intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p6

Chia sẻ: Fwet Ret | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
11
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p6

  1. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 ⇒ chÞu ®−îc dßng nhá h¬n lo¹i ngâ ra dïng r¬-le nh−ng tuæi thä cao, chÞu ®−îc tÇn sè ®ãng më nhanh, ®¸p øng ®Çu vµo nhanh. Ngâ vµo mét chiÒu in R 24VDC R M¹ch 10% trong com H×nh IV.5 Ngâ vµo mét chiÒu Ngâ vµo xoay chiÒu in R R M¹ch C R 100-120VAC +10%, -15% trong 100-120VAC +10%, -15% com H×nh IV . 6 Ngâ vµo xoay chiÒu TÊt c¶ c¸c lo¹i ngâ vµo ®Òu ®−îc c¸ch ly víi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn bªn ngoµi b»ng m¹ch c¸ch ly quang (opto - isolator). M¹ch c¸ch ly quang dïng mét diode ph¸t quang vµ mét tranzitor gäi lµ bé opot - coupler. M¹ch nµy cho phÐp c¸c tÝn hiÖu nhá ®i qua, vµ ghim c¸c tÝn hiÖu ®iÖn ¸p xuèng møc ®iÖn ¸p chuÈn. M¹ch nµy cã t¸c dông chèng nhiÔu khi chuyÓn c«ng t¾c vµ b¶o vÖ qu¸ ¸p tõ nguån ®iÖn cÊp, th−êng lªn ®Õn 1500V. 51 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  2. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 4.1.4 Thñ tôc ®Ó x©y dông mét ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn Nèi tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ T×m hiÓu c¸c yªu cÇu cña vµo ra víi PLC hÖ thèng cÇn ®iÒu khiÓn KiÓm tra tÊt c¶ c¸c Dùng mét l−u ®å chung d©y nèi cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn Ch¹y thö ch−¬ng LiÖt kª c¸c ®Çu vµo, ra tr×nh t−¬ng øng víi c¸c ®Çu vµo/ra cña PLC Söa l¹i phÇn mÒm Phiªn dÞch l−u ®å sang gi¶n ®å thang Ch−¬ng tr×nh ®óng? LËp tr×nh gi¶n ®å thang vµo PLC L−u ch−¬ng tr×nh vµo EPROM Thay ®æi ch−¬ng tr×nh M« pháng ch−¬ng tr×nh S¾p xÕp cã hÖ thèng vµ kiÓm tra phÇn mÒm tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ Ch−¬ng tr×nh ®óng? KÕt thóc 52 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  3. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng V X©y dùng m« h×nh thang m¸y nhµ 4 tÇng 5.1 CÊu t¹o m« h×nh 5.1.1 GiÕng thang §©y lµ kho¶ng kh«ng gian ®−îc giíi h¹n bëi ®¸y hè giÕng, v¸ch bao quanh vµ trÇn giÕng, mµ trong ®ã cabin cña thang, ®èi träng chuyÓn ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng, ®ång thêi còng lµ kh«ng gian l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô riªng cho ho¹t ®éng cña thang nh− gi¶m chÊn, ray dÉn h−íng, hÖ thèng d©y dÉn. GiÕng thang bao gåm hè thang, phÇn giÕng chÝnh, ®Ønh giÕng. - Hè giÕng hay cßn gäi lµ hè thang lµ phÝa d−íi mÆt sµn tÇng dõng thÊp nhÊt. - PhÇn giÕng chÝnh: Lµ kho¶ng kh«ng gian tÝnh tõ sµn dõng tÇng thÊp nhÊt ®Õn sµn dõng cao nhÊt. - §Ønh giÕng: Lµ phÇn giÕng thang trªn cïng tÝnh tõ sµn dõng tÇng cao nhÊt ®Õn trÇn giÕng C¸c kÝch th−íc h×nh häc c¬ b¶n cña giÕng thang: - chiÒu cao ®Ønh giÕng: 25 cm - chiÒu s©u giÕng thang: 120cm - chiÒu réng giÕng thang: 25 cm - chiÒu cao cöa tÇng: 10 cm - chiÒu réng cöa tÇng: 8 cm - chiÒu cao mét tÇng: 25 cm - chiÒu s©u hè thang: 20 cm 53 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  4. .B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 5.1.2 Ray dÉn h−íng Ray dÉn h−íng ®−îc l¾p ®Æt däc theo giÕng thang ®Ó dÉn h−íng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo giÕng thang. Ray dÉn h−íng ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo kÕt cÇu chÞu lùc cña giÕng thang b»ng c¸c vÝt. 5.1.3 Gi¶m chÊn Gi¶m chÊn ®−îc l¾p ®Æt d−íi ®¸y hè giÕng thang ®Ó dõng vµ ®ì cabin, vµ ®èi träng. Trong m« h×nh nµy em kh«ng sö dông gi¶m chÊn. 5.1.4 cabin vµ ®èi träng Trong m« h×nh cabin ®−îc chÕ t¹o gåm cã khung cabin, sµn cabin, ®Ìn trong cabin, hÖ thèng treo c¸p vµ hÖ thèng më cöa cho cabin ®−îc ®Æt ë sµn cabin. HÖ thèng më cöa tù ®éng: gåm mét ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®−îc ®iÒu khiÓn tõ ®Çu ra cña bé PLC. Khi cã lÖnh më cöa ®éng c¬ quay sÏ g¹t 2 thanh g¹t sang 2 bªn, hai thanh g¹t nµy tiÕp xóc víi 2 vÊu g¾n trªn cöa cabin, cöa cabin sÏ më ra. Khi cã lÖnh ®ãng cöa th× ®éng c¬ sÏ ®−îc ®iÒu khiÓn quay ng−îc l¹i vµ ®ãng cöa cabin. §èi träng ®−îc l¾p ë bªn c¹nh cabin, ®èi träng ë ®©y em chÕ t¹o ®¬n gi¶n lµ dïng mét tÊm kim lo¹i, c¸p n©ng ë ®©y lµ xÝch cam. ë ®©y do ch¹y ë chÕ ®é kh«ng mang t¶i nªn trong l−îng cña ®èi träng b»ng träng l−îng cña cabin. 54 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  5. .B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 5.1.5 CÊu t¹o m« h×nh thang m¸y 4 tÇng 55 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  6. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 1 - §éng c¬ kÐo cabin 2 - LÝp 3 - Puly dÉn xÝch 4 - XÝch kÐo cabin 5 - §èi träng 6 - §Ìn b¸o tÇng 7 - Nót Ên gäi tÇng 8 - GiÕng thang 9 - Ray dÉn h−íng cña cabin 10 - C¶m biÕn tÇng 11 - khung cabin 12 - Ngµm dÉn h−íng cho cabin 13 - Cöa cabin 14 - Ray dÉn h−íng cña ®èi träng ë s¬ ®å trªn ta thÊy ë mçi tÇng cã 1 c¶m biÕn. Khi buång thang chuyÓn ®éng lªn hoÆc xuèng ®Õn khi gÆp c¶m biÕn ë mçi tÇng th× PLC sÏ ph¸t lÖnh c¾t ®iÖn vµo ®éng c¬, buång thang ®−îc dõng ®óng vÞ trÝ yªu cÇu cña ng−êi gäi. Trong m« h×nh nµy viÖc ®iÒu chØnh ®éng c¬ ®−îc thùc hiÖn tõ ®Çu ra cña bé PLC th«ng qua viÖc ®ãng c¾t m¹ch r¬le. §iÒu chØnh ®éng c¬ ®i lªn nhê vµo tiÕp ®iÓm cã ®Þa chØ lµ Q0.0 cßn ®iÒu chØnh ®éng c¬ ®i xuèng nhê vµo tiÕp ®iÓm cã ®Þa chØ Q0.1. ViÖc ®ãng më cöa buång thang th«ng qua 2 tiÕp ®iÓm Q0.2 vµ Q0.3 kÕt hîp víi 2 c¶m biÕn më cöa vµ ®ãng cöa cã ®Þa chØ lµ I1.0 vµ I1.1. HÖ thèng ®Ìn b¸o ®−îc l¾p bªn ngoµi cöa tÇng th«ng qua c¸c ®Çu ra kh¸c cña PLC. 5.1.6 LuËt ®iÒu khiÓn thang m¸y Trong thang m¸y c¸c nót gäi tÇng ®−îc bè trÝ ngoµi cöa tÇng cña mçi tÇng, c¸c nót Ên ®Õn tÇng ®−îc ®Æt trong buång thang, c¸c tÝn hiÖu gäi tÇng vµ ®Õn tÇng lµ hoµn toµn ngÉu nhiªn kh«ng theo mét quy luËt nµo c¶ cho nªn yªu cÇu c«ng nghÖ lµ ph¶i ®¸p 56 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  7. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 øng ®−îc mäi yªu cÇu cña hµnh kh¸ch vµ tèi −u vÒ qu·ng ®−êng buång thang di chuyÓn, tèi −u vÒ thêi gian vµ n¨ng l−îng. Thang m¸y th−êng ®−îc ®iÒu khiÓn theo chiÒu tèi −u vÒ chiÒu chuyÓn ®éng. 5.1.7 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng PLC sÏ nhËn tÝn hiÖu cña lÖnh gäi tÇng hoÆc ®Õn tÇng ®Çu tiªn ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu chuyÓn ®éng cho thang m¸y ( nhê vµo sù so s¸nh vÞ trÝ cña buång thang ®ang ®øng víi lÖnh ®Õn tÇng ). NÕu lÖnh gäi tÇng mµ lín h¬n vÞ trÝ mµ buång thang th× PLC sÏ ph¸t lÖnh cho thang m¸y ®i lªn, trong qu¸ tr×nh ®i lªn PLC vÉn tiÕp tôc nhËn c¸c lÖnh gäi tÇng vµ ®Õn tÇng. C¸c lÖnh nµy sÏ ®−îc nhí vµo, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng (chuyÓn ®éng lªn ). NÕu ta Ên thang m¸y ®Õn tÇng 4 thang m¸y chuyÓn ®éng lªn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng lªn nÕu cã ng−êi nµo ®ã Ên tÇng 3 th× thang m¸y sÏ dõng ë tÇng 3 tr−íc sau ®ã míi tiÕp tôc chuyÓn ®éng lªn tÇng 4 ®©y lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn lÖnh qu¸ giang. Sau khi thang m¸y thùc hiÖn xong tÊt c¶ c¸c lÖnh gäi tÇng vµ ®Õn tÇng tiÕp theo chiÒu chuyÓn ®éng cña nã sÏ tù ®éng quay l¹i ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh võa nhí. §éng c¬ chØ ®−îc dõng khi c¶m biÕn ë mçi tÇng t¸c ®éng. ViÖc ®ãng më cöa chØ ®−îc thùc hiÖn khi thang m¸y ®· dõng h¼n, cöa sÏ tù ®éng më ra, sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ ®ãng l¹i nÕu trong qu¸ tr×nh ®ãng cöa cã tr−íng ng¹i vËt cöa sÏ tù ®éng më ra. 57 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  8. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 5.1.8 Gi¶i thÝch l−u ®å ®iÒu khiÓn 58 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  9. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ban ®Çu ta cÊp nguån cho bé ®iÒu khiÓn, bé PLC sÏ kiÓm tra vÞ trÝ cabin sau ®ã kiÓm tra lÖnh gäi, ®Õn tÇng vµ l−u lÖnh gäi, ®Õn tÇng råi kiÓm tra tÇng. Sau khi ®äc vÞ trÝ buång thang song PLC tiÕp tôc nhËn c¸c lÖnh gäi tÇng, ®Õn tÇng vµ sÏ ®em so s¸nh víi vÞ trÝ buång thang. NÕu vÞ trÝ buång thang b»ng vÞ trÝ lÖnh th× PLC sÏ ph¸t lÖnh dõng buång thang xo¸ c¸c lÖnh ë tÇng t¹i vÞ trÝ buång thang dõng, cöa buång thang sÏ tù ®éng më ra cho ®Õn khi c¶m biÕn më cöa t¸c ®éng th× ®éng c¬ më cöa ngõng t¸c ®éng, ®îi mét thêi gian nhÊt ®Þnh PLC ph¸t lÖnh ®ãng cöa buång thang cho ®Õn khi gÆp c¶m biÕn ®ãng cöa th× ®éng c¬ dõng l¹i. Sau ®ã l¹i ®äc vÞ trÝ buång thang, nhËn c¸c lÖnh ®Õn tÇng vµ ®em so s¸nh sau ®ã l¹i tiÕp tôc qu¸ tr×nh. NÕu vÞ trÝ buång thang vÞ trÝ lÖnh PLC sÏ ph¸t lÖnh ch¹y xuèng, trong qu¸ tr×nh ch¹y xuèng PLC sÏ ®äc c¸c lÖnh qu¸ giang theo chiÒu xuèng. VÞ trÝ tÇng ®−îc ®äc tõ c¸c c¶m biÕn nÕu vÞ trÝ tÇng b»ng vÞ trÝ lÖnh PLC sÏ ph¸t lÖnh dõng ®éng c¬ qu¸ tr×nh ®ãng më cöa diÔn ra. 5.1.9 M¹ch c¶m biÕn vµ r¬ le sö dông trong m« h×nh * Nguån vµ m¹ch c¶m biÕn Nguyªn lý lµm viÖc: - Nguån: Ta sö dông mét biÕn thÕ gi¶m thÕ 220V/24V xoay chiÒu cÊp cho bé chØnh l−u cÇu , ta sö dông mét tô läc ®Ó lµm gi¶m sù nhÊp nh« cña sãng ®iÖn ¸p ë ®Çu ra sau ®ã ®−a qua bé æn nguån ®Ó lÊy ®Çu ra 5V cÊp nguån cho m¹ch c¶m biÕn. 59 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  10. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Vµo PLC Vµo PLC Vµo PLC Vµo PLC H×nh V.4. Nguån vµ m¹ch c¶m biÕn sö dông trong m« h×nh 60 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản