intTypePromotion=1

Giáo trình -Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật - An toàn thực phẩm-chương 4

Chia sẻ: Sam Sara | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
106
lượt xem
42
download

Giáo trình -Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật - An toàn thực phẩm-chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Nguyên tắc vệ sinh đối với lò mổ gia súc Các xí nghiệp (lò) giết mổ, chế biến gia súc gia cầm chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện bên ngoài như việc xây dựng, trang thiết bị, môi trường .... Thật vậy, nếu xây dựng không đúng yêu cầu kỹ thuật, thiết bị thô sơ sẽ gieo rắc mầm bệnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình -Kiểm soát vệ sinh thú y các sản phẩm động vật - An toàn thực phẩm-chương 4

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 4 Nguyªn t¾c vÖ sinh ®èi víi lß mæ gia sóc Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ 1*8
 3. B iD „L…˜P SKDL FDR UD‘R WKRD‘QJ PD‘W VD›FK VH FD‘FK P‚›W Qˆ‡‘F QJƒ—P ! P B &R‘ F†˜QJ [XƒšW QKƒ›S UL…QJ [XQJ TXDQK FR‘ Wˆ‡ŽQJ FDR P VƒX P YDŽ FR‘ Fƒ\ „…˜ „DP EDR PD‘W PH ,, 6l ik| /2s 0k} &KLD ODŽP NKX .KX FK‚Q QX†L &R‘ NL…˜X FKX†—QJ ‡ OL…—Q F†˜QJ VDX F†˜QJ QKƒ›S JLD VX‘F B &KX†—QJ NL…˜P VRD‘W JLD VX‘F NL…˜P WUD OƒP VDŽQJ NKD‘P V†šQJ B &KX†—QJ QJKŠ QJ‡L FR‘ E†š WUŒ PD‘QJ ‚Q PD‘QJ X†šQJ FKR ‚Q NKƒ˜X SKƒ—Q GX\ WU‰ B &KX†—QJ FK‡Ž JL…šW P†˜ FKŠ FKR X†šQJ Qˆ‡‘F .KRDQJ FD‘FK JLˆD FD‘F FKX†—QJ ODŽ P 7KL…šW N…š [ƒ\ Gˆ›QJ V†š † FKX†—QJ SKDL „DP EDR Gˆ› WUˆ WURQJ QJDŽ\ VDQ [XƒšW 'L…›Q WŒFK FD NKX FKX†—QJ FKL…šP W†˜QJ GL…›Q WŒFK .KX FD‘FK O\ YDŽ JL…šW JLD VX‘F E…›QK .KX Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ ODŽP UL…QJ UD P†œW JR‘F FX†šL Kˆ‡‘QJ JLR‘ YDŽ FD‘F NKX NKD‘F ŒW QKƒšW  P &R‘ FKX†—QJ FD‘FK O\ JLD VX‘F E…›QK FR‘ Q‡L P†˜ [H‘W QJKL…›P Q‡L [ˆ O\‘ JLD VX‘F E‚“QJ QKL…›W „†œ FDR ORŽ WKL…X [D‘F E…˜ FKˆ‘D Qˆ‡‘F Eƒ˜Q YDŽ SKDL [ˆ O\‘ Qˆ‡‘F Eƒ˜Q ‡ NKX FD‘FK O\ WUˆ‡‘F NKL FKD\ YDŽR K…› WK†šQJ F†šQJ FKXQJ 7†šW QKƒšW ODŽP UDŽR QJ‚Q FD‘FK Y‡‘L FD‘F NKX NKD‘F &D‘Q E†œ SKX› WUD‘FK NKX Qƒ—\ NK†QJ „ˆ‡œF „L YDŽR FD‘F NKX NKD‘F YDŽ QJˆ‡œF OD›L .KX VDQ [XƒšW ;ƒ\ Gˆ›QJ FD‘FK [D FD‘F NKX NKD‘F ŒW QKƒšW P 7X\Ž Pˆ‘F „†œ O‡‘Q QKR FR‘ W…Q JRœL ORŽ P†˜ KD\ QKDŽ PD‘\ WKW OL…Q K‡œS /RŽ P†˜ JLD VX‘F ODŽ Q‡L FXQJ FƒšS WKW YDŽ SKX WD›QJ FRŽQ FD‘F SKX› 68
 4. SKƒ˜P NKD‘F Kƒ—X QKˆ ER „L NK†QJ QKˆQJ NK†QJ Wƒ›Q GX›QJ Y…— NLQK W…š PDŽ FKŒQK QKˆQJ VDQ SKƒ˜P SKX› Qƒ—\ ODŽP PƒšW Y…› VLQK YDŽ JLDR U‚–F Pƒ—P E…›QK FKR QJˆ‡ŽL YDŽ JLD VX‘F ;…šS ORD›L ORŽ P†˜ /RŽ P†˜ P†˜ JLD VX‘F QJDŽ\ /RŽP†˜ ! P†˜ ! JLD VX‘F QJDŽ\ 1KDŽ PD‘\ WKW OL…Q K‡œS Q‡L JL…šW P†˜ JLD VX‘F FKR UD WKDŽQK SKƒ˜P KR‚›F ED‘Q WKDŽQK SKƒ˜P *†—P QKL…—X SKƒQ [ˆ‡QJ NKD‘F QKDX J†—P FR‘ FD‘F NKƒX VDQ [XƒšW F‡ EDQ VDX .KR Gˆ› WUˆ WKX‘ *L…šW P†˜ SKƒQ F‚–W [X‘F WKW ;ˆ O\‘ VDQ SKƒ˜P SKX› ;ˆ O\‘ ORŽQJ UX†œW 6DQ [XƒšW P‡ ‚Q m‡‘S JLˆ GD &K…š EL…šQ FD‘F SK…š SKƒ˜P WKDŽQK WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F YDŽ VDQ SKƒ˜P F†QJ QJK…› .KR ˆ‡‘S OD›QK „†QJ OD›QK .KX FK…š EL…šQ „ƒ\ ODŽ NKƒX KL…›Q „D›L QKƒšW WURQJ N\ QJK…› WKW lt „ƒ\ PRœL Yƒ›W „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ WUL…›W „…˜ FR‘ ORD›L B 7KW FKR UD WKDŽQK SKƒ˜P GXŽQJ QJD\ „ˆ‡œF OD›S [ˆ‡QJ „†— K†œS MDPSRQ WKW KXQJ NKR‘L SDWH QHP FKD /†QJ WKDŽQK EDŽQ FKDL 'D WKDŽQK F‚›S GD JLDŽ\ GH‘S ;ˆ‡QJ WKDŽQK E†œW [ˆ‡QJ 6ˆŽQJ WKDŽQK „†— VˆŽQJ „†— P\ QJK…› B 7KW FKR UD ED‘Q WKDŽQK SKƒ˜P WKW Wˆ‡L WKW ˆ‡‘S OD›QK WKW „†QJ OD›QK O†QJ GD VˆŽQJ PR‘QJ [ˆ‡QJ „D „ˆ‡œF WL…X „†œF NKˆ WUXŽQJ FR‘ WK…˜ „ˆD „…šQ FD‘F SKƒQ [ˆ‡QJ NKD‘F JLD F†QJ .KX VDQ [XƒšW FR‘ WK…˜ E†š WUŒ SKRŽQJ WKX‘ \ FKX‘ \‘ WKˆ‘ Wˆ› E†š WUŒ VDR FKR SKXŽ K‡œS Y‡‘L Gƒ\ FKX\…—Q VDQ [XƒšW 1‡L NKD‘P WKW WURQJ ORŽ P†˜ QKR WKˆ‡ŽQJ N…šW K‡œS Y‡‘L SKRŽQJ Q‡L EDR TXDQ WKW WKDŽQK WKX›F 7URQJ ORŽ P†˜ TXL P† O‡‘Q Q‡L NKD‘P WKW WKˆ‡ŽQJ „ˆ‡œF [ƒ\ Gˆ›QJ WL…šS Y‡‘L SKRŽQJ JL…šW WKW VDR FKR Gƒ\ FKX\…—Q VDQ [XƒšW „ˆ‡œF OL…Q WX›F WUD‘QK Vˆ› Oƒ™Q O†œQ 69
 5. Yˆ‡Q YDL FD‘F FKƒšW Eƒ˜Q YDŽR WKDŽQK SKƒ˜P 'X›QJ FX› Fƒ—Q WUDQJ E W†šL WKL…˜X WURQJ ORŽ P†˜ F‡ QKR J†—P +…› WK†šQJ PR‘F V‚–W „…˜ PR‘F WKƒQ WKW „ƒ—X ORŽQJ +DL E†œ GDR NKD‘P V‚–F EH‘Q Fƒ\ OL…šF GDR WKXŽQJ V‚–W FR‘ NKR‘D „…˜ „ˆ›QJ FD‘F E†œ SKƒ›Q KX\ ER NKL NKD‘P %†œ GƒšX YDŽ Pˆ›F „R‘QJGƒšX                     6l ik| /2s 0k} &h3 7o1+ 73 .+8 +$s1+ &+$v1+ .+8 6$t1 ;8h7 3KRŽQJ WKˆ‡ŽQJ WUˆ›F F†˜QJ FKŒQK 1‡L W‚–P JLD VX‘F 3KRŽQJ KDŽQK FKD‘QK WDŽL YX› %…› FKRœF WL…šW 3KRŽQJ „L…›Q Qˆ‡‘F † W† F‡ NKŒ &KDR FD›R O†QJ 7KD‘S Qˆ‡‘F %DŽQ P†˜ KHR 3KRŽQJ 7KX‘ \ 0R‘F WUHR WKW KHR &ƒQ [XƒšW VDQ SKƒ˜P 1‡L ODŽP ORŽQJ KHR %DŽQ P†˜ „D›L JLD VX‘F 0R‘F WUHR WKW „D›L JLD VX‘F 1‡L ODŽP ORŽQJ „D›L JLD VX‘F 70
 6. .KR OD›QK .+8 &+g1 18k, .+8 &$v&+ /< &ƒQ QKƒ›S JLD VX‘F &KX†—QJ FD‘FK O\ &KX†—QJ QK†šW KHR 1‡L [H‘W QJKL…›P JV E…›QK FK…šW &KX†—QJ QK†šW WUƒX ERŽ 1‡L P†˜ JLD VX‘F E…›QK +†š SKƒQ /RŽ WKL…X [D‘F 1‡L [ˆ O\‘ JLD VX‘F E‚“QJ QKL…›W „†œ FDR ,,, 7+,j7 .j 1mlv& 7521* /2s 0k} 1ˆ‡‘F ODŽ NKƒX UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ ORŽ P†˜ +…› WK†šQJ Qˆ‡‘F VD›FK 1ˆ‡‘F VD›FK Vˆ GX›QJ WURQJ ORŽ P†˜ TXL „QK SKDL GXŽQJ Qˆ‡‘F PD‘\ WKHR \…X Fƒ—X Y…› VLQK WKˆ›F SKƒ˜P 1…šX NK†QJ FR‘ Qˆ‡‘F PD‘\ FR‘ WK…˜ GXŽQJ Qˆ‡‘F JL…šQJ 1ˆ‡‘F SKDL „ˆ‡œF NL…˜P WUD „QK N\Ž WKHR KDŽQJ WKD‘QJ KDŽQJ TXŒ Y…— FKŠ V†š ( FROL 7X\…›W „†šL NK†QJ GXŽQJ Qˆ‡‘F V†QJ Qˆ‡‘F DR WXŽ 7X\Ž WKHR \…X Fƒ—X FXD ORŽ P†˜ PDŽ FR‘ N…š KRD›FK FXQJ FƒšS Qˆ‡‘F KR‚›F „DŽR JL…šQJ 0X†šQ „DP EDR QKL…—X NKƒX Y…› VLQK FKX†—QJ WUD›L VDŽQ Q…—Q ORŽ P†˜ GX›QJ FX› W‚–P UˆD WKX‘ V†šQJ ODŽP ORŽQJ UˆD WKW B 7UƒX ERŽ  OQJDŽ\FRQ B +HR  O QJDŽ\ FRQ +…› WK†šQJ Qˆ‡‘F Eƒ˜Q 0X†šQ „DP EDR Y…› VLQK QR‘L FKXQJ „DP EDR NK†QJ Oƒ\ ODQ GFK E…›QK UD [XQJ TXDQK WK‰ YƒšQ „…— Qˆ‡‘F Eƒ˜Q SKDL „ˆ‡œF FKX‘ \‘ WL…X „†œF VD‘W WUXŽQJ W†šW 7URQJ ORŽ P†˜ SKDL FR‘ K…› WK†šQJ WKRD‘W Qˆ‡‘F Eƒ˜Q W†šW YDŽ Wƒ›S WUXQJ YDŽR E…˜ FKˆ‘D FKŒQK „…˜ WL…X „†œF 7L…X „†œF E‚“QJ QKL…—X SS Yƒ›W O\‘ KRD‘ KRœF FKORU VLQK KRœF O…Q 71
 7. PHQ O‚–QJ „RœQJ $O 62  +2 ,9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2