intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN - ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - 6

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

62
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 1014 Tiền mặt tại máy ATM 1019 Tiền mặt đang vận chuyển Tiền mặt ngoại tệ 1031 Ngoại tệ tại đơn vị 1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ 1039 Ngoại tệ đang vận chuyển Chứng từ có giá trị ngoại tệ 1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị 1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu 1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển Kim loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN - ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - 6

 1. 1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 1014 Tiền mặt tại máy ATM 1019 Tiền mặt đang vận chuyển Tiền mặt ngoại tệ 103 1031 Ngoại tệ tại đơn vị 1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ 1039 Ngoại tệ đang vận chuyển Chứng từ có giá trị ngoại tệ 104 1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị 1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu 1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển Kim loại quý, đá quý 105 1051 Vàng tại đơn vị 1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ 1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác 1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển 1058 Kim loại quý, đá quý khác Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 11 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam 111 1111 Tiền gửi phong toả 1113 Tiền gửi thanh toán 1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ 112 1121 Tiền gửi phong toả 1123 Tiền gửi thanh toán 1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn 12 khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính 121 phủ 1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để 122 tái chiết khấu với NHNN Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa 123 cầm cố vay vốn Dự phòng giảm giá 129 Tiền, vàng gửi tại TCTD khác 13 Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam 131 1311 Tiền gửi không kỳ hạn 1312 Tiền gửi có kỳ hạn 126
 2. Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 132 Tiền gửi không kỳ hạn 1321 Tiền gửi có kỳ hạn 1322 Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài 133 Tiền gửi không kỳ hạn 1331 Tiền gửi có kỳ hạn 1332 Tiền gửi chuyên dùng 1333 Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài 134 Tiền gửi không kỳ hạn 1341 Tiền gửi có kỳ hạn 1342 Tiền gửi chuyên dùng 1343 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước 135 Vàng gửi không kỳ hạn 1351 Vàng gửi có kỳ hạn 1352 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài 136 Vàng gửi không kỳ hạn 1361 Vàng gửi có kỳ hạn 1362 Chứng khoán kinh doanh 14 Chứng khoán Nợ 141 Chứng khoán Chính phủ 1411 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành 1412 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 1413 Chứng khoán nước ngoài 1414 Chứng khoán Vốn 142 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành 1421 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 1422 Chứng khoán nước ngoài 1423 Chứng khoán kinh doanh khác 148 Dự phòng giảm giá chứng khoán 149 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 15 Chứng khoán Chính phủ 151 Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành 152 Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 153 Chứng khoán Nợ nước ngoài 154 Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành 155 Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát 156 hành Chứng khoán Vốn nước ngoài 157 Dự phòng giảm giá chứng khoán 159 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 16 Chứng khoán Chính phủ 161 Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành 162 127
 3. Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 163 Chứng khoán Nợ nước ngoài 164 Dự phòng giảm giá chứng khoán 169 Loại 2: Hoạt động tín dụng Cho vay các tổ chức tín dụng khác 20 Cho vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam 201 2011 Nợ đủ tiêu chuẩn 2012 Nợ cần chú ý 2013 Nợ dưới tiêu chuẩn 2014 Nợ nghi ngờ 2015 Nợ có khả năng mất vốn Cho vay các TCTD trong nước bằng ngoại tệ 202 2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 2022 Nợ cần chú ý 2023 Nợ dưới tiêu chuẩn 2024 Nợ nghi ngờ 2025 Nợ có khả năng mất vốn Cho vay các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ 203 2031 Nợ đủ tiêu chuẩn 2032 Nợ cần chú ý 2033 Nợ dưới tiêu chuẩn 2034 Nợ nghi ngờ 2035 Nợ có khả năng mất vốn Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá 205 khác 2051 Nợ đủ tiêu chuẩn 2052 Nợ cần chú ý 2053 Nợ dưới tiêu chuẩn 2054 Nợ nghi ngờ 2055 Nợ có khả năng mất vốn Dự phòng rủi ro 209 2091 Dự phòng cụ thể 2092 Dự phòng chung Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 21 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam 211 2111 Nợ đủ tiêu chuẩn 2112 Nợ cần chú ý 2113 Nợ dưới tiêu chuẩn 2114 Nợ nghi ngờ 2115 Nợ có khả năng mất vốn Cho vay trung hạn bằng đồng Việt nam 212 128
 4. Nợ đủ tiêu chuẩn 2121 Nợ cần chú ý 2122 Nợ dưới tiêu chuẩn 2123 Nợ nghi ngờ 2124 Nợ có khả năng mất vốn 2125 Cho vay dài hạn bằng đồng Việt nam 213 Nợ đủ tiêu chuẩn 2131 Nợ cần chú ý 2132 Nợ dưới tiêu chuẩn 2133 Nợ nghi ngờ 2134 Nợ có khả năng mất vốn 2135 Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng 214 Nợ đủ tiêu chuẩn 2141 Nợ cần chú ý 2142 Nợ dưới tiêu chuẩn 2143 Nợ nghi ngờ 2144 Nợ có khả năng mất vốn 2145 Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng 215 Nợ đủ tiêu chuẩn 2151 Nợ cần chú ý 2152 Nợ dưới tiêu chuẩn 2153 Nợ nghi ngờ 2154 Nợ có khả năng mất vốn 2155 Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng 216 Nợ đủ tiêu chuẩn 2161 Nợ cần chú ý 2162 Nợ dưới tiêu chuẩn 2163 Nợ nghi ngờ 2164 Nợ có khả năng mất vốn 2165 Dự phòng rủi ro 219 Dự phòng cụ thể 2191 Dự phòng chung 2192 Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ 22 chức kinh tế, cá nhân trong nước Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng đồng 221 Việt Nam Nợ đủ tiêu chuẩn 2211 Nợ cần chú ý 2212 Nợ dưới tiêu chuẩn 2213 Nợ nghi ngờ 2214 Nợ có khả năng mất vốn 2215 Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ 222 129
 5. Nợ đủ tiêu chuẩn 2221 Nợ cần chú ý 2222 Nợ dưới tiêu chuẩn 2223 Nợ nghi ngờ 2224 Nợ có khả năng mất vốn 2225 Dự phòng rủi ro 229 Dự phòng cụ thể 2291 Dự phòng chung 2292 23 Cho thuê tài chính Cho thuê tài chính bằng đồng Việt nam 231 Nợ đủ tiêu chuẩn 2311 Nợ cần chú ý 2312 Nợ dưới tiêu chuẩn 2313 Nợ nghi ngờ 2314 Nợ có khả năng mất vốn 2315 Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ 232 Nợ đủ tiêu chuẩn 2321 Nợ cần chú ý 2322 Nợ dưới tiêu chuẩn 2323 Nợ nghi ngờ 2324 Nợ có khả năng mất vốn 2325 Dự phòng rủi ro 239 Dự phòng cụ thể 2391 Dự phòng chung 2392 Bảo lãnh 24 Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt nam 241 Nợ cần chú ý 2412 Nợ dưới tiêu chuẩn 2413 Nợ nghi ngờ 2414 Nợ có khả năng mất vốn 2415 Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ 242 Nợ cần chú ý 2422 Nợ dưới tiêu chuẩn 2423 Nợ nghi ngờ 2424 Nợ có khả năng mất vốn 2425 Dự phòng rủi ro 249 Dự phòng cụ thể 2491 Dự phòng chung 2492 Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư 25 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận trực tiếp của các Tổ 251 chức Quốc tế Nợ đủ tiêu chuẩn 2511 130
 6. Nợ cần chú ý 2512 Nợ dưới tiêu chuẩn 2513 Nợ nghi ngờ 2514 Nợ có khả năng mất vốn 2515 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của Chính phủ 252 Nợ đủ tiêu chuẩn 2521 Nợ cần chú ý 2522 Nợ dưới tiêu chuẩn 2523 Nợ nghi ngờ 2524 Nợ có khả năng mất vốn 2525 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của các tổ chức, cá 253 nhân khác Nợ đủ tiêu chuẩn 2531 Nợ cần chú ý 2532 Nợ dưới tiêu chuẩn 2533 Nợ nghi ngờ 2534 Nợ có khả năng mất vốn 2535 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức 254 Quốc tế Nợ đủ tiêu chuẩn 2541 Nợ cần chú ý 2542 Nợ dưới tiêu chuẩn 2543 Nợ nghi ngờ 2544 Nợ có khả năng mất vốn 2545 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ 255 Nợ đủ tiêu chuẩn 2551 Nợ cần chú ý 2552 Nợ dưới tiêu chuẩn 2553 Nợ nghi ngờ 2554 Nợ có khả năng mất vốn 2555 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân 256 khác Nợ đủ tiêu chuẩn 2561 Nợ cần chú ý 2562 Nợ dưới tiêu chuẩn 2563 Nợ nghi ngờ 2564 Nợ có khả năng mất vốn 2565 Dự phòng rủi ro 259 Dự phòng cụ thể 2591 Dự phòng chung 2592 Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài 26 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 261 131
 7. Nợ đủ tiêu chuẩn 2611 Nợ cần chú ý 2612 Nợ dưới tiêu chuẩn 2613 Nợ nghi ngờ 2614 Nợ có khả năng mất vốn 2615 Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam 262 Nợ đủ tiêu chuẩn 2621 Nợ cần chú ý 2622 Nợ dưới tiêu chuẩn 2623 Nợ nghi ngờ 2624 Nợ có khả năng mất vốn 2625 Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam 263 Nợ đủ tiêu chuẩn 2631 Nợ cần chú ý 2632 Nợ dưới tiêu chuẩn 2633 Nợ nghi ngờ 2634 Nợ có khả năng mất vốn 2635 Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng 264 Nợ đủ tiêu chuẩn 2641 Nợ cần chú ý 2642 Nợ dưới tiêu chuẩn 2643 Nợ nghi ngờ 2644 Nợ có khả năng mất vốn 2645 Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng 265 Nợ đủ tiêu chuẩn 2651 Nợ cần chú ý 2652 Nợ dưới tiêu chuẩn 2653 Nợ nghi ngờ 2654 Nợ có khả năng mất vốn 2655 Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng 266 Nợ đủ tiêu chuẩn 2661 Nợ cần chú ý 2662 Nợ dưới tiêu chuẩn 2663 Nợ nghi ngờ 2664 Nợ có khả năng mất vốn 2665 Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam 267 Nợ đủ tiêu chuẩn 2671 Nợ cần chú ý 2672 Nợ dưới tiêu chuẩn 2673 Nợ nghi ngờ 2674 Nợ có khả năng mất vốn 2675 Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng 268 132
 8. Nợ đủ tiêu chuẩn 2681 Nợ cần chú ý 2682 Nợ dưới tiêu chuẩn 2683 Nợ nghi ngờ 2684 Nợ có khả năng mất vốn 2685 Dự phòng rủi ro 269 Dự phòng cụ thể 2691 Dự phòng chung 2692 Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 27 Cho vay vốn đặc biệt 271 Nợ đủ tiêu chuẩn 2711 Nợ cần chú ý 2712 Nợ dưới tiêu chuẩn 2713 Nợ nghi ngờ 2714 Nợ có khả năng mất vốn 2715 Cho vay thanh toán công nợ 272 Nợ đủ tiêu chuẩn 2721 Nợ cần chú ý 2722 Nợ dưới tiêu chuẩn 2723 Nợ nghi ngờ 2724 Nợ có khả năng mất vốn 2725 Cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước 273 Nợ đủ tiêu chuẩn 2731 Nợ cần chú ý 2732 Nợ dưới tiêu chuẩn 2733 Nợ nghi ngờ 2734 Nợ có khả năng mất vốn 2735 275 Cho vay khác Nợ đủ tiêu chuẩn 2751 Nợ cần chú ý 2752 Nợ dưới tiêu chuẩn 2753 Nợ nghi ngờ 2754 Nợ có khả năng mất vốn 2755 Dự phòng rủi ro 279 Dự phòng cụ thể 2791 Dự phòng chung 2792 Các khoản nợ chờ xử lý 28 Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ 281 Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang 282 chờ xét xử Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm 283 Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối 284 133
 9. tượng để thu nợ Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn 285 tại, đang hoạt động Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý 289 Nợ cho vay được khoanh 29 Cho vay ngắn hạn 291 Cho vay trung hạn 292 Cho vay dài hạn 293 Dự phòng rủi ro nợ được khoanh 299 Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác Tài sản cố định 30 Tài sản cố định hữu hình 301 3012 Nhà cửa, vật kiến trúc 3013 Máy móc, thiết bị 3014 Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 3015 Thiết bị, dụng cụ quản lý 3019 TSCĐ hữu hình khác Tài sản cố định vô hình 302 3021 Quyền sử dụng đất 3024 Phần mềm máy vi tính 3029 TSCĐ vô hình khác Tài sản cố định thuê tài chính 303 Bất động sản đầu tư 304 Hao mòn TSCĐ 305 3051 Hao mòn TSCĐ hữu hình 3052 Hao mòn TSCĐ vô hình 3053 Hao mòn TSCĐ đi thuê 3054 Hao mòn bất động sản đầu tư Tài sản khác 31 Công cụ lao động đang dùng 311 Giá trị CCLĐ đang dùng đã ghi vào chi phí 312 Vật liệu 313 Xây dựng cơ bản , mua sắm TSCĐ 32 Mua sắm TSCĐ 321 322 Chi phí XDCB 3221 Chi phí công trình 3222 Vật liệu dùng cho XDCB 3223 Chi phí nhân công 3229 Chi phí khác Sửa chữa TSCĐ 323 Góp vốn, đầu tư dài hạn 34 Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam 341 134
 10. Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam 342 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác 3421 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế 3422 Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam 343 Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam 344 Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ 345 Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ 346 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác 3461 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế 3462 Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ 347 Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ 348 349 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 349 Các khoản phải thu bên ngoài 35 Ký quỹ, thế chấp, cầm cố 351 Các khoản tham ô, lợi dụng 352 Thanh toán với Ngân sách Nhà nước 353 Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước 3531 Thuế giá trị gia tăng đầu vào 3532 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3535 Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán 3539 Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ 355 Các khoản khác phải thu 359 Các khoản phải thu nội bộ 36 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt nam 361 Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ 3612 Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên 3613 Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý 3614 Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD 3615 Các khoản phải thu khác 3619 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ 362 Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài 3622 Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên 3623 Các khoản phải thu khác 3629 Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ 366 Các khoản phải thu từ các chi nhánh 3661 Các khoản phải thu từ Hội sở chính 3662 Các khoản phải thu khác 369 Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 3692 Các khoản phải thu khác 3699 Các tài sản Có khác 38 Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam 381 Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ 382 135
 11. Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam 383 Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 384 Đầu tư bằng đồng Việt nam vào các thiết bị cho thuê tài chính 385 Đầu tư bằng ngoại tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính 386 Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ 387 xử lý Chi phí chờ phân bổ 388 Tài sản có khác 389 Lãi và phí phải thu 39 Lãi phải thu từ tiền gửi 391 3911 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam. 3912 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán 392 3921 Lãi phải thu từ tín phiếu NHNN và tín phiếu Kho bạc 3922 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 3923 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng 394 3941 Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam 3942 Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng 3943 Lãi phải thu từ cho thuê tài chính 3944 Lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng Lãi phải thu từ các công cụ tài chính phái sinh 396 3961 Giao dịch hoán đổi 3962 Giao dịch kỳ hạn 3963 Giao dịch tương lai 3964 Giao dịch quyền lựa chọn Phí phải thu 397 Loại 4: Các khoản phải trả Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 40 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt nam 401 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ 402 Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam 403 4031 Vay theo hồ sơ tín dụng 4032 Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá 4033 Vay cầm cố các giấy tờ có giá 4034 Vay thanh toán bù trừ 4035 Vay hỗ trợ đặc biệt 4038 Vay khác 4039 Nợ quá hạn Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ 404 4041 Nợ vay trong hạn 4049 Nợ quá hạn 136
 12. Các khoản Nợ các Tổ chức tín dụng khác 41 Tiền gửi của các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam 411 Tiền gửi không kỳ hạn 4111 Tiền gửi có kỳ hạn 4112 Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 412 Tiền gửi không kỳ hạn 4121 Tiền gửi có kỳ hạn 4122 Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt 413 Nam Tiền gửi không kỳ hạn 4131 Tiền gửi có kỳ hạn 4132 Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ 414 Tiền gửi không kỳ hạn 4141 Tiền gửi có kỳ hạn 4142 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam 415 Nợ vay trong hạn 4151 Nợ quá hạn 4159 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 416 Nợ vay trong hạn 4161 Nợ quá hạn 4169 Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam 417 Nợ vay trong hạn 4171 Nợ quá hạn 4179 Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ 418 Nợ vay trong hạn 4181 Nợ quá hạn 4189 Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có 419 giá khác Tiền gửi của khách hàng 42 Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt nam 421 Tiền gửi không kỳ hạn 4211 Tiền gửi có kỳ hạn 4212 Tiền gửi vốn chuyên dùng 4214 Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ 422 Tiền gửi không kỳ hạn 4221 Tiền gửi có kỳ hạn 4222 Tiền gửi vốn chuyên dùng 4224 Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt nam 423 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 4231 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 4232 Tiền gửi tiết kiệm khác 4238 Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng 424 137
 13. 4241 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 4242 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt nam 425 4251 Tiền gửi không kỳ hạn 4252 Tiền gửi có kỳ hạn 4254 Tiền gửi vốn chuyên dùng Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ 426 4261 Tiền gửi không kỳ hạn 4262 Tiền gửi có kỳ hạn 4264 Tền gửi vốn chuyên dùng Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam 427 4271 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc 4272 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C) 4273 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ 4274 Ký quỹ bảo lãnh 4277 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính 4279 Bảo đảm các khoản thanh toán khác Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ 428 4281 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc 4282 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C) 4283 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ 4284 Ký quỹ bảo lãnh 4287 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính 4289 Bảo đảm các khoản thanh toán khác Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá 43 Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 431 Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 432 Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 433 Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng 434 Chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng 435 Phụ trội giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng 436 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay 44 Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt nam 441 4411 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 4412 Vốn nhận của Chính phủ 4413 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 442 4421 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 4422 Vốn nhận của Chính phủ 4423 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước Các khoản phải trả cho bên ngoài 45 Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ 451 138
 14. Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 452 Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 4521 Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu 4523 thông chờ xử lý Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 453 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 4531 Thuế thu nhập doanh nghiệp 4534 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4535 Các loại thuế khác 4538 Các khoản phải nộp khác 4539 Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt nam 454 Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ 455 Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý 458 Các khoản chờ thanh toán khác 459 Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài 4591 sản bảo đảm nợ Các khoản chờ thanh toán khác 4599 Các khoản phải trả nội bộ 46 Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 461 Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng 462 Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD 466 Các khoản phải trả các chi nhánh 4661 Các khoản phải trả Hội sở chính 4662 Giá trị khoản nợ nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý 467 và khai thác Các khoản phải trả khác 469 Các giao dịch ngoại hối 47 Mua bán ngoại tệ kinh doanh 471 Mua bán ngoại tệ kinh doanh 4711 Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh 4712 Giao dịch hoán đổi (SWAP) 473 Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ 4731 Giá trị giao dịch hoán đổi tiền tệ 4732 Giao dịch kỳ hạn (FORWARD) 474 Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ 4741 Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ 4742 Giao dịch tương lai (FUTURES) 475 Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ 4751 Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ 4752 Giao dịch quyền chọn (OPTIONS) 476 Cam kết giao dịch quyền chọn tiền tệ 4761 Giá trị giao dịch quyền chọn tiền tệ 4762 139
 15. Tiêu thụ vàng bạc, đá quý 478 Các tài sản Nợ khác 48 Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt nam 481 Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ 482 Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam 483 Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 484 Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 485 Thanh toán đối với các công cụ tài chính phái sinh 486 4861 Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP) 4862 Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn (FORWARD) 4863 Thanh toán đối với giao dịch tương lai (FUTURES) 4864 Thanh toán đối với giao dịch quyền chọn (OPTIONS) Cấu phần nợ của Cổ phiếu ưu đãi 487 Doanh thu chờ phân bổ 488 Dự phòng rủi ro khác 489 4891 Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác 4892 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4895 Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra 4899 Dự phòng rủi ro khác Lãi và phí phải trả 49 Lãi phải trả cho tiền gửi 491 4911 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam 4912 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ 4913 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam 4914 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá 492 4921 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 4922 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ Lãi phải trả cho tiền vay 493 4931 Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam 4932 Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay 494 4941 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam 4942 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ Lãi phải trả cho các công cụ tài chính phái sinh 496 4961 Giao dịch hoán đổi 4962 Giao dịch kỳ hạn 4963 Giao dịch tương lai 4964 Giao dịch quyền lựa chọn Phí phải trả 497 Loại 5: Hoạt động thanh toán 140
 16. Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng 50 Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng 501 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì 5011 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên 5012 Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng 502 Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng 509 Thanh toán chuyển tiền 51 Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền 511 Chuyển tiền đi năm nay 5111 Chuyển tiền đến năm nay 5112 Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 5113 Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền 512 Chuyển tiền đi năm trước 5121 Chuyển tiền đến năm trước 5122 Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 5123 Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán 513 Thanh toán chuyển tiền đi năm nay 5131 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay 5132 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 5133 Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán 514 Thanh toán chuyển tiền đi năm trước 5141 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước 5142 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 5143 Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng 519 Điều chuyển vốn 5191 Thu hộ, chi hộ 5192 5199 Thanh toán khác 52 Thanh toán liên hàng Thanh toán liên hàng năm nay trong toàn hệ thống Ngân hàng 521 Liên hàng đi năm nay 5211 Liên hàng đến năm nay 5212 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu 5213 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu 5214 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm 5215 Thanh toán liên hàng năm trước trong toàn hệ thống NH 522 Liên hàng đi năm trước 5221 Liên hàng đến năm trước 5222 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu 5223 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu 5224 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm 5225 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước 5226 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước 5227 141
 17. Thanh toán liên hàng năm nay trong từng tỉnh, thành phố 523 5231 Liên hàng đi năm nay trong từng tỉnh, thành phố 5232 Liên hàng đến năm nay trong từng tỉnh, thành phố 5233 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 5234 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 5235 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố Thanh toán liên hàng năm trước trong từng tỉnh, thành phố 524 5241 Liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố 5242 Liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố 5243 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 5244 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 5245 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố 5246 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố 5247 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài 56 562 Thanh toán song biên Thanh toán đa biên 563 Các khoản thanh toán khác 569 Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn của Tổ chức tín dụng 60 Vốn điều lệ 601 Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ 602 Thặng dư vốn cổ phần 603 Cổ phiếu quỹ 604 Vốn khác 609 Quỹ của Tổ chức tín dụng 61 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 611 Quỹ đầu tư phát triển 612 6121 Quỹ đầu tư phát triển 6122 Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo Quỹ dự phòng tài chính 613 Quỹ khác 619 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 62 Quỹ khen thưởng 621 Quỹ phúc lợi 622 Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định 623 142
 18. Chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý 63 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 631 Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo 6311 cáo Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB 6312 Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính 6313 Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý 632 Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh 633 Giao dịch hoán đổi 6331 Giao dịch kỳ hạn tiền tệ 6332 Giao dịch tương lai tiền tệ 6333 Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ 6334 Công cụ phái sinh khác 6338 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 64 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 641 Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định 642 Cổ phiếu ưu đãi 65 Lợi nhuận chưa phân phối 69 Lợi nhuận năm nay 691 Lợi nhuận năm trước 692 Loại 7: Thu nhập Thu nhập từ hoạt động tín dụng 70 Thu lãi tiền gửi 701 702 Thu lãi cho vay Thu lãi từ đầu tư chứng khoán 703 705 Thu lãi cho thuê tài chính Thu khác từ hoạt động tín dụng 709 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ 71 Thu từ dịch vụ thanh toán 711 Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh 712 Thu từ dịch vụ ngân quỹ 713 Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý 714 Thu từ dịch vụ tư vấn 715 Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm 716 Thu phí nghiệp vụ chiết khấu 717 Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két 718 719 Thu khác Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 72 Thu về kinh doanh ngoại tệ 721 Thu về kinh doanh vàng 722 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 723 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác 74 143
 19. Thu về kinh doanh chứng khoán 741 Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ 742 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác 748 Thu về hoạt động kinh doanh khác 749 Thu nhập góp vốn, mua cổ phần 78 Thu nhập khác 79 Loại 8: Chi phí Chi phí hoạt động tín dụng 80 Trả lãi tiền gửi 801 Trả lãi tiền vay 802 Trả lãi phát hành giấy tờ có giá 803 Trả lãi tiền thuê tài chính 805 809 Chi phí khác Chi phí hoạt động dịch vụ 81 Chi về dịch vụ thanh toán 811 Cước phí bưu điện về mạng viễn thông 812 Chi về ngân quỹ 813 Vận chuyển, bốc xếp tiền 8131 Kiểm đếm , phân loại và đóng gói tiền 8132 Bảo vệ tiền 8133 8139 Chi khác Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý 814 Chi về dịch vụ tư vấn 815 Chi phí hoa hồng môi giới 816 819 Chi khác Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối 82 Chi về kinh doanh ngoại tệ 821 Chi về kinh doanh vàng 822 Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 823 Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 83 Chi nộp thuế 831 Chi nộp các khoản phí , lệ phí 832 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 833 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 8331 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 8332 Chi phí hoạt động kinh doanh khác 84 Chi về kinh doanh chứng khoán 841 Chi phí liên quan nghiệp vụ cho thuê tài chính 842 Chi về các công cụ tài chính phái sinh khác 848 Chi về hoạt động kinh doanh khác 849 85 Chi phí cho nhân viên Lương và phụ cấp 851 144
 20. 8511 Lương và phụ cấp lương Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động 852 Các khoản chi để đóng góp theo lương 853 8531 Nộp bảo hiểm xã hội 8532 Nộp bảo hiểm y tế 8533 Nộp bảo hiểm lao động 8534 Nộp kinh phí công đoàn 8539 Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ Chi trợ cấp 854 8541 Trợ cấp khó khăn 8542 Trợ cấp thôi việc 8549 Chi trợ cấp khác Chi công tác xã hội 855 Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên TCTD 856 Chi cho hoạt động quản lý và công vụ 86 Chi về vật liệu và giấy tờ in 861 8611 Vật liệu văn phòng 8612 Giấy tờ in 8613 Vật mang tin 8614 Xăng dầu 8619 Vật liệu khác 862 Công tác phí Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 863 Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, 864 cải tiến Chi bưu phí và điện thoại 865 Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến 866 mại Chi mua tài liệu, sách báo 867 Chi về các hoạt động đoàn thể của Tổ chức tín dụng 868 Các khoản chi phí quản lý khác 869 8691 Điện, nước, vệ sinh cơ quan 8692 Chi y tế cơ quan 8693 Hội nghị 8694 Lễ tân, khánh tiết 8695 Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động Tổ chức tín dụng 8696 Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước 8697 Chi phí phòng cháy, chữa cháy 8699 Các khoản chi khác Chi về tài sản 87 Khấu hao cơ bản tài sản cố định 871 145
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2