Giáo trình internet - Web: Phần 2 - NXB Hà Nội

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:231

0
3
lượt xem
1
download

Giáo trình internet - Web: Phần 2 - NXB Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nố tiếp phần, phần 2 ebook với kết cấu nội dung trình bày về chương 3 và chương 4: Thiết web với frontpage, thiết kế ứng dụng multimedia trên web. Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình internet - Web: Phần 2 - NXB Hà Nội

C h ư ơ n g<br /> <br /> 3<br /> <br /> THIẾT KẾ WEB VỚI KRONTPAGE<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> + Người học hiểu v ề FrontPage, cách tạo c á c liên kết, bảng, Frame, Form, style trong<br /> FrontPage. Hiểu về JavaScript, cách xuất bản một trang Web.<br /> + Người học cài đặt được FrontPage với đẩy đủ c á c tính năng đ ể nhận được sự hỗ ừợ<br /> của chương trình. Có khả năng Dovvnload các đoạn mã lệnh JavaScript có ừên mạng đ ể hỗ<br /> trợ cho việc thiết kết VVebsite. Tham khảo c á c bảng, kiểu hiển thị trang Web trên mạng, hay<br /> cách tạo c á c liên kết trong c á c VVebsite khác đ ể đưa ra cách tối ưu nhất cho việc thiết kế<br /> trang Web của mình.<br /> + Người học thực hành với thái độ nghiêm túc, say mê, nhiệt tình.<br /> Nội dung t ó m t ắ t :<br /> I. Giới thiệu chung về FrontPage.<br /> li. Tạo c á c liên kết.<br /> IN. Bảng trong FrontPage.<br /> IV. Frame trong FrontPage.<br /> V. Làm việc với Form.<br /> VI. style trong FrontPage.<br /> VU. JavaScript.<br /> VUI. Xuất bản Web.<br /> ì. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ FRONTPAGE<br /> 1. C à i đ ặ t F r o n t P a g e<br /> Đ ể c ó t h ể b ắ t đ ầ u c à i đ ặ t FrontPage n g ư ờ i sử d ụ n g c ầ n t h ự c h i ệ n c á c b ư ớ c<br /> sau:<br /> - C h o đĩa C D M i c r o s o í t O f f i c e v à o ổ đĩa C D .<br /> - C h ọ n I n s t a l l h o ặ c Setup đ ể t i ế n h à n h c à i đ ặ t .<br /> - N h ậ p s ố C D K e y k h i x u ấ t h i ệ n h ộ p t h o ạ i sau.<br /> 86<br /> <br /> SETUP<br /> Customer Iníormation<br /> <br /> Please enter your customer information:<br /> <br /> ụser name<br /> License and Support Information<br /> ịTinHoc<br /> Ready to Install<br /> <br /> Inĩtials<br /> <br /> Installing Office<br /> Organization<br /> huonqRaiDuLichHN<br /> In the boxes below, type your 25-character CD Key. You'll flnd this number ôn the<br /> yellow sticker ôn the back of the CD jewel case.<br /> CDKey;<br /> ỊQ93H6 Ị-|W8JXV ~|-|VM2TF ~~|-ỊD9C9G |-|2FP26 Ị<br /> Help<br /> <br /> Cancel<br /> <br /> Next >><br /> <br /> N h ấ n Next cho đ ế n k h i xuất hiên hình:<br /> <br /> Microtolt Olllce 2000 lícen« and Support Inlormđtion<br /> MiMse wtí> dcAMi vmjr Fi oluct Jp n imtrr p VCJ rwd fr cát r-VrctK** Twhn>:«l<br /> Trt-rv<br /> liuUah<br /> TI>jWìỉMiií.i!.0.|-#-ri<br /> OrUdiiiỉđtHHi<br /> Sộ I !>3-jcí5-0Oj râH 'OỈCCỈ<br /> Product to<br /> fml-ll**r I lĩ «1» Atirrrnirnl<br /> TM) 0f.rR I irrNTir AfiRFrMFNi rnR wir:Rnr.nrr ;nrTWARr<br /> r<br /> <br /> IMPOtt I AM Kí AO c «UfULtr: Hít* MM.«rtúft EtMl Uítt titeirte<br /> Aiff i-cm-rnl o UI A") 1« a leigul ưgrccnieiit bblwrcii yuu (L-ittiL-r an<br /> mdivuliial cir «1 %IIU|U- rnlily) .nùi Hií rtmiít í »r|MM>i(Ktii Im Oir<br /> *^t[rn%iifl tnflWtfirr proHurt HlrnlihrHriằKivi*,vrhlrli inrlixlp*<br /> f nmpiitrr snítvniM* Mìti miy inrliut**rt4«nrÌJitrrini#»rfM, prlnlrri<br /> m.tloilriK, Ạna<br /> : «J n cạ.<br /> - m ỉ u K m m 1= 1= 9 » "Ó" - À. -<br /> <br /> ta/'••••••><br /> <br /> '!jĩS;ĩIy!^J'?-!.''.ỉ£ì<br /> i<br /> <br /> ÉE-ôiã<br /> <br /> ?<br /> <br /> !<br /> <br /> e < /<br /> <br /> ,|<br /> <br /> -<br /> <br /> • -ị ỉ n<br /> <br /> S i :<br /> <br /> ì : © . ÍT<br /> <br /> xj<br /> 0<br /> <br /> 3. M ộ t s ố c ô n g c ụ t h i ế t k ế W e b<br /> N g o à i v i ệ c n g ư ờ i sử d ụ n g c ó t h ể t ự t h i ế t k ế W e b b ằ n g m ộ t s ố c h ư ơ n g t r ì n h<br /> h i ệ n nay t h ì c h ư ơ n g t r ì n h FrontPage c ũ n g c u n g c ấ p r ấ t n h i ề u c ô n g c ụ c ó sẩn<br /> cho n g ư ờ i sử d ụ n g c á c m ẫ u đ ể t h i ế t k ế W e b .<br /> Chọn m ộ t web m ẫ u<br /> Sau k h i n g ư ờ i sử d ụ n g c h ọ n vị t r í cho W e b s i t e c ủ a m ì n h , t u y c h ọ n k ế t i ế p<br /> là c h ọ n m ộ t t r o n g s ố 8 W e b m ẫ u đ ư ợ c c u n g c ấ p b ở i FrontPage, bao g ồ m :<br /> 90<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản