Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2

Chia sẻ: Thangnamvoiva23 Thangnamvoiva23 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
50
lượt xem
22
download

Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình Kiểm toán căn bản, phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán, phương pháp kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán, trình tự kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kiểm toán căn bản: Phần 2

CH lTONG 3<br /> <br /> NHLrNG KHAi NIEM CO BAN THU0C N 0I<br /> DUNG KIEM TOAN<br /> 3.1. GIAN LAN VA SAI SOT<br /> ><br /> <br /> r<br /> <br /> 3.1.1. Khai niem ve gian lan va sai sot, moi quan he giua gian lan<br /> va sai sot.<br /> Khai niem gian lan va sai sot (Chuan muc so 240-21/12/2001;<br /> <br /> a.<br /> IAG 11)<br /> -<br /> <br /> Gian lan la nhung hanh vi co y lam sai lech thong tin kinh te,<br /> <br /> tai chinh do mot hay nhieu nguoi trong Hoi dong quan tri, Ban Giam<br /> doc, cac nhan vien hoac ben thu ba thuc hien, lam anh huong den bao<br /> cao tai chinh.<br /> Bieu hien cua gian lan: tat ca cac hanh vi nay deu bi nghiem cam<br /> trong Phap lenh ke toan va thong ke.<br /> + Xuyen tac, lam gia chung tu, tai lieu lien quan den den Bao cao tai chinh<br /> + Sua doi chung tir, tai lieu ke toan lam sai lech Bao cao tai<br /> chinh. Vi du nhu chua so tien 6 Phieu chi tir 4 trieu thanh 4,5 trieu;<br /> ghi giam thu.<br /> + Bien thu tai san.<br /> + Che dau hoac co y bo sot thong tin, tai lieu hoac nghiep vu<br /> kinh te lam sai lech Bao cao Tai chinh. Vi du nhu tao ra lo gia bang<br /> cach che dau doanh thu, lap du phong qua cao, tao ra lai gia bang cach<br /> dau boi chi phi.<br /> + Ghi chep cac nghiep vu kinh te khong dung sir that.<br /> 63<br /> <br /> + C6 y ap dung sai cac cac chuan muc, nguyen tic , phuong phap<br /> va che do ke toan, chinh sach tai chinh.<br /> + Co y tinh toan sai ve so hoc.<br /> Sai sot la nhung loi khong c6 y anh huong den Bao cao tai<br /> <br /> chinh nhu:<br /> <br /> + Loi ve tinh toan so hoc hoac ghi chep sai.<br /> + Bo sot hoac hi£u sai, lam sai cac khoan muc, cac nghiep vu<br /> kinh te.<br /> + Ap dung sai cac chuan muc, nguyen tac, phuong phap va che<br /> do ke toan, chinh sach tai chinh nhung khong co y. '<br /> b. M oi quan he giua gian lan va sai sot:<br /> Gidng nhau<br /> + Deu la nhung hanh vi sai pham lam lech lac thong tin. Vi yeu<br /> cau cua ke thong tin ke toan la: trung thuc, khach quan, day du, kip<br /> thoi, de hieu...<br /> + Gian lan va sai sot do ai gay ra thi trach nhiem cuoi cung van<br /> thuoc nguoi quan ly.<br /> K h acn h au<br /> Tieu thirc<br /> <br /> Gian lan<br /> <br /> Sai sot<br /> Vo y thuc, khong<br /> <br /> Y thirc thirc hien<br /> <br /> Co y thuc hien vi<br /> muc dich tu loi.<br /> <br /> co chu y, do nang<br /> lire hoac thieu can<br /> trong.<br /> <br /> Tinh toan ky luong,<br /> Mire do tinh vi<br /> <br /> che dau tinh vi nen<br /> kho phat hien.<br /> <br /> Tinh trong yeu (tam<br /> quan trong ciia thong<br /> tin)<br /> 64<br /> <br /> Luon trong yeu.<br /> <br /> De phat hien.<br /> Tuy thuoc v^o quy<br /> mo, tinh chat, tin<br /> suat.<br /> <br /> 3.1.2. Cac yeu to lam nay sinh gian lan va sai sot<br /> a, Cac yeu to lam nay sinh gian lan<br /> Sir xui giuc: loai ap lyc co the tir phia ca nhan nguai thuc hien<br /> hanh vi gian lan hoac bai mot nguai nao do. Vi du nhu do co nhu cau<br /> ve tien de trang trai m ot so khoan nhu tien hoc phi, tien vien phi,<br /> muon tra nen giau co nhanh, hoac bi ai xui giuc...<br /> C a hoi: thai c a thuc hien hanh vi gian lan. Vi du nhu khong ai<br /> kiem ke hang ton kho, ket tien mat thuong xuyen khong khoa. Pho<br /> Giam doc tai chinh co tham quyen trong cac quyet djnh dau tu ma<br /> khong co bat cu sy giam sat, kiem tra nao.<br /> Do liem khiet (do trung thirc cua con nguoi): thieu liem khiet se<br /> lam cho sir ket hop giua xui giuc va thai ca bien thanh hanh dong gian<br /> lan.<br /> b, Cac yeu to lam nay sinh sai sot<br /> Nang lire xu ly cong viec.<br /> Sue ep: ap lye ve thai gian (can hoan thanh cong viec trong mot<br /> thoi gian ngan), moi truong lam viec khong thoai m ai....<br /> Le loi lam viec cau tha, thieu than trong, thieu y thuc trach<br /> nhiem.<br /> 3.1.3. Cac dieu kien co the lam gia tang sai pham<br /> a, Cac dieu kien Iant gia tang sai pham<br /> - Quan ly mang tinh doc doan, chuyen quyen: khong tin tuong,<br /> chen ep cap duoi.<br /> - Quan ly kern de xay ra tinh trang khung hoang trong cong viec<br /> - Danh gia ket quan tren phuang dien ngan han, chi lay loi nhuan<br /> lam tieu chi danh gia ket qua cong viec.<br /> - Co sy thay doi thuong xuyen ve tu van phap ly hoac kiem toan<br /> 65<br /> <br /> - Nganh nghi kinh doanh dang tan lui, kho khan gia tang<br /> - Nhan su phong k l toan bj th ilu nhieu trong thai gian dai.<br /> - Cac nghiep vu bdt thuong xay ra ....<br /> b, Dau hieu de ph at hien ra sai pham<br /> - Ty su it loi nhuan cua doanh nghiep thap hon rat nhieu so voi ty<br /> suat loi nhuan chung<br /> - Cac khoan chi hoa hong Ion (khoan chi nay rat de gian lan).<br /> - Lien tuc thay doi kiem toan vien hoac nhan su cua cong ty.<br /> - Sai pham lap di lap lai nhieu lan co the la gian lan.<br /> - Nhung sai pham dien ra khong mang lai loi ich gi cho nguoi<br /> thuc hien thi co the la sai sot.<br /> 3.1.4. Trach nhiem cua kiem toan vien doi voi gian lan va sai sot<br /> - Theo nguyen tac chi dao kiem toan quoc te (IAG): trach nhiem<br /> ngan ngira va phat hien sai pham la cua He thong Kiem soat noi bo, la<br /> cua cac nha quan ly doanh nghiep. Trong qua trinh kiem toan, Kiem<br /> toan vien phai chung minh rang da tuan thu dung chuan muc nghe<br /> nghiep va luat le hien hanh. Luc do, tuy khong phat hien duoc sai<br /> pham thi kiem toan vien khong co loi.<br /> IAG 11: “Kiem toan vien phai vach ke hoach va thuc hien viec<br /> kiem toan cau minh voi thai do hoai nghi nghe nghiep, va luon y thuc<br /> rang trong qua trinh kiem toan, co the se phai doi pho voi cac tinh<br /> huong, su kien dan dat kiem toan vien den mot cau hoi la lieu 6 day co<br /> sai sot va gian lan hay khong?”<br /> - Theo chuan muc kiem toan Viet Nam, so 240 (21/12/2004)<br /> + Trach nhiem cua Giam doc (nguoi dung dau): chiu trach nhiem<br /> true tiep trong viec ngan ngua, phat hien va xu ly cac gian lan va sai<br /> <br /> 66<br /> <br /> sot trong don vj thong qua viec xay dung va duy tri thirc hien thuong<br /> xuyen he thong ke toan va he thong kiem soat noi bo thieh hop.<br /> + Trach nhiem cua kiem toan vien va cong ty kiem toan: trong<br /> qua trinh kiem toan, kiem toan vien va cong ty kiem toan co trach<br /> nhiem giup don vi phat hien, xir ly va ngan ngua gian lan va sai sot<br /> nhung kiem toan vien va cong ty kiem toan khong phai chiu trach<br /> nhiem true tiep trong viec ngan ngua cac gian lan va sai sot o don vi<br /> kiem toan.<br /> - Mot cuoc kiem toan chi dam bao hop ly, chu khong phai dam<br /> bao tuyet doi, trong viec phat hien cac sai pham trong yeu trong doi<br /> tuong kiem toan (cac doi tuong da duoc kiem toan khong con chua<br /> dung sai pham trong yeu). Do do, kiem toan vien phai vach ke hoach<br /> va thiet ke chuong trinh kiem toan phu hop nham phat hien cac sai<br /> pham trong yeu va bao cao cho Ban quan ly hoac nhung nguoi su<br /> dung thong tin.<br /> 3.2. HO SO KIEM TOAN (Chuan muc kiem toan Viet Nam so<br /> 230 - 27/9/1999)<br /> Ho so kiem toan la cac tai lieu do kiem toan vien lap, thu thap,<br /> phan loai, sir dung va luu tru. Tai lieu trong ho so kiem toan duoc the<br /> hien trong giay, phim anh, tren phuong tien tin hoc hay bat ky phuong<br /> tien luu tru nao khac theo quy djnh cua phap luat hien hanh.<br /> Chuc nang<br /> - Liru tru nhung bang chirng kiem toan thu duoc trong qua trinh<br /> thuc hien kiem toan, lam co so cho viec dua ra y kien ciia kiem toan<br /> vien.<br /> - Tro giup cho viec lap ke hoach va thuc hien cong viec kiem<br /> toan.<br /> <br /> 67<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản