intTypePromotion=1

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
512
lượt xem
208
download

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHÁI NIỆM VỀ XE GẮN MÁY I. Lịch sử phát triển về xe gắn máy: Lịch sử của xe gắn máy có thể coi như sự kết hợp giữa động cơ nổ và xe hai bánh. Về động cơ rất phức tạp, do nhiều người phần nhiều là vô danh làm. Thật ra động cơ đốt trong đầu tiên do kỹ sư Pháp Etienne Lenoir chế tạo thành công năm 1860. Từ đó các nhà thiết kế luôn luôn nghĩ đến việc đặt động cơ lên xe ngựa và xe đạp. Tuy vậy mãi đến năm 1870 chiếc xe đạp được gắn động cơ hơi nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 1

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC BOÄ MOÂN ÑOÄN G CÔ   Giaùo trình KYÕ THUAÄT SÖÛA CHÖÕA MOÂTOÂ XE MAÙY GV bieân soaïn : LEÂ XUAÂN TÔÙI Tp.HOÀ CHÍ MINH 12 / 2007
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ ______ oo0oo ______ ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B (HEÄ CHÍNH QUI – KHOÁI K – HOAØN CHÆNH ÑAÏI HOÏC) NGÖÔØI BIEÂ N SOÏAN: LEÂ XUAÂN TÔÙI THAÙNG 12/2004 Thu vien DH SPKT TP. HCM - 1 http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SPKT TP.HCM ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC ----o0o---- TEÂN HOÏC PHAÀN: KYÕ THUAÄT SÖÛA CHÖÕA MOÂ TOÂ XE MAÙY BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ TEÂN TIEÁNG ANH: TECHNICAL METHOD OF REPAIRING MOTOCYCLE SOÁ TÍN CHÆ (ÑVHP): 2 ÑÔN VÒ HOÏC PHAÀN 30 TIEÁT TRÌNH ÑOÄ: ÑAÏI HOÏC - KHOÁI K - HOAØN CHÆNH ÑAÏ I HOÏC 1. Muïc tieâu hoïc phaàn: Sau khi hoïc xong hoïc phaàn naøy, sinh vieân coù khaû naên g: 1.1 Hieåu bieát ñöôïc veà caáu taïo, nguyeâ n lyù laøm vieäc cuûa caùc loaïi ñoäng cô moâtoâ xe maùy. 1.2 Hieåu bieát ñöôïc veà caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc loaïi heä thoáng truyeàn ñoäng söû duïng treân moâ toâ xe maùy. 1.3 Phaùt hieän ñöôïc caùc hö hoûng thoâng thöôøng cuûa ñoäng cô moâ toâ xe maùy . 1.4 Söû duïng, baûo döôõng ñöôïc caùc loaïi moâ toâ xe maùy ñuùng qui trình cuaû nhaø cheá taïo. HCM TP. huat Ky t 2. Moâ taû vaén taét noäi dung hoïc phaà n: ham Ñaây laø moân hoïc lyù thuyeát tín chæ töï choïn p kyõ thuaät söûa chöõa moâ toâ xe maùy. H Su veà gD Moân hoïc ñöôïc giaûng daïy sau khi© ñaõ uonc xong lyù thuyeát caáu taïo nguyeân lyù laøm vieäc Tr hoï uyen an q ñoäng cô xaêng. B 3. Ñieàu kieän tieân quyeát: Caùc moân hoïc tieân quyeát: - Phaûi hoïc xong moân: Thöïc taäp ñoäng cô I. - Phaûi hoïc xong moân: Thöïc taäp oâtoâ I. 4. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: - Döï lôùp ñaày ñuû caùc baøi lyù thuyeát giaûng treân lôùp vôùi thôøi gian toái thieåu laø 24 tieát. - Ñoïc tröôùc taøi lieäu caáu taïo kyõ thuaät söûa chöõa moâ toâ xe maùy. 5. Thang ñieåm vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù: a. Thang ñieåm 10 b. Tieâu chuaån ñaùnh giaù: theo qui cheá hieä n haønh vaø - Baûng thu hoaïch: thöïc teá chính xaùc, khoâ ng sao cheùp. 6. Noäi dung chi tieát hoïc phaàn: Thu vien DH SPKT TP. HCM - 2 http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn PHAÂN BOÁ THÔØI GIAN MOÂN HOÏC CHÖÔNG TEÂN CHÖÔNG LT TH TC 1 Khaùi nieäm veà xe gaén maùy 1T 1T 2 Khaùi nieäm veà ñoäng cô 2T 2T 3 Caùc chi tieát cuûa ñoäng cô 3T 3T 4 Heä thoáng phaân phoái khí 2T 2T 5 Heä thoáng laøm maùt laøm trôn 2T 2T 6 Heä thoáng nhieân lieäu 2T 2T 7 Heä thoáng ñaù nh löûa 3T 3T 8 Heä thoáng khôûi ñoäng 1T 1T M 5T 9 Heä thoáng truyeàn chuyeå n ñoä ng 5t P. HC tT ua1T 10 Baùnh xe 1T y th K pham 11 Heä thoáng phanh 2T 2T H Su Heä thoáng giaûm soác ng D 12 2T 2T Truo Tìm pan ñoäng n © quye 13 cô 2T 2T anbaûo döôõng Söû duïB g 14 n 2T 2T Toång coäng: 30T 30T Thu vien DH SPKT TP. HCM - 3 http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn NOÄI DUNG CHI TIEÁT CUÛA HOÏC PHAÀN ________ oo0oo ________ CHÖÔNG I: KHAÙI NIEÄM VEÀ XE MAÙY ............................................................................................ 1T I. Lòch söû phaùt trieån cuûa xe maùy II. Caáu taïo toång quaùt moät chieác xe maùy III. Caùc kích thöôùc ñaëc tröng cuûa XGM CHÖÔNG II: KHAÙ I NIEÄM VEÀ ÑOÄNG CÔ .......................................................................................... 2T I. Khaùi nieäm vaø phaân loaïi. II. Ñoäng cô 4 kyø : caáu taïo chung, nguyeân lyù laøm vieäc. Ñoäng cô 2 kyø : caáu taïo chung, nguyeân lyù laøm vieäc. III. IV. Caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa ñoäng cô. HCM TP. huat CHÖÔNG III: CAÙC CHI TIEÁT CUÛA ÑOÄNG CÔ .................................................................................... 3T Ky t pham A. Caùc chi tieát coá ñònh. H Su ng D I. Naép maùy. Truo II. Xy lanh. yen © qu III. Caùc n te. Ba – B. Caùc chi tieát di ñoäng. I. Píttoâng ( Piston ). II. Xeùc maêng. III. Thanh truyeàn. IV. Truïc khuyûu – Baùnh ñaø. C. Hö hoûng söûa chöõa caùc chi tieát ñoäng cô. CHÖÔNG IV: HEÄ THOÁNG PHAÂN PHOÁI KHÍ. ....................................................................................... 2T Coâng duï ng vaø phaân loaïi I. Nnguyeân lyù laøm vieäc heä thoáng phaân phoái khí ôû ñoän g cô 4 kyø. II. Caáu taïo caùc chi tieát cuûa heä thoáng III. Cô caáu caêng seân cam IV. Ñieàu chænh söûa chöõa heä thoáng phaân phoái khí V. CHÖÔNG V: HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT, LAØM TRÔN .............................................................................. 2T A. Heä thoáng laøm maùt. I. Khaùi nieäm veà söï laøm maùt. II. Phaân loaïi. B. Heä thoáng laøm trôn. I. Muïc ñích cuûa söï laøm trôn. II. Ñaëc tính cuûa daàu laøm trôn. III. Phöông phaùp laøm trôn . Thu vien DH SPKT TP. HCM - 4 http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn - Động cơ 2 kyø. - Động cơ 4 kyø. IV. Hö hoûng, söûa chöõa heä thoáng laøm trôn CHÖÔNG VI: HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ........................................................................................... 2T Coâng duï ng, caáu taïo, nguyeân lyù toång quaùt . I. Caáu taïo caùc chi tieát cuûa heä thoáng. II. Boä cheá hoøa khí töï ñoä ng. III. Ñieàu chænh boä cheá hoøa khí. IV. CHÖÔNG VII: HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA ............................................................................................ 3T I. Coâng duïng vaø phaân loaïi. II. Heä thoáng ñaùnh löûa ñieän tö.ø 1. Caáu taïo heä thoáng ñaùnh löûa ñieän töø. 2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng ñaùn h löûa ñieän töø. 3. Söï caàn thieát cuûa vieäc ñaùnh löûa sôùm. 4. Ñieàu chænh, söûa chöõa heä thoáng ñaùnh löûa. HCM III. Heä thoáng ñaùnh löûa aéc quy. TP. 1. Caáu taïo heä thoáng ñaùnh löûa aéc quy. thuat Ky 2. Nguyeâ n lyù laøm vieäc cuûa heä am ng ñaùnh löûa aéc quy. ph thoá Su 3. Heä thoáng ñaùnholöûaDHn daãn ( ñaùnh löûa ñieä n töû ). ng baù ru a.yen © T i – Sô ñoà nguyeâ n lyù caáu taïo. Phaân loaï qu Ban b. Nguyeân lyù laøm vieäc. c. Baûo trì, kieåm tra heä thoáng ñaùn h löûa CDI. CHÖÔNG VIII : HEÄ THOÁNG KHÔÛI ÑOÄNG ÑIEÄN ................................................................................... 1T I. Caáu taïo caùc chi tieát. II. Sô ñoà nguyeâ n lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng khôûi ñoäng. III. Hö hoûng, söûa chöõa heä thoáng khôûi ñoäng. CHÖÔNG IX: HEÄ THOÁNG TRUYEÀN CHUYEÅN ÑOÄNG ............................................................................ 5T Caùc phöông phaùp truyeàn ñoäng ñeán baùnh xe phaùt ñoäng. A. Caùc thoâng soá cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng. B. Cô caáu khôûi ñoäng gioø ñaïp. 1. Coâng duïng. 2. Caùc nguyeân taéc truyeàn löïc cô caàu khôûi ñoäng. C. Boä ly hôïp. Vò trí boá trí ly hôïp. I. Coâng duï ng vaø phaân loaïi. II. III. Ly hôïp coù ñóa ma saùt, coù tay ñieàu khieån. IV. Ly hôïp coù ñóa ma saùt, khoâng coù tay ñieàu khieån. V. Ly hôïp khoâng coù ñóa ma saùt, khoâng coù tay ñieàu khieån, aùp duïng löïc ly taâm. VI. Ñieàu chænh, hö hoûng, söûa chöõa ly hôïp . B. Hoäp soá. Thu vien DH SPKT TP. HCM - 5 http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Coâng duï ng. I. Phaân loaïi. II. III. Caáu taïo hoäp soá. IV. Vaän chuyeån hoäp soá. C. Heä thoáng truyeàn ñoäng duøng ôû caùc xe tay ga. CHÖÔNG X: BAÙNH XE ............................................................................................................... 1T I. Caáu taïo – Giaûi thích caùc kyù hieäu. II. Hö hoûng söûa chöõa. CHÖÔNG XI: HEÄ THOÁNG PHANH................................................................................................... 2T I. Coâng duï ng – Phaân loaïi. II. Phanh cô khí. III. Phanh daàu. CHÖÔNG XII: HEÄ THOÁNG GIAÛM SOÁC ............................................................................................ 2T Caáu taïo – Phaân loaïi. I. HCM Hö hoûng söûa chöõa. II. TP. huat Ky t CHÖÔNG XIII: TÌM PAN ÑOÄNG CÔ ............................................................................................... 2T pham H Su I. Pan söùc neùn. ng D Truo en © II. Pan xaêng. III. Pan löûa.an quy B CHÖÔNG XIV: SÖÛ DUÏNG BAÛO DÖÔÕNG ........................................................................................... 2T I. Söû duïng xe môùi. II. Söû duïng xe treâ n ñöôøng . III. Baûo döôõng. 7. Taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân: a. Taøi lieäu hoïc taäp chính: 1. Leâ Xuaân Tôùi – Kyõ thuaät söûa chöõa xe gaén maùy – NXBGD. 2. Leâ Xuaân Tôùi qui trình thaùo raùp caùc loaïi xe gaén maùy– NXBGD. b. Taøi lieäu tham khaûo: 1. Honda taøi lieäu huaán luyeän 2. Yamaha taøi lieäu huaán luyeän Hoï vaø teân ngöôøi bieân soaïn: Leâ Xuaân Tôùi Kyù teân ........................................ Hoï vaø teân ngöôøi phaûn bieän: 1. Nguyeãn Taán Loäc Kyù teân ........................................ 2. Nguyeãn Vaên Long Giang Kyù teân ........................................... Chuû nhieäm boä moân : Nguyeãn Taán Loäc Kyù teân . ..................................... Thu vien DH SPKT TP. HCM - 6 http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn CHÖÔNG I KHAÙI NIEÄM VEÀ XE GAÉN MAÙY I. Lòch söû phaùt trieån veà xe gaén maùy: Lòch söû cuûa xe gaén maùy coù theå coi nhö söï keát hôï p giöõa ñoä ng cô noå vaø xe hai baùnh. Veà ñoäng cô raát phöùc taïp, do nhieàu ngöôøi phaàn nhieàu laø voâ danh laøm. Thaät ra ñoäng cô ñoát trong ñaàu tieân do kyõ sö Phaùp Etienne Lenoir cheá taïo thaønh coâng naêm 1860. Töø ñoù caùc nhaø thieát keá luoân luoân nghó ñeán vieäc ñaët ñoäng cô leân xe ngöïa vaø xe ñaïp. Tuy vaäy maõi ñeán naêm 1870 chieác xe ñaïp ñöôïc gaén ñoäng cô hôi nöôùc vôøi noài suùp de ñoát baèng röôïu coàn do kyõ sö Phaùp Perrot saùng cheá laø chieác xe gaén maùy ñaàu tieân. Naêm 1884 moät ñoäng cô noå 2 xylanh gaén leân xe 3 baùnh do ngöôøi Anh Edward Butler saùng cheá. Naêm 1885 chieác xe ñaàu tieân chaïy tröôùc coâng chuùng do ngöôùi Ñöùc Gotthieb- Daimler saùng cheá. Moät trong nhöõng hieäu xe ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát ñoù laø DAIMLER cuûa Ñöùc, Beeston vaø Holden cuûa Anh naêm 1897. Do tình traïng ñieàu khieån M khaên (vì maùy . HC khoù T.PMaõi ñeán theá kyû XX xe chaïy chaäm, khoâng coù ly hôïp) neân xe hai baùnh phaùt trieån huatm chaä Ky t hai baùnh môùi duøng nhieà u, nhaát laø ôû chaâu AÂu. pham u DH S tg Vò trí ñaët maùy ñaàu tieân ñöôïc rñaënngay truïc baùnh xe daàn daø ñöa vaøo giöõa khung xe uo ©T yen qu nhö hieä n nay, vò trí naøy thuaän lôïi nhaát vaø taïo neân caân baèn g cho xe. Veà truyeàn löïc ñaàu Ban tieân duøng daây cu roa, veà sau seân ñöôïc phoå bieán, moät soá xe duøng laùp chuyeàn vaø caùc ñaêng. Khung xe caøng ngaøy caøng ñöôïc caûi tieán. Ñaàu tieân xe khoâng coù nhuùng nhö xe ñaïp hieän nay. Töø töø xuaát hieän nhuùn tröôùc roài ñeán nhuù n sau, nhuùn baèng loø xo roài ñeán nhuùn daàu (thuûy löïc). Heä thoá ng ly hôïp, hoäp soá caøng ngaøy caøng phaùt trieån ñeå xe deã ñieà u khieå n, toác ñoä caøng ngaøy caøng cao. Heä thoáng thaéng cuõng ñöôïc caûi tieán daàn, ña soá duøng thaéng ñuøm vaø gaàn ñaây moät soá xe duøng thaéng ñóa. Rieâng ñoäng cô vaãn duøng loaïi 2 thì hoaëc 4 thì, dung tích xylanh coù theå töø 50 1300 3 cm . Chæ coù nhöõng caûi tieán nhoû vì noù trang bò cho xe gaén maùy gaàn nhö ñaït ñeán möùc cao nhaát cuûa coâng suaát. Hieän nay xe gaén maùy coù vaøi caûi tieán môùi nhö duøng thaéng ñóa, phun xaêng ñieän töû, hoäp soá töï ñoäng, trang bò loaïi nieàng chæ coù khoaûng 7 – 8 caây caêm to thay vì nhieàu caêm nhoû nhö tröôùc ñaây… Nhaèm cho vieäc ñieàu khieån xe trôû neân deã daøng heä thoáng ly hôïp töï ñoäng ñöôïc duøng phoå bieán ôû caùc loaïi xe nöõ vaø caùc xe tay ga. II. Caáu taïo toång quaùt moät chieác xe gaén maùy : 1. Caáu taïo toång quaùt 1 chieác xe gaén maùy: Thoâng thöôø ng moät chieác xe gaén maùy goàm nhöõn g boä phaän sau: -1– Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn a. Ñoäng cô: Laø boä maùy goàm nhieàu chi tieát vaø heä thoáng laép gheùp lieân heä maät thieát vôùi nhau, laø nôi ñoát chaùy nhieân lieäu toûa nhieät bieán thaøn h cô naêng roài sinh ra ñoäng löïc truyeàn sang heä thoáng truyeàn chuyeån ñoäng laøm cho xe di chuyeån. Muoán vaäy trong ñoäng cô phaûi coù caùc chi tieát vaø heä thoáng sau:  Caùc chi tieát coá ñònh vaø di ñoäng.  Caùc chi tieát cuûa heä thoáng phaân phoái khí.  Heä thoáng laøm trôn, laøm maùt.  Heä thoáng nhieân lieäu.  Heä thoáng ñaùnh löûa. b. Heä thoáng truyeàn chuyeå n ñoä ng: Coù nhieäm vuï truyeà n chuyeån ñoäng töø ñoäng cô ñeán baùnh xe phaùt M ng, thay ñoåi toác ñoä Psaù.C thoá ng naøy goàm: . H Heä uat T ñoä, moment cuûa baùnh xe phaùt ñoäng tuøy theo taûi troïng vaø ñöôøng y th seân (nhoân g sau), xích taûi. Boä ly hôïp, hoäp soá, baùnh xe raêng keùo xích (nhoâng tröôùK); dóa ham c Su p g DH ruon n©T quye Ban HÌNH 1 - 1 C AÁU TAÏ O TOÅ NG QUAÙT XE 1. Coâng taéc maùy ñoàng thôøi khoaù coå, chìa khoaù yeân 2. Cuïm coâng taéc coát, pha, coâng taéc keøn, coâng taéc queïo 3. Coâng tô meùt 4. Cuïm coâng taéc ñeøn chính, nuùt ñeà 5. Tay ga 6. Tay thaéng tröôùc 7. Böûng, vít raùp moùc treo 8. Baøn ñaïp thaéng sau 9. Choå ñeå chaân 10. Coâng taéc ñeøn stop 11. Gioø ñaïp 12. Gaùc chaân 13. Deø sau 14. Khung giöõ khi döïng hay ñaåy xe 15. Baga tröôùc 16. Choã ñöïng ñoà ngheà 17.Khoaù yeân 18. Khung gaén gaùt chaân 19. Chaân choáng nghieâ ng 20.Chaân choá ng ñöùng 21. Choå ñeå chaân 22.Caàn sang soá 23. Khoaù xaêng 24. Loïc xaêng 25. Kính chieáu haäu 26. Yeân xe 27. Cao su giaûm chaán yeân xe 28. Naép xaêng -2– Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn ÔÛ moät vaøi loaïi moâtoâ khoâ ng duøng seân maø heä thoáng laùp chuyeàn vaø cac - ñan. Treân xe gaén maùy ñoäng cô vaø heä thoáng truyeàn chuyeå n ñoän g ñöôïc raùp chung thaønh moät khoái ta thöôøng goïi laø ñoäng cô. c. Heä thoáng chuyeån ñoäng (heä thoá ng di chuyeå n): Coù taùc duïng bieán chuyeån ñoäng quay cuûa heä thoáng truyeàn chuyeå n ñoäng thaønh chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa chieác xe. Maët khaùc noù coøn coù taùc duïng baûo ñaûm cho xe di chuyeån eâm dòu treân nhöõng ñoaïn ñöôøn g khoâng baèng phaúng. Heä thoáng naøy goàm: Baùnh xe tröôùc, baùnh xe sau, heä thoáng nhuùn vaø khung xe. d. Heä thoáng ñieàu khieån: Coù nhieäm vuï thay ñoåi höôùng chuyeå n ñoäng cuûa chieác xe. Cho xe chaïy chaäm laïi hay döøng haún ñeå ñaûm baûo an toaøn khi giao thoâng. Heä thoáng naøy goàm tay laùi, caùc caàn ñieàu khieån vaø heä thoán g thaéng. e. Heä thoáng ñieän ñeøn coøi: ñi M Coù taùc duïng taïo tín hieä u hoaëc chieáu saùng khi xe döøng, queï o, HCtrong ñeâm toái hoaëc P. Tgoàm caùc ñeøn chieáu gaàn, g at choã ñoâng ngöôøi ñeå baûo ñaûm an toaøn giao thoâng. Heä thoánhunaøy Kcoât gtômeùt, keøn, caùc loaïi ñeøn tín y chieáu xa, ñeøn laùi, ñeøn stop, ñeøn queïo, ñeøn soi hamg n p saùn H Su ng D hieäu. . . Truo © 2. Phaân loaïi xe gaéquyeny: n maù an B Xe gaén maùy laø goïi chung cho taát caû caùc xe 2 baùnh coù gaén ñoäng cô. Thöïc ra danh töø xe gaén maùy (xe maùy daàu) ñeå chæ cho caùc xe hai baùnh coù gaén ñoäng cô, khi caàn thieát coù theå ñaïp nhö xe ñaïp maø khoâng duøng ñeán maùy nhö Veùlo Solex, Mobylette, Peugeot, PC, soá coøn laïi goïi laø Scooter hay moâtoâ. Neáu côõ baùnh xe nhoû nhö Vespa, Lambertta goïi laø Scooter, Côõ baùnh lôù n goïi laø moâtoâ. Ngaøy nay xe gaén maùy phaân loaïi chuû yeáu döïa vaøo ñoäng cô. Theo tính naêng ta coù hai loaïi chính laø ñoäng cô 4 thì vaø ñoäng cô 2 thì. – Loaïi 4 thì duøng cho xe coù loøn g xylanh töø 50 1300 cm3 . – Loaïi 2 thì duøng cho xe coù loøng xylanh töø 50  250 cm3 . Toái ña laø 350 cm3 vì loaïi naøy tieâu hao nhieân lieäu nhieàu. Döïa vaøo thieát keá ñoäng cô thì ta coù: – Ñoäng cô maùy ñöù ng (Honda CB 350) – Ñoäng cô maùy naèm (Honda C50) – Ñoäng cô maùy hình chöõ V (Harley Davidson) – Ñoäng cô maùy naèm ngang (B.M.W) Döïa vaøo dung tích xylanh ta coù: – Ñoäng cô loaïi 49cc (Honda C.50) -3– Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn – Ñoäng cô loaïi 150cc (Vespa 150) – Ñoäng cô loaïi 250cc (Yamaha 250…) Döïa vaøo caùc söû duïng ta coù: – Xe tay ga: Attila, Honda @, Honda Click, SH, Nouvo, Spacy… – Xe sang soá: Dream, Future, Wave… Thoâng duïng nhaát hieä n nay vaãn laø loaïi xe gaén maùy 100cc, 125cc, 150cc chæ coù 1 loøng xylanh ña soá laø xe 2 thì Peugeot, Mobylette (Phaùp), Suzuki, Yamaha, Bridgestone (Nhaät) vaø xe 4 thì nhö Honda Dream, Sirius, Suzuki Viva… Phaân loaïi xe gaén maùy Honda Ví duï: Honda C 50 M Honda C 70 E Econo Power Honda C 100 M DM Dream II 1984 M P. HC 1 23 4 5 6 7 uat T th 1- Hieäu xe thöôøn g ñaïi dieän cho loaïi ñoäng cô a4 thì y K hm Su p H 2- Chæ danh kieå u xe nam hay nöõng D ruo n©T quye Ban Xe Nam: S, SS, CL, CD, CB Xe Nöõ: C Ngoaøi ra, Xe Nam hay Nöõ coø n ñöôïc thieát keá chuyeân duøng. – Xe theå thao (Sport). – Xe leo nuùi (Setambler). – Xe chôû haøng, yeân rôøi (business). – Xe gia ñình, baùn h nhoû (Family). 3- Soá phaân khoái: chæ danh baèng soá phaân khoái ñaõ ñaêng kyù, thöïc teá soá phaân khoái nhoû hoaëc lôùn hôn 1cc  2cc. 4- Coù chöõ M laø xe coù trang bò ñeà -ma-rô. 5- Thò tröôøng löu haønh xe. E, UK : Lieân hieäp Anh (Maùy ñen choáng toûa nhieät) GR : Greece B : Belgium : Bæ U : Australia : UÙc D, DM, DK : General export: Thò tröôøng chung (DM toác ñoä keá ñôn vò Mile giôø MPH : DK : KM/giôø) -4– Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 6- Ñôøi xe: Teân goïi rieâ ng cho ñôøi xe, cuõng theo teâ n goïi ngöôøi ta coøn phaân bieät heä thoáng ñaùnh löûa baèng maù vít hoaëc tuï phoùng ñieän CDI. 7- Năm sản xuất. III. Caùc kích thöôùc ñaëc tröng cuû a XGM: F D C E G B A M P. HC uat T y th am K u ph DH S HÌNH 1-2 KÍCHgTHÖÔÙC XE YAMAHA MIO ruon MIO en © T quy Ban Mio Nouvo Kích thöôùc A 1820 mm 1935 mm Chieàu daøi toaøn boä 675 mm 675 mm B Chieàu roäng toaøn boä C 1050 mm 1070 mm Chieàu cao toaøn boä D 745 mm 755 mm Chieàu cao yeân 1240 mm 1280 mm E Khoaûng caùch truïc baùnh xe 26,5 0 25 0 F Goùc nghieâng phöông truïc laùi 100 mm 112 mm G Ñoä leäch phöông truïc laùi H 130 mm 135 mm Khoaûng saùng gaàm xe -5– Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B HÌNH 1 - 3 KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛ N XE GAÉN MAÙY 1. Chieàu daøi 5. Khe hôû vôùi maët ñaát 2. Chieàu roäng 6. Goùc phuoäc tröôùc 3. Chieàu cao 7. Veát queùt 4. Khoaûng caùch 2 baùnh xe -6– Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2