intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình Kinh tế các ngành thương mại - Dịch vụ: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Đình Đào

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
99
lượt xem
37
download

Giáo trình Kinh tế các ngành thương mại - Dịch vụ: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Đình Đào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Kinh tế các ngành thương mại - Dịch vụ", phần 2 - Đặc điểm và hướng phát triển một số ngành thương mại - Dịch vụ cơ bản bao gồm: Định hướng phát triển một số ngành thương mại - Dịch vụ cơ bản, dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân, dịch vụ bán hàng, kinh tế các ngành dịch vụ du lịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kinh tế các ngành thương mại - Dịch vụ: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Đình Đào

 1. PHANH ĐẶC ĐIỂM VÀ HUỐNG PHÁT TRIỂN MỘT số NGÀNH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ Cơ BẢN • • * Chương VUI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH vụ co BẢNỎ NƯỚC TA Phạm vi chương Đa dạng hoa các ngành dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu dùng các sản phàm dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tê và đời sống xã hội là định hướng phát triển các ngành dịch vụ ỏ nước ta trong những năm tôi. Mục ì đề cập chiên lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 và sự cần thiết phát triển vác ngành thương mại - dịch vụ. Mục li đề cập định hướng phát triển các ngành thương mại - dịch vụ. Mục IU đề cập các giải pháp phát triển các ngành thương mại - dịch vụ. ì. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN N Á M 2010 V À S ự C Ẩ N T H I Ế T P H Á T T R I Ể N C Á C N G À N H THƯƠNG M Ạ I - DỊCH v ụ 1. Mục tiêu chiến lược Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 - 2010 là: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 2. Đ ư a n ư ố c t a r a k h ỏ i t ì n h t r ạ n g k é m p h á t t r i ể n ; n â n g cao rõ r ệ t đ ờ i sống v ậ t c h ấ t , v ă n hoa, t i n h t h ầ n của n h â n d â n ; tạo n ề n t ả n g đ ể đ ế n n ă m 2020 nước t a cd b ả n t r ỏ t h à n h m ộ t nưốc c ô n g n g h i ệ p theo h ư ố n g h i ệ n đ ạ i . N g u ồ n lực con n g ư ờ i , n ă n g lực k h o a học v à c ô n g n g h ệ , k ế t c ấ u h ạ t ầ n g , t i ề m lực k i n h tê, quốc p h ò n g , a n n i n h được t ă n g cường; t h ể c h ế k i n h t ê thị t r ư ờ n g đ ị n h h u ố n g x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a được h ì n h t h à n h v ề cơ b ả n ; v ị t h ế của n ư ố c t a t r ê n t r ư ở n g quốc t ế được n â n g cao. - Đ ư a G D P n ă m 2010 l ê n í t n h ấ t g ấ p đôi n ă m 2000. N â n g cao r õ r ệ t h i ệ u q u ả v à sức c ạ n h t r a n h của s ả n p h ẩ m , d o a n h n g h i ệ p v à n ề n k i n h t ế ; đ á p ứng t ố t h đ n n h u c ầ u tiêu d ù n g t h i ế t y ế u , m ộ t p h ầ n đ á n g k ể n h u c ầ u s ả n x u ấ t v à đẩy i tỳ /? x m ạ n h x u ấ t k h ấ u . Ô n đ ị n h k i n h t ế vĩ m ô ; c á n c â n t h a n h t o á n quốc t ê l à n h m ạ n h v à t ă n g d ự t r ữ n g o ạ i t ệ ; b ộ i c h i n g â n sách, l ạ m p h á t , n ợ n ư ố c n g o à i được k i ể m s o á t t r o n g giói h ạ n an t o à n v à t á c đ ộ n g t í c h cực đ ế n t ă n g t r ư ỏ n g . T í c h l ũ y n ộ i bộ n ề n k i n h t ế đ ạ t t r ê n 30% G D P . N h ị p độ t ă n g x u ấ t k h ẩ u gấp t r ê n 2 l ầ n n h ị p độ t ă n g G D P . T ỉ t r ọ n g G D P của n ô n g nghiệp 16 - 17%, c ô n g n g h i ệ p 40 - 4 1 % , dịch v ụ 42 - 43%. T ỷ l ệ lao đ ộ n g n ô n g n g h i ệ p c ò n k h o ả n g 50%. - N â n g l ê n đ á n g k ể c h ỉ s ố p h á t t r i ể n con n g ư ờ i ( H D I ) của nước ta. Tốc độ t ă n g d â n s ố đ ế n n ă m 2010 c ò n k h o ả n g 1,1%. X ó a h ộ đói, g i ả m n h a n h h ộ n g h è o . G i ả i q u y ế t v i ệ c l à m ỏ cả t h à n h t h ị v à n ô n g t h ô n ( t h ấ t n g h i ệ p ỏ t h à n h t h ị đ u ố i 5%, quĩ t h ờ i g i a n lao đ ộ n g được sử d ụ n g ở n ô n g t h ô n k h o ả n g 80 - 85%); n â n g t ỉ l ệ n g ư ờ i lao đ ộ n g được đ à o t ạ o n g h ề l ê n k h o ả n g 40%. T r ẻ em đ ế n t u ổ i đi học đ ề u được đ ế n t r ư ờ n g - hoàn t h à n h p h ố cập t r u n g học cơ sỏ t r o n g cả n ư ố c . N g ư ờ i có b ệ n h được c h ữ a t r ị ; g i ả m t ỉ l ệ t r ẻ em ( d ư ớ i 5 t u ổ i ) suy d i n h d ư ỡ n g im Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. x u ố n g k h o ả n g 20%; t ă n g t u ổ i t h ọ t r u n g b ì n h l ê n 71 t u ổ i . C h ấ t l ư ợ n g đ ờ i sống v ậ t c h ấ t . v ã n h ó a , t i n h t h ầ n được n â n g lên rõ r ệ t trong môi trường xã hội an toàn, l à n h m ạ n h ; môi t r ư ờ n g t ự n h i ê n được bảo v ệ v à c ả i t h i ệ n . - N ă n g lực n ộ i s i n h v ề k h o a học v à c ô n g n g h ệ đ ủ k h ả n ă n g ứng d ụ n g c á c c ô n g n g h ệ h i ệ n đ ạ i , t i ế p c ậ n t r ì n h độ t h ê giói v à t ự p h á t t r i ể n t r ê n m ộ t s ố l ĩ n h vực, n h ấ t là c ô n g n g h ệ t h ô n g t i n , c ô n g n g h ệ s i n h học, c ô n g n g h ệ v ậ t l i ệ u m ố i , c ô n g n g h ệ t ự đ ộ n g hoa. - K ế t c ấ u h ạ t ầ n g đ á p ứng y ê u c ầ u p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i , quốc p h ò n g , a n n i n h v à có bước đ i trước. H ệ t h ố n g giao t h ô n g b ả o đ ả m l ư u t h ô n g a n t o à n , t h ô n g suốt q u a n h n ă m v à h i ệ n đ ạ i hoa m ộ t bưốc. M ạ n g l ư ố i giao t h ô n g n ô n g t h ô n được mở r ộ n g v à n â n g cấp. H ệ t h ố n g đ ê x u n g y ế u được c ủ n g c ố v ữ n g chắc; h ệ t h ố n g t h ủ y n ô n g p h á t t r i ể n v à p h ầ n l ố n được k i ê n c ố hoa. H ầ u h ế t c á c x ã được sử d ụ n g đ i ệ n , đ i ệ n t h o ạ i v à các dịch v ụ b ư u c h í n h - v i ễ n t h ô n g cơ b ả n , có t r ạ m x á , t r ư ờ n g học k i ê n cố, n ơ i s i n h h o ạ t v ă n hoa, t h ể t h a o . B ả o đ ả m v ề cơ b ả n cơ sỏ v ậ t c h ấ t cho học s i n h p h ổ t h ô n g học cả n g à y t ạ i t r ư ờ n g . C ó đ ủ g i ư ờ n g b ệ n h cho b ệ n h n h â n . - V a i t r ò c h ủ đ ạ o của k i n h t ế N h à nước được t ă n g c ư ờ n g , c h i p h ố i c á c l ĩ n h vực t h e n c h ố t của n ề n k i n h t ế ; d o a n h n g h i ệ p N h à n ư ố c được đ ố i m ớ i , p h á t t r i ể n s ả n x u ấ t , k i n h d o a n h có h i ệ u quả. K i n h t ế t ậ p t h ể , k i n h t ế cá t h ể , t i ể u chủ, k i n h t ế t ư b ả n t ư n h â n , k i n h t ế t ư b ả n N h à n ư ố c , k i n h t ế có v ố n đ ầ u t ư nưốc ngoài đ ể u p h á t t r i ể n m ạ n h và lâu dài. T h ể chê k i n h tê t h ị t r ư ờ n g đ ị n h h ư ớ n g x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a được h ì n h t h à n h v ề cỡ b ả n v à v ậ n h à n h t h ô n g suốt, có h i ệ u q u ả . I U Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. 2. Q u a n đ i ể m p h á t t r i ể n k i n h t ế v à s ự c ẩ n thiết p h á t triển các n g à n h t h ư ơ n g m ạ i - dịch vụ - Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. P h á t h u y m ọ i n g u ồ n lực đ ể p h á t t r i ể n n h a n h v à có hiệu q u ả n h ữ n g s ả n p h ẩ m , n g à n h , l ĩ n h vực m à nước t a có l ợ i thế, đ á p ứng n h u c ầ u t r o n g n ư ố c v à đ ẩ y m ạ n h x u ấ t k h ẩ u , k h ô n g n g ừ n g n â n g cao sức c ạ n h t r a n h t r ê n t h ị t r ư ờ n g t r o n g nưốc và n g o à i n ư ố c . T ă n g n h a n h n ă n g s u ấ t lao đ ộ n g x ã h ộ i v à n â n g cao c h ấ t l ư ợ n g t ă n g t r ư ở n g . T r i ệ t đ ể t i ế t k i ệ m , chống lâng p h í , t ă n g t í c h l ũ y cho đ ầ u t ư p h á t t r i ể n . C á c v ù n g k i n h t ế t r ọ n g đ i ể m có n h ị p độ t ă n g t r ư ở n g cao h ơ n mức b ì n h q u â n c h u n g , đ ó n g g ó p l ố n v à o t ă n g t r ư ở n g của cả n ư ố c v à lôi k é o , h ỗ t r ợ c á c v ù n g k h á c , n h ấ t l à c á c v ù n g có nhiều khó khăn, cùng phát triển. T ă n g n h a n h n ă n g lực n ộ i s i n h v ề k h o a học v à c ô n g nghệ, n â n g cao c h ấ t l ư ợ n g v à h i ệ u q u ả g i á o dục v à đ à o t ạ o , đ á p ứng y ê u c ầ u c ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa. Đ ẩ y m ạ n h việc ứng d ụ n g có h i ệ u q u ả c á c c ô n g n g h ệ n h ậ p k h ẩ u . Đ i n h a n h vào c ô n g n g h ệ h i ệ n đ ạ i ỏ n h ữ n g n g à n h v à l ĩ n h vực t h e n chốt để t ạ o b ư ố c n h ả y v ọ t v ề c ô n g n g h ệ v à k i n h t ế , t ạ o tốc độ t ă n g t r ư ở n g v ư ợ t t r ộ i ỏ n h ữ n g s ả n p h ẩ m v à dịch v ụ c h ủ lực. Công n g h i ệ p hoa g ắ n v ố i h i ệ n đ ạ i hoa n g a y t ừ đ ầ u v à t r o n g suốt c á c g i a i đ o ạ n p h á t t r i ể n . N â n g cao h à m l ư ợ n g t r i t h ứ c trong các n h â n t ố p h á t t r i ể n k i n h t ế - xã hội, t ừ n g bưốc p h á t triển k i n h t ế t r i t h ứ c ở n ư ố c ta. N â n g cao n ă n g lực v à t ạ o cơ h ộ i cho m ọ i n g ư ờ i đ ề u có t h ể p h á t h u y h ế t t à i n ă n g , t h a m gia v à o q u á t r ì n h p h á t t r i ể n v à H i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. t h ụ h ư ở n g t h à n h q u ả p h á t t r i ể n , đ ồ n g t h ờ i n â n g cao t r á c h n h i ệ m c ủ a m ỗ i n g ư ơ i , g ó p sức t h ự c h i ệ n d â n g i à u , n ư ớ c m ạ n h , x ã h ộ i công bằng, d â n chủ, v ă n minh, giữ gìn v à p h á t t r i ể n n ề n v ă n hoa d â n tộc, đ ẩ y l ù i c á c t ệ n ạ n x ã h ộ i . N â n g cao c h ấ t l ư ợ n g cuộc sống của n h â n d â n v ề ă n , mặc, ở, đ i l ạ i , p h ò n g v à c h ữ a b ệ n h , học t ậ p , l à m việc, t i ế p n h ậ n t h ô n g t i n , sinh h o ạ t v ă n hoa. K h u y ế n k h í c h l à m g i à u hợp p h á p , đ ồ n g t h ờ i r a sức xoa đói, g i ả m n g h è o , t ạ o đ i ề u k i ệ n v ề h ạ t ầ n g v à n ă n g lực s ả n x u ấ t đ ế c á c v ù n g , c á c cộng đ ồ n g đ ề u có t h ể t ự p h á t t r i ể n , t i ế n t ố i t h u h ẹ p k h o ả n g c á c h v ề t r ì n h độ p h á t t r i ể n k i n h t ế , v ă n hoa, x ã h ộ i . T h i ế t t h ự c c h ă m lo sự b ì n h đ ẳ n g v ề giói, sự t i ế n b ộ của p h ụ n ữ ; đ ặ c b i ệ t c h ă m lo sự p h á t t r i ể n v à t i ế n b ộ của t r ẻ e m . P h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i g ắ n chặt v ớ i bảo v ệ v à c ả i t h i ệ n m ô i t r ư ờ n g , b ả o đ ả m sự h à i hoa g i ữ a m ô i t r ư ờ n g n h â n tạo v ố i môi t r ư ờ n g t h i ê n n h i ê n . C h ủ động g ắ n k ế t y ê u c ầ u c ả i t h i ệ n môi trường trong m ỗ i quy hoạch, k ế hoạch, c h ư ớ n g t r ì n h v à d ự á n p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i , coi y ê u c ầ u v ề m ô i trường là một t i ê u chí quan trọng đ á n h giá các g i ả i p h á p phát triển. - Coi phát triển kỉnh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước công nghiệp là yêu cầu cần thiết. B ằ n g sức m ạ n h t ổ n g hợp của đ ấ t nưốc, k ế t hợp các n g u ồ n lực t r o n g n ư ố c v à n g o à i nưốc, t ậ p t r u n g sức p h á t t r i ể n k i n h t ế đ ể x â y d ự n g đ ồ n g b ộ n ề n t ả n g cho m ộ t n ư ố c c ô n g n g h i ệ p theo h u ố n g h i ệ n đ ạ i v ố i n h ữ n g n ộ i d u n g c h ủ y ế u n h ư sau: X â y d ự n g t i ề m lực k i n h t ế v à cơ sở v ậ t c h ấ t - k ỹ t h u ậ t H i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. đ á p ứng y ê u c ầ u c ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa. bao g ồ m : kết c ấ u h ạ t ầ n g k i n h t ế - x ã h ộ i ; n ề n c ô n g n g h i ệ p , t r o n g đó có c ô n g n g h i ệ p s ả n x u ấ t tu" l i ệ u s ả n x u ấ t q u a n t r ọ n g , công n g h i ệ p c ô n g n g h ệ cao, c ô n g n g h i ệ p quốc p h ò n g ; n e n nông n g h i ệ p h à n g hoa l ỏ n ; c á c dịch v ụ cổ b ậ n ; t i ề m lực k h o a học và c ô n g n g h ệ . T r ê n cơ sỏ h i ệ u q u ả t ổ n g hợp v ề k i n h t ế - x ã hội, t r ư ớ c m ắ t v à l â u d à i , t r i ể n k h a i x â y d ự n g c á c c ô n g t r ì n h kết c ấ u h ạ t ầ n g t h i ế t y ế u v à x â y d ự n g có c h ọ n lọc m ộ t s ố cơ sở c ô n g n g h i ệ p q u a n t r ọ n g , c ấ p t h i ế t , có đ i ề u k i ệ n v ề v ố n , công n g h ệ , t h ị t r ư ờ n g , p h á t h u y n h a n h t á c d ụ n g , đ á p ứng y ê u cầu p h á t t r i ể n của c á c n g à n h k i n h t ế v à quốc p h ò n g , a n n i n h . P h á t t r i ể n m ạ n h n g u ồ n lực con n g ư ờ i V i ệ t N a m v ớ i yêu c ầ u n g à y c à n g cao. H ì n h t h à n h v ề cở b ả n v à v ậ n h à n h t h ô n g suốt, có hiệu q u ả t h ể c h ế k i n h t ế t h ị t r ư ờ n g đ ị n h h u ố n g x ã h ộ i c h ủ nghĩa v ố i v a i t r ò c h ủ đ ạ o của k i n h t ế N h à n ư ố c . - Đẩy mạnh công cuộc đối mới, tạo động lực giải phóng và phát huy mọi nguồn lực. T i ế p t ụ c đ ổ i m ố i s â u r ộ n g , đ ồ n g b ộ v ề k i n h t ê , x ã h ộ i và bộ m á y N h à nưốc h ư ố n g vào h ì n h t h à n h v à h o à n t h i ệ n thể c h ế k i n h t ế t h ị trường định h ư ố n g xã h ộ i c h ủ nghĩa nhằm g i ả i p h ó n g v à p h á t t r i ể n m ạ n h m ẽ lực l ư ợ n g s ả n x u ấ t , p h á t h u y sức m ạ n h v ậ t c h ấ t , t r í t u ệ v à t i n h t h ầ n của t o à n d â n tộc, t ạ o đ ộ n g lực v à n g u ồ n lực p h á t t r i ể n n h a n h , b ể n v ữ n g . C ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa là sự n g h i ệ p c ủ a t o à n d â n , của m ọ i t h à n h p h ầ n k i n h t ế , t r o n g đó k i n h t ế N h à míốc là c h ủ đ ạ o . T ậ p t r u n g t h á o gõ m ọ i v ư ố n g mắc, x ó a b ỏ m ọ i trỏ lực đ ể k h ơ i d ậ y n g u ồ n lực to l ớ n t r o n g d â n , cổ v ũ c á c n h à k i n h d o a n h v à m ọ i n g ư ờ i d â n r a sức l à m g i à u cho m ì n h v à i n Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. cho đ ấ t n ư ố c . T i ế p t ụ c c ả i t h i ệ n m ô i t r ư ờ n g đ ầ u t ư đ ê t h u h ú t t ó t h ơ n v à sú d ụ n g có h i ệ u q u ả c á c n g u ồ n lực b ê n n g o à i . N ộ i lực là q u y ê t đ ị n h , n g o ạ i lực là q u a n t r ọ n g , g ắ n k ế t v ớ i n h a u t h à n h n g u ồ n lực t ố n g hợp đ ê p h á t t r i ể n đ ấ t n ư ố c . - Gắn chặt việc xây dựng nền k inh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Độc l ậ p t ự c h ủ v ề k i n h t ê t ạ o cở sỏ cho h ộ i n h ậ p k i n h t ê quốc t ê có h i ệ u q u ả . H ộ i n h ậ p k i n h t ế quốc t ế có h i ệ u q u ả , t ạ o đ i ề u k i ệ n c ầ n t h i ế t đ ể x â y d ự n g k i n h t ế độc l ậ p t ự c h ủ . X â y d ự n g k i n h t ê độc l ậ p t ự c h ủ , t r ư ố c h ế t l à độc l ậ p t ự chủ v ề đ ư ờ n g l ố i p h á t t r i ể n theo đ ị n h h ư ớ n g x ã h ộ i c h ủ nghĩa; đ ẩ y m ạ n h c ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa, t ạ o t i ề m lực k ừ i h t ê , k h o a học v à c ô n g n g h ệ , cơ sở v ậ t c h ấ t - k ỹ t h u ậ t đ ủ m ạ n h ; có cơ c ấ u k i n h t ê hợp lý, có h i ệ u q u ả v à sức c ạ n h t r a n h ; có t h ể c h ế k i n h t ê t h ị t r ư ờ n g đ ị n h h ư ố n g x ã h ộ i c h ủ nghĩa; g i ữ v ữ n g ổn đ ị n h k i n h t ê vĩ m ô ; b ả o đ ả m n ề n k i n h t ế đ ủ sức đ ứ n g v ữ n g v à ứng p h ó được v ố i c á c t ì n h h u ố n g phức t ạ p , t ạ o đ i ể u k i ệ n t h ự c h i ệ n có h i ệ u q u ả c á c cam k ế t h ộ i n h ậ p quốc t ế . C h ủ đ ộ n g h ộ i n h ậ p k i n h t ê quốc t ế , t r a n h t h ủ m ọ i t h ờ i cơ để p h á t t r i ể n t r ê n n g u y ê n t ắ c g i ữ v ữ n g độc l ậ p t ự c h ủ v à đ ị n h h ư ố n g x ã h ộ i c h ủ nghĩa, c h ủ q u y ề n quốc gia v à b ả n sắc v ă n hoa d â n tộc; b ì n h đ a n g . c ù n g có l ợ i , v ừ a hợp t á c , v ừ a đ ấ u t r a n h ; đ a p h ư ơ n g hoa, đ a d ạ n g hoa c á c q u a n h ệ k i n h t ê đ ố i n g o ạ i ; đ ể cao c ả n h g i á c t r ư ỏ c m ọ i â m m ư u p h á h o ạ i của c á c t h ế lực t h ù địch. T r o n g q u á t r ì n h c h ủ đ ộ n g h ộ i n h ậ p k i n h t ế quốc t ê . c h ú t r ọ n g p h á t h u y l ợ i t h ê . n â n g cao c h ấ t lượng, h i ệ u q u ả . k h ô n g n g ừ n g t ă n g n ă n g lục c ạ n h t r a n h v à g i ả m d ầ n h à n g r à o b á o h ộ . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. N â n g cao h i ệ u q u ả hợp t á c v ố i b ê n n g o à i ; t ả n g c ư ờ n g v a i trò v à ả n h h ư ở n g của nước t a đ ố i v ố i k i n h t ế k h u vực v à t h ế giói. - Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tê - xã hội với quốc phòng - an ninh. K ế t hợp c h ặ t c h ẽ p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i v ố i x â y dựng t i ề m lực v à t h ế t r ậ n quốc p h ò n g t o à n d â n , t h ế t r ậ n a n ninh n h â n d â n , được t h ể h i ệ n t r o n g c h i ế n lược, quy hoạch, kê h o ạ c h p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i của cả n ư ố c , của c á c n g à n h , c á c địa p h ư ơ n g v à t r o n g c á c d ự á n đ ầ u t ư l ố n . P h â n b ố hợp lý v i ệ c x â y d ự n g cơ sỏ v ậ t c h ấ t - k ỹ t h u ậ t t r ê n c á c v ù n g của đất n ư ó c , v ừ a p h á t h u y h i ệ u q u ả k i n h t ế - x ã h ộ i , v ừ a sử dụng cho quốc p h ò n g , a n n i n h k h i c ầ n t h i ế t . Đ ầ u t ư p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i , ổn đ ị n h d â n c ư c á c v ù n g x u n g y ế u , v ù n g biên giói, cửa k h ẩ u , h ả i đ ả o p h ù hợp vói c h i ế n lược quốc p h ò n g và c h i ế n lược a n n i n h quốc gia. H o à n c h ỉ n h c h i ế n lược quốc p h ò n g v à c h i ế n lược a n n i n h quốc gia p h ù hợp v ớ i t ì n h hình m ó i , p h ụ c v ụ cho p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i , m ở r ộ n g k i n h t ế đ ố i n g o ạ i . P h á t t r i ể n c ô n g n g h i ệ p quốc p h ò n g v à k ế t hợp sử d ụ n g n ă n g lực đó đ ể t h a m gia p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i . Coi t r ọ n g s ả n x u ấ t m ộ t s ố m ặ t h à n g v ừ a p h ụ c v ụ k i n h t ế , vừa p h ụ c v ụ quốc p h ò n g - a n n i n h . C h i ế n lược p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i n ư ớ c t a g i a i đoạn 2001 - 2010 d i ễ n r a t r o n g b ố i c ả n h t r o n g n ư ố c v à quốc t ế có n h i ề u t h u ậ n l ợ i , k h ó k h ă n . X u t h ế sôi đ ộ n g v à p h á t t r i ể n k i n h t ế - t h ư ơ n g m ạ i t h ế giói, k h u vực đ ã t á c đ ộ n g m ạ n h m ẽ đ ế n sự p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i của n ư ó c ta. X u t h ế n à y v ừ a t ạ o cơ h ộ i t h u ậ n l ợ i , v ừ a đ ặ t r a n h ữ n g t h á c h t h ứ c l ố n đối v ớ i n ư ó c t a t r ê n con đ ư ờ n g p h á t t r i ể n . N h ữ n g cơ h ộ i đ ế n v ố i V i ệ t N a m đó là việc m ở r ộ n g t h ị t r ư ờ n g , m ỏ r ộ n g giao lưu H i : Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. h à n g hoa - dịch v ụ , t r a n h t h ủ v ố n , khoa học - c ô n g n g h ệ t i ê n t i ế n của t h ế giói đ ể p h á t t r i ể n k i n h t ế đ ấ t nước. N h ữ n g t h á c h t h ứ c đ ặ t r a cho V i ệ t N a m r ấ t l ố n . V i ệ t N a m h ộ i n h ậ p v à p h á t t r i ể n k i n h t ế trong điều kiện, h o à n cảnh n ề n k i n h t ế còn n g h è o n à n , l ạ c h ậ u , đ i ể m x u ấ t p h á t t h ấ p , sức c ạ n h t r a n h của h à n g hoa, dịch v ụ y ế u . H ơ n n ữ a , t h ư ờ n g m ạ i - dịch v ụ l à n g à n h k i n h t ế q u a n t r ọ n g có v a i t r ò t h ú c đ ẩ y s ả n x u ấ t h à n g hoa p h á t t r i ể n v à l à n h â n t ố đ ẩ y n h a n h t i ế n t r ì n h h ộ i n h ậ p V i ệ t N a m v ố i k h u vực v à t h ế giới. Do đó, đ ể t h ự c h i ệ n t ố t c á c mục t i ê u c h i ế n lược p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i , g i a i đ o ạ n 2001 - 2010 c ầ n t h i ê t p h ả i p h á t t r i ể n , m ạ n h m ẽ c á c n g à n h t h ư ở n g m ạ i - dịch v ụ , cụ t h ể là đ a d ạ n g hoa c á c n g à n h dịch v ụ , m ỏ r ộ n g t h ị t r ư ờ n g t i ê u d ù n g c á c s ả n p h ẩ m dịch v ụ đ á p ứng t ố t n h u c ầ u p h á t t r i ể n k i n h t ế v à đ ờ i sống x ã h ộ i " ' . 0 li. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH V Ụ 1. Quan điểm phát triển thương mại - dịch vụ a. Hoạt động thương mại - dịch vụ phải lấy hiệu quả kinh tế- xã hội làm mục tiêu cơ bản để định hướng phát triển v à t ổ chức h o ạ t đ ộ n g , đ ồ n g t h ờ i l à m t i ê u c h u ẩ n cơ b ả n đ ể đ á n h g i á k ế t q u ả h o ạ t động. H i ệ u q u ả k i n h t ế - x ã h ộ i của t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ t h ể h i ệ n t h ô n g qua k ế t q u ả p h ụ c v ụ s ả n x u ấ t , đòi sống v à sự đ ó n g g ó p t r ự c t i ế p của b ả n t h â n n g à n h t h ư ở n g m ạ i v à o G D P của n ề n k i n h t ế quốc d â n . . . T h ô n g qua đ á p ứng đ ầ y đ ủ , k ị p t h ờ i c á c y ê u c ầ u của t h ị t r ư ờ n g , t h ư ơ n g m ạ i , t r ư ố c h ế t l à t h ư ơ n g m ạ i N h à nưốc p h ả i h ư ớ n g m ọ i h o ạ t « V ă n k i ệ n Đ ạ i h ộ i Đ ả n g IX. NXB. CTQG. 2001. Tr. 286. n I U Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. đ ộ n g của m ì n h v à o p h ụ c v ụ y ê u c ầ u c ô n g n g h i ệ p hoa. h i ệ n đ ạ i hoa, c h u y ể n dịch cơ c ấ u , t h ú c đ ẩ y p h á t t r i ể n s ả n x u ấ t và c ả i t h i ệ n đ ờ i sống n h â n d â n , q u a n t â m t h í c h đ á n g đ ế n miền n ú i , v ù n g cao v à v ù n g s â u , t r á n h k h u y n h h ư ớ n g c h ạ y theo lợi n h u ậ n đ ớ n t h u ầ n . H o ạ t động t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ p h ả i góp p h ầ n v à o v i ệ c mở r ộ n g v à b ì n h ổn t h ị t r ư ờ n g , bảo v ệ v à thúc đ ấ y s á n x u ấ t t r o n g n ư ố c p h á t t r i ể n m ộ t c á c h có h i ệ u q u ả , bảo v ệ m ô i t r ư ờ n g s i n h t h á i , bảo v ệ n g ư ờ i t i ê u d ù n g , chống b u ô n l ậ u , t r ô n t h u ê , k i n h doanh h à n g g i ả . . . b. Phát triện nền thương mại dịch vụ Việt Nam với nhiều thành phần kinh tế tham gùi, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đ ạ i h ộ i Đ ả n g t o à n quốc l ầ n t h ứ I X đ ả k h ẳ n g định: "Thực h i ệ n n h ấ t q u á n c h í n h sách p h á t t r i ể n n ề n k i n h t ê nhiều t h à n h p h ầ n . C á c t h à n h p h ầ n k i n h t ế k i n h doanh theo p h á p l u ậ t đ ề u là bộ p h ậ n c ấ u t h à n h q u a n t r ọ n g của n ề n k i n h t ế thị t r ư ở n g đ ị n h h u ố n g x ã h ộ i c h ủ nghĩa". V ậ n d ụ n g đ ư ò n g l ố i đó v à o l ĩ n h vực t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ , Đ ả n g t a đ ã k h ẳ n g định c h ủ t r ư ơ n g p h á t t r i ể n n ề n t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ vói n h i ề u t h à n h p h ầ n k i n h t ế t h a m gia, n h ằ m k h a i t h á c l ợ i t h ế v à sức m ạ n h t ổ n g hợp của t ấ t cả c á c t h à n h p h ầ n k i n h t ế , t ạ o ra sức c ạ n h t r a n h , t h ú c đ ẩ y l ư u t h ô n g h à n g hoa, g ó p p h ầ n phục vụ sản xuất và tiêu d ù n g tốt hơn. Trong các t h à n h phần kinh t ế t h a m gia t h ị trường. t h ư ơ n g m ạ i N h à nuốc c ầ n có m ặ t ỏ n h ữ n g l ĩ n h vực v à địa b à n c ầ n t h i ê t đ ê t h ụ c h i ệ n c á c mục t i ê u k i n h t ế - x ã h ộ i và đ á m bảo c á c n h u c ầ u t h i ế t y ê u m à t h à n h p h ầ n k i n h t ê k h á c k h ô n g đ á p ứng. 200 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. T h ư ở n g m ạ i N h à nuỏc p h á i t h ô n g q u á t ự do k i n h d o a n h v à t ự do c ạ n h t r a n h t r ê n t h ư ở n g t r ư ở n g đ ê n â n g cao c h ấ t lượng p h ụ c v ụ , h i ê u q u ả k i n h doanh, t h á i độ phục v ụ k h á c h hàng... M ộ t m ặ t , t h ư ơ n g m ạ i N h à nưốc p h ả i xác định đ ú n g mục t i ê u h o ạ t đ ộ n g v à k ế t họp đ ú n g đ ắ n giữa k i n h doanh v à phục v ụ , k i n h d o a n h có h i ệ u q u ả , đ ú n g p h á p l u ậ t , đ ả m b ả o c h ấ t l ư ợ n g v à v ệ s i n h h à n g hoa, có t h á i độ phục v ụ v ă n m i n h , lịch sự. M ặ t k h á c , t h ư ơ n g m ạ i N h à nước p h ả i t h ự c h i ệ n chức n ă n g c ô n g cụ N h à nước, can t h i ệ p k ị p t h ờ i v à đ ú n g lúc v à o t h ị trường k h i c ó \ i i ễ n biên bất lợi. Cở c h ê t h ị t r ư ờ n g có sự q u ả n lý của N h à n ư ố c theo đ ị n h h ư ớ n g x ã h ộ i c h ủ nghĩa c h i p h ố i q u á t r ì n h h o ạ t đ ộ n g t h ư ơ n g m ạ i . N h à nước can t h i ệ p v à o t h ị t r ư ờ n g t r ê n cd sỏ t ô n t r ọ n g và t ậ n d ụ n g c á c quy l u ậ t k h á c h q u a n của t h ị t r ư ờ n g đ ế p h á t huy t á c đ ộ n g t í c h cực v à h ạ n c h ê m ặ t t i ê u cực của t h ị t r ư ờ n g , h ư ớ n g h o ạ t đ ộ n g t h ư ơ n g m ạ i v à o việc t h ự c h i ệ n mục tiêu "dân giàu, nưốc m ạ n h , xã hội công bằng, d â n chủ, v ă n minh". c. Thực hiện tự do hoa thương mại, gắn phát triển thị trường trong nước với thị trường ngoài nước, từng bước hội nhập thương mại Việt Nam với thương mại khu vực và thề giới. X u h ư ớ n g p h á t t r i ể n n ề n k i n h t ế t h ế giói đ a n g t h ú c đ ẩ y n h a n h sự h ộ i n h ậ p t h ị t r ư ở n g t r o n g nước VÓI t h ị t r u ồ n g t h ế giói, l à m cho t h ị t r u ồ n g cua các quốc gia n g à y c à n g g ắ n b ó chặt c h ẽ vói n h a u . Do đó. t r o n g c h i ế n lược p h á t t r i ể n t h ị t r ư ở n g p h a i coi t r ọ n g cả t h ị t r ư ờ n g t r o n g nước và t h ị t r u ồ n g n g o à i n ư ớ c . V i ệ t N a m là một nước có d â n số đ ô n g . h i ệ n t ạ i c ũ n g n h ư t r o n g t ư ơ n g l a i . V i ệ t N a m v ẫ n là t h ị t r ư ở n g t i ê u t h ụ l ộ n g l ớ n . Vì t h ế k h a i ì h á c t ố i đ a t h ị t r ư ở n g t r o n g nước là Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. n h i ệ m v ụ c h i ê n lược q u a n t r ọ n g của c á c n g à n h t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ . C ù n g v ố i việc đ ẩ y m ạ n h p h á t t r i ể n t h ị t r ư ờ n g trong nước, c ầ n m ở r ộ n g t h ị t r ư ờ n g n g o à i míốc, đặc b i ệ t là thị trường x u ấ t k h ấ u , củng cố các t h ị t r ư ờ n g và b ạ n h à n g truyền t h ố n g , m ặ t k h á c p h ả i m ỏ r ộ n g t h ị t r ư ờ n g v à b ạ n h à n g mới, t r o n g đó x á c đ ị n h m ộ t s ố t h ị t r ư ờ n g t r ọ n g đ i ể m có k h ố i lượng x u ấ t k h ẩ u l ố n , c h ấ t l ư ợ n g h à n g hoa b ả o đ ả m v à có sự ổn đ ị n h . T h ô n g qua x u ấ t , n h ậ p k h ẩ u , t ă n g n g u ồ n t h u n g o ạ i tệ, n h ậ p c ô n g n g h ệ t i ê n t i ế n , n â n g cao sức c ạ n h t r a n h của h à n g hoa V i ệ t N a m , t ạ o đ i ề u k i ệ n t h u ậ n l ợ i cho q u á t r ì n h h ộ i nhập của V i ệ t N a m . d. Phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh và hiện đại, gắn phát triển thương mại - dịch vụ với bảo vệ môi trường sinh thái P h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i dịch v ụ theo h ư ớ n g v ă n minh, h i ệ n đ ạ i là n h i ệ m v ụ có t í n h c h i ê n lược n h ằ m t h ự c h i ệ n mục t i ê u v à p h ư ơ n g h u ố n g c ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa đ ấ t ĩiưốc do Đ ạ i h ộ i Đ ả n g t o à n quốc l ầ n t h ứ I X đ ã v ạ c h ra. T h ự c h i ệ n n h i ệ m v ụ c h i ế n lược đó t r o n g l ĩ n h vực t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ p h ả i có sự đ ổ i m ố i c ă n b ả n v ề cơ sở v ậ t c h ấ t k ỹ t h u ậ t , p h ư ớ n g t i ệ n l à m việc v à t r ì n h độ q u ả n lý, k i n h doanh. Sự v ă n m i n h v à h i ệ n đ ạ i t r o n g t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ p h ả i g ắ n bó v ố i b ả n sắc v ă n hoa d â n tộc, t h ể h i ệ n qua t r i ế t lý k i n h doanh, p h o n g c á c h phục v ụ . . . Y ê u c ầ u p h á t t r i ể n b ể n v ữ n g đòi h ỏ i k ế t hợp c h ặ t chẽ giữa p h á t t r i ề n k i n h t ế - x ã h ộ i v ố i việc b ả o v ệ m ô i t r ư ờ n g s i n h t h á i . v ề l ĩ n h vực t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ , v ấ n đ ề đ ặ t ra Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. h i ệ n nay l à m ộ t m ặ t , p h ả i t h ú c đ ẩ y m ạ n h sự p h á t triển t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ , m ặ t k h á c , p h ả i có n h ữ n g g i ả i p h á p đ ể sự p h á t t r i ể n đó k h ô n g được l à m p h ư ơ n g h ạ i đ ế n m ô i t r ư ờ n g sinh t h á i . N g à n h t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ c ầ n p h ả i đ ề x u ấ t cỡ chê, c h í n h s á c h v à c á c g i ả i p h á p có l i ê n q u a n đ ể k h a i t h á c hợp lý t à i n g u y ê n t h i ê n n h i ê n , s ả n x u ấ t v à n h ậ p k h ẩ u n h ữ n g h à n g hoa đ ả m b ả o t i ê u c h u ẩ n m ô i t r ư ờ n g v à n h ậ p k h ẩ u c ô n g nghệ t h â n t h i ệ n với môi trường. 2. Định hướng phát triển và chính sách thương mại - dịch vụ Việt Nam a. Định hướng phát triển các ngành thương mại - dịch vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ, phát triển m ạ n h v à n â n g cao c h ấ t l ư ợ n g c á c n g à n h dịch v ụ , t h ư ơ n g m ạ i , k ể cả t h ư ơ n g m ạ i đ i ệ n t ử , c á c l o ạ i h ì n h v ậ n t ả i , b ư u c h í n h v i ễ n t h ô n g , d u lịch, t à i c h í n h , n g â n h à n g , k i ể m t o á n , bảo h i ể m , c h u y ể n giao c ô n g n g h ệ , t ư v ấ n p h á p lý, t h ô n g t i n t h ị trường... m P h á t t r i ể n m ạ n h t h ư ơ n g m ạ i , n â n g cao n ă n g lực v à c h ấ t lượng h o ạ t đ ộ n g đ ể m ở r ộ n g t h ị t r ư ờ n g t r o n g n ư ố c v à h ộ i n h ậ p quốc t ế có h i ệ u q u ả . H ì n h t h à n h các t r u n g t â m t h ư ớ n g m ạ i l ớ n , c á c chợ n ô n g t h ô n , n h ấ t l à ỏ m i ề n n ú i , b ả o đ ả m cung cấp m ộ t s ố s ả n p h à m t h i ế t y ế u cho v ù n g s â u , v ù n g xa v à h ả i đ ả o ; t ạ o t h u ậ n l ợ i cho việc t i ê u t h ụ n ô n g s ả n . P h á t triển thương m ạ i điện tử, N h à nước, c á c h i ệ p h ộ i , c á c doanh m Văn kiện Đại hội Đại biếu toàn quốc lần thứ IX NXB. CTQG - 2001 trang 9 3 - 9 4 . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. n g h i ệ p p h ố i hợp t ì m k i ế m , m ỏ r ộ n g t h ị t r ư ờ n g cho s ả n p h ẩ m Việt Nam. P h á t t r i ể n v à n â n g cao c h ấ t lượng dịch v ụ v ậ n t ả i h à n g hoa, h à n h k h á c h n g à y c à n g h i ệ n đ ạ i , a n t o à n , có sức cạnh t r a n h , v ư ơ n n h a n h ra t h ị t r ư ờ n g k h u vực v à t h ế giới. D à n h t h ị p h ầ n l ố n cho d o a n h n g h i ệ p t r o n g nước t r o n g v ậ n chuyển h à n g hoa V i ệ t N a m theo đ ư ờ n g b i ế n v à đ ư ờ n g h à n g k h ô n g quốc t ế . P h á t t r i ể n m ạ n h v ậ n c h u y ể n h à n h k h á c h c ô n g cộng ỏ c á c t h à n h p h ô lòn. T i ế p t ụ c p h á t t r i ể n n h a n h v à h i ệ n đ ạ i hoa dịch v ụ b ư u c h í n h - v i ễ n t h ô n g ; p h ô cập sử d ụ n g I n t e r n e t . Đ i ề u c h ỉ n h giá cưóc đ ê k h u y ê n k h í c h sử d ụ n g r ộ n g r ã i . Đ ế n n ă m 2010, số m á y đ i ệ n t h o ạ i , s ố n g ư ờ i sử d ụ n g I n t e r n e t t r ê n 100 d â n đạt mức t r u n g b ì n h t r o n g k h u vực. P h á t t r i ể n d u lịch t h ậ t sự t r ỏ t h à n h m ộ t n g à n h k i n h tê m ủ i n h ọ n ; n â n g cao c h ấ t l ư ợ n g v à h i ệ u q u ả h o ạ t đ ộ n g t r ê n cơ sở k h a i t h á c l ợ i t h ế v ề đ i ề u k i ệ n t ự n h i ê n , s i n h t h á i , t r u y ề n t h ố n g v ă n hoa, lịch sử đ á p ứng n h u c ầ u du lịch t r o n g nước và p h á t t r i ể n n h a n h du lịch quổíc t ê . sớm đ ạ t t r ì n h độ p h á t t r i ể n d u lịch c ù a k h u vực. X â y d ự n g v à n â n g cấp cơ sỏ v ậ t chất, h ì n h t h à n h c á c k h u d u lịch t r ọ n g đ i ể m , đ ẩ y m ạ n h hợp tác, l i ê n k ế t v ớ i các nưỏc. M ỏ r ộ n g các dịch v ụ t à i c h í n h - t i ề n t ệ n h ư t í n d ụ n g . bảo h i ế m , k i ế m t o á n . c h ứ n g k h o á n . . . đi t h ẳ n g v à o c ô n g n g h ệ h i ệ n đ ạ i . á p d ụ n g các quy c h u ẩ n quốc t ế . T ừ n g b ư ố c h ì n h t h à n h t r u n g t â m dịch v ụ t à i c h í n h l ổ n t r o n g k h u vực. Phcát t r i ể n m ạ n h các dịch v ụ k ỹ t h u ậ t , dịch v ụ t ư v ấ n . dịch v ụ phục vụ đòi sống. đ á p u n g n h u c ầ u đ a d ạ n g t r o n g s ẩ n x u ấ t . k i n h doanh và đ ờ i s ô n g xã h ộ i . 204 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. T o à n b ộ c á c h o ạ t đ ộ n g dịch v ụ t í n h theo g i á t r ị gia t ả n g đ ạ t n h ị p độ t ă n g t r ư ở n g b ì n h q u â n 7 - 8 % / n ă m v à đ ế n 2010 c h i ế m 42 - 43% G D P . 26 - 27% t ố n g s ố lao động. b. Chính sách thương mai - dịch vu Đôi với doanh nghiệp Nhà nước: N h à nước đ ầ u t u v ê t à i c h í n h , cơ sỏ v ậ t c h ấ t - k ỹ t h u ậ t , n h â n lực đ ể p h á t t r i ể n c á c doanh n g h i ệ p N h à n ư ố c k i n h d o a n h n h ữ n g m ặ t h à n g t h i ế t y ế u n h ằ m b ả o đ ả m cho d o a n h n g h i ệ p N h à nước g i ữ v a i t r ò chủ đạo t r o n g h o ạ t đ ộ n g t h ư ơ n g m ạ i , là m ộ t t r o n g n h ữ n g công cụ của N h à n ư ố c đ ể đ i ề u t i ế t c u n g c ầ u , ổn đ ị n h g i á cả n h ằ m g ó p p h ầ n t h ự c h i ệ n n h ữ n g mục t i ê u k i n h t ế - x ã h ộ i của đ ấ t nưốc. N h à n ư ó c có c h í n h s á c h p h á t t r i ể n c á c d o a n h n g h i ệ p công ích, c á c d o a n h n g h i ệ p h o ạ t đ ộ n g t r o n g n h ữ n g l ĩ n h vực k h ô n g t h u l ợ i n h u ậ n hoặc l ợ i n h u ậ n t h ấ p m à c á c t h à n h p h ầ n k i n h t ế k h á c k h ô n g k i n h doanh. Đối với hợp tác xã và các hình thức kinh tê hợp tác khác trong thương mại: N h à n ư ố c b ả o h ộ q u y ề n sỏ h ữ u , q u y ể n v à lợi ích hợp p h á p k h á c của hợp t á c x ã v à c á c h ì n h t h ứ c k i n h t ê hợp t á c k h á c t r o n g t h ư ơ n g m ạ i , có c h í n h s á c h ư u đ ã i , h ỗ t r ợ v à t ạ o đ i ề u k i ệ n cho hợp t á c x ã v à c á c h ì n h t h ứ c k i n h t ê hợp t á c k h á c đ ố i m ớ i v à p h á t t r i ể n ; b ả o đ ả m đ ể k i n h t ế N h à nước c ù n g v ó i k i n h t ê hợp t á c x ã t r ỏ t h à n h n ề n t ả n g của n ề n k i n h t ê quốc d â n . Đối với thương nhân thuộc các thành phần kinh tế cá thể, tư bản tư nhân: N h à m í ố c b ả o h ộ q u y ề n sỏ h ữ u , q u y ề n v à l ợ i ích h ợ p p h á p k h á c của t h ư ơ n g n h â n t h u ộ c c á c t h à n h phần k i n h t ế cá t h ể , t ư b ả n tư n h â n trong t h ư ơ n g m ạ i ; k h u y ế n Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. k h í c h , t ạ o đ i ề u k i ệ n t h u ậ n l ợ i cho t h ư ở n g n h â n t h u ộ c các t h à n h p h ầ n n à y hợp t á c , l i ê n doanh, l i ê n k é t v à i doanh n g h i ệ p N h à n ư ố c d ư ớ i h ì n h t h ứ c đ ạ i lý hoặc h ì n h t h à n h các d o a n h n g h i ệ p t ư b ả n N h à n ư ố c , c á c h ì n h t h ứ c sở h ữ u h ỗ n hợp k h á c n h ằ m p h á t h u y t i ề m n ă n g của c á c t h à n h p h ầ n k i n h tê, t ạ o n ộ i lực cho c á c d o a n h n g h i ệ p t h ư ở n g m ạ i V i ệ t N a m p h á t t r i ể n , m ở r ộ n g t h ư ơ n g m ạ i h à n g hoa v à dịch v ụ t h ư ơ n g m ạ i . Đối với nông thôn: N h à nước có c h í n h s á c h p h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i đ ố i v ố i t h ị t r ư ờ n g n ô n g t h ô n , t ạ o đ i ề u k i ệ n mỏ r ộ n g v à p h á t t r i ể n chợ n ô n g t h ô n . D o a n h n g h i ệ p N h à nước đ ó n g v a i t r ò c h ủ lực c ù n g v ố i hợp t á c x ã v à c á c t h à n h phần k i n h t ế k h á c t h ự c h i ệ n việc b á n v ậ t t ư n ô n g n g h i ệ p , h à n g c ô n g n g h i ệ p , m u a n ô n g s ả n n h ằ m g ó p p h ầ n n â n g cao sức m u a của n ô n g d â n v à t ạ o t i ề n đ ề t h ú c đ ẩ y v i ệ c c h u y ể n dịch cơ c ấ u k i n h t ê , p h á t t r i ể n s ả n x u ấ t h à n g hoa, t h ự c h i ệ n công n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa n ô n g t h ô n . Đôi với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: N h à nưốc có c h í n h s á c h p h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i ỏ m i ề n n ú i , h ả i đảo, v ù n g s â u , v ù n g xa; có c h í n h s á c h t i ê u t h ụ s ả n p h ẩ m của địa p h ư ơ n g ; có c h í n h s á c h v à b i ệ n p h á p ư u đ ã i v ề t h u ế , t í n dụng đối v ố i các t h ư ờ n g n h â n k i n h doanh m ộ t số m ặ t h à n g thiết y ế u ; trợ g i á , t r ợ cuốc cho n h ữ n g d o a n h n g h i ệ p được giao n h i ệ m v ụ cung ứng c á c m ặ t h à n g p h ụ c v ụ v i ệ c t h ự c h i ệ n c h í n h sách x ã h ộ i v à có c h í n h s á c h đ ầ u t ư x â y d ự n g cd sở v ậ t c h ấ t , k ế t c ấ u h ạ t ầ n g đ ể m ỏ r ộ n g giao l ư u k i n h t ế ỏ c á c v ù n g n à y . Chính sách lưu thông hàng hoa và dịch vụ thương mại: N h à nưốc k h u y ế n khích, tạo đ i ể u k i ệ n mở rộng l ư u thông h à n g hoa, p h á t t r i ể n dịch v ụ t h ư ơ n g m ạ i m à p h á p l u ậ t k h ô n g h ạ n c h ê hoặc k h ô n g c ấ m . a n Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. T r o n g t r ư ờ n g hợp c ầ n t h i ế t , N h à n ư ố c có t h ế sử d ụ n g c á c b i ệ n p h á p k i n h tế, h à n h c h í n h để t á c động vào t h ị trường n h ă m b á o đ ả m c â n đ ố i c u n g c ầ u hoặc t h ự c h i ệ n c á c c h í n h sách k i n h tê - xã hội. C ấ m l ư u t h ô n g h à n g hoa, cung ứng dịch v ụ g â y p h ư ơ n g h ạ i đ è n quốc p h ò n g , a n n i n h , t r ậ t t ự a n t o à n x ã h ộ i , t r u y ề n thống lịch sử, v ă n hoa, đạo đức, t h u ầ n phong m ỹ tục V i ệ t N a m , môi t r ư ờ n g s i n h t h á i , s ả n x u ấ t v à sức k h ỏ e của n h â n d â n . C ấ m m ọ i h à n h v i c ả n t r ở l ư u t h ô n g h à n g hoa, c u n g ứng dịch v ụ hợp p h á p t r ê n t h ị t r u ồ n g . C h í n h p h ủ c ô n g b ố d a n h m ụ c h à n g hoa c ấ m l ư u t h ô n g , dịch v ụ t h ư ơ n g m ạ i c ấ m t h ự c h i ệ n , d a n h m ụ c h à n g hoa, dịch v ụ h ạ n c h ế k i n h doanh, k i n h d o a n h có đ i ề u k i ệ n . Chính sách ngoại thương: N h à n ư ố c t h ố n g n h ấ t q u ả n lý n g o ạ i t h ư ơ n g , có c h í n h s á c h m ở r ộ n g giao l ư u h à n g hoa v ố i nưốc n g o à i t r ê n cơ sở t ô n t r ọ n g độc l ậ p , c h ủ q u y ề n , bình đ ẳ n g , c ù n g có l ợ i theo h ư ố n g đ a p h ư ơ n g hoa, đ a d ạ n g hoa; k h u y ê n khích các t h à n h p h ầ n k i n h t ế sản x u ấ t h à n g x u ấ t k h ẩ u v à t h a m gia x u ấ t k h ẩ u theo quy đ ị n h của p h á p l u ậ t - có chính sách ư u đãi để đ ẩ y m ạ n h x u ấ t k h ẩ u , tạo các m ặ t h à n g x u ấ t k h ấ u có sức c ạ n h t r a n h , t ă n g x u ấ t k h ẩ u dịch v ụ t h ư ơ n g m ạ i ; h ạ n c h ế n h ậ p k h ấ u n h ữ n g m ặ t h à n g t r o n g nước đ ã s ả n x u ấ t được v à có k h ả n ă n g đ á p ứng n h u c ầ u , b ả o h ộ hợp lý s ả n x u ấ t t r o n g n ư ó c , ư u t i ê n n h ậ p k h ẩ u v ậ t t ư , t h i ế t bị công n g h ệ cao, k ỹ t h u ậ t h i ệ n đ ạ i đ ể p h á t t r i ể n s ả n x u ấ t , p h ụ c v ụ sự n g h i ệ p c ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n đ ạ i hoa đ ấ t nưốc. Chính phủ quy đ ị n h c á c c h í n h s á c h cụ t h ể v ề ngoại t h ư ơ n g trong từng thời kỳ và chính sách đối vối người Việt N a m đ ị n h c ư ở n ư ố c n g o à i t h a m gia p h á t t r i ể n n g o ạ i t h ư ơ n g . 207 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. Đ ạ i h ộ i Đ ả n g t o à n quốc l ầ n t h ứ I X k h ẳ n g đ ị n h : "Nhà n ư ố c có c h í n h s á c h k h u y ê n k h í c h m ạ n h m ẽ m ọ i t h à n h phần k i n h t ê t h a m gia s ả n x u ấ t , k i n h d o a n h x u ấ t , n h ậ p k h a u hàng hoa v à dịch v ụ . N â n g cao n ă n g lực c ạ n h t r a n h , p h á t triền m ạ n h n h ữ n g s ả n p h ẩ m . h à n g hoa v à dịch v ụ có k h ả năng c ạ n h t r a n h t r ê n t h ị t r u ồ n g quốc t ê ; g i ả m m ạ n h x u ấ t khấu s ả n p h ẩ m t h ô v à sờ c h ê ; t ă n g n h a n h t ỉ t r ọ n g s ả n p h ẩ m chê b i ế n v à t ỉ l ệ n ộ i địa hoa t r o n g s ả n p h ẩ m ; n â n g d ầ n t ỉ trọng s ả n p h ẩ m có h à m l ư ợ n g t r í t u ệ , h à m lượng c ô n g n g h ệ cao. X â y d ự n g c á c q u ỹ h ỗ t r ợ x u ấ t k h ẩ u , n h ấ t l à đ ố i v ố i hàng n ô n g s ả n . K h u y ế n k h í c h sử d ụ n g t h i ế t bị, h à n g hoa sản xuất t r o n g n ư ố c . T ă n g n h a n h k i m n g ạ c h x u ấ t k h ẩ u , t i ế n t ố i cản b ằ n g x u ấ t , n h ậ p . T h ự c h i ệ n c h í n h s á c h b ả o h ộ có l ự a chọn, có t h ờ i h ạ n đ ố i v ố i s ả n p h ẩ m s ả n x u ấ t t r o n g nưốc". N h i ệ m v ụ p h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ t r o n g những n ă m t ố i l à : " P h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i cả n ộ i t h ư ở n g v à ngoại t h ư ơ n g , b ả o đ ả m h à n g hoa l ư u t h ô n g t h ô n g suốt trong thị t r ư ờ n g n ộ i địa v à giao l ư u b u ô n b á n vói n ư ớ c n g o à i . Chú t r ọ n g c ô n g t á c t i ế p t h ị v à m ở r ộ n g t h ị t r ư ờ n g n ô n g t h ô n , thị t r ư ờ n g m i ề n n ú i ; t ạ o l i ê n k ế t c h ặ t c h ẽ g i ữ a c á c v ù n g trong nước. C ủ n g c ố t h ư ơ n g m ạ i N h à n ư ố c ; t ă n g c ư ở n g v a i t r ò điểu t i ế t của N h à nước. T ố n g mức l ư u c h u y ế n h à n g hoa b á n l ẻ trên thị trường t ă n g khoảng l i - 14%/năm". HI. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng trong n ề n k i n h t ế quốc d â n . Sự p h á t t r i ể n của t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ có ý n g h ĩ a q u a n t r ọ n g đ ố i v ớ i sự p h á t t r i ể n k i n h t ê đ ấ t nước. mề Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. Do v ậ y , đ ế t h ự c h i ệ n p h ư ơ n g h u ố n g v à mục t i ê u p h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i - dịch v ụ t r o n g n h ữ n g n ă m t ố i , c ầ n p h ả i x â y dựng h ệ t h ố n g các giải p h á p đồng bộ t ừ p h í a N h à nưốc và t ừ phía m ỗ i doanh nghiệp. 1. Đổi mới quan điểm và nhận thức về kinh doanh thương m ạ i trong cơ cấu kinh t ế quốc dân thời kỳ đẩy m ạ n h c ô n g n g h i ệ p hoa, h i ệ n d ạ i h o a . T r ê n cơ sỏ đ ị n h h u ố n g p h á t t r i ể n của n g à n h t h ư ở n g m ạ i m à Đ ạ i h ộ i I X của Đ ả n g đ ề r a " p h á t t r i ể n m ạ n h t h ư ơ n g m ạ i , n â n g cao n ă n g lực và chất lượng h o ạ t động đ ể m ỏ rộng t h ị t r ư ờ n g trong nưốc v à h ộ i n h ậ p quốc t ế có h i ệ u q u ả . H ì n h t r à n h c á c t r u n g t â m t h ư ơ n g m ạ i l ố n , c á c chợ n ô n g t h ô n . . . t ạ o t h u ậ n l ợ i cho việc tiêu t h ụ n ô n g s ả n , p h á t t r i ể n t h ư ơ n g m ạ i đ i ệ n tử...", c ầ n n g h i ê n c ứ u b ổ sung, h o à n t h i ệ n c á c c h í n h s á c h vĩ m ô , t ạ o động lực m ó i t h ú c đ ẩ y sự p h á t t r i ể n của t h ư ớ n g m ạ i . H ệ t h ố n g v ă n b ả n p h á p quy v ề t h ư ờ n g m ạ i p h ả i c h ặ t c h ẽ , đ ầ y đủ, x á c đ ị n h r õ t r á c h n h i ệ m v à q u y ề n h ạ n của c á c cấp, c á c n g à n h t ừ t r u n g ư ơ n g đ ế n địa p h ư ớ n g t r o n g việc đ ư a h ệ t h ố n g t h ư ơ n g m ạ i h o ạ t đ ộ n g theo đ ú n g quy t ắ c của t h ị trường trong t r ậ t tự, k ỷ cương p h á p l u ậ t . 2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách lưu t h ô n g h à n g hoa t r o n g và ngoải nước - Đối với lưu thông hàng hoa trong nước: + X â y d ự n g v à h o à n t h i ệ n c á c k ê n h l ư u t h ô n g h à n g hoa hợp lý; t ổ chức n h ữ n g đ i ể m k i n h doanh ỏ vị t r í t h e n chốt t h u ậ n l ợ i cho n g ư ờ i t i ê u d ù n g . + Thực h i ệ n tốt v ă n m i n h thướng m ạ i trong hoạt động •li Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. k i n h d o a n h t h ư ờ n g m ạ i - dịch v ụ , ứng x ử v ă n m i n h , b ả o đ ả m c h ữ t í n , s ố l ư ợ n g v à c h ấ t l ư ợ n g h à n g hoa. + ứng dụng công nghệ t h ô n g t u i trong hoạt động kinh d o a n h t h ư ớ n g m ạ i • dịch v ụ v à q u ả n lý N h à n ư ớ c v ế t h ư ơ n g m ạ i dịch v ụ . N g h i ê n c ứ u t h í đ i ể m ứng d ụ n g t h ư ơ n g m ạ i d i ệ n t ử và á p dụng rộng r ã i trong các t h à n h p h ầ n k i n h t ế . + Đ ổ i m ố i p h ư ơ n g thức h o ạ t động v à q u ả n lý c ù a thương m ạ i N h à n ư ố c . K h ô i p h ụ c v a i t r ò c ủ a t h ư ơ n g m ạ i N h à mtóc k h ô n g p h ả i b ằ n g c á c h t ổ chức m ạ n g l ư ớ i r ộ n g k h ắ p t r ê n các địa b à n , m à p h ả i b ằ n g t h ự c lực k i n h t ế m ạ n h ; n ắ m chắc n g u ồ n h à n g b á n b u ô n đ ủ l ố n ; có p h ư ơ n g t h ứ c k i n h doanh p h ù hợp. + N g h i ê n cứu đ ổ i mói quan h ệ k i n h t ế giữa thương mại N h à n ư ố c v à hợp t á c x ã ; g i ữ a t h ư ơ n g m ạ i N h à n ư ớ c v ớ i h ộ i n ô n g d â n t r o n g c u n g ứng v ậ t t ư n ô n g nghiệp, v ậ t l i ệ u xây d ự n g v à t i ê u t h ụ n ô n g s ả n h à n g hoa ỏ n h ữ n g v ù n g s ả n x u ấ t tập trung. + C ù n g v ó i q u á t r ì n h sắp x ế p , t ổ chức l ạ i h ệ t h ố n g t h ư ơ n g m ạ i N h à nước c ầ n t r i ể n k h a i t h ự c h i ệ n t ố t việc cổ p h ầ n hoa n h ữ n g d o a n h n g h i ệ p N h à nước k h ô n g c ầ n g i ữ 100% v ố n v à giao, b á n , k h o á n - cho t h u ê đ ố i v ố i n h ữ n g doanh n g h i ệ p t h ư ở n g m ạ i N h à n ư ố c có q u y m ô v ố n n h ỏ m à N h à nước k h ô n g c ầ n n ắ m g i ữ ; s á p n h ậ p , g i ả i t h ể , p h á s ả n n h ữ n g d o a n h n g h i ệ p k h ô n g h i ệ u q u ả v à k h ô n g t h ự c h i ệ n được các biện p h á p trên. + K h u y ế n khích p h á t t r i ể n k i n h t ế t ư n h â n ỏ cà hai lĩnh vực s ả n x u ấ t v à k i n h d o a n h t h ư ớ n g m ạ i . Đ ồ n g t h ờ i t ạ o l ậ p môi t r u ồ n g v à đ i ề u k i ệ n đ ể đ ư a h o ạ t động của doanh nghiệp t h ư ơ n g m ạ i theo đ ú n g quy t ắ c t h ị t r ư ò n g . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản