intTypePromotion=3

Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản - Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
196
lượt xem
81
download

Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thiết bị phụ trợ hệ thống sấy 6.1. Thiết bị gia nhiệt Để hâm nóng không khí đưa vào sấy, người ta thường sử dụng hai loại calorife: calorife khí - hơi và calorife khí - khói. Loại calorife khí - hơi thường dùng trong trường hợp, cần nhiệt độ không khí vượt qua 1500C. Loại calorife khí - khói khi không khí cần đốt nóng tới nhiệt độ 200 - 3000C. Thông thường các loại calorife sử dụng chất mang nhiệt (tác nhân sấy) là hỗn hợp khói lò hoặc nước quá nhiệt (áp suất tới 1,2 Mpa nhiệt độ tới 1900C). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản - Chương 6

 1. Ch−¬ng 6 c¸c thiÕt bÞ phô trî hÖ thèng sÊy 6.1. ThiÕt bÞ gia nhiÖt §Ó h©m nãng kh«ng khÝ ®−a v o sÊy, ng−êi ta th−êng sö dông hai lo¹i calorife: calorife khÝ - h¬i v calorife khÝ - khãi. Lo¹i calorife khÝ - h¬i th−êng dïng trong tr−êng hîp, cÇn nhiÖt ®é kh«ng khÝ v−ît qua 1500C. Lo¹i calorife khÝ - khãi khi kh«ng khÝ cÇn ®èt nãng tíi nhiÖt ®é 200 - 3000C. Th«ng th−êng c¸c lo¹i calorife sö dông chÊt mang nhiÖt (t¸c nh©n sÊy) l hçn hîp khãi lß hoÆc n−íc qu¸ nhiÖt (¸p suÊt tíi 1,2 Mpa nhiÖt ®é tíi 1900C). Calorife th−êng chän theo catal«, ®é lín diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt F, x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n nhiÖt. Chi phÝ nhiÖt trong calorife tÝnh to¸n trªn c¬ së ph−¬ng tr×nh nhiÖt khi sÊy. HÖ sè truyÒn nhiÖt K tÝnh theo ph−¬ng ph¸p gi¶i thÝch hoÆc chän theo sæ tay tra cøu phô thuéc vao tèc ®é kh«ng khÝ. Chi phÝ nhiÖt ®Ó h©m nãng kh«ng khÝ tÝnh trªn c¬ së ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt sÊy hoÆc theo ph−¬ng tr×nh. Qk = c ⋅ L ⋅ ( t1 − t2 ) (6.1) Trong ®ã: L - Chi phÝ kh«ng khi (kg/h) C - NhiÖt dung cña kh«ng khÝ t1, t2 - NhiÖt ®é t−¬ng øng cuèi v ®Çu cña kh«ng khÝ Calorife khÝ - h¬i l lo¹i thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cã v¸ch ng¨n. Trong èng l h¬i b o ho ng−ng tô v ngo i èng l kh«ng khÝ chuyÓn ®éng. HÖ sè trao ®æi nhiÖt khi ng−ng cña h¬i n−íc αn rÊt lín so víi hÖ sè trao ®æi nhiÖt ®èi l−u gi÷a mÆt ngo i èng víi kh«ng khÝ αK. §Ó t¨ng c−êng trao ®æi nhiÖt víi kh«ng khÝ ng−êi ta th−êng l m c¸nh. Trong c¸c lo¹i calorife khÝ - h¬i, kh«ng khÝ ®−îc ®èt kh«ng qu¸ 1200C v ¸p suÊt h¬i (4 ÷ 6) at. BÒ mÆt truyÒn nhiÖt cña calorifer b»ng C ⋅ L ⋅ ( t1 − t2 ) Q (6.2) F= = K ⋅ ∆ttb ⋅ηc K ⋅ ∆ttb ⋅ηc Trong ®ã: K - HÖ sè truyÒn nhiÖt cña calorifer H×nh 6.1. Calorife khÝ - h¬i ∆ttb - §é chªnh lÖch nhiÖt ®é trong 1 - Khung calorife 2 - èng cã c¸nh b×nh gi÷a kh«ng khÝ v h¬i 3 - MÆt bÝch 4 - èng h¬i v o v n−íc ng−ng ra ηc - HiÖu suÊt cña calorifer. HÖ sè truyÒn nhiÖt 1 (6.3) K= δ 1 1 ++ αn λ αK ⋅εc 99 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- -----------------------------------------
 2. ë ®©y: δ - ChiÒu d y èng λ - HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu l m èng εc - HÖ sè sè c¸nh §èi víi c¸c blèc calorifer theo tiªu chuÈn, c¸c th«ng sè trªn ®−îc nh chÕ t¹o cho. B¶ng 6.1. HÖ sè truyÒn nhiÖt K v trë kh¸ng thuû lùc cña calorifer khÝ - h¬i (¸p suÊt 4 - 6 at) L−u l−îng kh«ng khÝ HÖ sè truyÒn nhiÖt K Trë lùc phÝa kh«ng khÝ 2 2 (kg/m s) (w/m K) (mmHg) 4 20,818 3,0 5 22,911 4,4 6 24,656 6,0 7 26,284 7,8 8 27,912 9,8 9 29,191 11,7 10 30,587 14,0 11 31,866 16,8 12 33,029 20,0 13 34,192 22,2 14 35,239 25,0 §èi víi c¸c lo¹i calorifer s¶n xuÊt tai liªn x« cò, kiÓu KCK3, KCK4, hÖ sè truyÒn nhiÖt K, ®é gi¶m ¸p suÊt ∆P trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a c¸c «ng x¸c ®Þnh theo. n K = a (v ⋅ ρ ) ⋅ ur (6.4) m ∆P = b ⋅ ( v ⋅ ρ ) Trong ®ã: vρ - Tèc ®é khèi l−îng cña dßng kh«ng khÝ (Pas) u - Tèc ®é n−íc ch¶y trong èng (m/s) a, b, n, m, r - HÖ sè B¶ng 6.2. Gi¸ trÞ c¸c hÖ sè HÖ sè 3 h ng èng 4 h ng èng a 24,88 21,69 n 0,455 0,515 r 0,14 0,17 b 0,736 0,894 m 1,71 1,73 C¸c ph−¬ng tr×nh (6.4) ®óng khi v⋅ρ = 20 - 70 (Pas) v u = 0,5 ÷ 1,35 m/s. Tæn thÊt thuû lùc cña calorifer ∆P trong kho¶ng kh«ng gian èng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng tr×nh.  l 2 2  fx   fx  ∆P = 50 ⋅ u ⋅  4, 47 ⋅   + ( n − 1) ⋅ 5, 2 ⋅   + 0, 044 ⋅ n ⋅  (6.5) 2  d  fn   fk    Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 100
 3. Trong ®ã: fx, fn, fk - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña ®−êng thø nhÊt, èng, n¾p colect¬ (m2) n - Sè ®−êng cña chÊt mang nhiÖt. l - ChiÒu d i èng (m) d - §−êng kÝnh trong èng (m) 6.1.1. Bé gia nhiÖt kh«ng khÝ b»ng khãi lß. Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÇn tõ 200 - 300 0C hay ë n¬i ch−a ®Æt lß h¬i, cÇn dïng thiÕt bÞ gia nhiÖt b»ng khãi. ThiÕt bÞ gia nhiÖt dïng khãi lß gåm c¸c kiÓu. - KiÓu håi nhiÖt: bÒ mÆt gia nhiÖt b»ng g¹ch b»ng kim lo¹i. Lo¹i thiÕt bÞ b»ng g¹ch Ýt ®−îc dïng v× hiÖu qu¶ truyÒn nhiÖt thÊp, tæn thÊt thuû lùc lín v cã sù ho lÉn gi÷a khãi v kh«ng khi. ThiÕt bÞ loai n y th−êng dïng trong thiÕt bÞ sÊy bÒ mÆt kiÓu kim lo¹i quay. KiÓu n y cã nh−îc ®iÓm l hay x¶y ra qu¸ nhiÖt côc bé ë bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt, l m nhiÖt ®é ë ®ã lín h¬n nhiÖt ®é cho phÐp. - KiÓu phiÕn: chØ dïng khi nhiÖt ®é khãi thÊp. - KiÓu èng thep: kiÓu n y ®−îc dïng kh¸ phæ biÕn, cho phÐp gia nhiÖt cho kh«ng khÝ tíi 300 - 4000C. Trong vËn h nh thiÕt bÞ cÇn l−u ý, nhiÖt ®é khãi kh«ng thÓ thÊp h¬n nhiÖt ®é ®äng s−¬ng, v× x¶y ra ng−ng tô n−íc, khÝ CO2, SO2 ho tan trong n−íc t¹o nªn axÝt ¨n mßn c¸c bÒ mÆt kim lo¹i. 6.1.2 Bé gia nhiÖt kh«ng khÝ b»ng h¬i n−íc nãng. Kh«ng khÝ ®−îc gia nhiÖt tíi nhiÖt ®é kh«ng cao (tíi 1200C) nªn cã thÓ dïng h¬i n−íc b o ho ë ¸p suÊt 4 - 6at CÊu t¹o bé gia nhiÖt gåm c¸c èng thÐp tr¬n hoÆc cã c¸nh m¾c song song thanh d y so le. H¬i n−íc ng−ng tô bªn trong èng; trë lùc phÝa kh«ng khÝ nhá. Sö dông èng cã c¸nh l m t¨ng c−êng viÖc trao ®æi nhiÖt ë phÝa tiÕp xóc víi dßng khÝ. ThiÕt bÞ gia nhiÖt kiÓu tÊm còng ®−îc dïng trong thiÕt bÝ sÊy. 6.2. Buång ®èt trong thiÕt bÞ sÊy - T¹o ra khãi lß cã nhiÖt ®é cao, cung cÊp nhiÖt ®Ó ®èt nãng kh«ng khÝ trong calorifer khÝ - khãi (sÊy gi¸n tiÕp). - T¹o ra khãi lß cã nhiÖt ®é thÝch hîp dïng l m t¸ch nh©n sÊy (sÊy trùc tiÕp) sÊy trùc tiÕp so víi sÊy gi¸n tiÕp tiÕt kiÖm nhiªn liÖu h¬n 2 lÇn, do ®ã nã ®−îc sö dông kh¸ réng r i trong s¶n xuÊt. B¶ng 6.2 cho ta 1 ®Æc ®iÓm 1 sè lo¹i nhiªn liÖu chÝnh. B¶ng 6.3. §Æc ®iÓm ho¸ häc 1 sè nhiªn liÖu chÝnh Lo¹i nhiªn liÖu Th nh phÇn ho¸ häc % N¨ng suÊt t¶o nhiÖt QHp(kcal/s) Cp Hp Np Op Sp Ap Wp Than ¨ngtraxÝt 70,4 1,4 1,8 1,9 0,7 17,3 6,5 6000 Than bïn 30,9 3,2 1,3 17,8 0,2 6,6 40,0 2560 MaJót v nhiªn 85,0 12,5 0 0,4 0,1 6,6 2,0 9740÷9970 liªu ®«ng c¬ Gç (hçn hîp) 32,8 3,9 0,4 27,3 0 0,6 35,0 2700 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 101
 4. H×nh 6.2. Buång löa ghi ngang cho m¸y s©y trùc tiÕp 1 - Ghi lß 2 - Bußng lña 3 - TÊm ch¾n dËp t n löa 4 - Bußng l¾ng 5 - Bé phËn läc bôi 6 - Buång hçn hîp 6.2.1. Buång ®èt dïng nhiªn liÖu r¾n. Buång ®èt dung nhiªn liÖu r¾n cã cÊu t¹o phøc t¹p. §Ó sÊy s¶n phÈm kh«ng sî b¸m bôi (g¹ch, ngãi...) th× buång ®èt ®¬n gi¶n. Khi s¶n phÈm yªu cÇu s¹ch th× cÇn cã bé phËn l¾ng bôi, bé phËn dËp t¾t t n l−a, bé phËn läc bôi... H m l−îng tro trong khãi cã thÓ lÊy gÇn ®óng nh− sau: - §èi víi buång löa ghi thñ c«ng l−îng bôi trong khãi chiÕm 20 ÷ 30% h m l−îng tro cña nhiªn liÖu. Buång löa ghi xÝch l 20%; bu«ng löa than bïn l 60 - 80%. Trong bu«ng ®èt còng x¶y ra qu¸ tr×nh ho¸ khÝ nh−ng víi møc ®é h¹n chÕ, do ®ã nhiÖt tù cña khÝ ch¸y t¹o ra thÊp 600 ÷ 900kcal/m3 tiªu chuÈn. Nh− vËy qu¸ tr×nh ch¸y x¶y ra võa ë líp nhiªn liÖu r¾n võa trong kh«ng gian bu«ng löa do khÝ ch¸y t¹o th nh. Trªn h×nh 6.2 Buång löa ghi ngang, cho m¸y sÊy trùc tiÕp. H×nh 6.3 c¸c kiÓu ghi lß Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 102
 5. H×nh 6.3. C¸c kiÓu ghi lß a - KiÓu ®èi xøng b - KiÓu kh«ng ®èi xøng c - KiÓu tÊm Cã ba kiÓu ghi lß th«ng dông: ghi ®èi x−ng (a) t¹o th nh s ng diÖn tÝch cã Ých 35% (diÖn tÝch r¬i); ghi lß kh«ng ®èi xøng (b) diÖn tÝch cã Ých l 38,6% v 21,8% phô thuéc c¸ch ®Æt ghi c¸c phÇn låi vÒ phÝa hoÆc hai phÝa; ghi tÊm, diÖn tÝch cã Ých l 12% (c). §èi víi lß ®èt dïng than bïn hoÆc cñi, dïng lo¹i ghi cã diÖn tÝch cã Ých lín. Trong qu¸ tr×nh ch¸y, khÝ lß nãng trén víi kh«ng khÝ s¹ch ®i v o buång sÊy. XØ, tro chui qua khe hë ghi lß, ®−îc th¶i ra ngo i. Trªn h×nh 6.4 tr×nh b y kiÓu buång ®èt nöa ho¸ khÝ kiÓu VII víi ghi nghiªng. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 103
 6. H×nh 6.4. Buång löa ghi nghiªng nöa ho¸ khÝ. 1 - Buång ®èt; 2, 3 - Buång l¾ng bôi; 4 - Xycl«n; 5 - Buång lÊy tro; 6 - Cöa tho¸t; 7 - èng khãi; 8 - èng dÉn khÝ sÊy. 6.2.2. Buång ®èt dïng nhiªn liÖu láng, khÝ. Buång ®èt dïng nhiªn liÖu láng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, buång l m b»ng thÐp. Chi phÝ nhiªn liÖu giê l 80Kg/h dÇu diezen cho c«ng suÊt nhiÖt l 800.000Kcal/h ®Ó ®èt nãng kho¶ng 400.000m3/h kh«ng khÝ tõ nhiÖt ®é m«i tr−êng tíi nhiÖt ®é 1500C. Khi ®èt c¸c nhiªn liÖu khÝ nhiÖt ®é thÊp còng sö dông c¸c buång ®èt b»ng g¹ch. H×nh 6.5. Buång ®èt dïng nhiªn liÖu láng. 1 - Buång ®èt; 2 - Vßi phun; 3 - Qu¹t; 4 - §éng c¬; 5 - Thïng nhiªn liÖu; 6 - Bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é; 7 - èng dÉn kh«ng khÝ cho vßi phun; 8 - Kªnh dÉn kh«ng khÝ; 9 - Vá trong; 10 - Vá ngo i. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 104
 7. Nhê tÝnh to¸n nhiÖt thiÕt bÞ sÊy ta ® tÝnh ®−îc l−îng nhiÖt m calorifer cÇn cung cÊp Q (KJ/h); NhiÖt l−îng buång ®èt cÇn t¹o ra l Qt. Q Qt = (6.6) η b ⋅η « ⋅ η c Trong ®ã: ηb - hiÖu suÊt buång ®èt. η« - hiÖu suÊt c¸c èng dÉn khãi nãng ηc - hiÖu suÊt calorifer. C¸c gi¸ trÞ trªn cã thÓ lÊy theo kinh nghiÖm. ηb = 0,6 ÷ 0,85; η« = 0,85 ÷ 0,95; ηc = 0,5 ÷ 0,75. §Ó tÝnh diÖn tÝch ghi R, thÓ tÝch buång ®èt Vb ta dïng ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n th−êng tÝnh buång ®èt trong kü thuËt sÊy: - §Æc tr−ng nhiÖt thÕ trªn ghi Qt/R. - §Æc tr−ng nhiÖt thÕ thÓ tÝch Qt/Vb. C¸c ®Æc tr−ng n y x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm cho trong b¶ng 6.4 B¶ng 6.4. C¸c ®Æc tr−ng cña buång ®èt nhiªn liÖu r¾n. §Æc tr−ng §¬n vÞ Gç Than bïn Than n©u Antraxit 400 ÷ 800 450 ÷ 700 450 ÷ 700 450 ÷ 700 kcal t Q 10−3 2 m .h R 300 300 250 ÷ 300 250 ÷ 300 kcal t Q 10−3 2 m .h Vb 1,4 ÷ 1,45 1,4 ÷ 1,45 1,4 ÷ 1,45 1,4 ÷ 1,45 αb qh % 2÷3 2÷3 2÷3 2 ÷ 2,5 qc % 0,5 ÷ 1 4,5 ÷ 5 7÷9 9,5 ÷ 12 pb mmHg 3 3 3 3 pg mmHg 24 ÷ 40 50 ÷ 80 50 ÷ 100  Ngo i hai ®Æc tr−ng c¬ b¶n trªn, ng−êi ta cßn cho hÖ sè thõa kh«ng khÝ αb, tæn thÊt nhiÖt do ch¸y kh«ng hÕt vÒ ho¸ häc qh, tæn thÊt nhiÖt do ch¸y kh«ng hÕt vÒ c¬ khÝ qc, ¸p suÊt cho phÐp trong buång ®èt pb v ¸p suÊt kh«ng khÝ d−íi ghi pg. 6.3. Qu¹t giã §Ó hót khÝ qua hÖ thèng calorifer - èng dÉn - buång sÊy, khö Èm bèc h¬i, t¹o ¸p suÊt hoÆc ch©n kh«ng trong thiÕt bÞ sÊy, ng−êi ta th−êng dïng qu¹t h−íng trôc hoÆc ly t©m. Qu¹t h−íng trôc sö dông khi ¸p suÊt tíi 0,3KPa hoÆc ®Ó cung cÊp thÓ tÝch kh«ng khÝ lín. Qu¹t h−íng trôc cã nhiÒu −u ®iÓm: cÊu t¹o ®¬n gi¶n, l−îng kim lo¹i cÇn dïng Ýt h¬n qu¹t ly t©m, cã giíi h¹n ®iÒu chØnh réng vÒ n¨ng suÊt, khÝ chuyÓn ®éng th¼ng theo trôc, kh«ng cã sù thay ®æi ®ét ngét h−íng dßng khÝ, cã thÓ ®¶o chiÒu nghÜa l khi thay ®æi h−íng quay b¸nh c«ng t¸c sÏ l m thay ®æi h−íng dßng khÝ, hÖ sè t¸c dông h÷u Ých cao. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 105
 8. Qu¹t ly t©m dïng trong hÖ thèng sÊy cã c¸c kÓu: ¸p suÊt thÊp (®Õn 1KPa), ¸p suÊt trung b×nh (1 ÷ 4KPa) v ¸p suÊt cao (> 4KPa). H×nh d−íi cho ta s¬ ®å qu¹t ly t©m. H×nh 6.6. S¬ ®å qu¹t ly t©m. Khi b¸nh c«ng t¸c 2 quay, kh«ng khÝ ®−îc hót qua cöa hót 1 v o r nh gi÷a c¸c c¸nh cña b¸nh c«ng t¸c. D−íi t¸c dông cña lùc ly t©m, kh«ng khÝ di chuyÓn theo r nh 3, tËp hîp ë vá xo¾n 4 v h−íng nã qua cöa tho¸t 5. Ng−êi ta chän qu¹t theo n¨ng suÊt thÓ tÝch V (m3/h), x¸c ®Þnh theo sè liÖu c©n b»ng nhiÖt v c©n b»ng vËt liÖu, søc c¶n chung cña hÖ H gåm søc c¶n trong èng dÉn v søc c¶n cña tÊt c¶ c¸c bé phËn tr−íc ®ã. ta cã thÓ sö dông ®å thÞ ®Æc tÝnh cña qu¹t (H×nh 6.7). Mçi kiÓu qu¹t, tÝnh chÊt cña nã ho n to n cã thÓ x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh khÝ ®éng. Trªn h×nh 6.7 tr×nh b y ®Æc tÝnh cña qu¹t U-4.70. Søc c¶n chung cña c¶ hÖ H x¸c ®Þnh theo ph−¬ng tr×nh. (6.7) H = ∆h« + ∆hcb + ∆hb + ∆hK + ∆hS + ∆h®l Trong ®ã: l v2 ∆h« = λ ⋅ ⋅ K - søc c¶n trong èng. d 2g 2 vK ∆hcb = ∑ ξ ⋅ ∆hcb - søc c¶n côc bé 2g λ, ξ - hÖ sè c¶n; l, d - chiÒu d i v ®−êng kÝnh èng; vK - tèc ®é khÝ ∆hb - søc c¶n cña c¬ cÊu t¸ch bôi; ∆hK - søc c¶n cña calorifer. ∆hS - søc c¶n cña thiÕt bÞ sÊy; chän hoÆc tÝnh to¸n theo kiÓu m¸y sÊy. vr2 - tæn thÊt ®éng häc. ∆h®l = 2g Tæng lùc c¶n cña hÖ H ®−îc chän t¨ng thªm dù tr÷ 10 ÷ 20%. Theo gi¸ trÞ nhËn ®−îc cña H v chi phÝ kh«ng khÝ V ® cho trªn ®å thÞ, t×m ®iÓm t−¬ng øng víi η (hiÖu suÊt qu¹t) v sè vßng quay n, ta t×m ®−îc kiÓu qu¹t cã hiÖu suÊt cùc ®¹i. X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬. H ⋅V (6.8) N= 3600 ⋅102 ⋅η ⋅η1 ⋅η2 Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 106
 9. Trong ®ã: η1 = 0,96 ÷ 0,97 - hiÖu suÊt gèi ®ì phô thuéc v o kiÓu, tr¹ng th¸i gèi ®ì. η2 = 0,90 ÷ 0,95 - hiÖu suÊt bé truyÒn ®ai. C«ng suÊt ®éng c¬, ®èi víi bôi v khÝ nãng tÝnh theo c«ng thøc: V ⋅H (1 + K ⋅ C ) N= 3600 ⋅102 ⋅η ⋅η1 ⋅η 2  293  V ⋅H (6.9) N=   3600 ⋅102 ⋅η ⋅η1 ⋅η2  t + 273  ë ®©y: K - hÖ sè; K = 0,6 ÷ 0,7. C - mËt ®é bôi (Kg/Kg) cña kh«ng khÝ; t - nhiÖt ®é kh«ng khÝ (0C). C¸c ®Æc tÝnh cña qu¹t cho trong c¸c sæ tay kü thuËt l tÝnh trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng, v× vËy khi chän qu¹t ¸p lùc H, trong ®iÒu kiÖn sÊy n o ®ã ta ph¶i tÝnh theo: ρ1 H1 = 1,1⋅ ⋅H ρ2 ρ1 - mËt ®é kh«ng khÝ ë t = 200C. ρ2 - mËt ®é kh«ng khÝ ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é trung b×nh trong m¸y sÊy. C«ng suÊt l¾p ®Æt ®éng c¬: Nl® = K3 ⋅ N K3 - hÖ sè ..... K3 = 1,1 ÷ 1,5. §èi víi c«ng suÊt nhá ta nhËn gi¸ trÞ lín. H1 (Pa) H×nh 6.7. §å thÞ ®Æc tÝnh cña qu¹t. 6.4. HÖ thèng l m s¹ch bôi Trong thiÕt bÞ sÊy, ®Ó t¸ch bôi v l m s¹ch t¸c nh©n sÊy ng−êi ta sö dông c¸c kiÓu thiÕt bÞ t¸ch bôi nh− sau: kiÓu buång, kiÓu qu¸n tÝnh, kiÓu ly t©m (xycl«n), kiÓu tói läc, kiÓu −ít, kiÓu läc ®iÖn, ... Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 107
 10. 6.4.1. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu buång. §©y l thiÕt bÞ khö bôi ®¬n gi¶n th−êng khö ®−îc bôi cã kÝch th−íc lín v lo¹i nhá cña s¶n phÈm sau sÊy. Bôi cã kÝch th−íc ph©n tö dp.tö < 100µm th× kh¶ n¨ng t¸ch sÏ kÐm. Trong thêi gian hiÖn nay, bé phËn t¸ch bôi kiÓu buång chØ dïng l m s¹ch s¬ bé, ®Æc biÖt khi mËt ®é bôi ban ®Çu cao. Nguyªn t¾c l m viÖc cña thiÕt bÞ nh− sau: Trªn ®−êng ®i cña dßng khÝ n»m ngang cã bôi, cho va ch¹m liªn tiÕp v o c¸c v¸ch ng¨n (chuyÓn ®éng zÝch z¾c). Tèc ®é gi¶m ®ét ngét v bi va ®Ëp nªn d−íi t¸c dông cña lùc träng tr−êng c¸c h¹t bôi sÏ l¾ng xuèng. H×nh 6.8. KÕt cÊu buång khö bôi. Trong tr−êng hîp n y, ®iÒu kiÖn ®Ó bôi l¾ng xuèng l tèc ®é dßng khÝ ph¶i tho¶ m n. L v < ⋅ v1 H Trong ®ã: L, H - chiÒu d i v chiÒu cao buång khö bôi. v1 - tèc ®é l¬ löng cña h¹t bôi (tèc ®é Vitanhia) N¨ng suÊt buång khö bôi: V = 3600 ⋅ B ⋅ H ⋅ v (m3/h) Trong ®ã: B, H - chiÒu réng v chiÒu cao buång khö bôi (m). 6.4.2. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh. Nguyªn t¾c l m viÖc cña bé phË t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh l dùa trªn c¬ së thay ®æi ®ét ngét chuyÓn ®éng cña dßng khÝ. KhÝ ®ã ph©n tö bôi d−íi t¸c dông cña lùc qu¸n tÝnh, bÞ v¨ng ra khái dßng khÝ. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 108
 11. H×nh 6.9. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu qu¸n tÝnh. a - Buång ch¾n; b - Buång dßng khÝ quay nhÑ; c - Buång c«n d n; d - Buång c«n s©u. 6.4.3. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n v l m viÖc hiÖu qu¶. Trªn kªnh dÉn tiÕt diÖn ch÷ nhËt, bè trÝ c¸c c¸nh chíp nghiªng mét gãc 300. Nhê c¸c c¸nh chíp m h−íng chuyÓn ®éng cña dßng khÝ thay ®æi, khÝ tho¸t qua khe c¸nh chíp, bôi ®−îc t¸ch ra. Tèc ®é dßng khÝ ®i v o dao ®éng trong kho¶ng 12 ÷ 15 m/s. Phô thuéc v o nhiÖt ®é, ng−êi ta sö dông c¸c c¸nh chíp b»ng thÐp hoÆc b»ng ngang HiÖu qu¶ bé phËn t¸ch bôi kiÓu khe chíp phô thuéc kÝch th−íc phÇn tö bôi sÏ bÞ lo¹i bá. §èi víi phÇn tö bôi cã kÝch th−íc kho¶ng 40µm, hiÖu qu¶ t¸ch 80%, cßn kÝch th−íc phÇn tö kho¶ng 10µm, hiÖu qu¶ ®¹t 60%. Trong thùc tÕ c¸c gi¸ trÞ trªn thÊp h¬n. Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng H×nh 6.10. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu ph¸p n y l l m mßn c¸c tÊm chíp v t¹o n−íc khe chíp. khi khÝ l¹nh tíi nhiÖt ®é ®iÓm s−¬ng. 1-C¸nh chíp; 2-Khung 6.4.4. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu xycl«n. Xicl«n l thiÕt bÞ t¸ch bôi do sù ph©n ly qu¸n tÝnh. Kh«ng khÝ dÉn bôi v o xycl«n tiÕp tuyÕn víi th©n cña nã, thùc hiÖn chuyÓn ®éng xo¸y xuèng phÝa d−íi trong kh«ng gian gi÷a vá v èng rçng ë gi÷a. Nguyªn t¾c l m viÖc cña xycl«n nh− sau: ë phÇn h×nh trô cña xycl«n dßng khÝ - bôi ®i v o víi tèc ®é tiÕp tuyÕn lín, xo¸y dÇn xuèng phÝa d−íi sau mét v i vßng theo chu vi h×nh trô; sau ®ã t¹o th nh h ng lo¹t vßng xo¸y cã ®−êng kÝnh nhá v tho¸t ra khái xycl«n qua èng rçng. PhÇn tö bôi bÞ t¸ch ra d−íi t¸c dông cña lùc ly t©m trong qu¸ tr×nh dßng khÝ quay, tr−ît theo th nh trong h×nh trô xuèng phÇn d−íi xycl«n v r¬i v o hép chøa bôi ë d−íi. So víi c¸c kiÓu t¸ch bôi kh¸c, xycl«n cã mét sè −u ®iÓm sau: - Kh«ng cã bé phËn chuyÓn ®éng, l m viÖc ®−îc ë m«i tr−êng cã nhiÖt ®é tíi 5000C, bôi thu gom ë d¹ng kh« nªn cã thÓ sö dông l¹i dÔ d ng. - Cã thÓ thu gom ®−îc bôi cã tÝnh m i mßn, l m viÖc ®−îc khi ¸p suÊt cao , trÞ sè søc c¶n thuû lùc æn ®Þnh. - ChÕ t¹o ®¬n gi¶n, khi nång ®é bôi t¨ng vÉn kh«ng l m gi¶m hiÖu qu¶ l m s¹ch. Nh−îc ®iÓm: tæn thÊt ¸p suÊt trong thiÕt bÞ t−¬ng ®èi cao, hiÖu qu¶ läc bôi sÏ gi¶m khi kÝch th−íc c¸c phÇn tö nhá h¬n 5µm. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 109
 12. KhÝ s¹ch KhÝ bôi Bôi H×nh 6.11. M« t¶ cÊu t¹o xycl«n SN-11 cã hiÖu suÊt l m s¹ch cao v ®−îc ¸p dông réng r i trong s¶n xuÊt. HiÖu qu¶ l m s¹ch kh«ng khÝ trong xycl«n phô thuéc v o ®é ph©n t¸n cña phÇn tö bôi, khèi l−îng c¸c lo¹i h¹t bôi th nh phÇn, vËn tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ lèi v o, kÕt cÊu, kÝch th−íc cña xycl«n. Nh÷ng xycl«n l m viÖc víi kh«ng khÝ cã chøa bôi Èm, cÇn l¾p ®Æt trong phßng cã to¶ nhiÖt lín, nÕu kh«ng rÊt dÔ bÞ b¸m dÝnh bôi ë bªn trong v cöa ra cña xycl«n. Xycl«n h×nh trô cã n¨ng suÊt cao h¬n xycl«n h×nh c«n. §−êng kÝnh xycl«n h×nh trô kh«ng nªn v−ît qu¸ 2000mm, h×nh c«n l 3000mm. Trong xycl«n, phÇn tö bôi cã kÝch th−íc > 6µm sÏ ®−îc t¸ch ra. Møc ®é l m s¹ch kh«ng khÝ khi kÝch th−íc phÇn tö bôi 6 ÷ 10µm cã thÓ ®¹t η = 92 ÷ 95%. Søc c¶n cña xycl«n gi¶m sù xo¸y lèc cña dßng khÝ ë èng ra. Khi cÇn thiÕt ph¶i l m s¹ch mét l−îng lín kh«ng khÝ cã bôi, ®Ó thay thÕ viÖc ph¶i dïng mét xycl«n cã kÝch th−íc lín, ta dïng mét sè xycl«n cã kÝch th−íc nhá h¬n. Sè l−îng xycl«n ®−îc ghÐp v o mét nhãm th−êng cã sè l−îng ch½n 2, 4, 6, ... Trong mét nhãm l¾p chung thïng thu gom bôi v chung èng gãp kh«ng khÝ ® ®−îc l m s¹ch (h×nh 6.12 tr×nh b y nhãm 4 xycl«n) hoÆc côm nhiÒu xycl«n nh− trong (h×nh 6.13). Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 110
 13. H×nh 6.12. Nhãm 4 xycl«n. 1 - èng v o; 2 - buång khÝ ® t¸ch bôi; 3 - KhuÕch t¸n; 4 - phÇn h×nh trô; 5 - thïng chøa; 6 - cöa x¶. Côm xycl«n gåm vá 1 víi n¾p 2, thïng chøa bôi 4, phÇn tö xycl«n 5 víi ®−êng dÉn khÝ däc trôc, èng 6 ®Ó dÉn khÝ v l m kÝn v¸ch 7. KhÝ s¹ch tho¸t ra qua lç 3. §−êng kÝnh xycl«n phÇn tö 250mm, ®−êng kÝnh èng tho¸t phÇn tö 150mm, chiÒu d i phÇn trô 375mm, phÇn c«n 500mm. Kh«ng khÝ cã bôi theo èng ng¾n 6 ®i v o kho¶ng kh«ng a gi÷a v¸ch b v c, v o phÇn tö xycl«n v theo èng 5 v o kho¶ng kh«ng d v tho¸t khái xycl«n. Xycl«n SIOT bao gåm vá 1, n¾p cña vá 2 trªn cã èng nèi v o 3, n¾p nhá 4 cã èng nèi ra 5 v èng x¶ bôi 6 ë phÇn d−íi xycl«n. Kh¸c biÖt cña xycl«n n y l kh«ng cã phÇn h×nh trô v èng nèi v o h×nh tam gi¸c. Xycl«n SIOT dïng l m s¹ch kh«ng khÝ khái bôi kh«ng ph¶i d¹ng sîi v kh«ng dÝnh kÕt, n¨ng suÊt 1500 ÷ 10.000m3/h. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 111
 14. H×nh 6.13. Côm xycl«n. 1 - Vá; 2 - N¾p; 3 - Lç khÝ s¹ch; 4 - Thïng chøa; 5 - PhÇn tö xycl«n; 6 - èng ng¾n; 7 - V¸ch Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 112
 15. H×nh 6.14. Xycl«n SIOT H×nh 6.15. Xycl«n c«n xo¾n SDK. §Ó tÝnh to¸n xycl«n, cã thÓ cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p, tuy nhiªn ®Ó tÝnh to¸n ta cÇn mét sè sè liÖu sau: L−u l−îng kh«ng khÝ cÇn ®−îc l m s¹ch bôi L (m3/s), nång ®é bôi trong kh«ng khÝ cb (g/m3), khèi l−îng riªng cña bôi ρb (Kg/m3), tiªu chuÈn l m s¹ch. Nh÷ng tham sè cña kh«ng khÝ trong ®iÒu kiÖn l m viÖc, tÝnh to¸n theo h×nh trô sau: 1 - Sau khi chän xycl«n, x¸c ®Þnh vËn tèc chuyÓn ®éng tèi −u cña dßng trong thiÕt bÞ: - §èi víi xycl«n SDK vu = (1,7 ÷ 2)m/s. - §èi víi xycl«n SIOT vu = 1m/s. - §èi víi xycl«n SN vu = (3,5 ÷ 4,5)m/s 2 - TÝnh diÖn tÝch tiÕt diÖn cÇn cña xycl«n. L F= Vu 3 - X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh xycl«n. F (m). D= 0,785 ⋅ n §−êng kÝnh xycl«n cÇn ®−îc l m trßn sè. 4 - TÝnh vËn tèc thùc tÕ trong xycl«n. L V0 = 0, 785 ⋅ n ⋅ D 2 VËn tèc thùc tÕ v0 kh«ng nªn qu¸ 15% so víi vËn tèc tèi −u ® chän. 5 - TÝnh søc c¶n khÝ ®éng cña xycl«n Pa (Kg/cm2) Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 113
 16. ρ ⋅ vv2 ρ ⋅ vv2 ∆Px = ξ0 ⋅ = ξv ⋅ 2 2 Trong ®ã: ξ0, ξV - hÖ sè søc c¶n côc bé cña xycl«n t−¬ng øng víi ¸p suÊt ®éng P®0 trong tiÕt diÖn ngang cña vá xycl«n v víi ¸p suÊt ®éng P®v trong cöa v o cña xycl«n. v0, vv - tèc ®é kh«ng khÝ trong vá v cöa v o cña xycl«n, cã thÓ lÊy vv = 12 ÷ 18m/s. - khèi l−îng riªng kh«ng khÝ trong ®iÒu kiÖn l m viÖc (Kg/m3). ρ HÖ sè søc c¶n côc bé cña mét sè lo¹i xycl«n cho trong (b¶ng 6.4) L−îng kh«ng khÝ ®i qua xycl«n (m3/h) phô thuéc v o tèc ®é kh«ng khÝ ë cöa v o v kÝch th−íc cöa v o: 2∆Px L = 3600 ⋅ Fv ⋅ vv = 3600 ⋅ Fv ρ ⋅ ξv B¶ng 6.5. HÖ sè c¶n cña xycl«n. HÖ sè c¶n côc bé cña xycl«n Kh«ng xo¾n èc ë èng ra Cã xo¾n èc ë èng ra ξv ξ0 ξv ξ0 SN-11 6,1 250 5,2 210 SN-15 7,8 160 6,7 140 SN-24 10,9 80 12,5 90 SDK 20,0 600 31,3 920 SIOT 6,0 4,2   b NÕu kªnh dÉn cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt víi kÝch th−íc = (1,5 ÷ 2 ) th× b¸n kÝnh xycl«n R a v b¸n kÝnh èng trung t©m R1 lÊy theo quan hÖ: R − R1 = a ChiÒu d i èng trung t©m h1 (m) 4a 2 h1 = D−a ChiÒu cao phÇn h×nh trô cña xycl«n h2 (m) h2 = h1 + 2a ChiÒu cao phÇn h×nh c«n cña xycl«n h3 (m) D−d tg β h3 = 2 Trong ®ã tgβ - hÖ sè ma s¸t. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 114
 17. H×nh 6.16. KÝch th−íc c¬ b¶n cña xycl«n. B¶ng 6.6. KÝch th−íc v xycl«n V m3/h D a b d h1 h2 h3 D1 D-a 0,2 0,050 0,10 0,04 0,07 0,100 O,16 0,10 0,150 90 ÷450 0,3 0,075 0,15 0,06 0,10 0,140 0,24 0,15 0,225 240 ÷ 1050 0,4 0,100 0,20 0,08 0,13 0,185 0,32 0,20 0,300 370 ÷ 1800 0,5 0,125 0,25 0,10 0,17 0,230 0,40 0,25 0,875 675 ÷ 3380 0,6 0,150 0,30 0,12 0,20 0,275 0,48 0,30 0,450 810 ÷ 4050 0,8 0,200 0,40 0,16 0,23 0,366 0,64 0,40 0,600 1440 ÷ 7200 1,0 0,250 0,50 0,20 0,33 0,458 0,80 0,50 0,750 2250 ÷ 11250 1,2 0,300 0,60 0,24 0,40 0,550 0,96 0,60 0,900 3240 ÷16200 1,4 0,350 0,70 0,28 0,46 0,641 1,12 0,70 1,050 4400 ÷ 22000 1,6 0,400 0,80 0,32 0,54 0,733 1,23 0,80 1,200 5750 ÷28700 1,8 0,450 0,90 0,36 0,60 0,825 1,44 0,90 1,350 7290 ÷ 36450 2,0 0,500 1,00 0,40 0,67 0,916 1,60 1,00 1,500 9000 ÷ 45000 2,5 0,625 1,25 0,50 0,88 1,145 2,00 1,20 1,875 14100 ÷ 70500 6.5. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu èng tói v¶i Bé phËn l m s¹ch kh«ng khÝ kiÓu n y ®¹t ®Õn ®é s¹ch 99% hoÆc cao h¬n. Khi dßng khÝ xuyªn qua v¶i, c¸c h¹t bôi bÞ Ðp v o c¸c lç nhá cña vËt liÖu läc hay tÝch tô th nh tõng líp trªn bÒ mÆt cña nã. §Ó l m s¹ch vËt liÖu läc ta dïng v¶i b«ng, len d¹, v¶i sîi tæng hîp nh− capron, nitron, v¶i thuû tinh... Nh÷ng thiÕt bÞ thu gom bôi èng v¶i chÕ t¹o ë d¹ng ®¬n v kÐp. thiÕt bÞ d¹ng ®¬n gåm 4, 6, 8, 10 ®¬n nguyªn. ThiÕt bÞ d¹ng kÐp gåm cã sè ®¬n nguyªn gÊp ®«i. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 115
 18. b/ a/ H×nh 6.17. Bé phËn t¸ch bôi kiÓu èng tói v¶i a) ThiÕt bÞ läc bôi èng v¶i b) ph−¬ng ph¸p cung cÊp kh«ng khÝ bôi v o èng th¶i. ThiÕt bÞ läc bôi èng v¶i gåm vá, thïng chøa bôi2, hép ph©n phèi kh«ng khÝ 3, èng v¶i läc 4, n¾p trªn cã c¬ cÊu rung l¾c èng v¶i v van ®iÒu chØnh - tiÕt l−u 5, èng gãp kh«ng khÝ s¹ch 6, qu¹t thæi èng v¶i 7, vÝt t¶i bôi s¹ch 8, van x¶ 9. Kh«ng khÝ theo èng dÉn v o hép ph©n phèi kh«ng khÝ, ®i v o phÇn d−íi cña thiÕt bÞ. Sau ®ã dßng khÝ bôi quay 1800 ®i v o c¸c èng v¶i. Khi ®i qua èng v¶i, b¸m bôi v o mÆt trong cña èng v¶i, kh«ng khÝ s¹ch tho¸t v o kh«ng gian gi÷a c¸c èng v¶i v v o èng gãp kh«ng khÝ s¹ch. H×nh d−íi (H×nh 6.16 b) cho thÊy 3 ph−¬ng ph¸p ®−a kh«ng khÝ bÈn v o bé läc èng v¶i: Trªn xuèng, d−íi lªn v hçn hîp. Ph−¬ng ph¸p h n nguyªn, bé läc èng v¶i l yÕu tè quan träng. Cêu t¹o cña vËt liÖu, quyÕt ®Þnh søc c¶n chuyÓn lùc cña thiÕt bÞ, t¶i träng kh«ng khÝ cÇn läc, diÖn tÝch cÇn thiÕt cña bé läc v chi phÝ n¨ng l−îng. Ho n nguyªn ph©n tè läc l ph¸ huû v t¸ch líp bôi b¸m ra khái vËt liÖu läc, nh»m gi¶m søc c¶n khÝ ®äng cña thiÕt bÞ. H×nh 6.17 tr×nh b y c¸c ph−¬ng ph¸p ho n nguyªn bé läc èng v¶i. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 116
 19. H×nh 6.18. C¸c ph−¬ng ph¸p ho n nguyªn bé läc èng v¶i a - Thæi ng−îc b - Thæi tia c - Thæi xung d - Dao ®éng ©m e - C¬ khÝ f - Xo¾n èng v¶i g - Dao ®éng èng v¶i h - Rung 1 - H−íng ®i dßng khÝ 2 - Vßng chuyÓn ®éng 3 - Thæi giã 4 - Ph×nh bãng khÝ 5 - Phun 6 - ¸p lùc xung 7 - c¬ cÊu quay 8 - C¬ cÊu rung. Chu tr×nh l m viÖc 10 phót (thêi gian läc 9 phót, rung l¾c mét ®¬n nguyªn 1 phót). Tèc ®é läc trung b×nh 1 ÷ 1,5 m/ph (m3/m2phót), søc c¶n thuû lùc kho¶ng 750 - 1500 Pa. DiÖn tÝch chung cña vËt liÖu läc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc L + L2 (6.11) S = Slv + S h = 1 + Sc V1 Trong ®ã: Slv, Sh - DiÖn tÝch v¶i läc trong mét ®¬n nguyªn l m viÖc v ®¬n nguyªn tuÇn ho n (m2) L1, L2 - L−u l−îng kh«ng khÝ bôi hót v o buång xö lý v ®i v o bé phËn ho n 3 nguyªn (m /ph). V1 - VËn tèc läc (t¶i träng kh«ng khÝ tíi v¶i läc m3/m2phót) VËn tèc läc cùc ®¹i phô thuéc ®Æc tÝnh v¶i läc. §èi víi v¶i sîi thuû tinh v©n tèc läc cho phÐp kh«ng qu¸ 0,5 m/ph, v¶i tæng hîp l 1,5 m/ph. Søc c¶n thuû lùc giíi h¹n cña bé läc th−êng kh«ng qu¸ 2,5 N/m2. 6.6 Bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¾y gÆp nhau: Nguyªn t¾c l m viÖc cña thiÕt bÞ nh− sau: Kh«ng khÝ bÈn v o bé phËn 1 qua èng 3 chuyÓn ®éng tõ d−íi lªn trªn däc trôc thiÕt bÞ. PhÇn tö bôi chuyÓn ®éng cïng dßng khÝ ®−îc t¸ch ra theo ®−êng xo¾n. Dïng khi chuyÓn ®éng ng−îc chiÒu tõ trªn xuèng qua èng läc 5 d−íi ¸p suÊt 0,3 MPa, quay theo h−íng tiÕp tuyÕn, Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 117
 20. nh−ng bôi chuyÓn ®éng theo h−íng däc trôc; khi ®ã c¸c phÇn tö bôi di chuyÓn tõ dßng thø nhÊt v o dßng thø hai; Dßng thø hai chuyÓn ®éng v o thïng ch−a, bÞ thay ®æi h−íng, phÇn tö chuyÓn vÒ phÝa d−íi v nh 2, t¹i ®ã ®Æt thïng chøa 4. Ph©n biÖt hai d¹ng chÝnh bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¸y gÆp nhau: Tõ ph©n phèi v o däng thø hai (b) v tõ tËp chung v o dßng thø hai (c). H×nh 6.19. S¬ ®å bé phËn t¸ch bôi cã dßng xo¸y gÆp nhau a - S¬ ®å nguyªn lý b - Ph©n phèi v o dßng c - tËp chung v o dßng chi tiÕt trong b×nh (a v b). 1 - §−êng ra 2 - HÖ thèng läc tiÕp tuyÕn v o dßng thø hai 3 - V o dßng thø hai 4 - Buång 5 - Bé phËn tho¸t ra ngo i 6 - V o dßng thø nhÊt 7 - Thïng chøa bôi 8 - Bé xo¸y dßng thø nhÊt 9 - Bé xo¸y dßng thø hai Bé phËn t¸ch bôi kiÓu dßng xo¸y gÆp nhau ®−îc chÕ t¹o nhiÒu ë ph¸p, Mü, NhËt....N¨ng suÊt bé phËn t¸ch bôi BZΠ l 330 ÷ 30000 m3/h ®Ó l m s¹ch khÝ. sè liÖu d−íi cho ®èi víi thiÕt bÞ BZΠ - 200 n¨ng suÊt 300 m3/h. Chi phÝ khÝ dßng thø hai (m3/h) §−êng kÝnh thiÕt bÞ (mm) 200 220 ChiÒu cao thÓ tÝch ph©n ly (mm) 643 Gãc nghiªng èng loe (®é) 30 §−êng kÝnh èng v o (mm) 100 §−êng kÝnh èng ra (mm) 90 Sè èng loe dßng thø hai 2×4 Søc c¶n thuû lùc (KPa) 3,7 §−êng kÝnh èng loe (mm) 11 ¸p suÊt dßng thø hai (KPa) 5,5 Gi¸ trÞ b»ng sè cña hiÖu qu¶ nhËn ®−îc cña m¸y t¸ch bôi BZΠ-200 ®èi víi vËt liÖu (th¹ch anh H600) h m l−îng 35% ph©n tö < 5µm, theo c¸c phÇn nh− sau: 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,5 10,0 d (µ) η (%) 98,6 99,1 99,3 99,5 99,7 99,8 100 100 100 HÖ sè ph©n ly ®¹t 99,9%, cßn kh¶ n¨ng ph©n lo¹i ®¹t 0,5µm. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình K thu t s ynông s n -------- ----------------------------------------- 118

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản