intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p7

Chia sẻ: Ewtw Tert | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p7

  1. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü • Trong tr−êng hîp c¸c nh¸nh cña thanh rÊt lín kh«ng thÓ cÊu t¹o thanh gi»ng, b¶n gi»ng ®−îc do vÊn ®Ò bè trÝ liªn kÕt gÆp khã kh¨n, ng−êi ta dïng tÊm thÐp cã khoÐt lç ®Ó liªn kÕt chóng l¹i. B¶n nμy cã chiÒu dμi theo suèt chiÒu dμi thanh. • Lo¹i nμy th−êng ®−îc dïng trong c¸c thanh hμn ®Ó thay thÕ cho thanh gi»ng, b¶n gi»ng bëi v× c¸c mèi hμn liªn kÕt sÏ g©y ra hiÖn t−îng tËp trung øng suÊt lμm gi¶m kh¶ n¨ng chèng mái cña thanh. B¶n ch¾n ngang: • C¸c b¶n ch¾n ngang gi÷ cho thanh chÞu nÐn kh«ng bÞ mÊt æn ®Þnh theo ph−¬ng chÐo, nghÜa lμ tiÕt diÖn kh«ng bÞ mÐo ®i. MÆt kh¸c trong tiÕt diÖn h×nh hép, nã ®¶m b¶o tiÕt diÖn thanh kh«ng bÞ biÕn h×nh trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, vËn chuyÓn, l¾p r¸p, treo trôc. B¶n ch¾n ngang H×nh 5.19: TiÕt diÖn thanh khi kh«ng vμ cã b¶n ch¾n ngang • Sè l−îng b¶n ch¾n ngang Ýt nhÊt lμ 3 b¶n. Thanh chÞu nÐn bè trÝ b¶n ch¾n ngang ë gÇn ®Çu thanh, cßn ë gi÷a kh«ng qu¸ 3m. §èi víi thanh chÞu kÐo chØ cÇn ®Æt ë 2 ®Çu thanh. 3.3-Liªn kÕt nót dμn: Nót dμn lμ chç nèi cña c¸c thanh riªng lÏ l¹i víi nhau vμ truyÒn lùc gi÷a c¸c thanh cho nªn nã lμ bé phËn rÊt quan träng cña dμn thÐp. Cã c¸c c¸ch cÊu t¹o nót nh− sau: 3.3.1-Nót liªn kÕt chèt-khíp: Khi tÝnh to¸n dμn, ng−êi ta gi¶ thiÕt c¸c nót dμn lμ liªn kÕt khíp lý t−ëng. Do vËy liªn kÕt nμy phï hîp víi s¬ ®å tÝnh. Theo thêi gian chèt bÞ gØ th× kh¶ n¨ng xoay tù do cña nót t¨ng lªn. Trong thùc tÕ nót kiÓu khíp kh«ng ®−îc øng dông v× cÊu t¹o phøc t¹p, nhÊt lμ nÕu c¸c thanh cμng lín cμng khã kh¨n. MÆt kh¸c, nót kiÓu khíp dÔ sinh chÊn ®éng d−íi Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 177 -
  2. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü t¸c dông cña ho¹t t¶i. Tuy nhiªn nã cã thuËn lîi ë chç th¸o l¾p nhanh. Do vËy lo¹i nót nμy th−êng dïng trong kÕt cÊu t¹m, qu©n dông. Chèt khíp H×nh 5.20: Nót kiÓu chèt-khíp 3.3.2-Nót liªn kÕt cøng: Trong cÇu thÐp hiÖn ®¹i, ng−êi ta dïng liªn kÕt nót b»ng ®inh t¸n, bul«ng c−êng ®é cao vμ hμn. C¸c thanh ®−îc liªn kÕt l¹i th«ng qua b¶n nót gäi lμ nót liªn kÕt cøng. Yªu cÇu cÊu t¹o cña nót: • §¶m b¶o cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ thi c«ng l¾p r¸p, dÔ kiÓm tra,... • TruyÒn lùc ®óng t©m, c¸c thanh ph¶i ®ång quy t¹i 1 ®iÓm ®Ó tr¸nh m«men lÖch t©m t¹i nót. Cã c¸c h×nh thøc cÊu t¹o sau: B¶n nót ngoμi B¶n nót trong H×nh 5.21: B¶n nót riªng rÏ B¶n nèi B¶n nót H×nh 5.22: B¶n nót ch¾p • Nót cã b¶n nót riªng rÏ: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 178 -
  3. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü Lo¹i nót nμy ®−îc më réng ®Ó liªn kÕt c¸c thanh xiªn, thanh ®øng. B¶n nót lμ b¶n thÐp riªng rÏ ®−îc ®Æt ¸p vμo thμnh ®øng cña thanh biªn. • Nót cã b¶n nót ch¾p: Lo¹i nót nμy còng dïng ®Ó më réng liªn kÕt c¸c thanh nh− ®èi víi b¶n nót riªng rÏ. B¶n nót ch¾p ®−îc xem tham gia vμo tiÕt diÖn thanh biªn nh− 1 bé phËn cña tiÕt diÖn t¹i nót. So s¸nh 2 lo¹i nót nμy nh− sau: VÒ ph−¬ng diÖn sö dông thÐp: ta thÊy phÇn b¶n nót n»m ngoμi ph¹m vi thμnh ®øng cña thanh biªn trong c¶ 2 lo¹i nh− nhau v× kÝch th−íc nμy chØ phô thuéc vμo tiÕt diÖn vμ c¸c liªn kÕt c¸c thanh xiªn, thanh ®øng. §èi víi b¶n nót riªng ph¶i tèn thªm 1 l−îng thÐp b»ng diÖn tÝch phÇn g¹ch g¹ch trªn h×nh (5.21) n»m trong thμnh ®øng cña thanh biªn; cßn víi b¶n nót ch¾p th× ph¶i tèn thªm 1 l−îng thÐp dïng lμm c¸c b¶n nèi ®Ó nèi b¶n nót víi b¶n ®øng cña thμnh biªn. Nh− vËy khi tiÕt diÖn c¸c thanh xiªn vμ thanh ®øng nhá th× bÒ réng b¶n nót nhá vμ cÊu t¹o b¶n nót riªng sÏ hîp lý h¬n. Ng−îc l¹i, tr−êng hîp dμn lín th× cÊu t¹o b¶n nót ch¾p sÏ lîi h¬n. VÒ ph−¬ng diÖn chÞu lùc: lo¹i b¶n nót riªng lμm viÖc tèt h¬n, v× nã t¨ng c−êng cho thanh vμ rÊt lîi cho viÖc ph©n bè ®iÒu hßa c¸c luång øng suÊt. VÒ thi c«ng: b¶n nót còng cã lîi h¬n v× l¾p r¸p cã phÇn ®¬n gi¶n. C¶ 2 lo¹i nót trªn ®Òu gÆp trong c¸c kÕt cÊu nhÞp dμn nh−ng do −u ®iÓm vÒ mÆt thi c«ng nªn trong thêi gian gÇn ®©y lo¹i b¶n nót riªng ®−îc dïng nhiÒu h¬n. Bªn c¹nh ®ã ng−êi ta cßn dïng b¶n nót lμm lu«n nhiÖm vô b¶n nèi cho thanh biªn. H×nh 5.23: CÊu t¹o nót dμn dïng b¶n nót riªng Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 179 -
  4. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü • B¶n nót chång: H×nh 5.24: B¶n nót chång Th−êng dïng cho dμn biªn cøng, kÕt hîp ®Ó t¹o ra m«men lÖch t©m ®Ó gi¶m m«men cho biªn cøng. 3.3.3-Nót kh«ng dïng b¶n nót: H×nh 5.25: Lo¹i nót kh«ng dïng b¶n nót Lo¹i nμy c¸c thanh g¾n trùc tiÕp vμo nhau nªn cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n. ChØ cã thÓ ¸p dông cho c¸c dμn nhá, néi lùc trong c¸c thanh ®øng, thanh xiªn kh«ng lín vμ khi thμnh ®øng cña thanh biªn t−¬ng ®èi réng. */Chó ý: • ChiÒu dμy b¶n nót kh«ng < 10mm ®èi víi cÇu «t« vμ kh«ng < 12mm ®èi víi cÇu ®−êng s¾t. • Khi thiÕt kÕ b¶n nót, ta vÏ tr−íc trôc thanh, tÝnh to¸n sè ®inh liªn kÕt råi vÏ ®−êng viÒn cña c¸c thanh råi suy ra kÝch th−íc cña b¶n nót. Nªn bè trÝ ®inh sao cho kÝch th−íc nót lμ nhá nhÊt vμ cã h×nh thï ®¬n gi¶n. • TiÕt diÖn thanh nèi vμo b¶n nót chØ nèi b»ng c¸c b¶n ®øng cho ®¬n gi¶n.     Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 180 -
  5. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü   §5.4 tÝnh to¸n dμn chñ KÕt cÊu nhÞp dμn thÐp lμ 1 kÕt cÊu kh«ng gian cã nhiÒu thanh vμ nhiÒu nót, h¬n n÷a c¸c nót ®−îc cÊu t¹o cã tÝnh chÊt lμ nót cøng. Do vËy viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c sÏ v« cïng khã kh¨n. Trong thùc tÕ thiÕt kÕ, ng−êi ta gi¶ thiÕt tÝnh to¸n nh− sau: • §¬n gi¶n hãa b»ng c¸ch coi kÕt cÊu kh«ng gian ®ã lμ do c¸c kÕt cÊu ph¼ng ghÐp l¹i, nh÷ng kÕt cÊu ph¼ng nμy lμ c¸c dμn chñ vμ c¸c dμn liªn kÕt. • Xem liªn kÕt nót lμ liªn kÕt khíp. • HÖ dÇm mÆt cÇu lμm nhiÖm vô ®ì phÇn mÆt cÇu vμ ho¹t t¶i råi truyÒn lùc cho dμn chñ t¹i c¸c nót. §Ó tháa m·n gi¶ thiÕt trªn, cÇn ph¶i chó ý: • ChiÒu cao thanh kh«ng > 1/15 chiÒu dμi thanh. • Trôc c¸c thanh biªn cña 2 khoang kÒ nhau kh«ng > 1.5% chiÒu cao thanh ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ Π vμ h×nh hép vμ kh«ng qu¸ 0.7% chiÒu cao ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ H. §èi víi dμn biªn cøng, thanh biªn cã c¸c thμnh phÇn néi lùc M, Q, N. 4.1-X¸c ®Þnh néi lùc trong dμn chñ: 4.1.1-T¶i träng: Träng l−îng dμn chñ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4.4) nh−ng hÖ sè ®Æc tr−ng träng l−îng a lÊy b»ng 3.5 vμ träng l−îng dμn thùc tÕ ph¶i nh©n víi hÖ sè cÊu t¹o b»ng 1.8-2.0. Träng l−îng hÖ liªn kÕt lÊy b»ng 0.1-0.12 träng l−îng dμn chñ ch−a nh©n víi hÖ sè cÊu t¹o. §−êng ng−êi ®i vμ lan can, s¬ bé cã thÓ lÊy 0.2t/m2 ®èi víi cÇu «t« vμ cÇu xe löa cã m¸ng ®¸ d¨m vμ 0.1t/m2 ®èi víi cÇu xe löa cã ®−êng ng−êi ®i b»ng gç. C¸c t¶i träng kh¸c tÝnh t−¬ng tù ®èi víi cÇu dÇm. 4.1.2-X¸c ®Þnh néi lùc: Tr−íc khi x¸c ®Þnh néi lùc, ta cÇn vÏ ®−êng ¶nh h−ëng: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 181 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản