Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

7
3.441
lượt xem
950
download

Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương về kỹ thuật lạnh - các phương pháp làm lạnh cơ bản - Bay hơi , khuếch tán - nhiệt độ môi trường bị hạ đi nếu cho chất lỏng bay hơi trường - phương pháp vừa kinh điển vừa hiện đại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

 1. Tài li u : K thu t l nh cơ s - Ph m Văn Tùng , Nguy n cL i. K thu t i n l nh - Châu Ng c Th ch. Khí c i n. Máy i n , Máy i n nh . Thi : + Lý thuy t . + Bài t p : ch y u ph n Máy i n . Bài m u - K thu t nhi t l nh là h nhi t c a i tư ng ph c v i tư ng nào ó . - ng d ng : - Th c ph m . - Công nghi p : + Hóa ch t . + D t may. + Công nghi p thu c lá . -Yh c. - Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) . - i s ng hàng ngày . Chương I : i cương v k thu t l nh . § 1.1 : Các phương pháp làm l nh cơ b n . 1, Bay hơi , khu ch tán → nhi t môi trư ng b h i n u cho ch t l ng bay hơi trư ng → phương pháp v a kinh i n v a hi n i (như trong bu ng hơi c a máy l nh). 2, Hòa tr n l nh : - Nư c l nh + mu i → nhi t gi m. - ng d ng : dùng trong ánh cá bi n . 3, Phương pháp giãn n có sinh ngo i công - Dùng trong công nghi p Qm 3 bình nóng 2 Pn Máy Pdn máy nén dãn n Bu ng l nh 4 1 Q0 Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không i pha – tr ng thái ) http://www.ebook.edu.vn
 2. T( nhi t ) 2 1 Tn 3 T0 4 S( entanpy) Chu trình T-S - Dùng cho máy l nh nén khí 4, Dùng ti t lưu ( hi u ng Jin-Thompson ) → S d ng thay cho máy dãn n trong máy l nh nén hơi Gi m ti t di n 5, Dùng hi u ng i n nhi t : O2 1 Khi có I thì t o nên θ = θ1 − θ 2 O1 e1 6, Bay hơi ch t l ng : - Dùng trong máy l nh nén hơi 3 2 ngưng t môtơ i n ti t máy nén lưu Bay hơi 4 1 - Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng . http://www.ebook.edu.vn
 3. § 1.2 : Môi ch t l nh . Môi ch t l nh là ch t chuy n ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu nhi t c a i tư ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ngưng t . S tu n hoàn c a môi ch t th c hi n b ng máy nén . 1, Yêu c u v t lý : - Áp su t ngưng t không ư c quá cao → yêu c u thi t b ph i có dày cao . - Áp su t bay hơi không ư c quá th p vì d b rò g . - Năng su t l nh riêng càng l n càng t t . - H s d n nhi t càng l n càng t t . - Tính hòa tan d u và nư c u cao . 2, Yêu c u hóa h c : - B n v ng trong vùng nhi t làm vi c và trong chu trình . - Không ư c ăn mòn v t li u trong h th ng . - Khó cháy n . 3, Yêu c u kinh t : 4, Các môi ch t thông d ng : a, Amoni c NH3 (R717) : - Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t -33,350C , ngưng t 300C ( làm mát b ng nư c ) , áp su t ngưng t là 1,2 Mpa . - Qv = 2165 (kg/m3) - nhi t l nh sâu theo th tích . - Q0 = 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i . - t2 = 1000C ( nhi t nén ) - NH3 không hòa tan d u nhưng hòa tan nư c . - Không ăn mòn kim lo i en nhưng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép . - NH3 d n i n → không làm máy nén kín dư c . - NH3 n u g p thu ngân thì s gây h n h p n nguy hi m → c m không dùng Hg trong thi t b có NH3 . - NH3 c . - R ti n , d ki m , d v n chuy n , d b o qu n . - Q0 , Qv l n → kích thư c g n nh . - Trong máy nén làm l nh b ng nư c → h nhi t ngưng dư i 1000C . → làm máy l nh nén hơi h công su t t l n → r t l n . →Máy l nh h p th NH3 , b c hơi → h p th t0 → làm l nh ( gia d ng ) . b, Freon 12 ( R12 ) CCL2 F2 - Ch t khí không màu có mùi thơm nh , n ng hơn không khí kho ng 4 l n , n ng hơn nư c khoáng 1,3 l n . -Ngưng t 300C n u làm mát b ng nư c , áp su t ngưng t 0,74 MPa , sôi -300C , q0 =117 kJ/kg , qv = 1779 kJ/m3 kh năng trao i nhi t αT = 20 % αTH2O . - Q0 , QV bé → k thu t thi t b l n . - Không hòa tan nư c nhưng hòa tan dư c d u . - Không d n i n . - Ch dùng cho h th ng các máy nén l nh r t nh và nh . - Dùng ư c cho h th ng máy nén kín . - Không c h i . c, Freon 22 (R22) CHClF2 http://www.ebook.edu.vn
 4. - là ch t không khí , màu mùi thơm nh . - t0 ngưng t 300C , Pngưng t =1,2 MPa , sôi -410C . - Năng su t l nh riêng Q0 l n hơn R12 kho ng 1,5 l n → k thu t nh hơn R12 . - Kh năng hòa tan g p 5 l n R12 → không s b t c dư ng ng do óng băng . - Không hòa tan d u → bôi trơn ph c t p . - Không d n i n th khí nhưng th l ng l i d n i n → trong máy nén kín không cho ph n ga l ng trong máy nén t n t i . → Dùng máy làm l nh nén hơi lo i công su t trung bình , công su t l n , i u ti t không khí . 5, th nhi t ng : - th lpP-H (1) P – áp su t [ kJ/kg ] H- Entanpi [ kJ/kg.K] - th T-S (2) (1) : tính toán các quá trình nhi t ng . (2) : dùng so sánh . lgP T K K- i m t i Vùng vùng sôi h n l ng ngưng Vùng hơi l ng Vùng hơi Vùng hơi Vùng quá m m quá nhi t hơi m x=1 r n S h ư ng bão hòa ư ng bão hòa l ng ( X=0 ) § 1.3 : Ch t t i l nh . - Là ch t trung gian dùng thu nhi t c a môi trư ng c n làm l nh truy n t i thi t b bay hơi . - Các yêu c u : + i m ông c ph i th p hơn nhi t bay hơi . + Không dư c ăn mòn thi t b . + Không c h i . + không cháy n . - Nư c :dùng tái l nh nh ng i tư ng l nh trên 00C . - H20 + mu i ( làm á cây ) - Không khí : h ng s t0 kém → ít dùng . - Các h p ch t khí h u cơ ≠ có th l nh t i âm vài ch c ( men tanol , etanol ) 0 l nh t i -60 C . § 1.4 : Các ơn v o lư ng - Chi u dài : 1 feet =0,3048 m 1 inch = 0,0254 m http://www.ebook.edu.vn
 5. - Kh i lư ng : 1 ton (uskg)= 2240 lb = 1010 kg . 1 lb (pound) = 0,4536 kg 1ton (us short ) = 2000 lb = 907 kg . - Áp su t : 1kg/cm2 = 1 at = 0,981 bar 1bar = 100.000 N/m2 1mmH2O = 1 kg/m2 = 9,81 N/m2 =0,098 mbar 1mmHg = 1,332 mbar 1Pa = 1N/m2 = 0,01 mbar - Công nhi t lư ng : - Công su t dòng nhi t : 1KWh= 3600 kJ 1kGm/s = 9,81 N= 9.81 J/s 1kGn = 9,81 J 1HP= 745,5 N 1kcal = 4,187 kJ 1kcal/h = 1,163 N 1BTU= 1,055 kJ 1BTU/h = 0,293 W 1USRT ( t n l nh M ) = 12000 BTU/h = 3516 W - Nhi t : T0C = ( T0F - 32)*5/9 T0K = 273,15 + T0C Chương II : Các b ph n chính c a máy l nh nén hơi . § 2.1 : i cương v máy l nh hơi . Qk 3 2 máy nén 1 c p nén ti t lưu Bu ng l nh 4 1 Q0 1 c p nén → -200C bay hơi → thông d ng . 2 c p nén → -350C÷400C → c p ông . nhi u c p → (-500C÷600C ) ↑ - Máy nén hơi t thi t b bay hơi , nén ga lên áp su t cao , t0 cũng tăng lên . - ( 1-2 ) ga chưa chuy n tr ng thái , n ngưng t nóng , chuy n thành d ng l ng qua ti t li u l nh d n ,áp su t gi m → bay hơi trong thi t b bay hơi → thu nhi t c a môi trư ng . - ngưng t ó th dùng h th ng qu t gió hay làm mát b ng bơm nư c do kéo . § 2.2 : Máy nén pittông . http://www.ebook.edu.vn
 6. - Máy nén dùng hút môi ch t bu ng l nh , ( áp su t th p , nhi t th p ) nén lên áp su t cao , nhi t cao → tu n hoàn môi ch t . - Các lo i máy nén : pittông trư t , pittông quay, nén tr c vít , tu c bin → g i chung là máy nén th tích cho 3 lo i u ,lo i 4 là máy nén ng h c. - So sánh các lo i máy nén : Lo i máy Pittông trư t Tr c vít Tua bin c i m nén Năng su t lưu lư ng ( 0,5 ÷ 5000 )m3/h ( 200÷ 10000 )m3/h ≥ 10000 m3/h , trung r t bé, bé, trung bình ,trung bình , l n bình n r t l n T s nén cho 1 c p 8 ÷ 12 20 Ph thu c môi ch t và k t c u D ng nén Xung ng Tương i n nh n nh Lưu lư ng th tích khi Ít ph thu c Không ph thu c R t ph thu c áp su t nén thay i Kh năng o năng su t H n ch theo n c Vô c p Vô c p nén l ng hút Va p th y l c Không tr ng i Ít tr nga Chi ti t mòn Nhi u Ít R t ít Di n tích t c a máy Nhi u Trung bình Ít h ,n a kín , kín h , n a kín h , n a kín * Máy nén pittôngtrư t là lo i kinh i n , có nhi u lo i xilanh t th ng d ng ho c hình ch ‘V’ , s xilanh t 1 n nhi u , có m t c p ho c 2 c p nén trong cùng m t máy + Môi ch t có máy nén thu n dòng ho c ngư c dòng . + K t c u có kín ,h , n a h . * Nguyên lý làm vi c : PP 2 nén o n nhi t 3 1 4 V Van óng Hơi ra Xi lanh Hơi vào Van hút pittông - H s c p và t n hao th tích c a máy nén : http://www.ebook.edu.vn
 7. +H s c p: V λ = tt ( th c t / lý thuy t ) Vlt Cho posprort máy λ = λC * λtl * λ N * λr * λk Trong ó : - λC là h s tính n th tích ch t gây lên . - λtl là t n th t do ti t lưu van hút và y gây ra . - λ w là t n th t năng lư ng do hơi hút vào xilanh b t nóng . - λr là t n th t dorò r môi ch t t khoang d n , hút do xecmăng , pittông và các van . - λk là t n th t khác . λC λtl λw λr λk Vlt - T n th t năng lư ng và công su t ng cơ : + Công nén o n nhi t : là công nén lý thuy t né hơi môi ch t t P0 → Pk NS = ( H2- H7 ) m- năng su t kh i lư ng [ kg/s ], H [ kJ/kg ] – entanpi + Công nén ch th : Ni = Fi *n*F Fi = S*Pi ; Fi – di n tích th nén , S- hành trình pittông ,Pi- áp su t nén . → Ni = Pi * Vlt ( áp su t * th tích nén lý thuy t ) N η i = s Hi u su t ch th Ni + Công su t h u ích Nl – công su t cơ trên tr c khu u + Công su t i n tiêu th Nl Nll → N cl = η td *η ll truy n ng i n http://www.ebook.edu.vn
 8. + Công su t ng cơ - i n : N c = Kdt *Nll ; Kdt=1,2 ÷ 1,0 Khi Mkdd ≈ Mmax → không c n h s d tr Q0 = m*q0 ( kW ) m- kh i lư ng [ kg ] q0- năng su t l nh riêng c a môi ch t [ kJ/kg ] λ * Vlt Q0 = ; λ-h s c p; V1 q 0 Vlt – th tích nén lý thuy t ; V1 – th tích riêng hơi hút vào máy nén; πd 2 Q0 = λ *Vlt*qv ; Vlt = * S * Z * n [ m3/s ] 4 d – ư ng kính xi lanh . n- t c vòng quay c a tr c khu u . Z - s xi lanh . S - hành trình pittông . - Ba ch l nh chu n : Ch chu n Môi ch t Sôi ts Quá nhi t Ngưng t Quá nhi t tqn tn= tql L nh thư ng NH3 -15 -10 +30 + 25 ( 1 c p nén ) Freon -15 +15 +30 +25 i u ti t không khí Freon +3 +15 +35 +30 L nh ông NH3 -10 -30 +35 +30 ( 2 c p nén ) Freon -35 -20 +30 +25 Quá l nh nóng L nh Quá nóng ( nhi t) - Các d ng may nén pittông trư t : + Máy nén thu n dòng ( 1 ) + Máy nén ngư c dòng ( 2 ) SGK + Máy nén có con trư t ( 3 ) + Máy nén kín ( 4 ) + Máy nén n a kín ( 5 ) + Máy nén h ( 6 ) c i m: (1) Hay dùng NH3 , l n . Bên ngoài xi lanh có v nư c do nhi t cao . http://www.ebook.edu.vn
 9. (2) N u c i ti n → g n nên dùng Freon . Bên ngoài xi lanh có cánh t n nhi t . (3) Gi ng xi lanh tàu h a ho c tàu hơi nư c , dùng v i công su t r t l n . (4) Máy nén + ng cơ chung m t v → hàn kín ( dùng cho Freon → vì không d n i n , không ăn mòn , kim lo i màu ) , dùng cho công su t bé và r t bé . Như c i m : khó s a ch a . (5) Gi ng kín nhưng ch khác n p và thân tách r i nhau liên h qua gicăng và bulông , vì có gicăng liên k t gi a n p và thân thu n ti n cho s a ch a → ch dùng cho công su t trung bình và l n ( ch c kW tr lên ) . (6) Máy nén là h p kín + kh p n i + ng cơ i n → m c ích là bi n thiên t c , d s a ch a , b o dư ng . Như c di m : ga d b rò r qua tr c máy nén ưa ra ngoài . → ch y u dùng cho NH3 . - i u ch nh năng su t l nh c a máy nén pittông trư t : Năng su t l nh πd 2 Q0 = λ * * S * Z * n * q0 ; 4v1 -d , S ,v1 không bi n thiên dư c . -Z bi n thiên ư c b ng cách m van kho ng hút và y . -n – thay i ư c : + Máy nén h : dùng puli + dây cozoa thay i t s truy n . + Máy nén kín ho c n a kín có th dùng 2 t c + bi n t n . Khi f bi n thiên thì U/f = const → U tăng → I tăng → t n hao thép → sinh nhi t → t nóng cu n dây . - Q0 bi n thiên R12 ↔ R’22 - Cho thi t b làm vi c ch ng n h n l p l i ho c dùng nhi u t máy . § 2.3 : Thi t b trao i nhi t . - Gi vai trò quan tr ng : + Thi t b ngưng t (1) + Thi t b bay hơi (2) (1) môi ch t Pk , Tk chuy n tr ng thái hơi → l ng , c n làm mát môi ch t ( nóng ) . (2) môi ch t l ng → hơi P0 , T 0 ( P, T th p ) , thu nhi t cho i tư ng ( l nh ). 1, Thi t b ngưng t : + Phương pháp làm mát nư c h n h p nư c + không khí không khí +K tc u: ng ng l ng panen - H s truy n nhi t ( d n , i lưu ) l n . - Không b óng c n nư c do nư c c ng . - D b o dư ng . a, Làm mát b n nư c : - H s truy n nhi t l n nên kích thư c thi t b bé l i → t n nư c - ST di n tích t a nhi t , môi ch t n m trong thùng bao ng d n nư c n m trong . Dùng cho h th ng l nh v a và l n . http://www.ebook.edu.vn
 10. - KT = 1400 W/m2K . * ng l ng : + Công su t trung bình ( vài trăm kW ) ga H 2O + D b o dư ng , s a ch a . b, làm mát b ng nư c và không khí : - t n nư c → tháp làm mát - Hi u qu cao ( tháp quá nhi t ) qu t v thép t m ch n giàn phun ga nư c b xung giàn ngưng t MB gió trư c ga bình góp - D x lý . c, Làm mát b ng không khí ; - ng d ng trong thi t b l nh gia d ng ( công su t bé , r t bé ) - i lưu t nhiên ( t l nh ) : hàn các thanh kim lo i ( ng nhôm ) tăng ST . - i lưu cư ng b c : → i u hòa gia d ng , công su t kho ng vài kW ( vài ch c nghìn BTU ) - Cư ng b c b ng qu t gió nóng → áp l c gió , lưu lư ng gió l n , áp l c gió l n và n nh . - Thi t b công su t l n → không khí , kích thư c ST l n , dùng qu t li tâm . http://www.ebook.edu.vn
 11. 2, Thi t b bay bơi : - Môi ch t chuy n tr ng thái l ng sang hơi , áp su t , nhi t gi m , thu nhi t ói tư ng ; ngung t → ti t lưu → bay hơi ( máy d n n ) → Pga → Yêu c u : ST , KT l n . Phân lo i : + Bay hơi tr c ti p : i u hòa , t l nh , gia d ng → không khíddoois lưu t nhiên và cư ng b c . + Bay hơi gián ti p : nh vào ch t t i l nh ( ví d máy á cây dùng nư c mu i ; i u hòa khách s n dùng nư c ) § 2.4 : Ti t lưu . - Là thi t b t giàn bay hơi , sau giàn ngưng → h áp su t môi ch t . - Các d ng ti t lưu : + Thi t b l nh công su t r t bé ( t l nh gia d ng , t kem ,…) ti t lưu nh h th ng mao d n ( ng xo n v i ti t di n bé so v i ng d n l ng ) → Hi u ng ti t lưu không i u ch nh dư c . + Van ti t lưu tay : ti t lưu có th i u ch nh b ng tay ( gi ng van ch n ) . Khi óng h t c ( theo chi u khóa ) thì van không kín hoàn toàn ư c ( ng vãn h ) . i u ch nh min → bé , ren v n r t bé . → Dùng cho h th ng l nh công su t bé ( ch c kW ) . + Van ti t lưu t ng nhi t : T ng cân b ng trong T ng cân b ng ngoài . 1 p1 Dàn bay hơi Van ti t lưu t ng p0 căn b ng trong T giàn ngưng Plx p0 1- màng m ng 2- c a van pk 3- phím l c 2 3 4 4- lò xo 5- v t li u chính 6- căn b ng nhi t 5 6 Vào máy nén p0 - C a van t ng m nh P1 ,l y tín hi u nhi t u ra c a dàn bay hơi qua cân b ng nhi t 6 . P0 = const → m van không i → vi c c p l ng cho dàn hơi là h ng . http://www.ebook.edu.vn
 12. Vít 5 i u ch nh ban u. § 2.5 : Các thi t b ph n t ph trong h th ng l nh . 1, Các lo i bình ch a : - Bình ch a ga l ng : dùng cho h th ng l nh l n t sau v trí : + Trư c ti t lưu → dùng cho CA + Sau ngưng t → Bình ch a l ng HA : d t trư c máy nén , sau bay hơi thu nh ng ga bay hơi chưa h t . 2, Thi t b quá l nh và quá nhi t : - Quá l nh ; h nhi t c a ch t l ng sau ngưng t xu ng vài 0C , hay k t h p v i CA t a nhi t ( quá l nh) . - Quá nhi t : t sau bay hơi , trư c máy nén dùng nâng cao nhi t lên vài . 3 , ư ng ng : - Liên k t các ph n t l i v i nhau . - Tùy theo hư ng n i ch t có ư ng kính thích h p . 4, Các lo i van : - Van ch n : tay , i u khi n i n t ( Solenoid ) . -Van m t chi u : van y , hút . - Van ti t lưu . 5, Rơle áp su t , ng h áp l c: - ng h áp l c dùng ch th - Rơle dùng b o v h th ng khi áp l c trong h th ng n m ngoài ph m vi qui nh . + Rơle áp l c th p [ c ÷ d ] (1) → dưa tín hi u c t ng cơ máy nén . + Rơle áp l c cao [ a ÷ b ] (2) (2) t u ra c a máy nén (1) t u vào (hút) c a máy nén . - Van an toàn theo áp l c . 6, Phin l c và phin s y : - Phin l c: l c b i b n t trư c ti t lưu . - Phin s y : hút H2O d ng hơi làm b ng các h t ch ng m . 7, M t ga : - Linh ki n trong su t ( nh a , th y tinh ) quan sát dòng ch y c a ga l ng vào thi t b bay hơi → t sau ti t lưu , trư c bay hơi → nh n bi t vi c c p l ng cho BH ã thích h p , t i ưu chưa . Dòng ch y có b t tr ng thì chưa thích h p . 8, C m bi n nhi t (Thermostart ) : - o nhi t c a i tư ng và i u khi n máy nén theo nhi t ã t. - C m bi n nhi t ki u áp k → ga bão hòa bơm vào xemzow ( tương t như van ti t lưu t ng theo nhi t ) → màng áp su t → tác ng vào công t c hành trình , t l nh . - Dùng sensor i n tr , m ch c u → qua b khu ch i tuy n tính .Gió i là gió l nh → thu nhi t → gió hơi → T - Công t c th y ngân + bimetal ( lư ng kim ). Chương III : Các chu trình nhi t c a máy l nh nén hơi . http://www.ebook.edu.vn
 13. Máy l nh nén hơi thông d ng nh t → môi ch t chuy n tr ng thái : ph n h áp → hơi ph n cao áp → k ng - Phương trình 1 c p nén ( n -200C ) → thông d ng nh t g m các lo i : * : -60C ** : -120C *** : -180C - 2 c p nén n -450C . - Nhi u c p nén . § 3.1 : Chu trình nén hơi 1 c p . 1, Chu trình cacno ngư c : Qk ,Tk 2 3 Ngưng t Máy dãn n Máy nén Bay hơi 4 Q0 ,T0 1 T ( nhi t ) K ư ng bão hòa ư ng bão hòa khô hơi Tk 2 4 1 K [ kJ/kgK] 5 6 Entropy th T-S → chu trình kín liên t c : 1-2 nén o n nhi t 2-3 ngưng t ng nhi t Chu trình lý tư ng , hi u su t cao 3-4 giãn n do n nhi t 4-1 bay hơi ng nhi t http://www.ebook.edu.vn
 14. - Như c i m : i m 1 n m trong vùng hơi m → máy nén d h ng do va p th y l c . 2, Chu trình khô : Qk ,Tk 3 2 Ngưng t Máy nén Máy nén Bay hơi 4 1 Q0 ,T0 T ( nhi t ) K i mt ih n ư ng bão hòa 2 m 3 2” 2’ 1 4’ 4 ư ng bão hòa khô S [ kJ/kgK] 5 6 Entropy 1-2 : nén hơi o n nhi t trong vùng hơi khô . 2-2’ : làm mát hơi quá nhi t cu i t m nén n Tk . 2’-3 : ngưng t môi ch t áp su t cao , nhi t cao . 3-4 : ti t lưu ch t l ng khi nhi t d cao , áp su t cao vu ng nhi t th p , áp su t th p . 4-1 : bay hơi ch t l ng ng nhi t . c i m : - 1 n m trên ư ng bão hòa khô → môi ch t ch y vào máy nén không có ch t l ng → không b va ch m th y l c . - Công c a chu trình bão hòa khô l n hơn chu trình Cacnô ngư c . 3, Chu trình quá l nh và quá nhi t : - Quá l nh : gi m nhi t ga l ng trư c khi vào ti t lưu vài ( t 350C → 300C ) . - Quá nhi t : tăng nhi t c a môi ch t sau khi bay hơi , trư c khi vào máy nén cho bay hơi h t các ph n t l ng không cho vào máy nén . 4, Chu trình th c : khô + quá l nh + quá nhi t 5, S ph thu c năng su t l nh vào Tk ,T0 ( nhi t ngưng t và bay hơi ) Tk tăng → áp su t ngưng t cao → hi u su t th p ( do làm mát không ) http://www.ebook.edu.vn
 15. Tk gi m → áp su t th p → C p l ng th p → Năng su t gi m . → Gi Tk chu n . T0 th p → giàn l nh quá l nh → hi u su t th p . T0 cao , t i c a dàn bay hơi quá cao . → gi T0 chu n . § 3.2 : Chu trình máy l nh nén hơi 2 c p . T (-35÷45)0C - Khi h T0 xu ng quá th p cho 1 c p nén thì hi u su t l nh r t bé . 1, Chu trình 2 c p làm mát trung không hoàn toàn , 1 ti t lưu : 4 5 Ngưng t Nén cao áp Ti t lưu 3 QTG ( mát trung gian) 2 Nén h áp 6 1 Q0 T 2’ 4 2 5 Tk 3 TG T0 6 1 S → là chu trình ơn gi n nh t v th t b c a 2 c p nén . - So v i c p nén 1 c p công nén ít hơn . 2, Chu trình nén 2 c p : - Hai ti t lưu làm mát trung gian không hoàn toàn . - Hai ti t lưu làm mát trung gian hoàn toàn . http://www.ebook.edu.vn
 16. § 3.3 : Các lo i máy l nh khác . 1, Máy l nh h p th : - T n d ng các năng lư ng th a . 2, Máy l nh tjectơ : § 3.4 :Nguyên lý c u t o c a thi t b l nh thông d ng . 1, T l nh gia d ng : Bay hơi ( giàn l nh) Ngưng t ( giàn nóng ) B ul c ng mao uôi chu t Máy nén - ng mao thay cho ti t lưu . - B u l c → l c b i , b n , hơi nư c . - R12 – môi ch t năng su t riêng bé . - Máy nén ki u kín ( mô tơ i n + máy nén ). - Mô tơ i n 1 pha có cu n kh i ng ( + t kh i ng ) - T l nh làm vi c t t nh t khi ga bay hơi trong giàn l nh . - uôi chu t s a ch a , n p ga. 2, Máy l nh có van ti t lưu : - Công su t 250W ÷ 1kW - Ti t lưu t ng ( có ph n h i ) → t o nên chu trình v i hi u su t cao . - MN QN → ng cơ di n là ng cơ 1 pha l ng sóc v i nh ng phương pháp QL ho t ng khác nhau . - Hai qu t gió có t làm vi c QN ,QL có th i u ch nh t c b ng cách bi n i s vòng dây . Máy nén không thay i dư c t c . - QL ch y u tiên → QN → MN . http://www.ebook.edu.vn
 17. Dàn l ng ga l ng , 350C Qu t nóng h tr t0 Bình ch a cho CA Máy nén 300C Bình l c Ti t lưu Qu t l nh Bình ch a h áp Dàn l nh ga l ng bay hơi B u cân b ng nhi t 3 , Tr m i u hòa không khí trung tâm ( tr c ti p ): - Ngưng t - làm l nh b ng nư c , làm mát b ng tháp gi i nhi t . - Trư c và sau thi t b có van ch n , d b rò ga . Nư c nóng ư c làm mát b ng gió , , ngưng t bơm tu n hoàn lên . Ph n i n máy nén , QN ,QL : công su t l n nh t là máy nén → QL → bơm nư c → QN ( 3 pha ) . Máy nén i u khi n b i Therniostat Bơm nư c b o v b ng Rơle áp l c nư c . Th t ch y QL → QN → Bơm nư c → Máy nén , QL có th ch y c l p . → Các ng cơ 3 pha không dư c quay ngư c chi u . http://www.ebook.edu.vn
 18. Thermostat Qu t nóng có Rơle áp l c cao Giàn l nh Nư c nóng ga Van an toàn QL Ngưng t nư c Rơle áp l c th p M t ga H 2O Van ch n B ul c Tháp gi i nhi t http://www.ebook.edu.vn
 19. § 3.5 : Các v n v t ng hóa h th ng l nh . - T ng hóa → v n hành v i m c ích : Hi u qu l n nh t T n hao min liên quan én i u khi n dòng i n . - Khi c n Q0 l n thì các ng cơ y t i . - Khi c n Q0 bé thì các ng cơ non t i . - V y tín hi u nào bi t Q0 và phương pháp i u khi n các ng cơ i n Máy bi n áp I0 = ? I m ng cơ - Các phương pháp i u khi n Q0 → QN, QL , Bơm nư c . § 3.6 : Các v n tính toán h th ng l nh . - Cho Q0 – năng su t l nh , và i tư ng làm l nh là ( i u hòa không khí ) [ kW , Ton , BTU/h ] → Tính toán ch n máy nén , giàn bay hơi , gian ngưng t ( l a ch n phương pháp làm mát ) , thi t b ph . - Tính toán cung c p i n , thi t k ph n i u khi n và b o v các ng cơ i n . Bài t p dài : - Tình bày các phương pháp thay i Q0 , v i t ng phương pháp trình bày các thi t b c n gì . Ph n 2 : Ph n i n trong h th ng l nh . Chương IV : Các ng cơ i n trong h th ng l nh . § 4.1 : D i cương v lo i ng cơ i n . 1, ng cơ i m t chi u : - c i m: - Ph m vi s d ng . M - Công su t ng cơ - Phân bi t vành trư t – c góp → i chi u . 2, ng cơ ng b : - n = const khi f= const - η D > η KDDB nhưng c u t o ng cơ ng b ph c t p . 3, ng cơ không ng b : - C m ng . - ng cơ không ng b dùngcho máy 0 n mômen c n tính l n ( Mkdd max ) nth n m - ng cơ l ng sóc tin c y t t . 0.8 § 4.2 : ng cơ l ng sóc 1 pha . 1, ng cơ vành ch p : http://www.ebook.edu.vn
 20. 2p = 2 n0 = 3000v/p - Vành ch p t o t trư ng quay . - Thay i chi u quay ? - c i m: + ơn gi n , hi u su t th p . + Imin bé → quá t i t t . + Thư ng dùng cho cá h công su t bé ( P< 1kW ) → Ph m vi s d ng qu t gió công su t bé . 2, ng cơ có dây qu n kh i ng : S K- Công t c t ng óng c t trong l quá trình kh i ng . U~ K Wkd C d Mkd tương i l n . K – óng c t theo I-RI ,W → công t c li tâm dùng nút n . R Wlv Mlv không l n : - Dùng cho ng cơ l nh gia d ng P
Đồng bộ tài khoản