intTypePromotion=1

Giáo trình khai thác, kiểm định, gia cố, sửa chữa cầu cống part 1

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
78
lượt xem
18
download

Giáo trình khai thác, kiểm định, gia cố, sửa chữa cầu cống part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cầu là một phương tiện nối liền 2 hay nhiều điểm khác nhau, giúp việc di chuyển giữa các vị trí ấy được dễ dàng hơn. Cầu là một công trình giao thông được bắc qua các chướng ngại nước như: rãnh nước, dòng suối, dòng sông, hồ, biển, thung lũng, hay các chướng ngại khác như: đường bộ, đường sắt ... đảm bảo cho giao thông được liên tục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình khai thác, kiểm định, gia cố, sửa chữa cầu cống part 1

 1. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng GS. TS. NGUY N VI T TRUNG GIÁO TRÌNH KHAI THÁC, KI M ð NH, GIA C , S A CH A C U C NG ð I H C GIAO THÔNG V N T I HÀ N I - 2008 Page 1/152
 2. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng CHƯƠNG 1: KHAI THÁC C U ...................................................................................................... 5 1.1.T ch c qu n lý khai thác c u.................................................................................................................5 1.1.1. t ch c............................................................................................................................................5 1.1.2. nh ng tài li u k thu t c n thi t.....................................................................................................6 1.1.3.M t s v n ñ c n lưu ý ..................................................................................................................7 1.2- công tác ño ñ c theo dõi c u ..................................................................................................................8 1.2.1- theo dõi tình hình lòng sông dư i c u. ..........................................................................................8 1.2.2- ño ñ c kích thư c hình h c............................................................................................................9 1.3. B o dư ng m t c u và ñư ng ñ u c u. ................................................................................................15 1.4. ði u tra hư h ng chung c a k t c u thép và k t c u liên h p thép - BTCT.........................................16 1.4.1. Nh n d ng các hư h ng................................................................................................................17 1.4.2. ði u tra các hư h ng do m i. .......................................................................................................18 1.4.3. ði u tra các hư h ng do r ............................................................................................................22 1.4.4. ði u tra các hư h ng v m t cơ h c và phá ho i dòn...................................................................24 1.4.5. ð i v i d m thép liên h p b n bê tông c t thép. .........................................................................25 1.5. ði u tra các hư h ng chung c a các k t c u nh p b ng bê tông, ñá xây, bê tông c t thép. ..................25 1.5.1. Phân lo i các v t n t ( hình 1.9) ..................................................................................................25 1.6 - ði u tra các liên k t trong k t c u thép và bê tông c t thép. ..............................................................29 1.6.1. ði u tra liên k t ñinh tán..............................................................................................................30 1.6.4. ði u tra liên k t hàn.....................................................................................................................33 1.7. ði u tra g i c u. ...................................................................................................................................36 1.7.1 Nguyên t c chung .........................................................................................................................36 1.7.2 Các ch d n cơ b n ........................................................................................................................37 1.8. ñi u tra m tr và móng. ......................................................................................................................38 1.8.1 ñi u tra v t n t. .............................................................................................................................39 1.8.2 ñi u tra v chuy n v . ....................................................................................................................40 1.9. ñi u tra nh hư ng c a môi trư ng ăn mòn ñ i v i công trình c u. ....................................................41 1.9.1 - nh hư ng môi trư ng ñ n hi n tư ng r thép và c t thép...........................................................41 1.9.2. tình tr ng các bô nát hoá bê tông và ăn mòn ñ i v i bê tông.......................................................42 1.10. ñi u tra h u qu c a ñ ng ñ t, cháy, n , l núi. .................................................................................43 1.11. sơ b phân c p h ng tr ng thái k thu t c u. .....................................................................................43 1.12. yêu c u v h sơ ñi u tra các hư h ng c u khuy t t t. .......................................................................44 CHƯƠNG 2..................................................................................................................................... 47 TH NGHI M C U ....................................................................................................................... 47 2.1. Các v n ñ chung .................................................................................................................................47 2.2.1. M c ñích th t i c u và các trư ng h p th t i c u ...................................................................47 2.1.2 n i dung công tác th t i c u .....................................................................................................48 2.1.3. t i tr ng th c u .........................................................................................................................50 2.1.4. th t i tĩnh ..................................................................................................................................56 2.1.5. th t i ñ ng ................................................................................................................................57 2.2. phương pháp dùng ten-xơ-met ñ ño ng su t ...................................................................................57 2.2.1. Các lo i ten-xơ-mét co h c ........................................................................................................60 2.2.2. Ten-xơ-mét dây..........................................................................................................................62 2.2.3. Ten-xơ-mét ñI n ........................................................................................................................64 2.2.4. Các phương pháp ño ng su t trong các b ph n k t c u c u......................................................66 2.3- các máy ño ñ võng và ño chuy n v th ng. .......................................................................................69 2.3.1 máy ño ñ võng mác-xi-môp. .......................................................................................................70 2.3.2 ñ ng h ño chuy n v ..................................................................................................................71 Page 2/152
 3. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng 2.3.3. ñ ng h ño bi n d ng.................................................................................................................71 2.3.4 d ng c ño góc xoay ...................................................................................................................72 2.4. nh n xét các k t qu th tĩnh ñ i v i c u. ..........................................................................................73 2.4.1. xét ñ võng...................................................................................................................................73 2.4.2. xét ng su t ................................................................................................................................75 2.5. các phương pháp và thi t b ño th ñ ng ñ i v i c u.............................................................................1 2.5.1. nh ng v n ñ chung .....................................................................................................................76 2.5.2. máy ño geiger.............................................................................................................................77 2.5.3. các máy ño dao ñ ng ki u dùng ñI n..........................................................................................80 2.6. xác ñ nh các ñ c trưng cơ lý và tính ch t c a v t li u. .........................................................................81 2.6.1. kim lo i .......................................................................................................................................82 2.6.2. bêtông .......................................................................................................................................84 2.7- Phát hi n các khuy t t t và hư h ng n gi u ........................................................................................87 2.7.1- Phương pháp âm thanh ................................................................................................................87 2.7.2. Phương pháp t trư ng.................................................................................................................90 2.7.3- phương pháp tia rơn ghen và phương pháp tia gama...................................................................90 2.8. X lý k t qu ño và phân tích k t lu n...............................................................................................91 2.8.1. H s phân b ngang ho t t i .....................................................................................................91 2.8.2. x lý s li u do ng bi n..........................................................................................................92 2.8.3. X lý k t qu ño ñ ng................................................................................................................93 2.8.4. - ðánh giá và nh n xét k t qu th t i c u ..................................................................................95 CHƯƠNG 3:..................................................................................................................................... 97 ðÁNH GIÁ NĂNG L C CH U T I .............................................................................................. 97 C A C U ðà QUA KHAI THÁC ................................................................................................. 97 3.1. Khái ni m chung ..................................................................................................................................97 3.2. Công th c chung tính toán ñ ng c p c u thép ñư ng s t. ....................................................................98 3.2.1. Xét k t c u nh p ...........................................................................................................................98 3.2.2. Xét ñoàn tàu. ................................................................................................................................99 3.3. Tính ñ ng c p d m ch và h d m m t c u .........................................................................................99 3.3.1. Nguyên t c chung ........................................................................................................................99 3.3.2. Tính toán cư ng ñ theo ng su t pháp .....................................................................................100 3.3.3. Tính toán cư ng ñ theo ng su t ti p.......................................................................................103 3.3.4. Tính toán theo cư ng ñ c a liên k t thép góc b n cánh v i b n b ng ( b ng ñinh tán, bu lông ho c hàn)..............................................................................................................................................105 3.3.5. Tính toán theo n ñinh chung ....................................................................................................106 3.3.6. Tính toán theo ñi u ki n n ñ nh c c b c a b n b ng có sư n ñ ng tăng cư ng m t c t g i d m. .....................................................................................................................................................109 3.3.7. Tính toán theo ñi u ki n n ñ nh c c b c a b n b ng d m ......................................................109 3.3.8. Tính toán theo ñi u ki n m i .....................................................................................................110 3.3.9. Tính toán d m d c c t................................................................................................................111 3.3.10. ði u ki n tính toán liên k t d m d c v i d m ngang...............................................................113 3.3.11. Tính toán liên k t d m ngang v i dàn ch . ..............................................................................114 3.4. Tính toán các b ph n c a dàn ch ....................................................................................................115 3.4.1 Tính thanh ch u nén theo cư ng ñ c a b n gi n hay thanh gi ng .............................................115 3.4.2. Tính toán thanh biên trên c a dàn khi tà v t ñ t tr c ti p lên nó ...............................................116 3.4.3. Tính toán nút g i nh n c a dàn..................................................................................................116 3.4.4. Tính toán h liên k t và gi ng gió..............................................................................................116 3.5. Xét nh hư ng c a các hư h ng và khuy t t t các b ph n................................................................117 3.5.1. nh hư ng c a s gi m y u b ph n do g .................................................................................117 3.5.2. nh hư ng c a s cong vênh c a các c u ki n...........................................................................117 3.5.3. nh hư ng c a các l th ng, các ch móp lõm và các v t n t. ..................................................118 3.6. Tính toán các b ph n ñư c tăng cư ng. ...........................................................................................120 Page 3/152
 4. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng 3.6.1. Năng l c ch u t i các c u ki n k t c u nh p ñã ñư c tăng cư ng b ng cách thêm thép, ñư c xác ñ nh như sau:........................................................................................................................................120 3.6.2. Năng l c ch u t i c a c u ki n b nén, ñã ñư c tăng cư ng b ng g .........................................120 3.7. Các ch d n th c hành tính toán .........................................................................................................121 CHƯƠNG 4:................................................................................................................................... 123 S A CH A VÀ TĂNG CƯ NG C U........................................................................................ 123 4.1. Các gi i pháp k t c u công ngh s a ch a k t c u nh p c u thép. .....................................................123 4.1.1. S a ch a m t c u. ......................................................................................................................123 4.1.2. Thay th các ñinh tán và bu lông h ng ......................................................................................123 4.1.3. S a v t n t .................................................................................................................................125 4.1.4. S a ch móp méo.......................................................................................................................126 4.1.5. S a cong vênh............................................................................................................................126 4.1.6. Sơn l i c u thép..........................................................................................................................127 4.2. Các gi i pháp k t c u công ngh s a ch a k t c u nh p c u BTCT...................................................129 4.2.1. Gi i pháp chung: ........................................................................................................................129 4.2.2. Chu n b k t c u trư c khi s a ch a..........................................................................................130 4.2.3. Tiêm v a Xi măng ho c keo Epoxi............................................................................................131 4.2.4. Dùng bê tông Polime và v a ñ c bi t ñ vá các ch v và b t v t n t.......................................133 4.2.5. Phun bê tông. .............................................................................................................................133 4.3. Các gi i pháp k t c u công ngh s a ch a m tr c u.......................................................................134 4.4. S a ch a c u ñá, c u vòm bê tông, c ng ...........................................................................................135 4.4.1. S a ch a c u ñá và c u bê tông .................................................................................................135 4.4.2.S a ch a c ng.............................................................................................................................136 4.5. Các gi i pháp k t c u công ngh tăng cư ng m r ng k t c u c u thép. ...........................................137 4.5.1. Nguyên t c chung ......................................................................................................................137 4.5.2. Tăng cư ng ph n xe ch y ..........................................................................................................138 4.5.2. Tăng cư ng d m ch ñ c b ng ..................................................................................................140 4.5.3. Tăng cư ng dàn ch ...................................................................................................................142 4.5.4. Tính toán tăng cư ng k t c u nh p thép .....................................................................................145 4.6. Tăng cư ng k t c u nh p c u BTCT, bêtông và ñá xây .....................................................................146 4.6.1 Thêm c t thép .............................................................................................................................146 4.6.2 Dán b n thép ngoài b sung........................................................................................................148 4.6.3 T o d ng l c ngoài b sung.....................................................................................................148 4.6.4 V cách tăng cư ng c u vòm bêtông và c u ñá. .........................................................................149 4.6.5 Tính toán tăng cư ng c u BTCT cũ............................................................................................149 4.7. Các gi i pháp k t c u công ngh tăng cư ng m tr c u. ..................................................................149 4.7.1 Tăng cư ng tr ............................................................................................................................149 4.7.2 Tăng cư ng m c u.....................................................................................................................150 Page 4/152
 5. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng CHƯƠNG 1: KHAI THÁC C U 1.1.T CH C QU N LÝ KHAI THÁC C U 1.1.1. T CH C Trong lĩnh v c ñư ng b hi n nay, các qu c l và c u c ng trên ñó ch y u do C c ñư ng b Vi t Nam qu n lý khai thác.Các c p qu n lý ñư c phân t cao xu ng th p như sau: C c ñư ng b Vi t Nam. - Các khu qu n lý ñư ng b : - + Khu QLðB - 2 (Ph m vi trong các t nh mi n b c ) + Khu QLðB -4 (Ph m vi t Thanh Hoá ñ n Th a Thiên Hu ) + Khu QLðB -5 (Ph m vi t Qu ng Nam ñ n Khánh Hoà) + Khu QLðB -7 (Ph m vi t Ninh thu n tr vào và toàn mi n Nam b ) Các Phân khu qu n lý ñư ng b - Các h t QLðB - Các Cung QLðB, các cung qu n lý c u - Các c u nh và c ng ñư c các “Cung ñư ng “ qu n lý cùng v i tuy n.Riêng các c u l n và c u trung có th do các “Cung qu n lý c u “ch u trách nhi m ph trách. Nh ng c u Thăng Long, c u Chương Dương do “ xí nghi p qu n lý “ c a c u ñó ph trách. Các s giao thông công chính thu c các t nh có nhi m v qu n lý m ng lư i t nh l và huy n l và m t s ño n qu c l trong ph m vi t nh,như v y các c u nh và c u trung trong m ng lư i ñó do S GTCC qu n lý khai thác. Trong ngành ñư ng s t Vi t Nam, cao nh t là Liên hi p ñư ng s t Vi t Nam, bên dư i là các c p th p d n theo trình t li t kê như sau: Các liên hi p ñư ng s t khu v c: - + Khu v c 1 (ph m vi t mi n b c ñ n Qu ng Bình). + Khu v c 2 (ph m vi t ð ng H i (Qu ng Bình) ñ n Diêu Trì t nh Qui Nhơn). + Khu v c 3 (ph m vi t Diêu Trì ñ n ga Sài Gòn ). Các xí nghi p qu n lý t ng ño n tuy n. - Các h t qu n lý ñư ng s t - Các cung qu n lý ñư ng và Các cung qu n lý c u. - Page 5/152
 6. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng ð i v i c u l n như c u Long Biên có xí nghi p qu n lý khai thác c u riêng. Các ñơn v qu n lý c p dư i nói chung có nhi m v qu n lý khai thác c u ñư ng, ki m tra k thu t c a c u ñư ng hàng ngày và ñ nh kỳ ñ phát hi n k p th i các hư h ng và s a ch a ngay. Trong các trư ng h p ñ c bi t v k thu t s có s h tr c a các ñơn v k thu t v i chuyên môn sâu c a các c p qu n lý cao như S GTCC,C c ñư ng b ,liên hi p ñư ng s t và các cơ quan khác c a B GTVT. Vài năm g n ñây, ñ i v i m t s c u l n như c u Thăng Long, Chương Dương, B n Thu , các xí nghi p qu n lý c u có thêm nhi m v thu l phí qua c u. Cũng t năm 1990 vi c áp d ng máy tính ñi n t trong các công tác qu n lý k thu t c u ñư ng d n d n phát tri n. C c ñư ng b , liên hi p ñư ng s t ñã có nhi u h th ng máy tính và các chương trình thích h p ñ qu n lý th ng nh t các h sơ và k ho nh, tr ng thái k thu t h th ng c u ñư ng c a mình.Riêng các S GTVT thì vi c này còn chưa ñư c th c hi n ñông ñ u các t nh. 1.1.2. NH NG TÀI LI U K THU T C N THI T Công tác qu n lý khai thác c u trong các ngành ñư ng s t v n gi ñư c n n p và h th ng t ngày m i thành l p nên các văn b n pháp lý, các tài li u k thu t và tài li u nghi p v cho các cán b ñ u ñư c th ng nh t và ch t ch . ð i v i các ngành ñư ng b tuy chưa có lu t ñư ng b Vi t Nam nhưng các tài li u k thu t và các hư ng d n có tính pháp lý như các qui trình, qui ph m ñ u ñã có. Tuy nhiên do công tác qu n lý còn phân tán nên nói chung các tài li u có tính pháp lý trong qu n lý ñư ng b ñã th t l c nhi u, không còn ñ các c p cơ s tr c ti p qu n lý c u ñư ng. ðây là m t khó khăn trong vi c nâng cao ch t lư ng qu n lý khai thác c u ñư ng nói chung. Hi n nay trong ph m vi qu n lý c a C c ñư ng b Vi t Nam, ñ i v i các c u c ng nói chung ñã ñ ra m t s ch tiêu chính chính c n qu n lý k thu t và ñưa vào h th ng thông tin trên máy như sau: - Tên c u - T nh - Tên tuy n - Lý trình - Năm xây d ng - Chi u dài toàn c u - Chi u r ng: Page 6/152
 7. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng +C a ph n xe ch y. +C a l ñi b - Chi u cao khóng ch trên c u :Cao ñ m t c u,cao ñ ñáy c u. - T i tr ng: + Theo thi t k ban ñ u + Theo th c t hi n nay - ð c tính k thu t : +Mô t lo i k t c u nh p, sơ ñ , chi u dài m i nh p. +ð c ñi m m t c u (g ,bê tông,BTCTT,ñá xây...) +Mô t c u t o hai m :V t li u, ki u m , ki u móng. + Mô t c u t o các tr : V t li u, ki u, chi u cao, ki u móng. - ð c ñi m v ñ a ch t - Các m c nư c: + M c nư c cao nh t. + M c nư c th p nh t. - Chi u cao và chi u r ng kh ng ch nh nh t dư i c u do nhu c u thông thuy n hay thu l i. Các ch tiêu này ch là các ch tiêu t ng quát, ñư c ñ n trong h th ng qu n lý c p cao như C c ñư ng b và các Khu QLðB. các Cung qu n lý c u ph i l p các h sơ riêng cho t ng c u ñ theo dõi lâu dài. Trong ngành ñư ng s t, ch tiêu k thu t c n qu n lý m i c u có nhi u ch tiêu hơn n a. 1.1.3.M T S V N ð C N LƯU Ý Nhìn chung, công tác b o dư ng duy trì ñ nh ký ñ i v i các c u ñư ng ñã ñư c chú ý nhi u, ñ c bi t trên tuy n ñư ng s t Hà N i -TP H Chí Minh, các c u dù to nh ñ u có s sách theo dõi và ñư c d n d p v sinh, có k ho ch s a ch a, nâng cao hay thay th n u c n thi t. Trái l i, trong ngành ñư ng b , các c u nói chung không ñư c làm v sinh. Do ñó hi n tư ng hư h ng h m t c u khe bi n d ng, nư c ng m xu ng thân d m gây r thép v.v.. Page 7/152
 8. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng có th g p kh p nơi. R t ít c u thép ñư c chăm sóc ñúng m c và sơn l i, ngo i tr các c u l n như c u Thăng Long. C n lưu ý r ng vi c làm v sinh cho c u thư ng xuyên b ng cách quét d n, thông c ng thoát nư c, dùng máy bơm nư c v i áp l c m nh xói r a các v trí khe bi n d ng, ñ u nh p và toàn b k t c u nh p là công vi c không ñòi h i nhi u thi t b , v t tư, nhân l c nhưng có tác d ng h t s c quan tr ng ñ kéo dài tu i th và gi t t tình tr ng k thu t c a c u. 1.2- CÔNG TÁC ðO ð C THEO DÕI C U 1.2.1- THEO DÕI TÌNH HÌNH LÒNG SÔNG DƯ I C U. Do ñi u ki n l ch s ñ l i, các sông mi n B c thư ng có ñê vi n hai bên b , các sông mi n Nam và mi n Trung thư ng không có ñê nên nư c ch y tràn b khi có lũ. ði u ki n này nh hư ng ñ n ch ñ dòng ch y và các hi n tư ng xói mòn, b i ñ p các khu v c c u v i các ñ c ñi m khác nhau m i mi n ñ t nư c. Ngư i qu n lý c u c n lưu ý v n ñ này. Bình thư ng lòng sông dư i c u ít có bi n ñ ng, nhưng nh ng năm g n ñây do n n phá r ng b a bãi và các bi n ñ ng th i ti t khi n cho các ñi u ki n thu văn các mi n ñ u khác trư c, gây ra nh ng thay ñ i tình hình lòng sông dư i c u. Vì v y sau ho c trong nh ng mùa lũ c n ph i theo dõi nh ng bi n ñ i c a lòng sông dư i c u, ñ c bi t ñ i v i c u l n và c u trung. Nh ng nguyên nhân làm thay ñ i tr ng thái lòng sông dư i c u là : - Kh u ñ c u không ñ kh năng thoát lũ. - Công trình ñi u ch nh lòng sông không có ho c không ñáp ng yêu c u. - Mái d c ñư ng vào c u, nón m ñ u c u không ñư c gia c ñ m c c n thi t ñ ch ng xói l . - Có nh ng công trình nào ñó m i ñư c xây d ng thư ng lưu ho c h lưu gây nh x u ñ n ch ñ dòng ch y. ð phát hi n ñúng nguyên nhân c n ph i có các tài li u th ng kê nhi u năm v s li u ño ñ c m t c t lòng sông và ch ñ thu văn c u (các m c nư c, các lưu t c, hư ng dòng ch y chính v.v..). ð ño ñ c m t c t ngang sông dư i c u thư ng cách 25m v phía thư ng lưu cũng như h lưu c u và chính tr c d c c u c n ph i ño v . Th i ñi m ño nên trư c và sau m i mùa lũ. N u phát hi n có tình tr ng xói c c b nhi u quanh tr thì ph i ño nhi u ñi m Page 8/152
 9. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng ñó. Nói chung n u c u dài quá 50m thì các ñi m ño thư ng cách nhau ch ng 10m. N u c u ng n hơn 50m thì ño cách quãng 5m. N u c u có k t c u nh p dàn nên th các dây ño t các ñi m nút dàn cho th ân ti n ño và v . Có th ño t k t c u nh p hay t thuy n b ng phương pháp nào thu n ti n, ñ chính xác. Nói chung Vi t Nam thư ng ño b ng cách bu c v t n ng. N u có máy ño sâu b ng thu âm thì hi n ñ i hơn và nhanh hơn. Lo i máy này ño th i gian ph n h i c a sóng âm thanh phát ra hư ng xu ng ñáy sông, t ñó suy ra ñ sâu c a lòng sông. N u dùng dây ño thì nên ñánh d u cách quãng 20cm trên dây. ð ñ nh ñúng v trí ñi m ño khi ño t thuy n có th căng m t dây th ng ngang sông n u sông nh ho c dùng phép ño ki u toàn ñ c v i máy kinh vĩ trên b và mía d ng trên thuy n. K t qu ño s ñư c v theo d ng m u như hình v (trang bên). 1.2.2- ðO ð C KÍCH THƯ C HÌNH H C. M c ñích công tác này là ño và l p l i các b n v m t b ng, tr c d c c u, các m t c t ngang ñ c trưng th c t c a c c u nói chung cũng như c a t ng b ph n trong k t c u nh p, m tr , móng, ñư ng ñ u c u, các công trình ph khác.. Ph i căn c vào các tài li u m i ño v này các tài li u thi t k ho c hoàn công cũng như các tài li u ki m ñ nh cũ ñ ñánh giá v trí chính xác c a các b ph n c u trong không gian và ch t lư ng c u. T ñó nh n xét các nguyên nhân hư h ng, s chuy n v hay bi n d ng c a các b ph n c u theo th i gian. 1.2.2.1- ðo cao ñ . Ph i cao ñ c b ng các máy cao ñ c có ñ chính xác trung bình, sai s trung phương ± 4mm trên 1km. Page 9/152
 10. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng Lp=55.0 Lp=55.0 MNCN MNTN Mùc n−íc Cù ly lÎ TN CN lßng s«ng Cao ®é Hình 1.1. M t c t ngang lòng sông dư i c u ð i v i nh ng c u mà qua ñi u tra phát hi n ñang bi n d ng l n và có nhi u nghi v n c n dùng lo i máy cao ñ c ñ chính xác cao như Ni - 004 v i sai s trung phương ± 5mm trên 1 km. Ph i ño ít nh t 2 l n t các c c m c khác nhau ñ gi m sai s . Trong s ño ñ c c n ghi rõ ñi u ki n ño: th i ti t, nhi t ñ khí quy n v.v.. Các v trí ñ t mia ñư c ñánh d u sơn ñ và ghi chú trong b n v cũng như b n thuy t minh công tác cao ñ c. Các dàn ch ñư c cao ñ c m dàn thư ng lưu cũng như dàn h lưu. Mia ph i ñư c ñ t t i các v trí tương ng c a m i nút ñã ñư c ñánh d u trư c b ng sơn. Ví d : cùng ñ t mia lên các t m n m ngang c a b n cách các d m ngang sát b n nút dàn. Các t m bê tông c t thép ñư c cao ñ c ít nh t t i 3 m t c t ñ c trưng (gi a nh p, trên g i). Trong m i m t c t ph i cao ñ c 2 ñi m bên phía thư ng lưu và phía h lưu. N u t i các ch d ñ nh d t mia trên k t c u nh p thép mà s lư ng t m b n thay ñ i khác nhau ho c có b n ñ m khác nhau thì ph i ghi chú ñ x lý k t qu ño s qui ñ i theo cùng m t m c chu n. Page 10/152
 11. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng Ph i cao ñ c m i dàn ch , d m ph n xe ch y, b kê g i, ñ nh 2 ray chính các ñi m ñ c trưng ñã ch n trư c. K t qu cao ñ c ph i ñư c v thành b n v tr c d c. Có th v ch p t ng c p các b ph n gi ng nhau c a phía h lưu và phía thư ng lưu ñ phân bi t nh n xét s bi n d ng c a k t c u. Căn c vào tr c d c và m t b ng ñã ño v ñư c có th ñưa ra các nh n xét trên cơ s nh ng g i ý sau ñây: - Hình d ng ñ u ñ n c a tr c d c có ñ v ng xây d ng ch ng t là k t c u nh p có ch t lư ng t t. - Hình d ng nh p nhô, gãy khúc c a tr c d c có th do sai sót lúc thi công, ch t o và lúc l p d ng k t c u nh p, ho c do bi n d ng quá m c trong quá trình khai thác c u. - N u có các tài li u ño v cũ tương t thì ph i so sánh ñ xem có s chênh l ch quá l n gi a các l n ño thì c n tìm nguyên nhân và ñ xu t cách kh c ph c. N u chênh l ch ít cũng c n phân tích nguyên nhân và ñánh giá kh năng khai thác c u liên t c. 1.2.2.2 ðo v m t b ng. 1.2.2.2.1 ðo v m t b ng k t c u nh p. ð ño v m t b ng k t c u nh p và ñư ng ray trên ñó cũng như c a m tr và ñư ng ñ u c u, ph i dùng máy kinh vĩ có sai s không quá ±15”, thư c thép, máy ño dài ki u ánh sáng... Quy ư c ño tr c d c k t c u nh p là ñư ng ñi qua ñi m c a hai d m ngang hai ñ u nh p. M t b ng c a k t c u nh p thư ng ñư c v theo các v trí tâm nút dàn ñ cao có m t ph ng ph n xe ch y. Khi có ñi u ki n nên ño c m t b ng c a hai m t ph ng biên trên và biên dư i c a dàn. T ñó s phân tích m c ñ bi n d ng ngang c a k t c u dư i tác d ng cu tĩnh t i. Sau khi ño v m t b ng dàn ch n u phát hi n th y các l sai l ch ñ t ng t c a các nút dàn riêng l nào ñó có v i v trí thi t k c a nó thì c n ki m tra k b sung ngay v tình tr ng h liên k t d c và h liên k t ngang c a dàn ch . Khi ki m tra phát hi n các sai l ch l n c a v trí các b ph n k t c u nh p trên m t b ng thì c n ki m toán nh hư ng c a các sai l ch ñó ñ n ñi u ki n ch u l c (s quá t i) Page 11/152
 12. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng c a các b ph n k t c u. Riêng ñ i v i c u dàn có ñư ng xe ch y dư i thì ph i ki m tra thêm v kh gi i h n thông xe. 1.2.2.2.2 -ðo v m t c t m tr , ñư ng ñ u c u. Yêu c u ño v trí các ñi m ñ c trưng ñ có th v ñúng hình d ng th c t cơ b n c a t ng m tr trên m t b ng. Khi ño v c n ñ i chi u v i các h sơ lưu tr ñ nh n xét. ð i v i ñư ng ñ u c u ch c n v sơ ho và mô t n u có ñư ng cong. 1.2.2.3 - ðo v các m t c t ngang c a các b ph n k t c u. ð i v i các b ph n k t c u b ng thép, ñ c bi t là dàn thép, ph i ño ñ c kích thư c m t c t ngang th c t c a các b ph n ch u l c: các thanh dàn ch , d m d c, d m ngang, h liên k t, g i c u v.v.. Chú ý ghi rõ chi u dày thép còn l i sau khi b ph n r . Trư ng h p có ñ h sơ cũ thì ch c n ño ñ c m t s b ph n nghi ng ho c b r n ng c n ki m tra xem xét k t c u th c có gi ng v i kích thư c trong h sơ cũ hay không. N u chúng gi ng nhau v cơ b n thì không c n ño t m . D ng c ño là thư c thép, thư c c p, các thư c ño khe h , dây d i, ê-ke thép. ð i v i k t c u nh p b ng bê tông, ñá xây, bê tông c t thép ch c n ño t i các m t c t ñ c trưng ñ i di n,nhưng ít nh t cũng ph i ño m t c t gi a nh p, m t c t 1/4, m t c t g i. Ngoài ra c n ph i ño m t c t nào ñó hư h ng ñ n m c có th nh hư ng x u ñ n năng l c ch u t i c a k t c u. ð i v i b ph n b ng thép ñã b cong ph i dùng 1 dây thép căng th ng gi a 2 ñ u b ph n ñó r i ño kho ng cách t ñi m ñ c trưng trên ño n cong vênh ñ n dây thép căng ñó. K t qu ño ñ ph c v cho vi c tính toán l i b ph n này. Sai s ño cho phép như sau: + ð i v i k t c u thép ±0,5mm. + ð i v i k t c u ñã xây, bê tông c t thép ±0,5cm. Ph i ño ít nh t hai l n l p, n u không ñ t sai s nói trên thì ph i ño l i l n ba theo xác su t th ng kê. K t qu ño ph i ñư c th hi n trên các b n v chi ti t, có kèm theo l i chú thích c n thi t. Page 12/152
 13. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng Nh ng ch sai l ch l n v kích thư c cong vênh ph i ñư c ñánh d u b ng sơn ñ lên k t c u và ghi rõ trên b n v . 1.2.2.4. N i dung cơ b n c a các b n v k t qu ño ñ c. 1.2.2.4.1. B n v b trí chung m t ñ ng c n th hi n rõ. - D ng k t c u nh p thép, bê tông c t thép, ñá xây, bê tông v.v.. - D ng m tr . - M t c t lòng sông có th hi n l khoan ñ a ch t( n u có ). Các kích thư c ch y u: Chi u dài toàn c u - Chi u dài k t c u nh p c a m i nh p. - Chi u dài nh p tính toán c a m i nh p. - Kh u ñ thoát nư c. - Chi u cao các thanh ñ ng c a dàn. - Cao ñ ñ nh d m d c 2 ñ u, sát v i d m ngang c a m i khoan dàn ch . - Cao ñ t i các ñi m m h (ho c m thư ng ) c a dàn thư ng lưu và dàn h lưu - ( hai ñ u d m ngang sát b n nút dàn). Cao ñ ñ nh ray t i các ñi m phía trên các d m ngang. - Cao ñ tìm g i cao ñ kê g i. - Cao ñ các ñ nh mũ m i, tr , ñ d c ñó. - Cao ñ ñ nh tư ng trư c và ñ nh tư ng cách m . - Cao ñ vai ñư ng hai ñ u c u. - Cao ñ ñ nh chóp nón hai m . - Chi u dài m . - ð d c nón hai m , v trí chân nón m . - Cao ñ m c nư c cao nh t, th p nh t trong ngày ñi u tra. - Cao ñ m c nư c lũ cao nh t l ch s . - Lo i ray, lo i tà v t trên c u. - Ghi chú v m c cao ñ c và các c c m c ñ nh v ñã dùng ñ ño ñ c. - Page 13/152
 14. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng §iÓm ®Çu ®o¹n cong §iÓm cuèi ®o¹n cong 7x500 5x500 1290 6000 1210 Hình 1.2. Ví d cách ño thanh b cong vênh 1.2.2.4.2. B n v b trí chung m t b ng. Yêu c u th hi n: Sơ h a ñư ng ray hai ñ u c u, trên c u, ñư ng công hay ñư ng th ng. - ðư ng tim d c hai m . - ðư ng tim g c ( d c c u ) l y ñư ng tim hai m làm chu n ñ so sánh. - ðư ng tim các d m d c. - ðư ng tim các dàn ch (m h và m thư ng ). - ðư ng tim hai ray. - Sơ ho dàn ch , d m d c, d m ngang, d m d c c t, h liên k t d c. - 1.2.2.4.3. B n v m t c t ngang các k t c u nh p. Yêu c u th hi n: C u t o m t c t ngang k t c u nh p v trí ñ u k t c u nh p và gi a k t c u - nh p, v trí có ch t c a nh p ñeo. Kho ng cách hai dàn ch , b r ng thanh ñ ng, b r ng các thanh biên dàn, - kho ng cách các d m d c. ð i v i k t c u nh p bê tông c t thép, ñá xây, bê tông cũng ph i v m t c t ñ i - di n ñã nêu m c 2.4.3.2. 1.2.2.4.4. Các b n v c u t o và kích thư c chi ti t c a các b ph n k t c u nh p. C n v riêng bi t dàn nh thư ng lưu và dàn nh h lưu, bao g m: M i thanh dàn, qui cách các thép hình, thép b n, d ng m t c t t h p c a chúng,v trí các chi ti t thép b c t ñ t, v trí và qui cách kích thư c các b n ph n i( thép góc n i ),c ly k t qu ñi u tra b ng cách ñ c rãnh thăm dò ho c dùng máy n i soi, n u có h sơ lưu tr cũng c n ghi rõ). Page 14/152
 15. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng C n th hi n ñ các hình v trên m t chi u ñ ng, m t b ng và m t c t ngang c a các b ph n sao cho ñ c n hco tính toán và ñánh giá năng l c ch u t i c a chúng. ð i v i các thanh trong h liên k t d c và h liên k t ngang cũng c n ño v như ñ i v i các thanh dàn ch nhưng có th v i m c ñ sơ sài hơn. 1.2.2.4.5 B n v g i. Yêu c u th hi n: Kích thư c chi ti t m t b ng các th t g i - Chi u dày c a th t g i. - Chi u dài và ñư ng kính th t g i - Chi u dài và ñư ng kính các con lăn. - S lư ng và kho ng cách gi a các con lăn, b r ng con lăn c t vát ( n u có ). - C u t o g i cao su - thép ( n u có ). - Các kích thư c c a các b kê g i. - 1.3. B O DƯ NG M T C U VÀ ðƯ NG ð U C U. Quy ư c coi vi c ki m tra b o dư ng m t c u có liên quan ñ n các b ph n k t c u sau: Các l p ph ph n xe ch y c u ô tô. - Các k t c u, ray, tà v t, ph ki n, ba lát c a c u ñư ng s t. - Các h th ng thoát nư c m t c u ( ng nư c ). - V a hè, lan can, r i phân cách, r i b o v . - Các c t ñèn trên c u và ñư ng ñ u c u. - Các khe bi n d ng. - Các b n quá ñ - Các bi n báo cho giao thông trên c u và giao thông ñư ng thu dư i c u. - H u h t các c u Vi t Nam ñ u có hư h ng ng thoát nư c và khe bi n d ng. Tình tr ng ñ t, rác làm t c ng và b t kín khe bi n d ng là nguyên nhân chính, m t khác v thi t k v n chưa chú ý ñúng m c. Do ng nư c h ng nên nư c ng m ñ ng gây ra suy thoái bê tông m t c u và bê tông d m, gây r n ng cho các b ph n d m thép làm gi m ñ b n và tu i th c u. ð c bi t các c u BTCT cũ c a ñư ng s t, nư c ñ ng trong máng ba lát lâu ngày suy thoái n ng cho bê tông. Hư h ng ph bi n n a trên các c u ñư ng b và các l p ph m t c u b bong tróc, m t h t ñ d c ngang thoát nư c m t c u, gây ra các hóc lóm ch a nư c mà không ñư c Page 15/152
 16. GS.TS. Nguy n vi t Trung- Gíao trình Khai thác, Ki m ñ nh, Gia c , S a ch a c u c ng s a ch a k p th i khi n cho các hư h ng ngày càng phát tri n r ng ra và n ng thêm ñ n lúc bu c ph i s a ch a thì chi phí s a ch a cao. Do c u t o không h p lý và không ñư c b o dư ng thư ng xuyên nên các khe bi n d ng thư ng b ñ t l p kín khi n cho không th ho t ñ ng bình thư ng ñư c n a. M t khác, nư c mưa ng m qua khe bi n d ng xu ng ñ u k t c u nh p gây r n ng cho các ñ u d m thép và b ph n g i c u bên dư i nó. Hư h ng ch y u các v a hè trên c u là v các b n BTCT l p ghép quá m ng, hư h ng l p ph trên m t v a hè. nh ng c u cho nư c thoát qua dư i g m v a hè còn có tình tr ng nư c ng m tràn lan gây m và suy thoái bê tông c a b n cánh trên c a d m ch , th m chí có cây c m c dư i g m v a hè. Các c t lan can các c u cũ thu c ph m vi mi n B c thư ng ñư c thi t k có kích thư c nh nh . Vì v y, không ch u ñư c các l c ñ y ngang l n do xe va qu t. Lo i c t lan can l p ghép có liên k t hàn chân c t vào b n thép ch có th b gãy do r liên k t ñó. H lan can c u cũ mi n Nam do ñư c thi t k to hơn theo tiêu chu n c a M nên thư ng b n v ng hơn. Hư h ng ch y u lan can là gãy, h c t thép, r n ng các ph n thép l ra ñ c bi t các vùng g n bi n. Công vi c b o dư ng m t c u nói chung ñơn gi n là làm v sinh, thông và s a các ng nư c, và s a k p th i các gà trên m t c u ô tô, si t l i các c và ph ki n liên k t ray c a c u ô tô, si t l i các c và ph ki n k t các k t ray c a ñư ng s t v.v.. C n chú ý phát hi n các v t n t có quy lu t và dài d c c u trên l p ph nh a c a c u ô tô v i các nh p d m BTCT d ng l c ki u M có m i n i b ng c t thép d ng l c ngang. ðó là bi u hi n c a tình tr ng ñ t cáp d ng l c ngang. C n xem xét k và s a ch a k p th i. 1.4. ðI U TRA HƯ H NG CHUNG C A K T C U THÉP VÀ K T C U LIÊN H P THÉP - BTCT. Công tác ñi u tra bao g m các công vi c sau: + Ki m tra ho c ño v l i b n v các b ph n c u (n u ñã m t tài li u g c) b ng các máy tr c ñ c. + Phát hi n và ghi l i các hư h ng, khuy t t t hi n có, nh n xét ñ c ñi m, kích thư c, v trí c a chúng, ñánh giá tình tr ng ch u l c chung c a c c u theo kinh nghi m và ki n th c c a ngư i ñi u tra. Page 16/152
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2