GIáo trình: " Kinh tế vĩ mô_ Chương 3"

Chia sẻ: Tieu Van Van | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

1
1.017
lượt xem
472
download

GIáo trình: " Kinh tế vĩ mô_ Chương 3"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng sản phẩm quốc dân và tăng trường kinh tế: Tổng giá trị bằng tiền của hàng hóa và... Là thước đo cơ bản hoạt động của nền kinh tế. GNP danh nghĩa và GNP thực tế. GDP danh nghĩa thường tăng nhanh hơn GDP thực tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIáo trình: " Kinh tế vĩ mô_ Chương 3"

 1. K i t   äc  Ü   « nh Õ h v m
 2. Mục đích yêu cầu: Kết cấu: Những đặc điểm về biến động KT Lµm  â  étsè  ¹  r  ini m r m   ph m tïkh¸  Ö Tổng cầu của nền kinh tế cña  nh Õ   äc  Ü   « ki t h v m Tổng cung của nền kinh tế Ti p ôc  ñng  è hª   ÷ng  Õtc c t m nh Sự cân bằng của s/lượng và mức giá ki n høc  ∙tang  Þ Õt ®  r b C h­¬ng  3  Tæ ng  Ç u  µ æ ng  c vt cung
 3. Tổng sản phẩm quốc dân và tăng trưởng kinh tế Chu kì kinh tế và thiếu hụt sản lượng I. Những Tăng trưởng và thất nghiệp đặc điểm về biến động k. Tăng trưởng và lạm phát tế Lạm phát và thất nghiệp S¶n ­î tÒ m   ng( ­êng  í  ¹ s¶n  Ê t l ng i n¨ ® giih n  xu )
 4. 1.1- Tổng sản phẩm quốc dân và tăng trưởng kinh tế -Khái niệm: tổng giá trị tính bằng tiền của hàng hoá và ... - Là thước đo cơ bản hoạt động của nền kinh tế GNP danh nghĩa và GNP thực tế. GDP danh nghĩa thường tăng nhanh hơn GDP thực tế . GDP danh nghĩa tăng là do giá hàng hoá, dịch vụ tăng GDP thực tế tăng là do: tăng số lượng các nguồn lực tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực
 5. Liên quan đến Khái niệm: Sản lượng chu kì Thiếu hụt kinh tế là tiềm năng? Sự giao động sản lượng là sự đình trệ của GNP chênh lệch thất nghiệp Sản lượng thựctế giữa lạm phát thực tế sản lượng xung quanh xu hướng tiềm năng với Đây là vấn đề Cách tính tănglên của sản lượng thường xuyên sản lượng sản lượng thực tế của các nền KT thiếu hụt tiềm năng thị trường PT 1.2 - Chu kì kinh tế và thiếu hụt sản lượng
 6. 1.3 – Tăng trưởng và thất nghiệp - Tăng trưởng: là sự gia tăng GNP hoặc GDP.... - Thất nghiệp: người lao động không có việc làm Trong một nền kinh tế, tăng trưởng và thất nghiệp là hai đại lượng vận động ngược chiều nhau 1 nếu GNP tăng “Okun” thì % Quy luật Okun: 2 2 thất nghiệp gi   ¶m 1%
 7. 1.4 – Tăng trưởng và lạm phát Thông thường tăng trưởng nhanh thì lạm phát có xu hướng tăng (quan hệ ?) chưa có câu trả lời đầy đủ - Giảm lạm phát:thắt chặt chi tiêu, giảm tổng câù làm cho nền kinh tế trải qua thời kì suy giảm, thất nghiệp
 8. 1.5– Lạm phá và thất nghiệp Trong ngắn hạn, thông thường lạm phát tăng thì thất nghiệp giảm (mối quan hệ thực nghiệm, chưa phải là quy luật) - Giảm lạm phát đồng thời giảm thất nghiệp cả trong ngắn hạn và dài hạn phụ thuộc vào các chính sách vĩ mô
 9. 1. S¶n ­î tÒ m   ng 6  l ng i n¨ S óng B¬ B¬ §¬n  Þ  Ý nh:  B ¬ 1000t n) vt     ( Ê 0 30               óng(             S 1000  60 khÈ u) 25 10 50 20 20 40 15 30 30 40 10 20 50 5 10 0 60 sóng 0 5          15                 10         20     25
 10. II. Tổng cầu của nền kinh tế (Aggregate Demant) 2.1. Tổng cầu trong mô hình giản đơn (có 2 tác nhân: d/nghiệp và hộ g/đình) Khái niệm: là toàn bộ số lượng hàng hoá và dịch vụ mà các hộ gia đình và các doanh nghiệp dự kiến chi tiêu tương ứng với mức thu nhập của họ AD = C + I AD: tổng cầu C: cầu về HH & DV tiêu dùng của hộ gia đình I: cầu về hàng hoá đầu tư của doanh nghiệp
 11. 2.2. Tổng cầu trong nền kinh tế mở (với sự tham gia của tất cả các tác nhân) Khái niệm: Là tổng sản lượng trong nước mà các tác nhân kinh tế sẵn sàng và có khả năng mua ở mỗi mức giá AD = C + I + G + NX N h­  Ë y,t ong  Ò n  nh Õ   ë,t ng  Ç u  åm   t µnh è:c:tª dï cña  v  r n ki t m  æ c g 4 h t    i u  ng  d© n  ­;I  Ç u ­ cña  c  :® t  doanh  nghi p;  G :chitª cña  Ý nh  ñ;   N X: Ö        i u  ch ph        xuÊ tkhÈ u  ßng   r
 12. 2.3. Đường tổng cầu P A P1 B P2 Q Q1 Q2 Đường cầu dốc xuống chỉ rõ: nếu những yếu tố khác không đổi, khi mức giá chung giảm từ PI xuống P2 thì lượng tổng cầu tăng từ Q1 đến Q2
 13. gi hay  æ i¶nh  ­ëng:tª dï   Ç u ­   Ê tkhÈ u?  M øc  ¸t ®  h  i u  ng,® t,xu   M øc  ¸vµ i u  ï   i u  gi  tª d ng:H Ö øng  ña  c c¶i     øc  ¸gi ,tÒ n  ã  ¸t Þ   ¬n,ng­êit nhË n hÊ y  ×nh  µu  ¬n, khim gi  ¶m  i c gi r h    a  t m gi h   vµ  ä  ½ n  µng  ua  Ò u  µng  ¬n­t ng  Ç u ¨ hs s m nhi h h  æ c t ng M øc  ¸vµ  Ç u ­  H i u  gi  ® t:  Ö øng ∙  Ê t lisu   K him øc  ¸t Ê p,ng­ê a  Ç n  étlî tÒ n  th¬n  Ó    i u heo  Õ   m  ­ ng i Ý     gi h   tc ® chitª t k ho¹   Ç n i n  ch,ph tÒ cßn ¹  lidoanh  nghi p  µ  é  a  ×nh  öivµo  © n  Ö v h gi ® g  ng hµng  lî tÒ n  öit ng  lisuÊ tgi   khuyÕ n  Ý ch  ng  Ç u ­ m ë  – ­ ng i g  ¨ ­ ∙    ¶m –  kh h∙ ® t  r ng    é  a  ×nh  ua  ¾ m   Ò u  ¬n  t ng  Ç u ¨ é SX;h gi ® m s nhi h – æ c t ng M øc  ¸vµ  Ê tkhÈ u  ßng:H i u  gi  xu   r   Ö øng û  ¸hèi® o¸ t gi    i ong  i u  Ö n  ë  öa  µ  éinhË p,m øc  ¸t ong  ­í r   it ¬ng  èi–  n c  ή  ­ Tr ® Ò ki m c v h     gi r ®  ng­êid© n rt ong  ­í     ­í ngoµichuyÓ n    n c & n c    sang  ua  Ò u  µng  éi–  m nhi h n  h¹ chÕ   Ë p  È u,m ë  éng  Ê tkhÈ u  xuÊ tkhÈ u  ßng ¨ – æ ng  n  nh kh  r xu   –    r t ng  t cÇ u ¨ t ng
 14. chuyÓ n  ña  ­êng  2. S ù    3  dichuyÓ n  µ  Þ ch  vd c® cÇ u D ichuyÓ n  äc r n  ­êng  Ç u    d tª ® c ph¶n nh  ù hay  æ icña  øc  ¸t ong    c  ¸ st ®  m gi r khic¸ Õ s kh¸ ¶nh h­ëng í æ ng  Ç u  ÷  gi nguyª t nhË p  ña  ­êid© n ¨ bi n  è  c    tit c n( hu  c ng   t ng  hoÆ c  ¶m ) gi chuyÓ n  ­êng  Ç u:cã  Ò u  Õ n  è    nhi bi s ¶nh  ­ëng í ­î cÇ u    étm øc  D Þ ch  ® c h til ng  ëm   gi  Ê t® Þ nh.  ­êng æ ng  Ç u  Þ ch     ­ ng  ¸nh   .§ t c d chuyÓ n  sang ph¶ikhilî cÇ u ¨ ë  t ng  t ¸   ­ m étm øc  ¸   Þ ch    gi;d sang r ikhil¬ng  Ç u  ¶m     étm øc  ¸ c gi ë m   gi P P AD2 A P1 AD1 B P1 P2 Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q
 15. chuyÓ n  ­êng  Ç u: N guyª nh© n  É n  Õ n  Þ ch  n  d ® d ® c N h÷ng hay  æ it ong i u  ï  hu  Ë p ¨   µ  ­í gi  huÕ  hu  Ë p t ®  r tª d ng:t nh t ng,nh n c  ¶m t t nh N h÷ng hay  æ it ong  Ç u ­   hµ  ­í gi  huÕ ;ng© n  µng r ­ t ®  r ® t:N n c  ¶m t   h t ung ¬ng  ¶m   gi lisuÊ t ∙  N h÷ng hay  æ it    i u  ña  Ý nh  ñ:t ng   h­êng  xuyª  ¨ ® Ç u ­ t ®  õ chitª c ch ph  ¨ chit n,t ng  t  cho   r Ó n p/t i N h÷ng hay  æ it   Ê tkhÈ u  ßng:t Õ   í  t ®  õ xu   r  h giisuy ho¸­nhË p  th¬n;® ång  éit   t i  Ý    n  Ö t ng  ¸   Ê tkhÈ u  ßng  ¶m   ® ­êng  Ç u  Þ ch  ¨ gi­xu   r gi –  c d chuyÓ n  Ò   Ý a r i v ph t ¸ 
 16. III. Tổng cung của nền kinh tế (Aggregate Supply- AS) 3.1 Khái niệm: s¶n ­ ng  c¸ doanh  Ó tong  ­í s½ n  µng  là m øc  lî m µ  c  nghi p r n c  s vµ  ã  c              n¨ SX  µ             kh¶  ng  v cung  øng    étm øc  ¸nhÊ t® Þ nh ëm   gi    L­î cung:Phô huéc  µo  Õ t® Þ nh  ña  c  ng  t v quy   c c¸ doanh  nghi p r Ö tong  ö  ông  sd              ao  éng  µ  c  ån ùc  Ç u  µo  Ó   r H H   D V  n a hÞ             l ® v c¸ ngu l ® v ® SX a  &  b¸ r t P t­êng r ASl r 3. B i u hÞ   ­êng æ ng  2  Ó t ® t cung ASSR §­êng æ ng cung  µih¹ l   ét® ­êng  t d   n µ m   t ¼ ng  øng( S   ) A LR h ® §­êng æ ng  t cung  ¾ n  ¹  ho¶ibª ng h n:t   n  t ong  ­êng  ­î tÒ m   ng;dèc  øng  r ® SL ng i n¨   ® sau    ­î  khiv tqua  ­êng  tÒ m   ng ® SL i n¨ Q* Q
 17. sao  ­êng  V ×  ® cung  µih¹ lit ¼ ng  øng: d   n ¹ h ® d   n,gi  ® Ò chØ nh  Ó   c hÞ  r êng  ¹  ­î t¹ t Ic© n  ® c¸ t t­ Trong  µih¹   ¸c¶  i u  ® t® c r ng h¸  b»ng  t c SX( cnguån ùc)® ­î sö  ông    øc  –  c  © n è  ña  c¸ c¸ nh l   c  d ëm cao  Ê t–  nh   cung  Ò   H   vH vµ  Þ ch  ô  ô huéc  µo ao  éng,t inguyª t ª nhin,vèn,khoa  äc  d v ph t v l®  µ   n hin  ª     h c«ng  nghÖ .,nã  .  kh«ng  ô huéc  µo  øc  ¸chung ph t vm gi  §­êng æ ng  s¶n ­î to a    c  ån ùc  ­î sö  t cung  µih¹ bi u hÞ   øc  d   n  Ó t m l ng ¹ r khic¸ ngu l ® c  ® g  µ s¶n ­î tÒ m   ng  s¶n ­î t   ª –  Ê tcø  étyÕ u  dông  Ç y  ñ  äil   ® l ng i n¨ hay  l ng ù nhin  b   m   t   µo µm  hay  æ is¶n ­î tÒ m   ng  Ïl m   Þ ch chuyÓ n  ­êng æ ng  èn l t ®  l ng i n¨ s  µ d ® t cung P ASl r ASSR t ong  ¾ n  ¹   ­êng  V× sao r ng h n,® cung ¹  ãc  lid ln ª Ti n ­¬ng  ­î Ê n  Þ nh r í tong  c  î t­ c r Òl ® c  ® c¸ h p  ® ång ao  éng,m øc  ¸t ùc Õ   ã hÓ   c  l®   gi h t c t kh¸ m øc  Ý a  ù Ý nh.Khim øc  ¸t ùc Õ   g dt    gi h t cao  h¬n,tÒ n ­¬ng hùc Õ  hÊ p  ¬n( í  ñ r l h giich t¶ ­  i l t tt ¬ng  danh  Ü a)  Ö c huª l ® éng Îh¬n ngh ,vi t  ao  r  – ­ ng  &  tng  H ä  Ït  hª  ao  éng  lî H H   D V ¨ s  huª t m l ® cung ¨ ln,® ­êng  –  tng ª   cung  èc ª tª d ln r n Q* Q B i u hÞ   ­êng æ ng  Ót® t cung
 18. 3. ­§­êng æ ng  s¶n ­î to a    c  2  t cung  µih¹ bi u hÞ   øc  d   n  Ó t m l ng ¹ r khic¸ nguån ùc  ­î sö  ông  Ç y  ñ  äil   ® g  µ s¶n ­î tÒ m   ng  s¶n ­î l ® c  d ® l ng i n¨ hay  l ng  t   ª –  Ê tcø  éty/è  µo µm  hay  æ is/­î tÒ m   ng  Ïl m   ù nhin  b   m   t n l t ®   l ng i n¨ s  µ chuyÓ n  ­êng æ ng  dÞ ch  ® t cung chuyÓ n  ­êng æ ng  N guyª nh© n µm   Þ ch  n  ld ® t cung  µih¹ t d   n heo  c  Õ u è  c¸ y t ® Ç u  µo v Thø  Ê t  ® éng,nÕ u  tng( Ë p  È u   ­êng æ ng  nh :Lao    L§ ¨ nh kh )® t cung  Þ ch  d sang  i  Õ u ùc ­î l ® éng  ¶m ( Ê tkhÈ u ao  éng)® ­ chuyÓ n  ph¸.N l l ng ao  gi xu   l®   êng æ ng  t cung  Þ ch  d chuyÓ n  sang r i t¸ Thø  :t    Õ u ­î t  ( èn)tng  n¨ suÊ tL§ ¨ – ­î hai ­ b¶n,n l ng ­ b¶n v  ¨ ­  ng    tng  l ng  H H &D V ¨ ® ­êng æ ng  ph¶i  g­î li  Õ u ­î tng t cung  Þ ch  d chuyÓ n  sang  .N c ¹,n l ng  cung  ¶m ,® ­êng æ ng  TB  ¶m   t ng  gi – æ gi   t cung  Þ ch  d chuyÓ n  Ò   n r i v bª t¸ Thø  :    µinghuyª t ª nhin:® Ê t® ai  ng  ,t êitÕ t ba    T   n hin  ª     ,kho¸ s¶n  h  i … Thø ­   r høc  µ  t: tit v c«ng  Ö :hi n ¹,® © y µ  Õ u è ¸ ® éng  ¹ m Ï ngh   Ö ti  ly t tc  m nh    nhÊ tln   ª       t ng        æ cung
 19. c s¶n ­î vµ  øc  3.4 S ù  © n  c b»ng  ña  l ng  m   gi¸ S¶n ­î c© n  l ng  b»ng r t ong  Ò n  n AS ki t   ¶n  ¬n   +   nh Õ gi ® (C I) P2 S¶n ­î c© n  l ng  b»ngt ong  Ò n  r n P0 ki t   ãng(C   I+  ) nh Õ ®   =   G P1 AD S¶n ­î c© n  l ng  b»ng r t ong  Ò n  n ki t   ë C            X) nh Õ m ( + I+ G + N   Q0
 20. 3. S ù hay  æ it nh r ng  © n  5  t ®  × t ¹ c b»ng( ó  èc  Ç u) cs c P A S LR A S0 A S1 P0   A S P1 B AD0 C P2 AD1 Q Q0 Q1
Đồng bộ tài khoản