Giáo trình kỹ thuật lò hơi - ĐH Nông Nghiệp I

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
501
lượt xem
259
download

Giáo trình kỹ thuật lò hơi - ĐH Nông Nghiệp I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn "Giáo trình kỹ thuật lò hơi" giới thiệu những nội dung cơ bản về khái niệm, phân loại lò hơi, quá trình cháy và cấu tạo buồng đốt, quá trình sinh hơi, các bề mặt truyền nhiệt, hệ thống thông gió, vận hành, bão dưỡng thiết bị sản xuất và vận chuyển hơi nước nóng chủ yếu từ nhiên liệu hữu cơ. Giáo trình nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngành cơ khí bảo quản, chế biến nông sản, các ngành cơ khí nông nghiệp và một số ngành có liên quan. Tài liệu này cũng có thể dùng tham khảo cho các kỹ sư làm việc trong nông nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật lò hơi - ĐH Nông Nghiệp I

 1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i - hµ néi GS.TS. Ph¹m xu©n v−îng (Chñ biªn) PGS. TS. NguyÔn v¨n muèn Gi¸o tr×nh Kü thuËt lß h¬i Hµ néi – 2006 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 1
 2. Lêi nãi ®Çu ViÖc s¶n xuÊt v sö dông h¬i ® cã tõ rÊt l©u. NhiÒu kiÓu lß h¬i ® ra ®êi nh»m phôc vô cho c¸c ng nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c¸c ng nh c«ng nghiÖp kh¸c nh−: c«ng nghiÖp b«ng v¶i sîi, c«ng nghiÖp giÊy. Ngo i ra lß h¬i cßn dïng kh¸ phæ biÕn ®Ó t¹o ra n−íc nãng trong c¸c hÖ thèng s−ëi cho c¸c th nh phè ch©u ¢u, ch©u Mü v o mïa ®«ng v.v… Trong thùc tÕ cã nh÷ng lß h¬i nhá, mçi giê chØ s¶n xuÊt ®−îc v i chôc ®Õn v i tr¨m lÝt n−íc nãng hoÆc h¬i b o ho ë ¸p suÊt b×nh th−êng, ®ång thêi còng cã nh÷ng lß h¬i rÊt lín, mçi giê cã thÓ s¶n xuÊt h ng ng n tÊn h¬i n−íc, ¸p suÊt h ng tr¨m bar, nhiÖt ®é h ng tr¨m ®é, dïng cho c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn 1000 – 1200 MW. Sö dông h¬i n−íc b o ho v h¬i qu¸ nhiÖt ® gãp phÇn v o ®Èy nhanh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ v hiÖn ®¹i ho¸ trong c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp. Theo thèng kª hiÖn nay ë ViÖt Nam chØ riªng ng nh n«ng nghiÖp ® cã h ng ngh×n c¸c c¬ së chÓ biÕn cã sö dông tíi nåi h¬i. MÆt kh¸c sö dông nåi h¬i trong s¶n xuÊt còng cÇn ph¶i ®−îc ®Æc biÖt l−u ý v kiÓm tra th−êng xuyªn vÒ ch¸y næ. Cuèn s¸ch “Gi¸o tr×nh kü thuËt lß h¬i” giíi thiÖu nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh v thiÕt bÞ s¶n xuÊt v vËn chuyÓn h¬i n−íc nãng chñ yÕu tõ nhiªn liÖu h÷u c¬. Gi¸o tr×nh chñ yÕu nh»m phôc vô cho viÖc häc tËp cña sinh viªn ng nh c¬ khÝ b¶o qu¶n, chÕ biÕn n«ng s¶n; c¸c ng nh c¬ khÝ n«ng nghiÖp v mét sè ng nh cã liªn quan. T i liÖu còng cã thÓ dïng tham kh¶o cho c¸c kü s− l m viÖc trong n«ng nghiÖp. Do thêi gian v tr×nh ®é cã h¹n, kh«ng tr¸nh ®−îc khái sai sãt. RÊt mong ®−îc b¹n ®äc quan t©m v ®ãng gãp ý kiÕn. Xin ch©n th nh c¶m ¬n. C¸c t¸c gi¶ Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 2
 3. Ch−¬ng I Kh¸i niÖm vÒ lß h¬I 1. NhiÖm vô, yªu cÇu kÜ thô©t, ph©n lo¹i 1.1. NhiÖm vô: NhiÖm vô cña lß h¬i l chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng tõ c¸c d¹ng kh¸c nhau khi bÞ ®èt ch¸y th nh d¹ng n¨ng l−îng kh¸c: n−íc nãng, n−íc b o ho hoÆc h¬i qu¸ nhiÖt. H¬i qu¸ nhiÖt l h¬i ë nhiÖt ®é v ¸p suÊt cao. 1.2. Yªu cÇu kÜ thuËt. - ThiÕt bÞ sinh h¬i ph¶i cã n¨ng suÊt h¬i cao (TÊn/giê), hiÖu suÊt sinh h¬i lín. - ChÊt l−îng s¶n phÈm ph¶i ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt: chÊt l−îng n−íc nãng, h¬i b o ho hoÆc h¬i qu¸ nhiÖt. - CÊu t¹o cña thiÕt bÞ kh«ng qu¸ phøc t¹p, sö dông, b¶o d−ìng v söa ch÷a dÔ d ng. - Chi phÝ nhiªn liÖu riªng thÊp, hiÖu suÊt lß ®èt cao. 1.3. Ph©n lo¹i lß h¬i. C¨n cø v o môc ®Ých sö dông, lß h¬i cã cÊu t¹o kh¸c nhau. Ng−êi ta ph©n lo¹i c¸c lo¹i lß h¬i nh− sau: - Theo chÕ ®é tuÇn ho n cña n−íc: tuÇn ho n tù nhiªn, tuÇn ho n c−ìng bøc cã béi sè tuÇn ho n lín hoÆc lß trùc l−u. - Theo th«ng sè (hoÆc c«ng suÊt cña lß): lß h¬i c«ng suÊt thÊp, trung b×nh v cao. - Theo chÕ ®é ®èt nhiªn liÖu trong buång ®èt: lß ghi thñ c«ng, lß ghi nöa c¬ khÝ v lß ghi c¬ khÝ, lß ®èt nhiªn liÖu r¾n, láng hay khÝ, th¶i xØ láng hay th¶i xØ kh«… - Theo sù ph¸t triÓn cña lß h¬i: kiÓu b×nh, kiÓu èng lß, èng löa, èng n−íc. - Theo c«ng dông cã lß h¬i tÜnh t¹i, nöa di ®éng v ®i ®éng, lß h¬i c«ng nghiÖp… a/ Lß h¬i èng lß. §©y l lo¹i lß h¬i ®¬n gi¶n nhÊt, d¹ng trô, ®èt nãng mÆt ngo i. Ng−êi ta cã thÓ t¨ng bÒ mÆt truyÒn nhiÖt cña lß b»ng c¸ch bè trÝ trong b×nh lín tõ 1÷3 èng ®−êng kÝnh tõ 500÷800 mm. Khãi chuyÓn ®éng trong èng lß v tho¸t ra l¹i tiÕp tôc ®èt nãng mÆt ngo i b×nh. Lo¹i lß h¬i èng löa th−êng cã n¨ng suÊt nhá tõ 2÷2,5 t/h. èng lß ®Æt lÖch t©m so víi b×nh ®Ó ®¶m b¶o n−íc tuÇn ho n trong b×nh. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 3
 4. H×nh 1.1. CÊu t¹o to n thÓ lß b×nh 1- bao h¬i (b×nh lß); 2- ®¸y bao h¬i; 3- ®«m h¬i; 4- èng dÉn h¬i ra; 5- ®Çu nèi èng n−íc cÊp; 6- tÊm ®ì; 7- n¾p ®Ëy; 8- ¸p kÕ; 9- èng thuû; 10- van an to n; 11- van h¬i chÝnh; 12- van ®−êng n−íc cÊp; 13- van mét chiÒu; 14- van x¶; 15- ghi lß; 16- kh«ng gian buång lña; 17- chç chøa tro; 18- cöa buång ®èt; 19- cöa thæi giã; 20- ®−êng khãi th¶i; 21- líp lãt t−êng b¶o «n; 22- líp c¸ch nhiÖt; 23- mãng; 24- ®−êng khãi th¶i ®i ngÇm; 25- èng khãi; 26- l ch¾n ®iÒu chØnh khãi. H×nh 1.2. Lß h¬i èng lß a- Lß h¬i mét èng lß 1- èng lß h×nh sang; 2- buång ®èt; 3- ®−êng khãi thø hai; 4- ®−êng khãi thø 3; 5- bÖ ®ì; 6- ®«m h¬i; 7- èng x¶. S¬ ®å tuÇn ho n cña n−íc trong lß h¬i ®èt èng lß b- Lß h¬i hai èng lß1- bao h¬i; 2- èng lß h×nh sãng Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 4
 5. b/ Lß h¬i èng löa. Lo¹i lß h¬i n y èng lß thay b»ng èng löa víi kÝch th−íc nhá h¬n (50÷150 mm). Khãi sau khi qua èng löa quay vÒ ®èt nãng bªn ngo i lß. Lo¹i lß h¬i n y cã bÒ mÆt truyÒn nhiÖt lín h¬n, nh−ng vÒ mÆt c«ng suÊt v chÊt l−îng h¬i cßn bÞ h¹n chÕ. H×nh 1.3. Lß h¬i èng löa 1- bao h¬i; 2- èng lß; 3- ®«m h¬i; 4- buång ®èt; I, II, III- thø tù c¸c ®−êng khãi c/ Lß h¬i èng n−íc tuÇn ho n. §èi víi lo¹i lß h¬i èng n−íc n»m ngang, c¸c èng n−íc nghiªng nèi víi nhau b»ng hai hép gãp. Hai hép gãp n y ®−îc nèi víi bao h¬i ®Æt däc (H×nh 1.1). Lß h¬i èng n−íc ®øng. §Ó t¨ng c−êng ®é tuÇn ho n n−íc trong lß, c¸c èng n−íc nghiªng chuyÓn th nh c¸c èng n−íc th¼ng ®øng. H×nh 1.4 tr×nh b y cÊu t¹o lß h¬i èng n−íc ®Æt th¼ng ®øng cã 4 bao h¬i (Lß Gacbe). §Ó c©n b»ng ¸p suÊt v møc n−íc, gi÷a c¸c bao h¬i cã èng liªn th«ng. N−íc ®−îc ®−a v o bao h¬i 1, theo côm èng sau ®Ó xuèng bao h¬i 2, sang bao h¬i 3, råi theo côm èng tr−íc lªn bao h¬i 4. d/ Lß h¬i tuÇn ho n c−ìng bøc víi béi sè lín. Ng−êi ta dïng b¬m ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tuÇn ho n, khi ®ã lß sÏ l m viÖc theo chÕ ®é tuÇn ho n c−ìng bøc víi béi sè tuÇn ho n lín (H×nh 1.4). Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 5
 6. H×nh 1.4. Lß èng n−íc th¼ng ®Æt ®øng 4 bao h¬i. e/ Lß h¬i trùc l−u. §Æc ®iÓm cña lo¹i n y l m«i chÊt l m viÖc mét chiÒu, tõ lóc v o ë tr¹ng th¸i cÊp n−íc tíi khi ra ë tr¹ng th¸i h¬i qu¸ nhiÖt cã th«ng sè quy ®Þnh. ¦u ®iÓm cña lß n y l gi¶m ®−îc ®iÖn n¨ng tù dïng cho b¬m n−íc cÊp v× lîi dông thªm tuÇn ho n tù nhiªn cña lß (H×nh 1.5). Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 6
 7. H×nh 1.5. S¬ ®å cÊu t¹o cña H×nh 1.6. S¬ ®å lß h¬i trùc l−u lß h¬i tuÇn ho n c−ìng bøc 1- phÇn hÊp thô nhiÖt bøc x¹; 2- bé béi sè lín Lam«n qu¸ nhiÖt; 3- bé h©m n−íc; 4- bé 1- ®−êng ®−a n−íc cÊp; 2- bé h©m n−íc; sÊy; 5- bé lÊy h¬i ra; 6- khái th¶i. 3- bÒ mÆt ®èt sinh h¬i; 4- hao h¬i;5- b¬m tuÇn ho n; 6- phÇn bÒ mÆt ®èt sinh h¬i hÊp thô nhiÖt bøc x¹; 7- èng gãp v o; 8- bé qu¸ nhiÖt; 9- ®−êng h¬i ra; 10- buång ®èt. Trong lß h¬i cã chu tr×nh tù nhiªn, n−íc ®−îc cung cÊp bëi b¬m 1, qua bé h©m nãng n−íc 2 v o trèng trªn 3, n−íc ®−îc bèc h¬i trong chu tr×nh 4, 5 (H×nh 1.3a). H¬i t¹o ra ë trèng 3 ®i v o bé qóa nhiÖt 6, v tíi n¬i tiªu thô. Tiªu thô N−íc cung cÊp a) b) c) H×nh 1.7. S¬ ®å chuyÓn ®éng cña n−íc, hçn hîp h¬i v h¬i cña liªn hîp lß h¬i. a - Chu tr×nh tuÇn ho n tù nhiªn b - Chu tr×nh tuÇn ho n c−ìng bøc béi sè lín c - KiÓu th¼ng Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 7
 8. 2 . CÊu t¹o chung v nguyªn t¾c l m viÖc cña lß h¬i. 2.1. CÊu t¹o lß h¬i. ë ®©y giíi thiÖu ba lo¹i thiÕt bÞ sinh h¬i (lß h¬i): lß ®èt thñ c«ng, lß h¬i ghi xÝch v lß h¬i ®èt phun. a/ - Lß h¬i ®èt thñ c«ng ghi cè ®Þnh. §©y l lo¹i lß h¬i ®¬n gi¶n gåm c¸c bé phËn chÝnh: Trèng (bao h¬i) 1 chøa n−íc h¬i v còng l bÒ mÆt truyÒn nhiÖt; van h¬i chÝnh 2 ®Ó ®iÒu chØnh l−îng h¬i cung cÊp. Van cÊp n−íc 3 ®Ó cÊp n−íc v o nåi h¬i; ghi lß 4 cè ®Þnh, ®ì nhiªn liÖu ch¸y, ®ång thêi cã khe hë ®Ó kh«ng khÝ cÊp v o ®èt ch¸y nhiªn liÖu v th¶i tro, xØ ; cöa giã 7 v cöa cÊp nhiªn liÖu 8; èng khãi 9 (H×nh 1.8). H×nh 1.8. S¬ ®å lß ®èt thñ c«ng. b/ Lß h¬i ®èt kiÓu phun. §©y l lo¹i nåi h¬i cã thÓ dïng nhiªn liÖu láng (mazót), nhiªn liÖu khÝ (khÝ thiªn nhiªn, khÝ lß cèc,...) nhiªn liÖu r¾n ® nghiÒn th nh bét. Lß h¬i ®èt phun gåm c¸c bé phËn: trèng 1, van h¬i chÝnh 2, ®−êng n−íc cÊp 3, vßi phun 4, buång ®èt 5, phÔu tro l¹nh 6 dïng l m nguéi c¸c h¹t tro xØ khi th¶i ra ngo i tr−êng hîp th¶i xØ kh«, giÕng xØ 7, b¬m n−íc cÊp 8, èng khãi 9, bé sÊy kh«ng khÝ 10, qu¹t giã 11, bé h©m n−íc 13, d n èng n−íc xuèng 14, d n èng n−íc lªn 15, d y phest«n 17, bé qu¸ nhiÖt 18 (H×nh 1.9a) c/ - Lß h¬i ghi xÝch (H×nh 1.9b). Thuéc lo¹i lß h¬i c«ng suÊt nhá hoÆc trung b×nh. CÊu t¹o gåm: trèng 1, van h¬i chÝnh 2, ®−êng cÊp n−íc 3, ghi lß d¹ng xÝch 4, buång ®èt 5, hép tro xØ 6, hép giã 7 cÊp giã cÊp 1 qua ghi cho líp nhiªn liÖu trªn ghi, phÔu than 8, èng khãi 9, bé sÊy kh«ng khÝ 10, qu¹t 11, qu¹t khãi 12, bé h©m n−íc 13, d n èng n−íc xuèng 14, èng gãp d−íi 15, d n èng n−íc lªn 16, d y phest«n 17 v bé qu¸ nhiÖt 18. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 8
 9. a) b) H×nh 1.9. S¬ ®å lß h¬i. a/ Lo¹i ®èt than phun. b/ Lß h¬i ghi xÝch. B¶ng 1.1. C¸c ®Æc tÝnh cña lß h¬i S¶n l−îng h¬i ¸p suÊt h¬i NhiÖt ®é h¬i NhiÖt ®é h¬i qu¸ NhiÖt ®é ®Þnh møc, t/h ra khái lß qu¸ nhiÖt nhiÖt trung gian n−íc cÊp 0 MN/m2 0 C 0 C C 10 1,4 250 _ _ 20 2,4 425 _ _ 6,5;10;15;20;25;35;50;75 4 440 _ 150 60;90;120;160;220 10 510 – 540 _ 215 160;210;320;420;480 14 545 – 570 _ 230 320;500;640 14 545 – 570 545 – 570 230 950 25,5 545 - 585 570 260 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 9
 10. 2.2. Nguyªn t¾c l m viÖc cña lß h¬i. Kh«ng khÝ nãng cïng bét than phun v o buång ®èt qua vßi phun 5 v ch¸y, truyÒn nhiÖt cho c¸c d n èng bè trÝ xung quanh buång ®èt. N−íc trong èng ®−îc ®èt nãng, s«i v sinh h¬i. Hçn hîp h¬i n−íc sinh ra ®−îc ®−a lªn bao h¬i. Bao h¬i dïng ®Ó t¸ch h¬i ra khái n−íc. PhÇn n−íc ch−a bèc h¬i cã trong bao h¬i ®−îc ®−a trë l¹i d n èng, qua c¸c èng xuèng bè trÝ ngo i t−êng lß, cã träng l−îng riªng lín h¬n hçn hîp h¬i n−íc ë trong c¸c èng cña d n èng (v× kh«ng ®−îc hÊp thu nhiÖt) t¹o nªn ®é chªnh träng l−îng cét n−íc. Do ®ã m«i chÊt chuyÓn ®éng tuÇn ho n tù nhiªn trong mét chu tr×nh kÝn. H¬i ra khái bao h¬i ®−îc chuyÓn tíi bé phËn qu¸ nhiÖt ®Ó t¹o th nh h¬i qu¸ nhiÖt, cã nhiÖt ®é cao. Khãi tho¸t khái bé phËn qu¸ nhiÖt, nhiÖt ®é cßn cao, do ®ã bè trÝ bé phËn h©m n−íc v bé phËn sÊy kh«ng khÝ ®Ó tËn dông nhiÖt thõa cña khãi. NhiÖt ®é khãi th¶i ra khái lß chØ cßn 120 ÷ 1800C. Qu¹t khãi ®Ó hót khãi x¶ ra ngo i èng khãi. §Ó tr¸nh bôi cho m«i tr−êng xung quanh, khãi tr−íc khi th¶i ra ®−îc qua bé phËn t¸ch bôi. H×nh 1.10. S¬ ®å nguyªn lý l m viÖc v cÊu t¹o cña lß h¬i. 1-bao h¬i; 2-phÇn chøa n−íc cña bao h¬i; 3-phÇn chøa h¬i cña bao h¬i; 4-buång ®èt; 5-vßi phun; 6-®−êng nhiªn liÖu tíi; 7-c¸c d n èng sinh h¬i; 8-èng phest«n; 9-èng xuèng; 10-èng gãp d−íi cña d n èng; 11- bé h©m nãng n−íc cÊp 1; 12-bé h©m nãng n−íc cÊp hai; 13-èng dÉn ®Ó ®−a n−íc tõ bé h©m n−íc v o bao h¬i; 14-èng dÉn h¬i b o ho tõ bao h¬i tíi bé qu¸ nhiÖt; 15- bé qu¸ nhiÖt cÊp mét; 16-bé gi¶m «n ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt; 17- bé qu¸ nhiÖt cÊp hai; 18-cÊp mét cña bé sÊy kh«ng khÝ; 19- cÊp hai cña bé sÊy kh«ng khÝ; 20-®−êng dÉn kh«ng khÝ v o buång ®èt; 21-®−êng dÉn kh«ng khÝ nãng tíi m¸y nghiÒn; 22-t−êng b¶o «n cña lß; 23-buång quÆt ®Ó ®æi chiÒu dßng khãi; 24-phÇn ®−êng khãi ®Æt c¸c bÒ mÆt ®èt ®èi l−u; 25-giÕng th¶i xØ; 27-hót kh«ng khÝ nãng tõ ®Ønh lß; 28-qu¹t giã; 29-khö bôi; 30-qu¹t khãi; 31-èng khãi. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 10
 11. 2.3. Bé qu¸ nhiÖt Bé qu¸ nhiÖt l thiÕt bÞ dïng ®Ó gia nhiÖt h¬i, tõ tr¹ng th¸i b o ho ë ¸p suÊt trong bao h¬i tíi tr¹ng th¸i qu¸ nhiÖt quy ®Þnh. Trªn c¸c lß h¬i kiÓu cò, bé qu¸ nhiÖt th−êng ®Æt sau d n èng sinh h¬i. NhiÖt ®é khãi tr−íc bé qu¸ nhiÖt th−êng kh«ng qu¸ 7000C, nhiÖt ®é h¬i kh«ng tíi 4000C. ë nh÷ng lß h¬i hiÖn ®¹i, bé qu¸ nhiÖt th−êng ®Æt ë vïng khãi cã nhiÖt ®é cao (trªn 10000C) ®Ó nhiÖt ®é h¬i ®¹t yªu cÇu. Tuy nhiªn, bé qu¸ nhiÖt vÉn ®Æt sau côm èng pheston (gäi l bé qu¸ nhiÖt ®èi l−u). a/ S¬ ®å cÊu t¹o bé qu¸ nhiÖt. Bé qu¸ nhiÖt ®èi l−u gåm nh÷ng èng xo¾n cã ®−êng kÝnh kho¶ng 28- 42mm, dÇy 3 ÷ 7mm. Nh÷ng èng xo¾n n y cã thÓ ®Æt n»m hay ®øng phô thuéc v o dßng khÝ chuyÓn ®éng. Bé qu¸ nhiÖt cã èng xo¾n n»m ngang th−êng dïng cho lß h¬i nhá, èng n−íc sinh h¬i n»m nghiªng. Bé qu¸ nhiÖt ®Æt ®øng, b¶o ®¶m ®−êng h¬i c¾t ®−êng khãi nhiÒu lÇn. H×nh 1.11 Bé qu¸ nhiÖt n»m ngang H×nh 1.12. Bé qu¸ nhiÖt ®Æt ®øng 1- d n èng sinh h¬I n»m nghiªng; 2- èng 1- bé gi¶m «n; 2- bé qu¸ nhiÖt cÊp mét; gãp; 3- èng dÉn hçn hîp; 4- bao h¬i; 3- èng gãp trung gian; 4- bé qu¸ nhiÖt 5- èng xo¾n bé qu¸ nhiÖt; 6- èng gãp 5- èng gãp ra cña bé qu¸ nhiÖt bé qu¸ nhiÖt cÊp hai C¸c èng xo¾n do n»m trong mÆt ph¼ng trïng víi ph−¬ng chuyÓn ®éng cña dßng khãi nªn ®−îc ®èt nãng ®Òu, dï cho tr−êng nhiÖt ®é khãi gi¶m dÇn theo chiÒu chuyÓn ®éng cña dßng khãi. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 11
 12. b/ Bé qu¸ nhiÖt bøc x¹ v nöa bøc x¹. Bé qu¸ nhiÖt nöa bøc x¹ gåm c¸c chïm èng xo¾n ch÷ U ®Æt däc phÝa trªn buång ®èt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d n èng 700- 1000mm, nh»m tr¸nh t¹o nªn c¸c cÇu xØ gi÷a c¸c d n èng qu¸ nhiÖt. Bé qu¸ nhiÖt nöa bøc x¹ dïng cho c¸c lß h¬i cã nhiÖt ®é kho¶ng 530- 5400C trë lªn. H×nh 1.13 Bé qu¸ nhiÖt nöa bøc x¹ H×nh 1.14. S¬ ®å ®Æt c¸c tÊm ch¾n cña 1- d n èng d¹ng tÊm; 2- èng gi÷ kho¶ng bé qu¸ nhiÖt nöa bøc x¹ trong lß. c¸ch hai gi n a, b, c) tÊm ch¾n ®Æt ®øng kh«ng cã x¶ n−íc ®äng trong èng xo¾n; d, e) tÊm ch¾n ®Æt ®øng cã x¶ n−íc ®äng; g) tÊm ch¾n ®Æt ngang cã x¶ n−íc ®äng. Bé qu¸ nhÖt bøc x¹ th−êng l c¸c d n èng ®Æt trªn t−êng hay trªn trÇn buång ®èt. Phô t¶i nhiÖt cña bé qu¸ nhiÖt bøc x¹ th−êng cao h¬n bé qu¸ nhiÖt ®èi l−u tõ 3 ÷ 5 lÇn. Do ®ã nã cã yªu cÇu cao vÒ chÊt l−îng kim lo¹i. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 12
 13. H×nh 1.15 S¬ ®å bé qu¸ nhiÖt bøc x¹ ®Æt xen kÏ víi d n èng. 1- bao h¬i; 2- d n èng cña bé qu¸ nhiÖt bøc x¹; 3- èng gãp v o; 4- èng gãp trung gian; 5- èng gãp ra cña bé qu¸ nhiÖt bøc x¹; 6- èng d n cña d n èng sinh h¬i;7- t−êng b¶o «n c/ Bé qu¸ nhiÖt tæ hîp. Bé qu¸ nhÞªt tæ hîp cã thÓ bao gåm: nöa bøc x¹ v ®èi l−u, hoÆc gi÷a c¶ ba phÇn: ®èi l−u, bøc x¹, nöa bøc x¹. Trong c¸c lß h¬i hiÖn ®¹i, l−îng nhiÖt hÊp thô ®−îc ë phÇn bøc x¹ v nöa bøc x¹ cã thÓ ®¹t tíi 50% hoÆc h¬n so víi tæng l−îng nhiÖt hÊp thô cña bé qu¸ nhiÖt. H×nh 1.16. D¹ng s¬ ®å nèi bé qu¸ nhiÖt tæ hîp. a) bé qu¸ nhiÖt ®èi l−u- bøc x¹; b) bøc x¹- ®èi l−u; c) ®èi l−u- bøc x¹- ®èi l−u; d) bøc x¹- ®èi l−u- bøc x¹. D¹ng bè trÝ ®èi l−u- bøc x¹, dßng h¬i ®−îc gia nhiÖt ë phÇn ®èi l−u tr−íc, gia nhiÖt cuèi cïng ë phÇn bøc x¹. NhiÖt ®é h¬i thÊp n»m trong vïng khãi cã nhiÖt ®é thÊp, nªn kh«ng cÇn kim lo¹i chÕ t¹o cã chÊt l−îng cao. Tuy nhiªn phÇn bøc x¹ l m viÖc trong ®iÒu kiÖn nÆng nÒ, do ®ã s¬ ®å n y Ýt ®−îc dïng. D¹ng bè trÝ bøc x¹- ®èi l−u, ®é chªnh nhiÖt ®é trong vïng ®èi l−u bÞ gi¶m, cÇn t¨ng bÒ mÆt truyÒn nhiÖt. D¹ng ®èi l−u- bøc x¹- ®èi l−u, cã bÒ mÆt truyÒn nhiÖt lín h¬n ë s¬ ®å a v nhá h¬n ë s¬ ®å b. D¹ng bøc x¹- ®èi l−u- bøc x¹, phÇn ®i ra cña bé qu¸ nhiÖt l m viÖc nÆng nÒ, do ®ã Ýt ®−îc sö dông. d/ §iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt b»ng n−íc ng−ng h¬i b o ho (H×nh 1.17) H¬i b o ho ®−îc ng−ng l¹i trong b×nh ng−ng nhê sù l m l¹nh cña nguån n−íc cÊp lÊy tõ sau bé h©m n−íc. N−íc ng−ng trong b×nh ng−ng ®−îc phun v o bé gi¶m «n hçn hîp nhê chªnh lÖch ¸p suÊt. S¬ ®å n y ®¬n gi¶n, kh«ng cÇn thªm b¬m v ®−êng n−íc riªng dÉn tíi chç phun. Ng−êi ta còng cã thÓ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i b»ng c¸ch thay ®æi nhiÖt ®é khãi tr−íc bé qu¸ nhiÖt nhê thay ®æi vÞ trÝ trung t©m ngän löa theo chiÒu cao buång ®èt. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 13
 14. 2.4. Bé phËn h©m nãng n−íc Bé h©m n−íc l nh÷ng bÒ mÆt truyÒn nhiÖt ®Æt phÝa sau lß ®Ó tËn dông nhiÖt cña khãi sau khi ra khái bé qu¸ nhiÖt, l m t¨ng hiÖu suÊt lß h¬i. H×nh 1.17. S¬ ®å ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt H×nh 1.18. S¬ ®å ®iÒu chØnh nhiÖt b»ng n−íc ng−ng cña h¬i b o ho . ®é h¬i qu¸ nhiÖt b»ng t¸i tuÇn 1- bao h¬i; 2- bé qu¸ nhiÖt cÊp mét; 3- bé gi¶m «n; ho n khãi 4- bé qu¸ nhiÖt cÊp hai; 5- b×nh ng−ng; 6- bÇu chøa 1- vßi phun; 2- bé qu¸ nhiÖt; n−íc ng−ng; 7- van ®iÒu chØnh; 8- bé h©m n−íc; 9- 3- bé h©m n−íc; 4- bé sÊy lÊy xung l−îng vÒ nhiÖt ®é h¬i; 10- ®−êng n−íc ng−ng kh«ng khÝ; 5- qu¹t khãi t¶i tr¶ vÒ; 11- ®−êng ®−a h¬i v o b×nh ng−ng; 12- ®−êng tuÇn ho n; 6- dßng khãi. n−íc cÊp v o bao h¬i. VÒ cÊu t¹o, bé h©m n−íc cã thÓ l m viÖc ë tr¹ng th¸i n−íc s«i hoÆc kh«ng s«i. Nãi bé h©m n−íc ®−îc chia ra ba lo¹i: lo¹i èng thÐp tr¬n, èng thÐp cã c¸nh v lo¹i b»ng gang. Bé h©m n−íc èng thÐp tr¬n ®−îc dïng trong c¸c lß h¬i hiÖn ®¹i. C¸c èng xo¾n cã ®−êng kÝnh ngo i 28, 32, 38 mm. §Ó h¹n chÕ kÝch th−íc cña lß, c¸c èng xo¾n ®−îc bè trÝ sole. Trong c¸c lß h¬i hiÖn nay, èng xo¾n ®−îc bè trÝ n»m trong mÆt ph¼ng song song víi ngùc lß (H×nh 1.19). H×nh 1.19. èng xo¾n cña bé h©m n−íc Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 14
 15. 1- èng xo¾n; 2- ®ai ®ì; 3- chç h n. H×nh 1.20. S¬ ®å s¾p xÕp èng xo¾n bé h©m n−íc trong ®−êng khãi a) c¸c èng xo¾n n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ngùc lß; b, c) song song víi ngùc lß; b) cã hai dßng n−íc; c) cã mét dßng n−íc. Bé h©m n−íc b»ng gang bao gåm c¸c èng gang ®óc, ®−êng kÝnh trong tõ 76÷20mm, d i 1,5 ÷ 2m. C¸c èng nèi tiÕp víi nhau b»ng cót nèi. VÒ nguyªn t¾c bé h©m n−íc b»ng gang còng chØ gåm mét èng xo¾n theo d¹ng kh«ng gian. H×nh 1.21. Bé h©m n−íc b»ng gang. a) d¹ng kh«ng gian cña bé h©m n−íc b»ng gang; b) èng b»ng gang cã c¸nh. 1. èng gang cã c¸nh; 2- cót nèi. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 15
 16. Theo quy ph¹m cÊu t¹o v vËn h nh an to n lß h¬i, n−íc ra khái bé h©m n−íc b»ng gang cã nhiÖt ®é nhá h¬n 400C. 2.5. Bé sÊy kh«ng khÝ Theo nguyªn t¾c truyÒn nhiÖt, bé sÊy kh«ng khÝ chia ra: lo¹i thu nhiÖt v lo¹i håi nhiÖt. Lo¹i thu nhiÖt, nhiÖt truyÒn trùc tiÕp tõ khãi nãng v o kh«ng khÝ qua v¸ch kim lo¹i. Lo¹i håi nhiÖt, ®Çu tiªn khãi ®èt nãng kim lo¹i, tÝch tô nhiÖt t¹i ®©y, sau ®ã truyÒn nhiÖt cho kh«ng khÝ. Bé sÊy kh«ng khÝ kiÓu èng (thu nhiªt) ®−îc dïng phæ biÕn. Nã bao gåm hÖ thèng èng ®øng so le v gi÷ víi nhau nhê 2 mÆt s ng, khãi ®i trong èng, kh«ng khÝ ®i ngo i èng. H×nh 1.22. D¹ng kh«ng gian cña bé sÊy kh«ng khÝ. 3. Nhiªn liÖu v s¶n phÈm ch¸y cña nhiªn liÖu Nhiªn liÖu sö dông phæ biÕn hiÖn nay gåm: Nhiªn liÖu r¾n: than ®¸, than n©u, than bïn, gç, ... Nhiªn liÖu láng: dÇu th«, mazót, x¨ng, ... Nhiªn liÖu khÝ: khÝ lß cao, khÝ lß cèc, khÝ ga, khÝ tù nhiªn, ... Than ®¸ (than mì, than gÇy, than ¨ngtraxÝt) chÊt bèc thay ®æi tõ 2 ÷ 55%. Than bïn l d¹ng ban ®Çu cña thùc vËt chuyÓn ho¸ th nh than ®¸, ®é Èm 30 ÷90%, ®é tro 7 ÷ 15%, chÊt bèc 70%. N¨ng suÊt to¶ nhiÖt 8500 ÷ 12000 KJ/Kg. Than n©u l d¹ng tiÕp theo cña than bïn, ®é Èm 18 ÷ 60%, ®é tro 10 ÷ 50%, chÊt bèc 30 ÷ 55%, n¨ng suÊt to¶ nhiÖt 12000 ÷ 16000 KJ/Kg. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 16
 17. Gç l nhiªn liÖu h÷u c¬ trÎ nhÊt, th nh phÇn gåm c¸cbon chiÕm 50%, Hy®r« kho¶ng 6%, «xy kho¶ng 43%, Nit¬ kho¶ng 0,5 ÷ 1%, ®é tro 0,5 ÷ 2%, chÊt bèc 85%, ®é Èm thay ®æi trong ph¹m vi réng. DÇu mazót cã th nh phÇn c¸cbon 80 ÷ 85%, hy®r« tõ 8 ÷ 10%, nhiÖt trÞ kho¶ng 39000 ÷ 40000 KJ/Kg. DÇu l nhiªn liÖu dÔ b¾t löa, dÔ ch¸y, nhiÖt trÞ cao, Ýt tro (0,1%). KhÝ ®èt gåm khÝ thiªn nhiªn v khÝ ga (nh©n t¹o). KhÝ thiªn nhiªn chñ yÕu l khÝ mªtan (CH4), nhiÖt trÞ kho¶ng 35000 KJ/m3 tiªu chuÈn. KhÝ ga gåm khÝ lß cèc, khÝ lß cao, khÝ lß ga. Sau ®©y l b¶ng th nh phÇn cña nhiªn liÖu khÝ v nhiÖt trÞ chÊt th¶i sinh ho¹t (b¶ng 1.2, 1.3). 3.1. Th nh phÇn cña nhiªn liÖu Trong nhiªn liÖu nãi chung bao gåm c¸c chÊt: c¸cbon, Hy®r«, l−u huúnh, «xy, tro v Èm. C¸c bon l th nh phÇn ch¸y chñ yÕu trong nhiªn liÖu. NhiÖt trÞ cña c¸c bon kho¶ng 34150 KJ/Kg. L−îng c¸cbon trong nhiªn liÖu c ng cao th× nhiÖt trÞ cña nã c ng cao. Hy®r« l th nh phÇn ch¸y quan träng cña nhiªn liÖu. NhiÖt trÞ kho¶ng 144500 KJ/Kg. L−îng hy®r« trong nhiªn liÖu rÊt Ýt. L−u huúnh l th nh phÇn ch¸y trong nhiªn liÖu. Trong than l−u huúnh tån t¹i d−íi ba d¹ng: D¹ng liªn kÕt h÷u c¬, kho¸ng chÊt v d¹ng liªn kÕt sunfat. Hai d¹ng ®Çu cã thÓ tham gia qu¸ tr×nh ch¸y. D¹ng thø ba (l−u huúnh sunfat) kh«ng tham gia qu¸ tr×nh ch¸y m chuyÓn th nh tro cña nhiªn liÖu. NhiÖt trÞ cña l−u huúnh kho¶ng 1/3 nhiÖt trÞ cña c¸cbon. Khi ch¸y, l−u huúnh t¹o th nh khÝ SO2 hoÆc SO3. KhÝ SO3 gÆp h¬i n−íc t¹o th nh axÝt H2SO4. KhÝ SO2 th¶i ra ngo i l khÝ ®éc, do ®ã l−u huúnh l th nh phÇn cã h¹i cña nhiªn liÖu. B¶ng 1.4 l b¶ng th nh phÇn cña mét sè lo¹i nhiªn liÖu r¾n. B¶ng 1.2: Th nh phÇn c¸c lo¹i khÝ thiªn nhiªn v nh©n t¹o ë tr¹ng th¸i kh« (% theo thÓ tÝch). Nhiªn liÖu CH4 CmHn CO2 H2S N2 H2 CO QcKJ/m3 KhÝ thiªn nhiªn 97,8 0,85 0,05 _ 1,3 _ _ 36.000 - nt - 77,8 7,1 0,2 1,0 13,5 _ _ 34.000 KhÝ lß cèc 25,3 2,6 2,8 _ 8,4 54,5 5,7 17.000 KhÝ lß sinh th¸i 0,8 _ 5,9 _ 3,2 53,5 36,4 10.700 3.2. Sù ch¸y cña nhiªn liÖu Ch¸y l ph¶n øng ho¸ häc gi÷a c¸c th nh phÇn ch¸y ®−îc cã trong nhiªnliÖu víi «xy chøa trong kh«ng khÝ. Tr−íc khi b¾t ®Çu ch¸y, nhiªn liÖu ph¶i ®¹t tíi nhiÖt ®é b¾t löa: than ®¸ l 400 ÷ 5000C, than n©u l 250 ÷ 4500C, gç 3000C, than bïn 2250C, than Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 17
 18. cèc 7000C, khÝ ga 700 ÷ 8000C, khÝ lß cao 700 ÷ 8000C, dÇu má 5800C, hy®r« kho¶ng 6000C. B¶ng 1.3 . NhiÖt trÞ cña chÊt th¶i sinh khèi. TT ChÊt th¶i sinh khèi §é Èm, % Gi¸ trÞ sinh nhiÖt MJ/kg §æi ra Kcal/kg 1 Gç (−ít, c¾t c nh) 40 10,9 2604 2 Gç (kh«, ®Ó n¬i Èm thÊp) 20 15,5 3703 3 Gç kh« 15 16,6 3965 4 Gç thËt kh« 0 20 4778 5 Than cñi 5 29 6928 6 B mÝa (víi ®é Èm cao) 50 8,2 1960 7 B mÝa (kh«) 13 16,2 3870 8 Vá c phª (kh«) 12 16,0 3823 9 Vá trÊu (kh«) 9 14,4 2440 10 Vá lóa m× 12 15,2 3631 11 Th©n c©y ng« 12 14,7 3512 12 Lâi ng« 11 15,4 3679 13 H¹t b«ng 24 11,9 2843 14 Th©n c©y b«ng ng« 12 16,4 3918 15 Vá dõa 40 9,8 2341 16 Sä dõa 13 17,9 4276 17 Ph©n sóc vËt ®ãng th nh b¸nh 12 12 2837 18 R¬m r¹ 12÷20 14,15÷15 3488÷3583 19 Mïn c−a (gç) 12÷20 18,5÷19 4420÷4778 20 Vá h¹t ®iÒu 11÷12 24,0÷25,0 5056 21 Vá qu¶ døa 16÷18 _ _ Nguån: Biomass fuels various modernon – traclition a fules FEA, 1977. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 18
 19. Khi nhiªn liÖu ch¸y ho n to n, hy®r« tù do kÕt hîp trùc tiÕp víi c¸cbon cho ta hy®r«c¸cbua nhÑ (CH2) hoÆc nÆng (C2H4). Hai khÝ n y dÔ d ng b¾t löa v ch¸y víi «xy cña khÝ ch¸y cho ta khÝ CO2 v h¬i n−íc. Khi nhiªn liÖu ch¸y kh«ng ho n to n, khÝ ch−a ch¸y v khãi th¶i tõ lß h¬i l «xÝtc¸cbon (CO) v hy®r«c¸cbua. Nghiªn cøu khÝ x¶ cho phÐp ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña sù ch¸y. Muèn ch¸y ho n to n, cÇn ph¶i cung cÊp mét l−îng kh«ng khÝ lín, cã nghÜa l l−îng «xy lín. Hçn hîp gi÷a kh«ng khÝ v nhiªn liÖu rÊt khã ho n h¶o, v× thÕ cÇn ph¶i cÊp thõa mét l−îng kh«ng khÝ cao h¬n lý thuyÕt. Ng−êi ta gäi l ®é thõa kh«ng khÝ. Mét ®é thõa kh«ng khÝ qu¸ lín, l¹i l ®iÒu bÊt lîi, v× nã l m gi¶m nhiÖt ®é cña lß. Khi tÝnh nhiÖt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh thÓ tÝch l−îng kh«ng khÝ lý thuyÕt cÇn cho qóa tr×nh ch¸y, th nh phÇn v sè l−îng s¶n phÈm ch¸y. Nh÷ng sè liÖu n y cã thÓ x¸c ®Þnh nhê c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc ( øng víi 1 kg nhiªn liÖu r¾n , láng hoÆc 1m3 nhiªn liÖu chØ ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (1m3tc)). Ph−¬ng tr×nh ch¸y ho n to n C: C + O2 = CO2 (1.1) 1mol C + 1 mol O2 = 1 mol CO2 12kg C + 32kg O2 = 44kg CO2 (1) 1 kg C + 2,67kg O2 = 3,67kg CO2 Nh− thÕ, ®Ó ®èt ch¸y ho n to n 1 kg C cÇn 2,67kg O2 v t¹o th nh 3,67kg CO2. Ta biÕt khèi l−îng riªng cña «xy ρo2 = 1,428 kg/m3tc, cña khÝ c¸cb«nic l ρ = 1,964kg/m3tc. Thay v o ph−¬ng tr×nh trªn (1) ta cã: 1kgC + 1,866m3tcO2 = 1,866m3tcCO2 Ph−¬ng tr×nh ch¸y c¸cbon kh«ng ho n to n : 1 C + O2 = CO (1.2) 2 T−¬ng tù trªn ta cã 1kg C + 0,933m3tcO2 = 1,86 m3tcCO Ph¶n øng ch¸y cña S v H2 nh− sau: 1 H2 + O2 = H2O (1.3) 2 1kg H2 + 5,6m3tcO2 = 11, m3tcH2O (2) S + O2 = SO2 1kg S + 0,7m3tcO2 = 0,7m3tc SO2 §èi víi nhiªn liÖu khÝ ®¬n vÞ ®o l−êng l m3tc. 1 H2 + O2 = H2O (1.4) 2 22,4 m3tc H2 + 11,2m3tcO2 = 22,4m3tc H2O 1m3tc H2 + 0,5m3tcO2 = 1m3tc H2O §èi víi nhiªn liÖu khÝ ®¬n vÞ ®o l−êng l m3tc. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 19
 20. 1 H2 + O2 = H2O (1.4) 2 22,4 m3tc H2 + 11,2m3tcO2 = 22,4m3tc H2O 1m3tc H2 + 0,5m3tcO2 = 1m3tc H2O B¶ng 1.2. Th nh phÇn nhiªn liÖu r¾n. Nhiªn liÖu C H2 O2 + S H2O S NhiÖt trÞ A1 G1 G2 G3 = G1 K N2 (1) thÊp (2) (2) (2) + G2 (2) Kcal/Kg (2) Than 79 4,5 7 1 2,5 6 7500 8,13 7,93 0,54 8,47 18,6 Than Sarre 74 4,5 10 1 3,5 7 700 7,58 7,4 0,55 7,95 18,65 Than Anh 75 4,5 8 1 5,5 6 7100 7,73 7,54 0,57 8,11 18,5 B¸nh than 8,2 4,2 3,7 1,2 1,7 7,2 7750 8,44 8,23 0,49 8,72 18,6 Than cèc 84 0,8 3,4 1 1,8 9 7000 7,72 7,7 0,11 7,81 20,35 Than n©u th« 23,06 1,87 12,07 1 59,28 2,72 1940 2,24 2,16 0,45 3,11 20,00 Than n©u th« 37,05 2,88 4,86 1 42,31 6,9 3275 3,83 3,74 0,85 4,59 18,5 Than bïn nÐn 44 4,5 25 0,5 20 6 3800 4,38 4,3 0,75 5,05 19,7 Gç kh« 40 4,5 37 0,5 16 1,5 3500 3,6 3,61 0,7 4,31 20,7 DÇu ρ = 0,87 83,5 14 2,5 0,5 16 1,5 10000 11,1 10,41 1,57 11,98 15,00 7 H¾c Ýn ρ = 89 7 2,8 0,2 0,2 0,1 8875 9,8 9,46 0,79 10,25 17,50 1,05 NhËn xÐt: Th nh phÇn c¸c chÊt n y rÊt biÕn ®éng, ®Æc biÖt khÝ lß cao v khÝ ga. KhÝ tù nhiªn th nh phÇn chÝnh l mªtan (CH4). §èi víi CO ta cã : 1 CO + O2 = CO2 (1.5) 2 1m3tcCO + 0,5m3tc O2 = 1m3tc CO2 Víi l−u huúnh S + O2 = SO2 (1.6) 3 3 3 1m tc S + 1m tc O2 = 1m tc SO2 Víi mªtan (CH4) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O (1.7) 1m3tc CH4 + 2m3tcO2 = 1m3tc CO2 + 2m3tc H2O Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t Lò hơi ------------------------------------------------- 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản