intTypePromotion=1

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 13

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
229
lượt xem
138
download

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÌM PAN ĐỘNG CƠ Pan động cơ tức là các nguyên nhân làm cho động cơ khôn g nổ được. Ít khi pan xảy ra một cách đột ngột. Một người sử dụn g xe có kinh nghiệm hay thợ máy lành nghề có thể đoán biết trước được pan có thể xảy ra ở những hệ thống nào nhờ các triệu chứng báo trước trong lúc động cơ hoạt động. Một động cơ muốn hoạt động được phải hội đủ 3 yếu tố sau: ? Sức nén động cơ : Tùy thuộc tình trạng các chi tiết động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 13

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn CHÖÔNG XIII TÌM PAN ÑOÄNG CÔ Pan ñoäng cô töùc laø caùc nguyeân nhaân laøm cho ñoäng cô khoân g noå ñöôïc. Ít khi pan xaûy ra moät caùch ñoät ngoät. Moät ngöôøi söû duïn g xe coù kinh nghieäm hay thôï maùy laønh ngheà coù theå ñoaùn bieát tröôùc ñöôïc pan coù theå xaûy ra ôû nhöõng heä thoáng naøo nhôø caùc trieäu chöùng baùo tröôùc trong luùc ñoäng cô hoaït ñoäng. Moät ñoäng cô muoán hoaït ñoäng ñöôïc phaûi hoäi ñuû 3 yeáu toá sau:  Söùc neùn ñoäng cô : Tuøy thuoäc tình traïng caùc chi tieát ñoäng cô vaø heä thoáng phaân phoái khí.  Xaêng (Hoøa khí: xaêng vaø gioù): Tuø y thuoäc heä thoáng nhieâ n lieäu  Löûa (tia löûa maïnh, neït ñuùng thôøi ñieåm): Tuøy thuoäc heä thoáng ñaùnh löûa ÔÛ ñaây chuùng ta seõ phaùt hieän caùc pan ñi töø ñaàu theo ñuùng phöông phaùp, nhöng treân thöïc teá thì tuyø theo ñieà u kieän vaø tình traïn g ñoäng cô maø xöû lyù coù theå boû ñi moät soá coâng taùc neáu ta ñoaùn chaéc laø noù khoâng pan. I. Tìm pan söùc neùn: Söùc neùn töùc aùp löïc neùn ño ñöôïc ôû loã bugi cuûa thì neùn ñöôïc tính baéng ñôn vò kg/cm2 HCM TP. hay PSI (1kg/cm2 # 14 PSI). t thua AÙp löïc neùn chuaån: laø aùp löïc neùn ño ñöôïc ôû ham Ky ñoái vôùi ñoäng cô môùi do nhaø cheá loã bugi p taïo qui ñònh, neáu ñoäng cô cuõ khoâng coù g DH Su thì aùp duïn g coâng thöùc: qui ñònh ruon n©T quye Pc = n x  Ban : Tæ soá neùn ñoäng cô n: Heä soá tuøy thuoäc tính traïng ñoä ng cô khi thöû thöôøng töø 1,2 ÷ 1,4 (nguoäi 1,2, noùng bình thöôøng 1,4) Ví duï: Ñoäng cô Dream tæ soá neùn 8,8 thì aùp löïc neùn chuaån luùc ñoäng cô noùn g laø: Pc = 8,8 x 1,4 = 12,32 (kg/cm2) Muoán bieát coù bò pan söùc neùn hay khoâng thì ta phaûi thöû söùc neùn. 1. Thöû söùc neùn baè ng khinh nghieäm: Ñoái vôùi loaïi xe ta söû duïng thuôøng xuyeân:  Ñeå xe soá 0, ñaïp gioø ñaïp ñeå caûm nhaän söùc caûn. Söùc caûn naëng laø söùc neùn coøn toát, neáu nheï laø söùc neùn yeáu. Neáu thaáy gioø ñaïp rít hay khoâng coù söùc caûn coù theå do ly hôïp tuoät hay chænh chöa ñuùng. Ñoái vôùi loaïi xe baát kyø:  Thaùo bugi, laáy ngoùn tay bòt loã bugi, ñaïp gioø ñaïp thaät maïnh, neá u söùc neùn ñaåy tay ra keâu “poùc” laø toát neáu khoân g ñuû söùc ñaåy ngoù n tay ra laø söùc neùn yeáu. 2. Thöû söùc neùn baè ng ñoàng hoà ño söùc neùn: Thöû baèng phöông phaùp naøy khoâ ng nhöõng phaùt hieän ñöôïc söùc neùn coøn maïnh hay yeáu bao nhieâu phaàn traêm maø coøn bieát ñöôïc tình traïng pittoâng, xylanh, xeùc maên g. Phöông phaùp thöïc hieän:  Cho ñoäng cô chaïy noùng maùy ñaït nhieät ñoä bình thöôøng (neáu ñoäng cô coøn noå ñöôïc). -209- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Thaùo bugi ra, gaén ñoà ng hoà ño söùc neùn vaøo loã bugi hoaëc ñeø vaøo tuyø töøng loaïi.  Leân tay ga lôùn giöõ nguyeân moät choã.  Ñaïp gioø ñaïp maïnh ( 4  5 laàn). Neáu duø ng ñeà thì aán nuùt ñeà khoâng quaù 5 giaây.  Quan saùt kim ñoàng hoà, neáu kim leân roài trôû veà keát luaän ñoàng hoà hö. Neáu kim leân, ñöùng yeân laø ñoàng hoà toát. Quan saùt söùc neùn ghi treân ñoàng hoà.  So saùnh giaù trò kim chæ ôû ñoàng hoà vôùi aùp löïc neùn chuaån. Neáu sai bieät  0.5 kg/cm2 hay 10 PSI keát luaän tình traïng söùc neùn toát.  Neáu aùp löïc ño ñöôïc thaáp hôn aùp löïc neùn chuaån 4  5kg/cm2. Ta cho vaøi gioït daàu nhôùt vaøo loã bugi roài thöû laïi.  Neáu aùp löïc taêng leân baèng hoaëc gaàn baèng aùp löïc neùn chuaån keát luaän píttoâng, xeùc maêng moøn, hôû.  Neáu aùp löïc khoâng taêng hoaëc taêng khoâng ñaùng keå chöùng toû xupaùp ñoùng khoâng kín do bò ñoäi, roã, chænh chöa ñuùng, xylanh traày xöôùt.  Nhaán nuùt xaû ñeå kim ñoàng hoà trôû veà soá 0. Neáu söùc neùn döôùi 6 kg/cm2 ñoäng cô thieáu söùc neùn hoaït P. HCM ng ñöôïc.  ñoäng khoâ tT uaSuzuki khi aùp suaát neùn h Ky t Theo höôù ng daãn moät soá haõng xe. Ví duï Honda Dream, am p, pít – toâng, baïc ñoäng cô. döôùi 8 kg/cm thì kieåm tra laïi caùc chi tieát nhö u ph paù 2 xu – DH S g ruon Ñoàng hoà n©T ye u an q ño aùp suaát VítBgioù Ñoàng hoà Boä noái Loã bugi 3. Nguyeân nhaân do thieáu söùc neùn:  Xylanh bò moøn, khuyeát, bò traày hay söôùt (phaûi xoaùy xylanh laïi theo côõ cuûa píttoâng).  Xeùc maêng bò moøn, bò gaõy hay dính vaøo píttoâng, thay môùi.  Suppap ñoùng khoâng kín hay ñoùn g khoâ ng ñöôïc. Khoaûn g hôû cuûa xupaùp khoâng coù, xupaùp bò ñoäi (hieäu chænh laïi), xupaùp cong vaø bò keït môû (söûa laïi ngay), ñeäm ñaåy xupaùp bò keït lôïi, beä xupaùp bò chaùy roå (maøi hay xoaùy xupaùp laïi).  Naép quy laùt bieán daïng, hôû.  Ñeäm quy laùt hoûng, hôi eùp xì ra ngoaøi.  Bugi sieát khoâng chaët hoaëc khoâng coù ñeäm. Ñeå xaùc ñònh ta ñoå vaøo chaân bugi ít daàu nhôùt, neá u xì boït seõ noåi leân luùc ñoäng cô hoaït ñoäng (sieát bugi laïi hay thay môùi). -210- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Ñoäng cô cheâm cheá laïi khoâng ñuù ng kyõ thuaät. 4. Nguyeân nhaân söùc neùn quaù cao:  Muoäi than ñoùng ôû phoøng noå  Duøng ron quylaùt quaù moûng hay maøi maët quylaùt quaù nhieàu  Cheâm cheá ñoän g cô khoâ ng ñuù ng kyõ thuaät. II. Tìm pan löûa: Muoán bieát coù pan löûa hay khoâng tröôùc tieân ta phaûi thöû löûa. Khi thöû löûa löu yù khoâng neân ñeå daây bugi caùch mass quaù xa (
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Neáu xaêng coù chaûy ra ôû cheùn loùng caën thì ngheït ôû ñöôøng xaõ khoan beân hoâng BCHK hay boân g tu keït ñoùng, phaûi thaùo BCHK vaø thaùo cheùn xaêng ra suùc röõa, tìm nguyeân nhaân söûa chöõa. 2. Neáu xaê ng chaûy ra ôû oác xaõ ñaùy: Xaêng chaûy ra laø do pan ôû BCHK vaø loïc gioù coù theå ngoäp xaên g hay thieáu xaêng Löôõi gaø Ron Boâng - tu Cheùn xaêng Phao xaêng tu xaêng M a. Tröôøng hôï p ngoäp xaê ng : aêng x . HC TPn khoâ ng noå môû bugi ra uat Hieän töôïng: söùc neùn toát, löûa toát, ñaïp hay ñeà nhieàuhlaàn vaã Ky t am thaáy uôùt. u ph H Skhaéc phuïc nhöng thoâng thöôøng. Khaéc phuï c: Tuyø theo nguyeân nhaânD ng maø Truo ngoùn tay bòt loã bugi, ñaïp gioø ñaïp nhieàu laàn xaõ bugi ©  Khoùa xaêng, thaùo uyen ra laáy an q löûa, raùp bugi laïi ñaïp maùy noå (tuøy theo xe coù theå khoâ ng leân B noùng choã khoâ, chuøi bugi, thöû ga, leân heát ga, leân ít) khi maùy ñaõ noå chôø tieán g noå oå n ñònh môùi leân xuoáng ga cuoái cuøng môùi môû khoùa xaêng. Taét maùy vaøi phuùt sau cho maùy noå laïi. Neáu maùy noå bình thöôøn g laø ngoäp xaêng ñaõ ñöôïc khaéc phuïc .  Neáu khoâng noå, môû bugi ra öôùt laø ngoäp xaêng vaãn coøn ta phaûi tìm nguyeân nhaân ñeå söûa chöõa. Nguyeân nhaân:  Phao chænh sai  Boâng tu keït môû  Phao thuûng  Gíchlô quaù lôùn hay bò suùt ra  Loïc gioù ngheït  Caùnh böôùm gioù keït ñoùng hay ñoùng maø queân môû. b. Tröôøng hôï p thieáu xaêng: Hieän töôïng: Söùc neùn toát, löûa toát ñaïp hay ñeà nhieàu laàn maùy vaãn khoâng noå, môû bugi ra khoâ, ngöûi khoâng coù muøi xaêng. Khaéc phuï c: Tuyø theo nguyeân nhaân maø khaéc phuïc nhöng thoâng thöôøng.  Xe coù “air” thì keùo “air” hoaëc moài xaêng  Xe coù “air” sau khi keùo, xe noå maùy, ñoùng “air” laïi neáu neáu ñoäng cô vaãn noå bình thöôøng thì ñaõ khaéc phuïc. Neá u khoâ ng noå ñöôïc thì vaãn chöa khaéc phuïc ñöôïc. -212- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Moài xaêng neáu xe noå sau ñoù laïi taét cöù nhö vaäy vaøi laàn do ngheït xaêng chöa khaéc phuïc ta phaûi tìm nguyeân nhaân söõa chöõa. Nguyeân nhaân:  Boâng tu keït ñoùng  Kim möïc xaêng chænh sai  Gíchlô bò ngheït  Tuoät phe kim ga  Maët caét BCHK cong veânh hoaëc khoâng coù ron, xieát khoâng chaët. 3. Ñieàu chænh tæ leä hoaø khí: a. Tæ leä hoaø khí giaøu xaêng: Hieän töôïng:  Noå maùy bình thöôøng, leân ga lôùn hôi lì nhöng leân ñöôïc thì nhieàu khoùi ñen.  Thaùo bugi, quan saùt noài bugi coù nhieàu muoäi than gioáng loï noài.  Maùy noå bình thöôøng, ta keùo “air” chöa xong thì xe ñaõ taét maùy. HCM TP. Nguyeân nhaân: huat  Chænh phe chaän kim ga quaù cao veà phíahñaàu Kyntg. am baè Sp H c u nheï hôn.  Töông töï nhö ngoä p xaêng nhöng D ñoä ng möù Truo ñoàn n ©  Kim, ñoùt khoâ ng quyeg boä hoaëc kim quaù moøn so vôùi ñoùt. an B Khaéc phuï c: Tuyø theo nguyeân nhaân maø khaéc phuïc nhöng thoâng thöôøng.  Neáu thöôø ng xuyeân söû duïng ôû toác ñoä trung bình ñeán nhanh maø hoaø khí dö xaêng thì ta chænh phe chaën kim ga veà phía ñaàu baèng  Neáu xe thöôøng xuyeân söû duïng ôû toác ñoä nhanh maø dö xaên g thì ta thay gíchlô coù soá nhoû hôn. Loø xo Truï ga ga Kim ga Phe chaän Khoaù ga chaän b. Hoaø khí thieáu xaê ng: Hieän töôïng:  Xe ñang chaïy bình thöôøng, keùo “air” thì toác ñoä maùy taêng leân.  Chaïy toác ñoä thaáp bình thöôø ng , nhöng leâ n ga lôùn thì xe chaïy bò giaät, haï ga laïi thì bình thöông.  Thaùo bugi, ñaàu bugi coù maøu traéng xaùm. -213- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Maùy noùng, xe chaïy hao xaêng. Nguyeân nhaân:  Töông töï nhö thieáu xaêng nhöng möùc ñoä nheï hôn.  Chænh phe chaën kim ga leân quaù cao.  Kim ñoùt khoâng ñoàng boä cuï theå laø tieát dieän kim quaù lôùn. Khaéc phuï c: Tuyø theo nguyeân nhaân maø khaéc phuïc nhöng thoâng thöôøng.  Neáu xe chæ söû duï ng ôû toác ñoä trung bình, bình thöôøng thì chænh phe chaën kim ga veà phía ñaàu nhoïn .  Neáu thöôø ng xuyeân söû duïng xe ôû toác ñoä cao thì phaûi thay loã tia coù soá lôùn hôn. IV. Caùc pan thöôøng gaë p: 1. Ñoäng cô khôûi ñoäng khoâng ñöôïc: a. Do tình traïng ñoäng cô :  Ñoäng cô thieáu söùc neùn.  Maùy môùi laøm laïi ñoäng cô coøn rít. M P. HC b. Pan ôû heä thoá ng nhieâ n lieäu: uat T y th K  Xaêng khoâ ng ñeán pham H Su  ng D Hoøa khí thieáu ruo Ñoäng cô bò ngoäp xaêen © T  ng uy angq nh löûa bugi: n ñaù B c. Pan ôû heä thoá  Khoâng coù tia löûa ñieän ôû bugi hoaëc caân löûa sai (xem ôû pan löûa chöông VII) d. Pan ôû heä thoá ng khôûi ñoäng:  Bình accu heát, yeáu ñieän  Rôøle ñeà khoâng nhaûy  Moâtô ñeà khoâng quay ñöôïc 2. Ñoäng cô chaïy ñöôïc moät chaäp roài ngöøng: a. Do tình traïng ñoäng cô:  Maùy môùi laøm laïi, khe hôû quaù ít chaïy ñöôïc moät luùc ñoäng cô noùng maùy chi tieát giaûn nôû ra maùy bò keït ngöøng laïi (gip beâ) hay duøng caùc chi tieát loaïi xaáu heä soá giaõn nôû lôùn.  Pittoâng, xeùcmaêng khoâng kín trong xylanh, oá ng keàm suppap loûng, möïc daàu nhôùt laøm trôn quaù cao, daàu nhôùt treân xylanh laøm öôùt bugi. Hieän töôïng naøy ñoäng cô thoùat ra nhieàu khoùi traéng xaùm. b. Heä thoáng laøm maùt:  Caùc caùnh toûa nhieät dô, gaõy quaù nhieàu.  Thieáu nöôùc laøm maùt, bôm nöôùc hö… Nöôùc noùng quaù laøm caùc chi tieát giaûn nôû. c. Do heä thoáng ñaùnh löûa:  Cuoän löûa chaïm maùt, noái taét khi noùng.  Bugi khoâng thích hôïp nguoäi quaù hoaëc chaáu hôû xa. -214- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Caùc moái noái khoâng aên ñieän , suùt hoaëc ñöùt. d. Do heä thoáng nhieân lieäu:  Heát xaêng.  Xaêng loän nöôùc.  Thieáu xaêng trong luùc chaïy chaäm.  Loã tia ngheït.  Xaêng ñeán khoâng ñuû do ngheït loïc hay hieäu chænh phao sai, hôû ñöôø ng oán g xaêng. 3. Ñoäng cô noùng thaùi quaù (daãn ñeán gíp beâ):  Ñoäng cô noùng thaùi quaù khi nöôùc laøm nguoäi baét ñaàu soâi vaø caïn daàn trong thuøng nöôùc. a. Do heä thoáng laøm maùt:  Thieáu nöôùc ôû thuø ng nöôùc hoaëc thuøng nöôùc chaûy.  Caùc oáng noái cao su noái khoâng kyõ  Boïng nöôùc ôû xylanh , quylaùt dô M P. HC uat T  Bôm nöôùc khoâng laøm vieäc. y th K pham  Caùnh taûn nhieät beå quaù nhieà u. H Su Quaït gioù khoâng laøm vieäc.ruong D  n©T Caùnh quaït laéanngöôïe p quy c  B  Naép boä ñieàu nhieät khoâng môû. b. Do heä thoáng laøm trôn:  Duøng daàu khoâng thích hôïp  Bôm daàu hö, ngheït ñöôøng daãn daàu laøm trôn  Daàu loän nöôùc hay xaên g c. Do heä thoáng nhieân lieäu:  Duøng nhieân lieäu khoâng thích hôïp chæ soá oáctan quaù thaáp hoaëc xaêng pha daàu hoâi, daàu gasoil quaù nhieàu  Hoøa khí dö xaên g  Hoøa khí thieáu xaêng. d. Do heä thoáng ñaùnh löûa:  Chaùy töû ñoäng do phoøng noå ñoùng nhieàu muoäi than  Ñaùnh löûa quaù treã, quaù sôùm suppap thoaùt môû hoøa khí vaãn tieáp tuïc chaùy. e. Do tình traïng ñoäng cô:  Caân coát cam sai laøm cho suppap thoùat môû treã. Khí chaùy öù ñoï ng trong xylanh laøm maùy mau noùng.  Phoøng noå ñoù ng muoäi than  Caùc chi tieát di ñoäng khe hôû quaù ít neân bò rít, duøng caùc chi tieát xaáu heõ soá giaûn nôû lôùn. -215- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Maøi quylaùt quaù nhieàu laøm phoøng noå nhoû laïi.  Ngheït oáng thoaùt (oáng boâ). 4. Ñoäng cô khua:  ÔÛ toác ñoä caàm chöøng ñoäng cô coù nhöõng tieáng gioäng thöôøng laø do nôi taàm ñaùnh löûa sôùm quaù nhieàu thöôøng leân ga laø heát tieáng gioäng. Neáu ñaõ bôùt taàm ñaùnh löûa maø vaãn coøn gioäng laø do phoøng ñaùnh löûa ñoùng nhieàu muoäi than. Trong luùc ñoän g cô hoaït ñoäng muoäi than naøy chaùy ñoû laøm hoaø khí chaùy töï ñoäng. Ngoaøi ra neáu tæ soá neùn quaù cao (do maøi qui laùt quaù nhieàu) hoaëc duøng nhieân lieäu khoân g ñuùn g cuõng sinh ra tieáng gioän g nhö treân  Nhöõng tieán g gioäng quaù raõ reät laø do trieäu chöùng cuûa ñaàu thanh truyeàn quaù loûng hay loät deân. Tröôøng hôï p naøy neâ n döøng maùy ñeå traùnh tai haïi khaùc.  Nhöõng tieán g keâu laïch caïch ôû baát cöù toác ñoä naøo ly hôïp laø do heä thoáng phaân boå khoaûng hôû suppap quaù nhieàu, loø xo suppap yeáu, oá ng keàm moøn, loø xo gaõy, seân cam chuøng.  HCM Nhöõng tieán g keâu coï saùt gioáng nhö ngöôøi ta caïo hay coï saùt vaät baèng kim khí laïi TP. p hoaëc caùc khe hôû laép vôùi nhau laø do maùy môùi laøm, thieáu daàu, duøng nhôùt khoâng huat hôï thích Ky t pham raùp quaù nhoû H Sug oån ñònh: 5. Khi leân ga lôù n xe chaïy caø giaät D n ng khoâ Truo  Hoaø khí thieáu xaêng.en © uy an q Bxaêng hay oáng daãn.  Ngheït ôû loïc  Duøng bugi, boâ bin khoâng ñuùn g loaïi.  Tuï ñieän yeáu, loø xo vít löûa yeáu, maët vít veânh neân luùc coù löûa luùc khoâng.  Xaêng coù loän nöôùc.  Duøng xaên g khoâng ñuùn g loaïi. 6. Nhöõng tieáng noå baát thöôøng:  Noå doäi laïi BCHK:  Do caân löûa quaù sôùm, tuï ñieän yeáu.  Supaùp ñoù ng khoâng kín hay bò ñoäi do supaùp roå, cong, loø xo yeá u.  Hoaø khí thieáu xaêng.  Maët baét BCHK sieát khoâng chaët, xaêng loän nöôùc.  Noå ôû oá ng thoaùt: a. Do tình traïng ñoäng cô:  Suppap thoaùt khoâng ñoùng kín hay keït môû, hoøa khí huùt vaøo xylanh trong luùc eùp chaïy ra oáng thoaùt vaø chaùy taïi ñaây b. Do heä thoáng ñaùnh löûa:  Caân löûa sai: Taàm ñaùnh löûa treã  Bugi khoâng neït löûa ñeàu: Hoaø khí khoâ ng chaùy ñöôïc trong xylanh luùc thoaùt ra oáng thoaùt gaëp söùc noùng nôi ñaây boùc chaùy vaø noå nôi oáng thoaùt. -216- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Ñoäng cô noå leùp trong luùc chaïy chaäm: a. Do tình traïng ñoäng cô:  Ñoäng cô thieáu söùc neùn  Ñeäm quylaùt hö  Xeùc maêng gaõy b. Do heä thoáng ñaùnh löûa:  Chaáu bugi hôû quaù xa, vít baïch kim dô, maïch ñieän thöù caáp khoâng caùch ñieän toát  Goái cam caùch ñieän moøn, boä bieán ñieän, tuï ñieän yeáu  Taàm ñaùnh löûa sai c. Do heä thoáng nhieân lieäu:  Xaêng coù caën hay loän nöôùc  Möïc xaêng trong bình giöõ möïc khoâng ñuùng  Ñieàu chænh chaïy caàm chöøng sai 7. Ñoäng cô hao xaêng: M P. HC uat T a. Do tình traïng ñoäng cô: th Ñoäng cô cuõ, piitoâng, xylanh, suppap moønam Ky  h , hôû Su p g DH  Hoøa khí dö xaên g ruon T Bình xaêng roø ræ uyen ©  q n b. Do ñeàu kieäBasöû duïng: n  Ngöøng vaø khôûi ñoäng ñoäng cô quaù nhieàu  Cho ñoäng cô chaïy caàm chöøng quaù laâu  Toác ñoä quaù cao trong thôøi gian laâu  Queân traû caàn keùo “air” veà vò trí cuõ  Xe chôû naëng  Thöôøng duøng thaéng vaø neït ga c. Do tình traïng xe:  Keït thaéng  Caùc baïc ñaïn baùnh xe quaù rít  Ly hôïp tuoät 8. Ñoäng cô chaïy caàm chöøng khoâng ñöôïc: a. Do tình traïng ñoäng cô quaù cuõ thieáu söùc neùn. b. Do heä thoáng ñaùnh löûa:  Khe hôû bugi hieäu chænh sai c. Do heä thoáng nhieân lieäu:  Hoaø khí thieáu xaêng, loã tia caàm chöøng quaù nhoû hay bò ngheït.  Ñieàu chænh vít xaêng, vít gioù sai.  BCHK cuõ khoân g ñuùng tieâu chuaån. -217- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 9. Ñoäng cô roác maùy: Leân ga tieáng roác ñanh lieân tuïc. Nguyeân nhaân:  Ngöôøi söû duïng xe chöa quen thöoø ng hay eùp ga eùp soá. Ñeå soá lôùn khi phaùt haønh xe hoaëc khi xe maát ñaø vaãn taêng ga.  Söû duïng nhieân lieäu xaáu khoâng ñuùng loaïi.  Buoàng chaùy ñoùng nhieà u muoâïi than.  Ñoäng cô noùng maùy do canh löûa quaù sôùm hay cuïm IC khoâng ñuùn g loaïi  Hoaø khí thieáu xaêng. Gaëp tröôøng hôïp xe bò roác maùy ta neân giaûm ga traû soá veà soá nhoû hôn laáy ñaø leân ga laïi töø töø. Neáu tieáp tuïc leân ga maùy roác, maùy noùng lieân tuïc nhö vaäy daãn ñeán laøm keït maùy (gíp beâ). 10. Ñoäng cô noå luïp buïp khi trôøi möa:  Trôøi naémg hay chaïy treân ñöôøng khoâ raùo xe chaïy bình thöôøng nhöng khi laâu HCM treân vuõng nöôùc hoaëc trôøi möa thì xe luïp buïp hoaëc taét maùy. TP. huat Nguyeân nhaân: Ky t ham  Hôû ôû loïc gioù neân khi xe chaïy hôi nöôùcpboác vaøo loøng xylanh khoâng chaùy ñöôïc. H Su  BCHK thieáu xaêng vì khiTtrôøong D löôïng hôi nöôùc trong khoâng khí nhieàu neân ru i möa n© naëng hôn luùc trôøi khoâ quye Ban  OÁng thoâng hôi BCHK bò ngheït vì höôùng xuoáng ñaát buøn vaêng leân bòt kín oáng  Khaéc phuïc taïm thôøi baèng caùch keùo air. 11. Ñoäng cô bò gíp beâ maùy , gíp beâ ñaàu: Gíp beâ maùy: Pittoâng giaõn nôû bò keït cöùng trong xylanh. Hieän töôïng: Hôi noùng toaû ra vuøng chaân, leân ga xe khoâng voït nhö bình thöôøng, ñoâi luùc coù tieáng roác maùy. Neáu naën g xe ngöøng ngay deã gaây tai naïn nguy hieåm. Neáu gaëp hieä n töôïng treân boùp giöõ tay ly hôïp hay ñaïp giöõ chaân soá taáp xe vaøo leà tìm nguyeân nhaân. Gíp beâ ñaàu: Coát cam keït cöùng trong ñaàu quy laùt khoâng xoay ñöôïc chæ xaûy ra ñoái vôùi caùc xe ñôøi cuõ ñeán 80. Hieän töôïng: Xe ñang chaïy nghe tieáng keâu baát thöôøng sau ñoù keâu caø kít lieân tuïc, neáu khoâng taét maùy thì vaøi phuùtsau maùy töï ñoäng döøng. Hai hieän töôïng treâ n cuøng moät nguyeân nhaân laø do daàu boâi trôn khoân g ñeàu . Phöông phaùp söõa chöõa ñaõ trình baøy trong heä thoá ng laøm maùt , laøm trôn chöông V. 12. Phaân tích maøu khoùi thoaùt cuû a ñoäng cô:  Khoùi thoaùt coù maøu ñen: ÔÛ caû ñoäng cô 2 thì vaø 4 thì ñeàu cuøng nguyeân nhaân laø tæ leä hoøa khí giaøu xaêng hay löûa bugi yeáu hoøa khí chaùy khoâng heát.  Khoùi thoaùt coù maøu traéng xaùm (maøu cuûa nhôùt chaùy): -218- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Ñoái vôùi ñoäng cô 2 thì do: Xaêng pha nhôùt quaù nhieàu hay hôû phoát coát maùy phía beân ly hôïp, bôm nhôùt pha xaêng chænh khoâng ñuùng.  Ñoái vôùi ñoäng cô 4 thì do: Pittoâng, Xeùcmaêng moøn , xylanh traày söôùt, oán g keàm moøn, phoát suppap moø n, raùch ron quylaùt, khoâ ng coù phoát chaän daàu ôû loã pointo daøn ñaàu, nöùt ñöôøng daàu veà thoâng vôùi loã thoaùt. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B -219- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2