intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p9

Chia sẻ: Ewtw Tert | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
4
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p9', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo tiết diện liên hợp ảnh hưởng từ biến của bê tông p9

  1. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü 4.3.3-KiÓm tra ®iÒu kiÖn chÞu mái: Khi kiÓm tra mái, néi lùc trong thanh ®−îc x¸c ®Þnh theo tæ hîp t¶i träng chÝnh, c¸c hÖ sè v−ît t¶i lÊy b»ng 1. C«ng thøc kiÓm tra: N tc M '.y max σ= ≤ γ .Ro + (5.14) Fgi I gi Trong ®ã: +M’: ®−îc lÊy nh− sau: ++§èi víi c¸c tiÕt diÖn n»m trong ph¹m vi nöa chiÒu dμi ë ®o¹n gi÷a thanh vμ khi ®é m·nh λ>70 th×: M bt +++ M ' = khi thanh chÞu kÐo. N tc 1+ NE M bt +++ M ' = khi thanh chÞu nÐn. N tc 1− NE ++C¸c tr−êng hîp kh¸c M’=Mbt. +Ntc: néi lùc tiªu chuÈn cã kÌm theo dÊu, dÊu + ®èi víi chÞu kÐo vμ dÊu - ®èi víi chÞu nÐn +SE: lùc Euler ®èi víi thanh chÞu nÐn trung t©m khi uèn däc trong mÆt ph¼ng π 2 .EI ng t¸c dông cña m«men, ®−îc tÝnh: S E = . 2 lo +γ: hÖ sè gi¶m c−êng ®é tÝnh to¸n vÒ mái. 4.3.4-VÝ dô tÝnh to¸n: 4.3.4.1-VÝ dô 1: Cho tiÕt diÖn thanh nh− h×nh vÏ: H×nh 5.30: VÝ dô 1 BiÕt thanh chÞu lùc nÐn tÝnh to¸n N=720t, chiÒu dμi thanh 10m. ThÐp sö dông lμ thÐp than. Gi¶i: • TÝnh ®Æc tr−ng h×nh häc: B¶n ®øng: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 187 -
  2. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü ⎡ Fng = 2 × 60 × 2 = 240cm 2 , Flo = 4 × 2.3 × 2 = 18.4cm 2 ⎢ ⎢→ Fgi = 240 − 18.4 = 221.6cm 2 ⎢ 1 ⎢I x 0 ng = 2 × × 2 × 60 3 = 72000cm 4 ⎢ 12 ⎢ ⎢ I yng = 2 × × 60 × 2 3 + 2 × 60 × 2 × (28 − 1)2 = 175040cm 4 1 ⎣ 12 ThÐp gãc: L100x100x16 cã F = 29.7cm2, Ix-x = 264cm4, z0 = 3.06cm. ⎡ Fng = 4 × 29.7 = 118.8cm 2 , Flo = 8 × 2.3 × 1.6 = 29.44cm 2 ⎢ ⎢→ Fgi = 118.8 − 29.44 = 89.36cm 2 ⎢ ⎢ I x 0 ng = 4 × 264 + 4 × 29.7 × (30 − 3.06 ) = 87276.7cm 2 4 ⎢ ⎢ I yng = 4 × 264 + 4 × 29.7 × (28 + 3.06 ) = 115665.2cm 2 4 ⎣ B¶n ngang: ⎡ ⎢ Fng = 76 × 2 = 152cm , Flo = 2 × 2.3 × 1.6 = 9.2cm → Fgi = 152 − 9.2 = 142.8cm 2 2 2 ⎢ × 76 × 2 3 + 76 × 2 × (30 + 1) = 146122.7cm 4 1 ⎢I x 0 ng = 2 ⎢ 12 ⎢ 1 ⎢ I yng = × 2 × 76 3 = 73163cm 4 ⎣ 12 → Tæng diÖn tÝch nguyªn: Fng = 240+118.8+152=510.8cm2. Tæng diÖn tÝch lç: Flç = 18.4+29.44+9.2 = 57.04cm2. Tæng diÖn tÝch gi¶m yÕu: Fgi = 510.8-57.04 = 453.76cm2. Tæng m«men qu¸n tÝnh nguyªn: Ix0ng = 11491.9+87276.7+146122.7 = 244891.3cm4. Iyng = 175040+115665.2+73163 = 363868.2cm4. M«men tÜnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc x0-x0: S x 0 = 76 × 2 × (30 + 1) = 4712cm 3 Trôc trung hßa tiÕt diÖn x-x c¸ch trôc x0-x0 1 ®o¹n z: S x 0 4712 z= = = 9.2cm Fng 510.8 M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc trung hßa: I xng = 244891.3 − 510.8 × 9.2 2 = 201657.2cm 4 • KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®é m·nh: ⎡ I xng 201657.2 = 19.88cm ⎡λ = 1000 = 50.3 ⎢rx = = ⎢ x 19.88 ⎢ Fng 510.5 →⎢ ⎢ ⎢λ = 1000 = 37.43 ⎢ I yng 363868.2 ry = = = 26.7cm ⎢ y 26.7 ⎢ ⎣ Fng 510.5 ⎣ → Ta thÊy λx, λy ®Òu < 100 → OK. • KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh côc bé: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 188 -
  3. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü b1 b2 50 66 = = 33 < 45 , = = 25 < 35 δ1 δ2 2 2 → OK. • §iÒu kiÖn æn ®Þnh: M«men do träng l−îng b¶n th©n: 1 M bt = × 7.85 × 0.05108 × 10 2 = 4.01t.m 10 §é lÖch t©m trong mÆt ph¼ng uèn: M bt 4.01 e0 = = = 0.00056m N 720 B¸n kÝnh lâi: W xng 201657.2 ρ= = = 18.92cm 510.8 × (31 − 9.2 ) Fng → Chó ý lÊy ®èi víi mÐp cña lâi tiÕt diÖn cã øng suÊt do lùc däc vμ m«men cïng dÊu. §é lÖch t©m t−¬ng ®èi: e0 0.056 i= = = 0.029 ρ 18.92 HÖ sè uèn däc: HÖ sè uèn däc trong mÆt ph¼ng uèn tra b¶ng phô thuéc λx=50.3 vμ i=0.029: ϕ = 0.808. HÖ sè uèn däc ngoμi mÆt ph¼ng uèn tra b¶ng phô thuéc λy=37.43 vμ i=0: ϕ = 0.858. → Ta thÊy ®é m·nh cña thanh trong mÆt ph¼ng uèn lín h¬n ®é m·nh theo mÆt ph¼ng kia nªn kh«ng cÇn kiÓm tra thanh bÞ uèn ra ngoμi mÆt ph¼ng cã ®é m·nh lín. KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña thanh: N 720000 σ= = = 1744.5kg / cm 2 < R0 = 1900kg / cm 2 ϕ .Fng 0.808 × 510.8 → OK. KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn: M × y max 720000 401000 × (31 − 9.2) N σ= + bt = + = 1637.7kg / cm 2 < R0 = 1900kg / cm 2 0.85 × 201657.2 Fgi I gi 453.76 → OK. IV.3.4.2-VÝ dô 2: Cho tiÕt diÖn thanh nh− h×nh vÏ: H×nh 5.31: VÝ dô 2 Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 189 -
  4. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü BiÕt thanh xiªn võa chÞu nÐn võa chÞu kÐo. Néi lùc tÝnh to¸n Nttn=-190t, Nttk=45t; néi lùc tiªu chuÈn ®Ó tÝnh mái Ntcn=-122t, Ntck=32t. ChiÒu dμi thanh 10m, gãc nghiªng ph−¬ng ngang 50o. ThÐp sö dông lμ thÐp than. Gi¶i: • §Æc tr−ng h×nh häc: DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn: Fng = 46 × 1 + 4 × 37.9 = 197.6cm 2 DiÖn tÝch lç: Fng = 2 × 1 × 2.3 + 4 × 1.2 × 2.3 = 15.64cm 2 DiÖn tÝch gi¶m yÕu: Fgi = 197.6 − 15.64 = 181.96cm 2 M«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc x: [ ] × 46 × 13 + 4 × 1580 + 37.9 × (1 + 6.54) = 14942.5cm 4 1 Ix = 2 12 M«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc y: [ ] × 1 × 46 3 + 4 × 482 + 37.9 × (23 − 2.83) = 71714.6cm 4 1 Iy = 2 12 • X¸c ®Þnh ®é m·nh: ⎡ 0.8 × 1000 14942.5 = 8.7cm → λ x = ⎢rx = = 91.95 197.6 8.7 ⎢ ⎢ 71714.6 1000 = 19.05cm → λ y = ⎢ry = = 52.49 ⎣ 197.6 19.05 → Ta thÊy λx, λy < 100 → OK. • M«men do träng l−îng b¶n th©n: 1 M bt = × 7.85 × 0.01976 × 10 2 × cos 50 o = 0.997t.m 10 §é lÖch t©m trong mÆt ph¼ng uèn: M bt 0.997 e0 = = = 0.005m N 190 B¸n kÝnh lâi: W xng 14942.5 ρ= = = 3.69cm 197.6 × 20.5 Fng §é lÖch t©m t−¬ng ®èi: e0 0.5 i= = = 0.14 ρ 3.69 HÖ sè uèn däc: -HÖ sè uèn däc trong mÆt ph¼ng uèn tra b¶ng phô thuéc λx = 91.95 vμ i = 0.14: ϕ = 0.51. KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn: M × y max 190000 99700 × 20.5 N σ= + bt = + = 1205.1kg / cm 2 < R0 = 1900kg / cm 2 181.96 0.85 × 14942.5 Fgi I gi Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 190 -
  5. . Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü → OK. KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña thanh: N 190000 σ= = = 1885.4kg / cm 2 < R0 = 1900kg / cm 2 ϕ .Fng 0.51 × 197.6 → OK. • KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh côc bé: ⎡ b1 46 − 12.5 = 33.5 < (0.35λ + 25) = 0.35 × 91.95 + 25 = 57.18 < 60 ⎢δ = 1 ⎢1 ⎢ b2 10 = 8.33 < 0.2λ = 0.2 × 91.95 = 18.39 < 20 ⎢= ⎣ δ 2 1.2 → OK. • KiÓm tra ®iÒu kiÖn mái: Ta thÊy thanh nμy chÞu nÐn lμ chñ yÕu nªn ta cã c«ng thøc: 1 γ= ≤1 (0.7aβ − b ) − (0.7aβ + b )ρ σ min 32 víi a = 0.58, b = 0.26 (thÐp than), β = 1.2, ρ = = = −0.26 (bá qua ¶nh h−ëng σ max − 122 m«men). 1 →γ= = 2.37 > 1 (0.7 × 0.58 ×1.2 − 0.26) − (0.7 × 0.58 ×1.2 + 0.26)× (− 0.26) → Chän γ = 1. Kh«ng cÇn kiÓm tra. → OK. σ min − 32 [*Gi¶ sö thanh nμy chÞu kÐo lμ chñ yÕu ρ = = = −0.26 , ta ¸p dông c«ng thøc: σ max 122 1 = 1.24 > 1 → Thanh chÞu nÐn γ= (0.7 × 0.58 × 1.2 + 0.26) − (0.7 × 0.58 × 1.2 − 0.26) × (− 0.26) chñ yÕu chÞu mái tèt h¬n*]. §5.5 tÝnh to¸n thanh gi»ng, b¶n gi»ng 5.1-Lùc t¸c dông lªn hÖ thèng gi»ng: Thanh gi»ng, b¶n gi»ng lμm nhiÖm vô liªn kÕt c¸c nh¸nh cña thanh cïng lμm viÖc víi nhau. NÕu ®é bÒn cña thanh gi»ng, b¶n gi»ng kh«ng ®¶m b¶o sÏ dÉn ®Õn bÞ ph¸ ho¹i v× hiÖn t−îng uèn däc cña thanh thanh chÞu nÐn, sau ®ã ®Õn l−ît b¶n th©n thanh còng bÞ ph¸ ho¹i v× c¸c nh¸nh lμm viÖc riªng rÏ vμ mÊt æn ®Þnh. Thanh gi»ng, b¶n gi»ng tÝnh to¸n chÞu lùc c¾t gi¶ ®Þnh cßn gäi lùc c¾t quy −íc. Lùc nμy kh«ng thay ®æi suèt chiÒu dμi thanh: ϕ Q = α .Fng .Ro . min (5.15) ϕ Trong ®ã: Ch−¬ng V: ThiÕt kÕ cÇu dμn thÐp - 191 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản