Giáo trình: Kiến trúc công nghiệp - Ths. Trương Hoài Chính

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

1
1.468
lượt xem
482
download

Giáo trình: Kiến trúc công nghiệp - Ths. Trương Hoài Chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui hoạch khu công nghiệp là một biện pháp quan trọng của việc bố trí chính xác, hợp lý sức sản xuất và tận dụng tài nguyên một vùng. Hướng quy hoạch khu công nghiệp chủ yếu tiến hành theo 3 loại. Khu công nghiệp khai thác: Gồm các xí nghiệp chủ yếu khai thác tài nguyên (than, dầu, quặng ...) Việt Nam có khu Aptit Lào Cai, khu gang thép Thái Nguyên, than Hòn Gai, dầu khí Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Kiến trúc công nghiệp - Ths. Trương Hoài Chính

 1. TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA KHOA XÁY DÆÛNG DD & CN BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC ------------------- GIAÏO TRÇNH KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP NGÆÅÌI BIÃN SOAÛN : TH.S – GVC TRÆÅNG HOAÌI CHÊNH LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ 2004 1
 2. NÄÜI DUNG GÄÖM 3 PHÁÖN : * PHÁÖN I CÅ SÅÍ QUY HOAÛCH CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP * PHÁÖN II NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KIÃÚN TRUÏC CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP * PHÁÖN III THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO KIÃÚN TRUÏC CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP 2
 3. PHÁÖN I CÅ SÅÍ QUI HOAÛCH CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP CHÆÅNG I QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP ξ 1. QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP Qui hoaûch khu cäng nghiãûp laì mäüt biãûn phaïp quan troüng cuía viãûc bäú trê chênh xaïc, håüp lyï sæïc saín xuáút vaì táûn duûng taìi nguyãn cuía mäüt vuìng . Hæåïng qui hoaûch khu cäng nghiãûp chuí yãúu tiãún haình theo 3 loaûi. I. Khu cäng nghiãûp khai thaïc Gäöm caïc xê nghiãûp chuí yãúu khai thaïc taìi nguyãn (than, dáöu , quàûng ...) Viãût Nam coï : khu Apatêt Laìo Cai, khu gang theïp Thaïi nguyãn , than Hoìn Gai , dáöu khê Vuîng Taìu... II. Khu cäng nghiãûp nàng læåüng Gäöm mäüt säú nhaì maïy nhiãût âiãûn hoàûc thuíy âiãûn âãø cung cáúp nàng læåüng (âäüng læûc, âiãûn læûc, håi eïp ...) cho mäüt khu cäng nghiãûp låïn hoàûc caïc vuìng dán cæ thaình thë, thë tráún. Viãût nam coï caïc nhaì maïy : Thuíy âiãûn säng ÂaÌ, Thaïc Baì, Âa Nhim , Yaly .... Nhiãût âiãûn Uäng Bê, Phaí Laûi ... 3
 4. III . Khu cäng nghiãûp täøng håüp Chuí yãúu sæí duûng taìi nguyãn phong phuï cuía âëa phæång vaì lán cáûn táûn duûng âiãöu kiãûn âëa lyï thuáûn låüi cho viãûc täø chæïc váûn chuyãøn bäú trê haìng loaût caïc nhaì maïy chuí yãúu gia cäng chãú biãún . Viãût nam coï khu cäng nghiãûp Viãût Trç, Haì Näüi, Haíi phoìng ...Noï bao gäöm cå khê, dãût, thæûc pháøm, cäng nghiãûp nheû ξ 2. BÄÚ TRÊ XNCN TRONG THAÌNH PHÄÚ Viãûc bäú trê XNCN trong thaình phäú phaíi xuáút phaït tæì toaìn bäü nghiãn cæïu quan hãû saín xuáút våïi sinh hoaût, aính hæåíng vaì quan hãû cuía khu cäng nghiãûp våïi thaình phäú vaì viãûc håüp taïc caïc xê nghiãûp våïi nhau. I. Phán loaûi XNCN xáy dæûng trong thaình phäú 1. Theo tênh cháút cuía Xê nghiãûp Coï 3 loaûi - Xê nghiãûp khai thaïc moí , quàûng. - Xê nghiãûp gia cäng : luyãûn kim, dãût, thæûc pháøm . - Xê nghiãûp nàng læåüng : âiãûn, khê âäút. 2. Theo âàûc âiãøm sæí duûng saín pháøm - Cäng nghiãûp nàûng - Cäng nghiãûp nheû - Cäng nghiãûp thæûc pháøm - Cäng nghiãûp hoïa cháút - Cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng. 4
 5. 3. Theo diãûn têch âáút Tuìy theo qui mä maì caïc xê nghiãûp chiãúm diãûn têch âáút khaïc nhau tæì 0,1 ha ; 400 ÷ 600 ha. 0,1 - 0,5 ha Dãût 10 - 30 ha Cå khê 30 - 100 ha Luyãûn kim 400 - 600 ha 4. Theo âàûc âiãøm vãû sinh Mäùi xê nghiãûp âãöu coï mäüt âàûc âiãøm vãû sinh riãng vaì mæïc âäü sinh âäüc haûi khaïc nhau. Càn cæï vaìo tênh cháút âäüc haûi vãû sinh ngæåìi ta chia ra 5 cáúp : a. Cáúp I : XN phaït sinh nhiãöu cháút âäüc haûi nhæ : luyãûn kim, phán âaûm, xi màng >150.000 T/nàm , loaûi naìy yãu cáöu khoaíng caïch vãû sinh 1000 m . b. Cáúp II : Caïc XN coï cäng suáút væìa , âäüc haûi êt hån: hoïa cháút, super phät phaït ... yãu cáöu khoaíng caïch vãû sinh 500 m. c. Cáúp III : Mäüt säú xê nghiãûp hoïa cháút , ximàng , khoaíng caïch vãû sinh 300 m . d. Cáúp IV: Caïc xê nghiãûp chãú biãún gäù, thuíy tinh, giáúy, xaì phoìng , khoaíng caïch vãû sinh 100 m. e. Cáúp V : Caïc xê nghiãûp phuûc vuû âåìi säúng, thuäúc laï, dãût, vàn phoìng pháøm, khoaíng caïch vãû sinh 50 m. 5
 6. 5. Theo phæång thæïc váûn chuyãøn a. Váûn chuyãøn âæåìng sàõt : luyãûn kim, khai thaïc hoïa cháút, mäüt säú xê nghiãûp qui mä låïn. b. Váûn chuyãøn âæåìng bäü : caïc xê nghiãûp coï qui mä væìa, diãûn têch chiãúm âáút dæåïi 10 ha. c. Váûn chuyãøn âæåìng thuíy : nhaì maïy âæåìng, nhaì maïy giáúy ... 6. Phán loaûi theo mæïc âäü duìng næåïc, nàng læåüng Täøng håüp caïc nhán täú trãn coï thãø phán xê nghiãûp thaình 3 nhoïm. a. Nhoïm I : Gäöm caïc xê nghiãûp thuäüc tiãu chuáøn vãû sinh cáúp I (1000m), váûn chuyãøn âæåìng sàõt, diãûn têch chiãúm âáút låïn (400 ÷ 600ha). Loaûi naìy yãu cáöu bäú trê caïch xa thaình phäú hoàûc ngoaûi ä thaình phäú. b. Nhoïm II : Thuäüc tênh cháút vãû sinh cáúïp II ÷ IV (100 ÷ 500m) váûn chuyãøn âæåìng sàõt, khäúi læåüng váûn chuyãøn væìa vaì nhoí (5 ÷ 10 vaûn táún/nàm) diãûn têch duìng âáút væìa 10 âãún 100 ha. Khu cäng nghiãûp naìy bäú trê åí meïp thaình phäú. c. Nhoïm III : Thuäüc tênh cháút vãû sinh cáúp V (50m) hoàûc khäng saín sinh ra cháút âäüc haûi, váûn chuyãøn âæåìng bäü, chiãúm âáút êt . Loaûi naìy bäú trê ngay trong thaình phäú, coï thãø xen láùn trong khu dán cæ, khäng táûp trung thaình khu cäng nghiãûp låïn. 6
 7. II. QUAN HÃÛ GIÆÎA THAÌNH PHÄÚ VAÌ KHU CN Khu cäng nghiãûp trong thaình phäú chuí yãúu gäöm hai nhoïm II vaì III. Täøng kãút sæû phaït triãøn thaình phäú vaì khu cäng nghiãûp cuía thãú giåïi coï 03 daûng quan hãû cå baín : 1. Loaûi hçnh troìn Thaình phäú âáöu tiãn coï mäüt trung tám, khu cäng nghiãûp bäú trê åí chung quanh ngoaûi ä thaình phäú. Vê duû : Thaình phäú Maûc Tæ Khoa - Paris 2. Loaûi hçnh thæïc daíi Loaûi hçnh thæïc thaình phäú phaït triãøn theo truûc chênh, khu dán cæ vaì cäng nghiãûp phaït triãøn song song taûo thaình 1 giaíi . Vê duû : Thaình phäú Stalingrat - Viãût Trç 4 2 1 2 3 7
 8. 3. Hçnh thæïc häùn håüp Laì loaûi kãút håüp giæîa hai hçnh thæïc trãn vaì låüi duûng âæåüc æu âiãøm cuía 2 loaûi trãn tråí thaình hçnh thæïc tæång âäúi lyï tæåíng Khi bäú trê xê nghiãûp cäng nghiãûp trong thaình phäú cáön chuï yï thoía maîn. - Phuì håüp våïi sæû bäú trê chung - Chuï yï âiãöu kiãûn vãû sinh chung giæîa xê nghiãûp vaì khu dán cæ. - Âiãöu kiãûn âi laûi cuía cäng nhán (âi bàòng phæång tiãûn naìo cuîng baío âaím thåìi gian 30 ÷ 40 phuït) . ------------------ 8
 9. CHÆÅNG 2 THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP ξ1. CAÏC CÅ SÅÍ CHUNG VAÌ YÃU CÁÖU THIÃÚT KÃÚ Thiãút kãú màût bàòng chung laì mäüt män khoa hoüc täøng håüp nhiãöu màût vãö kyî thuáût, khoa hoüc, nghãû thuáût vaì caïc chuyãn män khaïc. I. NHIÃÛM VUÛ VAÌ NÄÜI DUNG CHUÍ YÃÚU CUÍA THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG 1. Nhiãûm vuû thiãút kãú màût bàòng chung Taûo thaình mäüt quáön thãø kiãún truïc phong phuï, haìi hoaì thoía maîn nhæîng yãu cáöu sau : * Baío âaím täút dáy chuyãön saín xuáút *Tiãút kiãûm väún âáöu tæ kinh doanh. *Thao taïc thuáûn låüi, nàng suáút cao, saín pháøm täút. *Tiãút kiãûm diãûn têch xáy dæûng. *Quaín lyï xê nghiãûp thuáûn låüi. *Täø håüp kiãún truïc trong quáön thãø täút. 9
 10. 2. Näüi dung chuí yãúu cuía thiãút kãú màût bàòng chung - Càn cæï vaìo dáy chuyãön cäng nghãû vaì âiãöu kiãûn âëa hçnh âãø bäú trê täút caïc cäng trçnh kiãún truïc. - Choün vaì bäú trê hãû thäúng giao thäng trong vaì ngoaìi nhaì maïy , cuîng nhæ luäöng ngæåìi, luäöng haìng. - Bäú trê âæåìng äúng kyî thuáût vãû sinh håüp lyï våïi yãu cáöu cäng nghãû vaì âëa hçnh khu âáút . - Bäú trê cáy xanh vaì væåìn hoa. - Nghiãn cæïu vaì saïng taûo nghãû thuáût âãø âaïp æïng yãu cáöu tháøm myî cuía xê nghiãûp cäng nghiãûp vaì khu cäng nghiãûp . II. CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XNCN Qui vãö 5 nhán täú chênh : 1. Dáy chuyãön cäng nghãû Âáy laì càn cæï chuí yãúu nháút âãø thiãút kãú màût bàòng chung, yãu cáöu cuía quaï trçnh cäng nghãû âäúi våïi thiãút kãú màût bàòng chung laì : - Dáy chuyãön saín xuáút phaíi liãn tuûc - Maûng læåïi giao thäng váûn chuyãøn âån giaín , ngàõn nháút, khäng giao nhau. - Luäöng ngæåìi vaì luäöng haìng khäng aính hæåíng láùn nhau. - Baío âaím sæû måí räüng trong tæång lai maì khäng hoàûc êt aính hæåíng âãún dáy chuyãön saín xuáút. 10
 11. 2. Phæång thæïc váûn chuyãøn cuía xê nghiãûp - AÍnh hæåíng âãún hçnh daïng khu nhaì maïy hçnh thæïc bäú trê màût bàòng chung tàng hay giaím diãûn têch xáy dæûng. Vê duû : Duìng âæåìng sàõt diãûn têch âáút seî tàng lãn 1/4 so våïi âæåìng ä tä. 3. Âiãöu kiãûn âëa hçnh - Âëa cháút thuíy vàn Âëa hçnh khu âáút aính hæåíng âãún bäú trê cäng trçnh maûng læåïi âæåìng giao thäng (âæåìng sàõt ..) , âëa hçnh däúc, phæïc taûp → âæåìng læåün - san nãön nhiãöu. 4. Yãu cáöu vãû sinh phoìng hoaí * Yãu cáöu phoìng hoía : Khi thiãút kãú màtû bàòng chung phaíi tuán theo nhæîng qui tàõc phoìng hoía, xaïc âënh cáúp chëu læía cuía cäng trçnh khoaíng caïch phoìng hoía giæîa caïc cäng trçnh theo báûc chëu læía cäng trçnh. Báûc chëu læía I - II III IV - V Báûc cäng trçnh I - II 10m 12 16 III 12 16 18 IV - V 16 18 20 11
 12. * Yãu cáöu vãû sinh chiãúu saïng thäng gioï : Khi bäú trê màût bàòng chung cáön nghiãn cæïu thoía maîn caïc yãu cáöu vãû sinh, chiãúu saïng, thäng gioï tæû nhiãn, biãûn phaïp phoìng bãûnh vaì vãû sinh cäng nghiãûp - Sau khi âaî phán cáúp vãû sinh cáön sàõp xãúp caïc cäng trçnh âäüc haûi, buûi báøn ra nhæîng khu cuäúi gioï, so våïi khu dán cæ vaì caïc cäng trçnh chênh. 10 7 4 8 3 5 1 6 10 9 2 1 Khu dán cæ Khu thaình pháøm Khu giao thäng Âäüng læûc Khu haình chênh Gia cäng gäù Khu chuáøn bë Cäng trçnh phuû tråü Khu gia cäng làõp raïp Khoaíng caïch vãû sinh. Hæåïng cuía cäng trçnh cáön táûn duûng âæåüc nhiãöu gioï maït âäöng thåìi traïnh nàõng .Thäng thæåìng gioï thäøi vaìo màût cäng trçnh nhæ sau : 45o 45o 90o 12
 13. - Khoaíng caïch giæîa 2 cäng trçnh - 2 nhaì song song. h+H l= 2 Âãø baío âaím chiãúu saïng vaì thäng gioï tæû nhiãn - a H1 H h L Täøng quaït * a > 3m L ≥ 1/2 (H + h) * a < 3m L ≥ 1/2 (H1 + h) Nãúu cäng trçnh coï sán trong L ≥ 2 Hmax ≥ 20m L 5. Yãu cáöu kyî thuáût xáy dæûng III. YÃU CÁÖU THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XNCN Khi bäú trê màtû bàòng chung cáön thoía maîn caïc yãu cáöu sau : 1. Baío âaím sæû håüp taïc chàût cheî trong cuìng 1 khu ; nhaì maïy phaíi phuì håüp våïi qui hoaûch chung khu cäng nghiãûp vaì qui hoaûch thaình phäú. 13
 14. 2. Baío âaím thoía maîn cao nháút dáy chuyãön cäng nghãû, caïc cäng trçnh phaíi phuì håüp våïi dáy chuyãön saín xuáút taûo âiãöu kiãûn saín xuáút täút , ngàõn nháút khäng táûp trung läün xäün âäöng thåìi chuï yï âãún khaí nàng thay âäøi dáy chuyãön cäng nghãû sau naìy . 3. Coï biãûn phaïp täø chæïc váûn chuyãøn håüp lyï .Täø chæïc luäöng haìng, luäöng ngæåìi täút, thuáûn tiãûn cho saín xuáút vaì an toaìn cho con ngæåìi. - Luäöng haìng : Trong xê nghiãûp nguyãn váût liãûu, thaình pháøm, baïn thaình pháøm di chuyãøn theo mäüt quaï trçnh do yãu cáöu cuía saín xuáút taûo thaình luäöng haìng. Luäöng haìng biãøu thë læåüng váûn chuyãøn vaì hæåïng váûn chuyãøn. - Luäöng ngæåìi : Hçnh thaình do læåüng vaì hæåïng cäng nhán di chuyãøn trong nhaì maïy luïc âãún laìm viãûc, âäøi ca hoàûc âãún caïc cäng trçnh . 4. Phaíi chuï yï âãún âiãöu kiãûn vãû sinh chiãúu saïng, thäng gioï , phoìng hoía. 5. Bäú trê cäng trçnh kãút håüp chàût cheî våïi âiãöu kiãûn âëa hçnh, âëa cháút, thuíy vàn, nhàòm muûc âêch tiãút kiãûm trong xáy dæûng vaì håüp lyï vãö kyî thuáût. 6. Giaíi quyãút täút váún âãö xáy dæûng træåïc màõt vaì tæång lai 7. Phán khu håüp lyï , bäú trê chàût cheî caïc cäng trçnh. 8. Chuï yï träöng cáy xanh, trang trê âãø baío âaím yãu cáöu tháøm myî chung cuía täøng thãø cäng trçnh. 14
 15. ξ2. CAÏC NGUYÃN TÀÕC QUI HOAÛCH MÀÛT BÀÒNG CHUNG Sæí dung nhæîng biãûn phaïp sau : I . PHÁN KHU TRONG NHAÌ MAÏY Khi thiãút kãú màût bàòng chung cáön càn cæï vaìo tênh cháút saín xuáút, yãu cáöu kyî thuáût vãû sinh, giao thäng váûn chuyãøn ... maì phán thaình tæìng nhoïm cäng trçnh nàòm trong tæìng khu væûc khaïc nhau. Trçnh tæû tiãún haình sàõp xãúp nhæ sau : - Thäúng kã toaìn bäü cäng trçnh . - Phán loaûi cäng trçnh theo tênh cháút saín xuáút. - Bäú trê caïc nhoïm trong khu væûc, giaíi quyãút liãn quan chung vaì riãng. - Âi sáu vaìo tæìng cäng trçnh. Trong mäüt xê nghiãûp coï thãø chia cäng trçnh thaình caïc khu : * Khu saín xuáút chênh * Khu caïc cäng trçnh phuûc vuû saín xuáút * Khu caïc cäng trçnh kho taìng * Khu giao thäng .. * Khu sinh hoaût phuïc låüi 15
 16. Vê duû : Phán khu mäüt nhaì maïy cå khê 3 4 2 5 1 Nhaì haình chênh sinh hoaût Khu xæåíng chênh Khu xæåíng phuû Khu kho taìng Giao thäng → Luäöng ngæåìi Luäöng haìng II. HÅÜP KHÄÚI XÆÅÍNG Âáy laì mäüt hçnh thæïc måïi do yãu cáöu phaït triãøn cuía khoa hoüc kyî thuáût. Håüp khäúi laì càn cæï vaìo âiãöu kiãûn vãû sinh gáön giäúng nhau, âàûc âiãøm kyî thuáût gáön giäúng nhau, dáy chuyãön saín xuáút khäng aính hæåíng láùn nhau hoàûc dáy chuyãön häø tråü cho nhau , âem nhæîng cäng trçnh nhoí âoï bäú trê håüp thaình mäüt cäng trçnh låïn Ngoaìi ra trong mäüt säú træåìng håüp caïc qui trçnh saín xuáút coï aính hæåíng láùn nhau nhæng coï biãûn phaïp âãø ngàn ngæìa thç cuîng coï thãø håüp khäúi. 16
 17. Vê duû : Håüp khäúi caïc phán xæåíng cå khê làõp raïp våïi såüi vaì dãût. * Æu âiãøm håüp khäúi : - Ruït ngàõn âæåìng saín xuáút vaì âæåìng váûn chuyãøn giæîa caïc xæåíng, tàng cæåìng quan hãû giæîa caïc bäü pháûn taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho cå giåïi, tæû âäüng hoïa. - Tiãút kiãûm âáút, giaím båït chi phê kãút cáúu bao che , âáöu tæ xáy dæûng caïc thiãút bë kyî thuáût vãû sinh. - Dãù thay âäøi dáy chuyãön cäng nghãû thoía maîn caïc dáy chuyãön måïi. 17
 18. - Dãùø täø håüp hçnh khäúi khäng gian vaì náng cao veî tháøm myî cuía nhaì maïy. * Mäüt säú âiãøm chuï yï khi håüp khäúi : + Âiãöu kiãûn khê háûu cuía khu væûc, nãúu duìng thäng gioï tæû nhiãn thç khäng håüp khäúi låïn âæåüc. + Âëa hçnh phæïc taûp håüp khäúi seî gàûp khoï khàn san nãön. + Âiãöu kiãûn thi cäng vaì chia thåìi gian xáy dæûng nhaì maïy. III. BIÃÛN PHAÏP BÄÚ TRÊ CÄNG TRÇNH ÂÃØ NÁNG CAO MÁÛT ÂÄÜ XÁY DÆÛNG - Hçnh daïng cäng trçnh phaíi âån giaín - Êt aính hæåíng âãún viãûc giaíi quyãút kãút cáúu, cáúu taûo kiãún truïc, thi cäng sàõp âàût maïy moïc ... Nãúu bäú trê cäng trçnh läöi loîm nhiãöu → laîng phê âáút - Nãn bäú trê caïc cäng trçnh tháúp, khäng sinh âäüc haûi gáön saït âæåìng âoí kiãún truïc . Nãúu sinh âäüc haûi âãø caïch 3m. 40% - Âæåìng sàõt nãn bäú trê ngoaìi vaì trong meïp kháøu âäü âáöu häöi. 6-7m R = 20m 80m 18
 19. - Khoaíng caïch giæîa caïc cäng trçnh nãn baío âaím täúi thiãøu theo yãu cáöu. - Nghiãn cæïu thiãút kãú nhaì 1 táöng thaình nhiãöu táöng, caïc xê nghiãûp nhoí vaì væìa khi dáy chuyãön saín xuáút cho pheïp nãn náng cao táöng âãø tiãút kiãûm âáút baío âaím yãu cáöu myî quan cuía thaình phäú . ξ3. CAÏC GIAÍI PHAÏP QUI HOAÛCH MÀÛT BÀÒNG CHUNG Thæåìng coï 4 phæång thæïc sau : I. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ THEO CHU VI Phæång thæïc naìy chuí yãúu aïp dæûng cho caïc xê nghiãûp nhoí vaì væìa âàût trong thaình phäú, saín xuáút khäng sinh ra cháút âäüc haûi, khäng aính hæåíng âãún vãû sinh thaình phäú. Khu âáút tæång âäúi vuäng vàõn, khäng coï âæåìng sàõt âi qua - vaìo. Caïc cäng trçnh cao táöng âæåüc âæa ra træåïc âãø laìm âeûp âæåìng phäú. II. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ THAÌNH DAÍI Loaûi naìy thæåìng aïp duûng cho caïc xê nghiãûp væìa vaì låïn säú læåüng cäng trçnh nhiãöu vaì khäúi læåüng váûn chuyãøn låïn. * Æu âiãøm cuía loaûi naìy : - Täø chæïc saín xuáút dãù . 19
 20. - Tiãút kiãûm âáút - Bäú trê giao thäng âæåìng äúng låüi. - Dãù daìng giaíi quyãút myî quan täøng thãø 1 daíi Nhiãöu daíi III. BÄÚ TRÊ HÅÜP KHÄÚI LIÃN TUÛC (HAY DIÃÛN RÄÜNG ) Loaûi naìy hay aïp duûng cho dãût, cå khê. 4 5 2 3 8 1 7 MÀÛT BÀÒNG NHAÌ MAÏY DÃÛT 1 5 DÃÛT SÅÜI NÄÖI HÅI KHO DÃÙ CHAÏY ÂÆÅÌNG SÀÕT 6 2 BÃØ NÆÅÏC KHU HAÌNH CHÊNH - PHUÏC LÅÜI 7 3 KHU CHÆÏA THAN KHO BÄNG VAÍI 8 4 IV. HÇNH THÆÏC HÄÙN HÅÜP 20
Đồng bộ tài khoản