intTypePromotion=1

Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

Chia sẻ: Comam1902 Comam1902 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

0
92
lượt xem
17
download

Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của học viên và giảng viên, Học viện Tư pháp đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình "Kỹ năng công chứng" với nội dung và cơ cấu cho phù hợp với mục đích, yêu cầu đào tạo và những thay đổi của pháp luật. Phần 1 của giáo trình sẽ giới thiệu những những vấn đề cơ bản nhất về công chứng viên và nghề công chứng, nguyên tắc hành nghề công chứng, quản lý nhà nước về công chứng, giá trị pháp lý của văn bản công chứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ năng công chứng: Phần 1

HỌC VIỆN T ư PHÁP<br /> _<br /> TS. LÊ THU<br /> HÀ (Chủ biên)<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> KỸ NÀNG<br /> CÔNG CHỨNG<br /> <br /> ...<br /> <br /> T0<br /> NHÀ XUẤT BẢN Tư PHÁP<br /> <br /> 1052-201o/cx B/03-388/TP<br /> <br /> HỌC VIỆN Tư PHÁP GIỮ BẢN QUYỂN<br /> <br /> HỌC VIỆN Tư PHÁP<br /> TS. LÊ THU HÀ (Chủ biên)<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG<br /> CÔNG CHỨNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Tư PHÁP<br /> HÀ NỘI-2010<br /> <br /> CHỦ BIỀN:<br /> TS. Lê TỈIU Hà<br /> <br /> BAN BIÊN TẬP:<br /> ĩhS. Phạm TliỊ Thúy Hồng<br /> ท)ร. Lại ฒ ฺ Bích Ngà<br /> ThS. Nguyễn ThỊ Thu Hống<br /> ThS. Cao TĩìỊ Kim Trinh<br /> <br /> TẬP THỂ TÁC GIẢ:<br /> Nguyễn Xuân Bang<br /> ĩhS. Trân Vãn Hạnh<br /> ThS. Đỗ Đúc Hiển<br /> ThS. Nguyễn Phuơng Hoa<br /> ThS. Hoằng Xuân Hoan<br /> ĩhS. Phạm Thị Thúy Hống<br /> Nguyễn Thị Thu Hống<br /> Hoàng Quốc Hùng<br /> ThS. Mai Luông Khối<br /> TltS. Trần Ngọc Nga<br /> ThS. Lại Thị Bích Ngà<br /> Đỗ Hùng Phong<br /> Cao Xuẳn Quyết<br /> Nguyễn Thị ĩạ c<br /> ĨS. Tuấn Oạo Thanh<br /> Duơng Đinh Thành<br /> Nguyễn Văn vẻ<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĩruởng Phòng công chứng sô 6<br /> Thành phố Hằ Nội<br /> ĩruởng Phòng cống chúng sô 2<br /> Thành phô Hà Nội<br /> Bộ Tư pháp<br /> Bọ Tư pháp<br /> Truởng Phòng cồng chứng sõi 2<br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Học viện TU pháp<br /> Học viện Tu pháp<br /> Phá Chánh Thanh tra<br /> Bộ TU pháp<br /> Phớ Giám dốc sà ĩu pháp<br /> Thành phó Hô Chí Minh<br /> <br /> Chuong 15<br /> <br /> Trưởng Phòng cống chúng số 1<br /> ĩhành phố Hà Nội<br /> Học viện ĩư pháp<br /> Pliòng công chúng sô 4<br /> ĩhành phố Hô Chí Minh<br /> Bộ Cồng an<br /> Văn phòng<br /> ĩruởng Phỏng cồng chứng sồ 3<br /> Thành phố Hà Nội<br /> Bộ TU pháp<br /> Bộ ĨU pháp<br /> <br /> Chuong 23<br /> <br /> Chương 2; 13<br /> Chuơng 7<br /> Chương 8<br /> Chuông 4; 14; 18; 10<br /> Chương 9; 11;16<br /> Chuong15<br /> Chương 6<br /> Chương 19;22<br /> <br /> Chuang 1; 17; 18; 21<br /> Chuơng 16<br /> Chuang12<br /> Chương 1; 21<br /> Chuang 20; 24<br /> Chương 3<br /> Chuang5<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẤU<br /> Đ ào tạo ng h iệp vụ công chứng là một tron g nh ữ n g n h iệ m vụ<br /> quan trọ n g của Học viện T ư pháp. Đê phục v ụ cho công tác đào tạo,<br /> năm 2003, Học viện T ư pháp đã xu ât bẩn cuốn giáo trìn h K ỹ năng<br /> công chứ ng viên. M ặ c dù mới x u ấ t bản lầ n đầu n h ư n g cuôn giáo trìn h<br /> này cũng đã n h ậ n được nh ữ n g phản hồi tích cực từ p h ía học v iê n các<br /> lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng, các giả n g viê n th am gia giảng dạy<br /> và đặc biệt là các công chứ ng viên và n h ữ n g người làm công tác<br /> nghiên cứu.<br /> T u y n h iê n , từ đó đến n a y đã có rấ t n h iê u sự th a y đổi tro n g các<br /> quy đ ịn h p h á p lu ậ t liê n q u a n đến lĩn h vực công chứng. L u ậ t Đ ấ t<br /> đai, Bộ lu ậ t D â n sự được sửa đôi, L u ậ t N h à ở, L u ậ t D o a n h n g h iệ p<br /> đượo b a n h à n h m ới và đặc b iệ t là với sự ra đời của L u ậ t C ô n g<br /> chứng, cho th ấ y đã đến lú c giáo t r ìn h cũ với nội du n g được x â y<br /> dựng trê n cơ sở các văn b ả n ph áp lu ậ t cũ cầ n được th a y thê.<br /> N h ằ m đáp ứng nhu rầ u hoc tập, g ia n g dạy của học v iê n và<br /> g iả n g viên , H ọc v iệ n T ư p h áp đã tô chức b iê n soạn cuôn G iá o t r ìn h<br /> <br /> K ỹ n ă n g công chứng lầ n th ứ hai. G iá o t r ìn h đã được x â y dự ng với<br /> nội d u n g và cơ cấu cho p h ù hợp với m ục đ ích , yêu cầu đào tạo và<br /> n h ữ n g th a y đổi của p h áp lu ậ t.<br /> G iá o t r ìn h gồm ba phần:<br /> <br /> P h ầ n I. N h ữ n g vấn đê chung: G iớ i th iệ u n h ữ n g v ấ n đề cơ b ản<br /> n h ấ t về công ch ứ n g v iê n và nghê công chứng;<br /> <br /> P h ầ n II. K ỹ n ă n g ch u n g vê công chứng: G iớ i th iệ u m ột cách hệ<br /> th ô n g các k ỹ năng, n g h iệ p vụ cơ bán của C ô n g ch ứ n g v iê n k h i g iả i<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2