông ë c¸c kh©u cô thÓ nh− sau: 1.2.1.1. Sö dông ®Ó lµm l¹nh nhanh dÞch ®−êng sau khi nÊu 9
  4. DÞch ®−êng sau qu¸ tr×nh hóp l«ng ho¸ cã nhiÖt ®é kho¶ng 80oC cÇn ph¶i tiÕn hµnh h¹ nhiÖt ®é mét c¸ch nhanh chãng xuèng nhiÖt ®é lªn men 6÷8oC. Tèc ®é lµm l¹nh kho¶ng 30÷45 phót. NÕu lµm l¹nh chËm mét sè chñng vi sinh vËt cã h¹i cho qu¸ tr×nh lªn men sÏ kÞp ph¸t triÓn vµ lµm gi¶m chÊt l−îng bia. §Ó lµm l¹nh dÞch ®−êng ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ lµm l¹nh nhanh. Qu¸ tr×nh ®ã ®−îc thùc hiÖn qua hai giai ®o¹n: - Dïng n−íc 1oC h¹ nhiÖt ®é dÞch ®−êng tõ 80oC xuèng kho¶ng 20oC. - Sö dông glycol (hoÆc n−íc muèi) cã nhiÖt ®é thÊp kho¶ng -8oC ®Ó h¹ nhiÖt ®é dÞch ®−êng tõ 20oC xuèng 8oC. Kü thuËt l¹nh hiÖn ®¹i sö dông glycol ®Ó lµm l¹nh v× n−íc muèi g©y ¨n mßn h− háng thiÕt bÞ ®iÖn. Nh− vËy trong qu¸ tr×nh h¹ nhiÖt nµy ®ßi hái ph¶i sö dông mét l−îng l¹nh kh¸ lín. TÝnh trung b×nh ®èi víi mét nhµ m¸y bia c«ng suÊt 50 triÖu lÝt/n¨m mçi ngµy ph¶i nÊu kho¶ng 180m3 dÞch ®−êng. L−îng l¹nh dïng ®Ó h¹ nhiÖt rÊt lín. 1.2.1.2. Qu¸ tr×nh lªn men bia Qu¸ tr×nh lªn men bia ®−îc thùc hiÖn ë mét ph¹m vi nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh kho¶ng 6÷8oC. Qu¸ tr×nh lªn men lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh ®Ó chuyÓn ho¸ dÞch ®−êng houblon ho¸ thµnh bia d−íi t¸c ®éng cña nÊm men th«ng qua ho¹t ®éng sèng cña chóng. Trong qu¸ tr×nh lªn men dung dÞch to¶ ra mét l−îng nhiÖt lín. Qu¸ tr×nh lªn men ®−êng houblon ho¸ diÔn ra qua hai giai ®o¹n: - Lªn men chÝnh: KÐo dµi tõ 7 ÷ 12 ngµy ®èi víi c¸c lo¹i bia vµng vµ 12 ÷ 18 ngµy ®èi víi c¸c lo¹i bia ®en. NhiÖt ®é lªn men lµ 6 ÷ 8oC. - Lªn men phô vµ tµng tr÷: KÐo dµi Ýt nhÊt 3 tuÇn ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i bia. NhiÖt ®é lªn men phô lµ 1 ÷ 2oC. NhiÖt ®é cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh lªn men vµ chÊt l−îng s¶n phÈm. Khi nhiÖt ®é cao sÏ dÉn ®Õn c¸c t¸c ®éng nh− sau: + Thêi gian lªn men nhanh. + MËt ®é tèi ®a ®¹t ®−îc cao h¬n khi nhiÖt ®é thÊp. + Lªn men triÖt ®Ó nh−ng hµm l−îng c¸c s¶n phÈm bËc hai (®Æc biÖt lµ diaxetyl) t¹o ra nhiÒu h¬n. 10
  5. + L−îng sinh khèi t¹o ra nhiÒu h¬n nh−ng l−îng tÕ bµo chÕt l¹i nhiÒu h¬n vµ tèc ®é suy gi¶m c¸c ®Æc tÝnh c«ng nghÖ còng nhanh h¬n. + Tû lÖ gi÷a c¸c cÊu tö trong bia kh«ng c©n ®èi, chÊt l−îng bia gi¶m Mçi lo¹i nÊm men ®Òu cã nhiÖt ®é thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn lªn men. Khi kh«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é c¸c kÕt qu¶ nhËn ®−îc chÊt l−îng sÏ rÊt kÐm. 1.2.1.3. B¶o qu¶n vµ nh©n men gièng Mét kh©u v« cïng quan träng cÇn l¹nh trong nhµ m¸y bia lµ kh©u b¶o qu¶n vµ nh©n men gièng. Men gièng ®−îc b¶o qu¶n trong nh÷ng tank ®Æc biÖt ë nhiÖt ®é thÊp. Tank còng cã cÊu t¹o t−¬ng tù tank lªn men, nã cã th©n h×nh trô bªn ngoµi cã c¸c ¸o dÉn glycol lµm l¹nh. Tuy nhiªn kÝch th−íc cña tank men nhá h¬n tank lªn men rÊt nhiÒu, nªn l−îng l¹nh cÇn thiÕt cho tank men gièng kh«ng lín. 1.2.1.4. Lµm l¹nh ®«ng CO2 Trong qu¸ tr×nh lªn men nhê c¸c qu¸ tr×nh thuû ph©n mµ trong c¸c tank lªn men sinh ra rÊt nhiÒu khÝ CO2. Qu¸ tr×nh ph¸t sinh khÝ CO2 thÓ hiÖn ë ph¶n øng d−íi ®©y. KÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ (lªn men) tõ ®−êng hexoza ®Õn r−îu etylic vµ khÝ c¸cbonic cã thÓ biÓu diÔn b»ng ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t cña Gay - Lussac nh− sau: C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 KhÝ CO2 l¹i rÊt cÇn cho trong qui tr×nh c«ng nghÖ bia nh− ë kh©u chiÕt rãt vµ xö lý c«ng nghÖ ë tank lªn men. KhÝ CO2 tho¸t ra tõ c¸c tank lªn men trong c¸c qu¸ tr×nh sinh ho¸ cÇn ph¶i ®−îc thu håi, b¶o qu¶n ®Ó sö dông vµo trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ. §Ó b¶o qu¶n CO2 tèt nhÊt chØ cã thÓ ë thÓ láng, ë nhiÖt ®é b×nh th−êng ¸p suÊt ng−ng tô cña CO2 ®¹t gÇn 100at. V× vËy ®Ó gi¶m ¸p suÊt b¶o qu¶n CO2 xuèng ¸p suÊt d−íi 20 kG/cm2 cÇn thiÕt ph¶i h¹ nhiÖt ®é b¶o qu¶n xuèng rÊt thÊp cì -30 ÷ -35oC. D−íi ®©y tr×nh bµy s¬ ®å lµm l¹nh CO2: 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản