Giáo trình Java P9

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

1
129
lượt xem
67
download

Giáo trình Java P9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Java P9

 1. Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế
 2. Nội dung Thiết kế module Chất lượng thiết kế Độ đo thiết kế tốt Khái niệm về mẫu thiết kế 2 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 3. Tài liệu tham khảo Bruce Eckel, Thinking in Patterns Erich Gamma, Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software 3 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 4. Thiết kế module Dùa trªn quan ®iÓm "chia ®Ó trÞ" C(p1 + p2) > C(p1) + C(p2) C: ®é phøc t¹p E: nç lùc thùc hiÖn E(p1 + p2) > E(p1) + E(p2) • gi¶m ®é phøc t¹p • côc bé, dÔ söa ®æi • cã kh¶ năng ph¸t triÓn song song • dÔ söa ®æi, dÔ hiÓu nªn dÔ t¸i sö dông 4 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 5. Số lượng module CÇn x¸c ®Þnh sè m«®un tèi −u chi phÝ ph¸t triÓn module gi¸ phÇn mÒm chi phÝ tÝch hîp sè module sè module tèi −u 5 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 6. ChÊt l−îng = Che giÊu th«ng tin Sö dông module th«ng qua c¸c giao diÖn tham sè vµ gi¸ trÞ tr¶ l¹i Kh«ng cÇn biÕt c¸ch thøc cµi ®Æt thùc tÕ thuËt to¸n cÊu tróc dữ liÖu giao diÖn ngo¹i lai (c¸c m« ®un thø cÊp, thiÕt bÞ vµo/ra) tµi nguyªn hÖ thèng 6 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 7. Che giÊu thông tin: lý do Gi¶m hiÖu øng phô khi söa ®æi module Gi¶m sù t¸c ®éng cña thiÕt kÕ tæng thÓ lªn thiÕt kÕ côc bé NhÊn m¹nh viÖc trao ®æi th«ng tin th«ng qua giao diÖn Lo¹i bá viÖc sö dông dữ liÖu dïng chung H−íng tíi sù ®ãng gãi chøc năng - thuéc tÝnh cña thiÕt kÕ tèt T¹o ra c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm tèt h¬n 7 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 8. ChÊt l−îng thiÕt kÕ Phô thuéc bµi to¸n, kh«ng cã ph−¬ng ph¸p tæng qu¸t Mét sè ®é ®o Coupling: møc ®é ghÐp nèi giữa c¸c module Cohesion: møc ®é liªn quan lÉn nhau cña c¸c thµnh phÇn bªn trong mét module Understandability: tÝnh hiÓu ®−îc Adaptability: tÝnh thÝch nghi ®−îc 8 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 9. Coupling and Cohesion Coupling (ghÐp nèi) ®é ®o sù liªn kÕt (trao ®æi dữ liÖu) giữa c¸c m« ®un ghÐp nèi chÆt chÏ thì khã hiÓu, khã söa ®æi (thiÕt kÕt tåi) Cohesion (kÕt dÝnh) ®é ®o sù phô thuéc lÉn nhau cña c¸c thµnh phÇn trong mét module kÕt dÝnh cao thì tÝnh côc bé cao (®éc lËp chøc năng); dÔ hiÓu, dÔ söa ®æi 9 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 10. Coupling normal coupling loose and best møc ®é quan hÖ data coupling still very good cña c¸c module stamp coupling ok module nªn control coupling ok ghÐp nèi láng lÎo cµng láng lÎo cµng dÔ söa ®æi thiÕt kÕ common coupling very bad content coupling tight and worst 10 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 11. GhÐp nèi néi dung (content coupling) • Lµ tr−êng hîp xÊu nhÊt • C¸c module dïng lÉn dữ liÖu cña nhau - c¸c ng«n ngữ bËc thÊp kh«ng cã biÕn côc bé - l¹m dông lÖnh Goto 11 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 12. GhÐp nèi chung (common coupling) • C¸c module trao ®æi dữ liÖu th«ng qua biÕn tæng thÓ • Lçi cña module nµy cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña module kh¸c • Khã sö dông l¹i c¸c module m« ®un g©y lçi B A m« ®un gÆp lçi C Dữ liÖu 12 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 13. GhÐp nèi ®iÒu khiÓn (control coupling) • C¸c module trao ®æi th«ng tin ®iÒu khiÓn • Lµm cho thiÕt kÕ khã hiÓu, khã söa ®æi, dÔ nhÇm printRecord (name, sex) printName 13 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 14. GhÐp nèi nh·n (stamp coupling) • C¸c module trao ®æi thõa th«ng tin • Module cã thÓ thùc hiÖn chøc năng ngoµi ý muèn • Lµm gi¶m tÝnh thÝch nghi (age) (personel record) calcAge 14 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 15. GhÐp nèi dữ liÖu (data coupling) • TruyÒn dữ liÖu qua tham sè • NhËn kÕt qu¶ qua tham sè vµ gi¸ trÞ tr¶ l¹i (day of week) (date) calcDayOfWeek 15 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 16. Cohesion mçi module functional high and best sequential ok chØ nªn thùc communicational still ok hiÖn mét chøc procedural not bad at all năng temporal still not bad at all logical still not bad at all mäi thµnh phÇn nªn tham gia thùc hiÖn chøc năng ®ã coincidental lowest and worst by far 16 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 17. C¸c chñng lo¹i kÕt dÝnh • KÕt dÝnh gom gãp (coincidental cohesion) - c¸c thµnh phÇn kh«ng liªn quan ®Õn nhau • KÕt dÝnh l« gic (logical cohesion) - c¸c thµnh phÇn lµm chøc năng l« gic t−¬ng tù - vd: hµm xö lý lçi chung • KÕt dÝnh thêi ®iÓm (temporal cohesion) - c¸c thµnh phÇn ho¹t ®éng cïng thêi ®iÓm - vd: hµm khëi t¹o (®äc dữ liÖu, cÊp ph¸t bé nhí...) 17 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 18. C¸c chñng lo¹i kÕt dÝnh • KÕt dÝnh thñ tôc (procedural cohesion) - c¸c thµnh phÇn t¹o cã mét thø tù x¸c ®Þnh - vd: tÝnh l−¬ng c¬ b¶n, tÝnh phô cÊp, tÝnh b¶o hiÓm • KÕt dÝnh truyÒn th«ng (communicational cohesion) - c¸c thµnh phÇn truy cËp cïng dữ liÖu - vd: thèng kª (tÝnh max, min, mean, variation...) 18 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 19. C¸c chñng lo¹i kÕt dÝnh • KÕt dÝnh tuÇn tù (sequential cohesion) - output cña mét thµnh phÇn lµ input cña thµnh phÇn tiÕp theo - vd: ¶nh mÇu -> ®en tr¾ng -> ¶nh nÐn • KÕt dÝnh chøc năng (functional cohesion) - c¸c thµnh phÇn cïng gãp phÇn thùc hiÖn mét chøc năng - vd: s¾p xÕp 19 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
 20. Understandability TÝnh hiÓu ®−îc GhÐp nèi láng lÎo KÕt dÝnh cao Đ−îc lËp tµi liÖu ThuËt to¸n, cÊu tróc dÔ hiÓu 20 Nguyên lý thiết kế… Nguyễn Việt Hà
Đồng bộ tài khoản