intTypePromotion=3

Giáo trình Kỹ thuật thi công - Chương 1: Khái niệm máy xây dựng

Chia sẻ: Trần Ngọc Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
219
lượt xem
91
download

Giáo trình Kỹ thuật thi công - Chương 1: Khái niệm máy xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “ Giáo trinh kỹ thuật thi công” được biên soạn với mục đích đáp ứng nhu cầu về tài liệu cho môn kỹ thuật thi công các công trình xây dựng, và phục vụ cho công tác dạy và học tập của giáo viên và các học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc khối xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ thuật thi công - Chương 1: Khái niệm máy xây dựng

 1. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng CHÆÅNG I: KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ MAÏY XÁY DÆÛNG 1.1- Phán loaûi maïy xáy dæûng 1.1.1- Täø maïy phaït læûc 1.1.2- Maïy váûn chuyãøn 1.1.3- Maïy laìm âáút 1.1.4- Maïy gia cäng âaï 1.1.5- Maïy phuûc vuû cäng taïc bãtäng vaì bãtäng cäút theïp 1.1.6- Maïy gia cäú nãön moïng 1.1.7- Caïc loaûi maïy chuyãn duìng Ngoaìi caïch phán loaûi trãn, chuïng ta coï thãø phán loaûi maïy xáy dæûng theo nguäön âäüng læûc nhæ: maïy dáùn âäüng bàòng âäüng cå âäút trong, âäüng cå âiãûn, âäüng cå thuíy læûc. Theo caïch di chuyãøn: bàòng baïnh läúp, baïnh xêch, chaûy trãn âæåìng sàõt hoàûc chaûy trãn saì lan. Theo phæång phaïp âiãöu khiãøn: cå khê thuíy læûc, khê neïn, âiãûn tæì. Háöu hãút caïc loaûi maïy xáy dæûng bao gäöm caïc bäü pháûn sau: a. Âäüng cå b. Cuûm truyãön âäüng c. Cå cáúu cäng taïc d. Cå cáúu di chuyãøn e. Cå cáúu quay f. Hãû thäúng âiãöu khiãøn g. Khung vaì bãû maïy h. Caïc thiãút bë phuû 1.2- Yãu cáöu chung Âãø âaïp æïng quaï trçnh cäng nghãû trong xáy dæûng, maïy xáy dæûng phaíi âaím baío caïc yãu cáöu thiãút yãúu sau: 1) Yãu cáöu nàng læåüng 2) Kêch thæåïc, cäng nàng 3) Yãu cáöu vãö kãút cáúu - kyî thuáût 4) Yãu cáöu khai thaïc 5) Sæí duûng thuáûn tiãûn, an toaìn, tæû âäüng hoaï âiãöu khiãøn 6) Baío âaím khäng ä nhiãøm mäi træåìng trong khi laìm viãûc 7) Yãu cáöu kinh tãú ( giaï thaình sæí duûng tháúp) 1
 2. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng 1.3- Thiãút bë âäüng læûc cuía maïy xáy dæûng 1.3.1- Âäüng cå âäút trong: laì loaûi âäüng cå nhiãût hoaût âäüng theo nguyãn lyï biãún nhiãût nàng sang cå nàng, theo nhiãn liãûu âäút chaïy ta gàûp âäüng cå xàng vaì âäüng cå Âiãzen; theo säú chu kyì hay haình trçnh pittäng chia ra laìm âäüng cå bäún chu kyì ( truûc khuyíu quay 720 âäü, bäún haình trçnh pittäng)vaì âäüng cå hai chu kyì( truûc khuyíu quay 360 âäü, hai haình trçnh pittäng) Chu kyì hoaût âäüng cuía âäüng cå âäút trong gäöm naûp, neïn, näø, xaí. - Âäüng cå âäút trong thæåìng duìng trong caïc maïy di chuyãøn nhiãöu ( maïy váûn chuyãøn xa), maïy laìm âáút ... - Hiãûu suáút tæì 30 âãún 37% - Coï hãû säú thay âäøi täúc âäü λ låïn tæì 2,5 âãún 5 - Nhæåüc âiãøm cå baín cuía âäüng cå Âiezel laì chëu quaï taíi keïm 1.3.2- Âäüng cå âiãûn - Âæåüc sæí duûng räüng raîi trãn caïc maïy cäú âënh hoàûc di chuyãøn ngàõn, theo quyî âaûo nháút âënh ( nhæ maïy nghiãön saìng âaï, maïy träün bã täng, cáön truûc). - Hiãûu suáút 70-97% - Âäüng cå âiãûn goün nheû, chëu væåüc taíi tæång âäúi täút, thay âäøi chiãöu quay vaì khåíi âäüng nhanh, giaï thaình haû, dãù tæû âäüng hoaï, êt gáy ä nhiãùm mäi træåìng. - Hãû säú thay âäøi täúc âäü: λ =1,3 - Nhæåüc âiãøm: khoï thay âäøi täúc âäü quay, moment khåi âäüng nhoí, phaíi coï nguäön vaì maûng læåïi cung cáúp âiãûn. 1.3.3- Caïc loaûi båm thuíy læûc a) Båm baïnh ràng - Læu læåüng äøn âënh, thæåìng laìm viãûc våïi säú voìng quay 500 ÷ 2500 voìng/phuït. - Læu læåüng: Q=2.π.Ζ.m2.b.n, cm3/phuït Z: säú ràng cuía baïnh ràng chuí âäüng m: modul àn khåïp b: chiãöu räüng baïnh ràng, cm n: täúc âäü quay cuía baïnh ràng chuí âäüng(voìng/phuït) Hiãûu suáút η = 0.65-0.85 Aïp suáút cháút loíng cäng taïc p = 10 Mpa 2
 3. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng b) Båm pittäng - Læu læåüng loaûi nhiãöu hån mäüt pittäng: Q=0.785.d2.i.Do.n.tg(γ), cm3/phuït - Læu læåüng loaûi mäüt pittäng: Q=0.785.d2.S.n.Ktg, cm3/phuït d: âæåìng kênh xilanh, cm i: säú læåüng xilanh S: haình trçnh cuía pittäng D0: dæåìng kênh voìng troìn näúi caïc tám xilanh, cm n: täúc âäü quay cuía truûc båm, voìng/phuït γ: goïc nghiãng cuía mám - Aïp suáút neïn: 40 âãún 50 Mpa - Hiãûu suáút η = 0.85-0.95 - Nàng suáút båm âaût 750lêt/ph vaì säú voìng quay 1000 ÷ 3000 voìng/phuït c) Båm caïnh queït - Læu læåüng: Q=2.π.n.b.(rs2 -rr2), cm3/phuït n: täúc âäü quay cuía roto, voìng/phuït b: chiãöu räüng caïnh queït, cm rs,rr:baïn kênh stato- roto, cm - Hiãûu suáút: η=0,8 ÷ 0,93 - Aïp suáút neïn: 16 ÷ 25 Mpa - Säú voìng quay tæì 800 - 3000voìng/phuït Så âäö cáúúu taûo caïc loaûi båm thuíy læûc a) Båm baïnh ràng; b) Båm pittong hæåïng truûc; Båm caïnh queït 1,2. baïnh ràng; 3. voî båm; 4. pittong; 5. tay biãn; 6. mám nghiãng; 7. khoang phán phäúi; 8. räto; 9. caïnh queït. 3
 4. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng 1.3.4- Maïy neïn khê Maïy neïn khê chuí yãúu cung cáúp cho âäüng cå khê neïn cuía caïc thiãút bë duìng khê neïn, âãø sån hay cung cáúp cho hãû thäúng âiãöu khiãøn maïy. Maïy khê neïn caïc kiãøu sau: kiãøu pittong, kiãøu roto vaì kiãøu vêt. Caïc loaûi maïy neïn khê thæåìng taûo ra aïp suáút 0,8-1,5 Mpa vaì nàng suáút tåïi 10m3/giåì. 1.4- Truyãön âäüng trong maïy xáy dæûng Truyãön âäüng laì mäüt kháu trung gian âãø truyãön chuyãøn âäüng hoàûc cäng suáút tæì âäüng cå âãún caïc bäü pháûn cå cáúu cäng taïc cuía maïy. Theo caïch truyãön nàng læåüng, truyãön âäüng trong maïy xáy dæûng chia ra daûng: truyãön âäüng cå khê, truyãön âäüng thuíy læûc, truyãön âäüng âiãûn, truyãön âäüng khê neïn, vaì daûng häùn håüp. Truyãön âäüng cå khê 1.4.1- Truyãön âäüng cå khê laì daûng truyãön âäüng cå hoüc, truyãön âäüng âæåüc thæûc hiãûn laì nhåì cå nàng. Theo nguyãn lyï laìm viãûc, truyãön âäüng cå khê âæåüc chia laìm hai loaûi: a) Truyãön âäüng ma saït • Træûc tiãúp giæîa caïc baïnh ma saït • Giaïn tiãúp nhåì âai truyãön b) Truyãön âäüng àn khåïp træûc tiãúp • Truyãön træûc tiãúp bàòng baïnh ràng, baïnh vêt • Truyãön giaïn tiãúp bàòng xêch Caïc thäng säú chuí yãúu âàûc træng cho bäü truyãön: Hiãûu suáút: N2 η= N1 Tyí säú truyãön: i = n1 n2 Moment xoàõn: M=9,55.106.N/n, (N.mm) N: cäng suáút (kW.) n: säú voìng quay trong mäüt phuït M: moment xoàõn (N.mm) Moment xoàõn trãn truûc bë dáùn: M2= M1.i.η η: hiãûu suáút bäü truyãön i: tyí säú truyãön 4
 5. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng * Trong bäü truyãön ma saït Læûc ma saït træåüt cuía hai váût chuyãøn âäüng tæång âäúi våïi nhau: F=f.Q f: hãû säú ma saït, phuû thuäüc vaìo váût liãûu Q: læûc phaïp tuyãún taûi tiãúp âiãøm Giaï trë f âäúi våïi theïp vaì gang khi ma saït khäng bäi trån f=0,12 âãún 0,18. Theïp hay gang âäúi våïi cháút deío thç hãû säú f=0,25 âãún 0,45. Âäúi våïi theïp vaì gang ma saït våïi nhau trong dáöu f=0,03 âãún 0,05. n1 d Tè säú truyãön i = =2 n2 d1 n1,n2: Säú voìng quay trong mäüt phuït cuía baïnh dáùn vaì baïnh bë dáùn d1,d2: Âæåìng kênh cuía baïnh chuí âäüng vaì baïnh bë âäüng Loaûi truyãön âäüng naìy coï æu âiãøm: cáúu taûo âån giaín, laìm viãûc ãm coï khaí nàng âiãöu chènh vä cáúp täúc âäü nhæng læûc taïc duûng lãn äø vaì truûc khaï låïn dãø gáy ra træåüt. • Truyãön âäüng âai: 5
 6. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng Cáúu taûo chuí yãúu laì baïnh âai dáùn, baïnh âai bë dáùn vaì mäüt voìng âai màõt càng trãn hai baïnh áúy. Nhåì ma saït giæîa âai vaì baïnh, baïnh dáùn quay seî keïo baïnh bë dáùn chuyãøn âäüng, nghéa laì âaî thæûc hiãûn âæåüc viãûc truyãön cäng giæîa hai banh âai. n1 D2 Tè säú truyãön cuía bäü truyãön âai i= = D1 (1 − ξ ) n2 D1 vaì D2 : âæåìng kênh baïnh âai ξ: hãû säú træåüt, 0.5-1% Truyãön âäüng âai coï nhæîng æu âiãøm: Coï khaí nàng truyãön cäng suáút giæîa caïc truûc åí khaï xa nhau. Laìm viãûc khäng äön do âai coï tênh âaìn häöi. Giæî an toaìn cho chi tiãút maïy khi quaï taíi (træåüt âai). Giaï thaình haû, kãút cáúu âån giaín, dãù baío quaín. Nhæåüc âiãøm: Tyí säú truyãön khäng äøn âënh. Læûc taïc duûng lãn truûc låïn vç phaíi càng âai. Tuäøi thoü tháúp khi phaíi laìm viãûc våïi täúc âäü cao. Så âäö caïc kiãøu truyãön âäüng âai a) Truyãön âäüng goïc; b) Truyãön âäüng cheïo; c) Truyãön âäüng næía cheïo * Truyãön âäüng baïnh ràng: truyãön chuyãøn âäüng hoàûc thay âäøi chuyãøn âäüng nhåì sæû àn khåïp cuía caïc ràng trãn baïnh ràng hoàûc thanh ràng. Tuyì theo vë trê tæång âäúi giæîa caïc truûc, coï caïc loaûi truyãön âäüng baïnh ràng sau Caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía baïnh ràng truû ràng thàóng àn khåïp ngoaìi 6
 7. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng n1 Z Tè säú truyãön i = =2 n2 Z1 Z1, Z2 : säú ràng cuía baïnh ràng nhoí vaì baïnh ràng låïn. Thäng säú cå baín cuía bäü truyãön baïnh ràng laì mäâun àn khåïp. Âiãöu kiãûn âã øcaïc baïnh ràng àn khåïp âæåüc våïi nhau laì chuïng phaíi coï cuìng mäâun pt Mäâun àn khåïp m = π Pt: bæåïc ràng trãn voìng troìn chia, bàòng bæåïc ràng cuía thanh ràng( dao) Goïc àn khåïp α thæåìng bàòng 200 Trë säú cuía m tæì 0.05 âãún 100mm * Truyãön âäüng truûc vêch- baïnh ràng: truyãön chuyãøn âäüng giæîa hai truûc cheïo nhau( thæåìng laì 90o). khi truûc vêch quay âæåüc mäüt voìng thç baïnh vêch quay âæåüc säú ràng bàòng säú mäúi ren cuía truûc vêch, tyí säú truyãön cuía bäü truyãön truûc vêch n1 Z i= =2 n2 Z1 Z1, Z2 : säú mäúi ren cuía truûc vêch vaì säú ràng cuía baïnh vêch n1, n2: Säú voìng quay cuía truûc vêch vaì baïnh vêch, vg/ph Caïc thäng säú cuía bäü truyãön truûc vêch laì bæåïc ren t( mm) vaì mädun m. Mäâun doüc truûc vêch bàòng mäâun ngang cuía baïnh vêch m = Error! Æu âiãøm näøi báût cuía truyãön âäüng truûc vêch laì tè säú truyãön ráút låïn( tåïi 200). Ngoaìi ra bäü truyãön truûc vêch coìn coï khaí nàng tæû haîm, laìm viãûc ãm, äøn âënh. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön truûc vêch laì hiãûu suáút tháúp vaì duìng váût liãûu laìm giaím ma saït âàõt tiãön( âäöng thanh) âãø laìm baïnh vêch. * Truyãön âäüng xêch: truyãön chuyãøn âäüng giæîa hai truûc song song åí khoaíng caïch khaï xa( Max= 8m). Bäü truyãön xêch âån giaín nháút gäöm âéa dáùn, âéa bë dáùn vaì dáy xêch. Ngoaìi ra tuyì træåìng håüp coï thãø coï thãm caïc cå cáúu phuû nhæ càng xêch, bäi trån vaì häüp bao che. n1 Z Tè säú truyãön i= =2 n2 Z1 t Âæåìng kênh voìng troìn chia baïnh xêch chuí âäüng D1= π sin Z1 t Âæåìng kênh voìng troìn chia baïnh xêch chuí âäüng D2= π sin Z2 7
 8. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng bo d Læûc voìng cho pheïp P= [p] ke Trong âoï: [p] =14-35Mpa, aïp læûc cho pheïp åí baín lãö bo- chiãöu daìi äúng làn d- âæåìng kênh cuía chäút ke= 1,2-3, hãû säú âiãöu kiãûn sæí duûng * Truyãön âäüng caïp: - Chiãöu daìi laìm viãûc cuía caïp: LC= H.a +(1,5-2,0)π( Dtg + dC) h laì chiãöu cao cáön náng a laì bäüi suáút palàng caïp Bäüi suáút palàng laì tè säú giæîa nhaïnh caïp treo váût vaì säú nhaïnh caïp keûp trãn bäü pháûn keïo( tang, xilanh thuyí læûc), hay chênh laì tè säú giæîa váûn täúc cuäún caïp trãn tang vaì váûn täúc náng váût a= Error!; màûc khaïc noï chênh laì säú láön giaím læûc caïp so våïi taíi troüng náng khi khäng kãø âãún hiãûu suáút cuía puli, do âoï bäüi suáút palàng bàòng säú nhaïnh caïp treo cuûm puli di âäüng. Dtg laì âæåìng kênh tang dC laì âæåìng kênh caïp - Chiãöu daìi phaíi nhoí hån dung læåüng cho pheïp cuía caïp trãn tang träúng L = π( Dtg + dC).Z l0 Säú voìng laìm viãûc cuía caïp trãn tang Z = t Bæåïc caïp t = d + (0.002 âãún0.003)m lo laì chiãöu daìi laìm viãûc cuía tang m laì säú låïp caïp cuäún trãn tang - Âäúi våïi tang nhiãöu låïp ta coï L = π( Dtg + mdC).Z1 l0 säú voìng laìm viãûc cuía tang nhiãöu låïp Z1 = dc 1.4.2- Truyãön âäüng thuíy læûc Truyãön âäüng thuíy læûc coï taïc duûng truyãön chuyãøn âäüng hay cäng suáút tæì âäüng cå caïc bäü pháûn laìm viãûc cuía maïy hoàûc tæì truûc naìy âãún truûc khaïc, nhåì cháút loíng hay âäüng nàng cuía cháút loíng. Hiãûn nay ngæåìi ta duìng hai daûng truyãön âäüng thuyí læûc laì; truyãön âäüng thuyí ténh( thãø têch) vaì truyãön âäüng thuyí læûc âäüng(thuyí âäüng). Truyãön âäüng thuyí âäüng laì sæû thay däøi aïp læûc trong loìng cháút loíng khi doìng cháút loíng chuyãøn âäüng våïi váûn täúc 8
 9. Chæång I: Khaïi niãûm chung vãö maïy xáy dæûng cao; ngæåüc laûi truyãön âäüng thãø têch laì sæû thay âäøi læu læåüng cuía doìng khi aïp læûc cuía cháút loíng gáön nhæ khäng âäøi. Truyãön âäüng thãø têch laì daûng truyãön âäüng hoaìn thiãûn hån so våïi truyãön däüng thuyí- cå, trãn cå såí khåïp näúi thuyí læûc hay biãún täúc thuyí læûc, caïc bäü pháûn chuí yãúu cuía bäü truyãön âäüng thãø têch gäöm båm thuyí læûc, âäüng cå thuyí læûc, caïc van phán phäúi âiãöu chènh, âæåìng äúng dáùn dáöu cao aïp( coï aïp) vaì âæåìng äúng dáùn dáöu aïp læûc tháúp(âæåìng xaí, âæåìng huït). Täúc âäü cáön âáøy phuû thuäüc vaìo hæåïng truyãön dáùn dáöu. Nãúu dáöu tæì båm tåïi âènh pittäng thç täúc âäü cáön âáøy 4Q v1 = πD 2 πD 2 Læûc âáøy F1 = .p.η 4 Νãúu dáöu dáùn tåïi vuìng coï cáön âáøy thç täúc âäü cuía cáön âáøy 4Q v2 = π (D 2 − d 2 ) π (D 2 − d 2 ) Læûc âáøy F2= .p.η 4 Τrong âoï: Q laì læu læåüng båm D laì âæåìng kênh xi lanh p laì aïp læûc cháút loíng η laì hiãûu suáút bàòng 0.97 d laì âæåìng kênh cáön âáøy Âãø thæûc hiãûn truyãön âäüng theo nguyãn lyï truyãön âäüng thãø têch, caïc bäü pháûn chênh âæåüc näúi våïi nhau qua hãû thäúng âæåìng äúng chëu aïp læûc. Tuyì theo tæìng chæïc nàng cuía bäü pháûn cäng taïc, chuïng âæåüc làõp gheïp theo så âäö maûch kên hay så âäö maûch håí. Sæû khaïc nhau cå baín cuía hai så âäö maûch naìy laì cháút loíng sau khi qua bäü pháûn biãún âäøi thaình cå nàng, tråí vãö thuìng dáöu( maûch håí) hoàûc tråí vãö äúng huït cuía bäü pháûn taûo aïp læûc( maûch kên). Trong maïy xáy dæûng, truyãön âäüng thuyí læûc våïi maûch kên chè duìng cho caïc cå cáúu laìm viãûc âäüc láûp, coìn caïc cå cáúu laìm viãûc liãn håüp vaì âån giaín thæåìng duìng truyãnö âäüng maûch håí 1.4- Hãû thäúng di âäüng trong maïy xáy dæûng 1.5- Hãû thäúng âiãöu khiãøn maïy xáy dæûng 9
 10. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông CHÆÅNG V MAÏY PHUÛC VUÛ CÄNG TAÏC BÃTÄNG Trong cäng taïc xáy dæûng ngæåìi ta duìng mäüt khäúi læåüng ráút låïn häøn håüp bãtäng vç loaûi váût liãûu naìy coï nhiãöu tênh æu viãût nhæ âäü bãön, myî quan, khaí nàng phoìng chäúng chaïy täút va tênh kinh tãú. Bãtäng laì häùn håüp bao gäöm, xi màng, cäút liãûu( caït, âaï, soíi. ..) vaì næåïc, cäng taïc bãtäng bao gäöm viãûc chuáøn bë häùn håüp bãtäng, váûn chuyãøn bãtäng, âäø vaì âáöm bãtäng 5.1 Maïy träün bãtäng Maïy träün bãtäng duìng âãø saín xuáút häùn håüp bãtäng tæì caïc thaình pháön âaî âæåüc âënh læåüng theo cáúp phäúi âaî xaïc âënh. So våïi träün bàòng tay, träün bàòng maïy tiãút kiãûm xi màng hån, âaím baío nàng suáút vaì cháút læåüng cao. Âàûc træng kyî thuáût chuí yãúu cuía maïy träün laì dung têch saín xuáút Vsx cuía thuìng träün, tæïc dung têch naûp váût liãûu cho mäüt meí träün. Dung têch hçnh hoüc thæåìng gáúp 1.5-3 láön dung têch saín xuáút. Trong xáy dæûng duìng caïc loaûi maïy träün coï dung têch saín xuáút: 250, 500, 1000, 1200, 2400, 4500 lêt. Maïy träün gäöm caïc bäü pháûn chuí yãúu: thuìng träün, bäü pháûn cäng taïc, hãû thäúng dáùn âäüng, thiãút bë naûp vaì âäø bãtäng. Theo âiãöu kiãûn laìm viãûc coï maïy träün cäú âënh vaì maïy träün di âäüng, theo chãú âäü laìm viãûc coï loaûi laìm viãûc theo chu kyì vaì laìm viãûc liãn tuûc, theo phæång phaïp träün coï loaûi träün tæû do vaì loaûi träün cæåíng bæïc, ngoaìi ra coìn phán biãût theo caïch âäø bãtäng: âäø bàòng caïch láût uïp thuìng, âäø bàòng maïng, âä øbàòng caïch nghiãng thuìng vaì âäø bàòng caïch uïp thuìng,... 79
 11. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông 80
 12. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Nàng suáút cuía maïy träün laìm viãûc theo chu kyì Q = VSX.f.m.ktg (m3/h) Trong âoï : VSX- dung têch saín xuáút( khaí nàng chæïa cuía thung träün âãø träün hiãûu quaí) f- hãû säú suáút liãûu( f = Vb/VSX) ktg- hãû säú sæí dung thåìi gian m- säú meí träün trong mäüt giåì Nàng suáút cuía maïy träün laìm viãûc liãn tuûc Q = 3600.A.V ( m3/h) Trong âoï: A- diãûn têch màût càõt ngang trung bçnh cuía doìng váût liãûu trong thuìng träün V- täúc âäü di chuyãøn váût liãûu träün theo hæåïng doüc truûc 5.2 Traûm träün bãtäng 81
 13. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông 5.3 Maïy váûn chuyãøn bãtäng 5.3.1 Ä tä váûn chuyãøn Váûn chuyãøn bãtäng våïi cæû li vaìi km, trong quaï trçnh váûn chuyãøn âãø traïnh bãtäng bë phán táöng thç thuìng träün quay våïi tæì 9 âãún 12 voìng trong mäüt phuït. 82
 14. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông 5.3.2 Maïy båm bãtäng: Dìung âãø váûn chuyãøn bãtäng coï âäü læu âäüng låïn hån 12cm.Váûn chuyãøn ì lãún cao âãún 70m, váûn chuyãøn âi xa khoaíng 500m, âãø váûn chuyãøn xa hån coï thãø làõp båm näúi tiãúp. Hiãûn nay daûng båm pittäng thuíy læûc âæåüc sæí duûng räüng raîi våïi mäüt pittäng hoàûc hai pittäng Q = 60.F. S. n. Kn. Ktg (m3/h) Nàng suáút båm Trong âoï: F- tiãút diãûn pittäng( m2) S- haình trçnh pittäng( m) n- säú láön båm trong mäüt phuït Kn- hãû säú täøn tháút trong viãûc huït vaì âáøy( Kn= 0.6-0.9) Ktg- hãû säú sæí duûng thåìi gian 5.4 Maïy âáöm bãtäng 83
 15. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Maïy âáöm bãtäng duìng âáöm chàûc caït, âaï, ximàng trong khäúi bãtäng, laìm tàng cæåìng âäü bãtäng, âaím baío cháút læåüng vaì giaím âæåüc læåüng xi màng( coï thãø giaím 20 kg cho 1 m3 bãtäng. Maïy âáöm bãtäng laìm viãûc theo nguyãn lyï cháún âäüng, laìm giaím ma saït giæîa caïc haût cäút liãûu, do troüng læåüng baín than chuïng tæû sàõp xãúp laûi âãöu hån, khäng khê vaì næåïc thoaït ra ngoaìi laìm cho khäúi bãtäng tråí nãn âàûc chàõc, tàng cæåìng âäü cho bãtäng. Càn cæï âàûc âiãøm taïc dung xung læûc vaìo khäúi bãtäng, ta coï loaûi âáöm trong( âáöm duìi) vaì âáöm ngoaìi( âáöm baìn, âáöm thæåïc, âáön caûnh) 5.4.1- Âáöm trong : quaí âáöm âàûc sáu trong khäúi bãtäng, duìng âãø âáöm caïc khäúi bãtäng coï chiãöu dáöy, diãûn têch nhoí nhæ dáöm, moïng, cäüt,...trong træåìng håüp naìy xung læûc truyãön trong loìng khäúi bãtäng. - Âáöm duìi truûc mãöm: âæåüc sæí dëng räüng raîi trong xáy dæûng, do coï cáúu taûo goün nheû, nàng suáút âáöm täút - Âáöm duìi caïn cæïng: laìm viãûc thêch håüp cho bãtäng coï âäü læu âäüng tháúp, âàûc âiãøm cuía âáöm caïn cæïng laì âäüng cå âàûc bãn trong quaí âáöm. 84
 16. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Nàng suáút caíu maïy âáöm trong. Q = (3600.π . R2. h)/ (t1+ t2).Ktg Trong âoï: R- baïn kênh taïc dung cuía quaí âáöm( 20-140cm) h- Chiãöu sáu taïc dung cuía quaí âáöm( 20- 60cm) t1- thåìi gian âáöm taûi 1 chäø( 2-30s) t2- thåìi gian di chuyãøm âáöm 5.4.2- Âáöm ngoaìi: - Âáöm baìn: duìng âãø âáöm caïc khäúi bãtäng coï diãûn têch räüng nhæ saìn, nãön nhaì,... Bäü pháûn gáy cháún âäüng laì âäüng cå âæåüc âàût trãn táúm theïp. Chiãöu sáu taïc dung cuía âáöm khoaíng 20-25cm, thåìi gian âáöm taih mäüt chäø tæì 12-20s - Âáöm thæåïc: Cáúu taûo giäúng nhæ âáöm baìn, nhæng baìn sàõt âæåüc thay thãú bàòng mäüt dáöm moíng bàòng sàõt hay gäø daìi tæì 2-4m. Âáöm thæåïc tæång æïng våïi viãûc âáöm caïc cáúu kiãûn bãtäng moíng, heûp, daìi,.. . thåìi gian âáöm taûi mäüt vë trê khoíang 30s 85
 17. Chương 5. Thi t b ph c v công tác bê tông Nàng suáút cuía maïy âáöm ngoaìi Q = (3600. F. h)/( t1+ t2) Trong âoï: F- diãûn têch màût baìn âáöm( m2) h- chiãöu sáu taïc dung (m) t1- Thåìi gian âáöm taûi mäüt chäø( s) t2- Thåìi gian di chuyãøn âáöm(s) 86
 18. Chæång 4. Maïy âoïng coüc CHÆÅNG IV MAÏY ÂOÏNG COÜC 4.1 Khaïi niãûm chung vãö maïy âoïng coüc Do cáúu taûo cuía nãön âáút khäng âäöng nháút vaì khaí nàng chëu aïp læûc nhoí, vç váûy trong cäng taïc xáy dæûng,... thæåìng phaíi xæí lyï moïng. Chi phê cho viãûc xæí lyï moïng chiãúm mäüt tyí lãû khaï låïn so våïi täøng giaï trë cuía cäng trçnh. Mäüt trong nhæîng biãûn phaïp xæí lyï moïng væìa kinh tãú væìa âaím baío cháút læåüng cäng trçnh laì phæång phaïp âoïng coüc. Âãø âoïng coüc vaìo nãön âáút coï thãø duìng caïc phæång phaïp: va âáûp( læûc xung kêch) trong âoï caï caïc loaûi nhæ buïa håi, buïa råi, buïa âiãzen; maïy âoïng coüc bàòng phæång phaïp rung âäüng( buïa rung) trong âoï coï loaûi rung táön säú tháúp( näúi cæïng), táön säú cao( näúi mãöm); loaûi va rung vaì buïa âoïng coüc thuyí læûc. Nãúu phán loaûi theo khaí nàng di chuyãøn ta coï caïc loaûi maïy âoïng coüc di chuyãøn trãn ray; maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng xêch; maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng phao( thi cäng moïng cáöu). Maïy âoïng coüc thæåìng coï 3 pháön chênh: maïy cå såí, giaï buïa vaì âáöu buïa Cáúu taûo chung maïy âoïng coüc âàût trãn ráy: 1- khung dæåïi;2-baïnh sàõt; 3- giaï buïa;4,5- cå cáúu âiãöu chiãøn giaï buïa;6- toa quay 70
 19. Chæång 4. Maïy âoïng coüc så âäö cáúu taûo chung maïy âoïng coüc di chuyãøn bàòng baïnh xêch 1- maïy cå såí; 2- thanh giàòng ngang; 3- giaï dáùn hæåïng; 4- âáöu buïa; 5- thanh giàòng xiãng. a) Maïy cå såí: thæåìng duìng maïy cáön truûc xêch, maïy xuïc mäüt gáöu, maïy keïo b) Giaï buïa: gäöm mäüt thanh dáùn hæåïng cho âáöu buïa trong quaï trçnh âoïng coüc; thanh giàòng xiãng vaì thanh giàòng ngang, thanh naìy coï thãø âiãöu khiãøn goïc nghiãng cuía giaï( vãö phêa træåïc hay vãö phêa sau), thæåìng khoaíng 50 khi cáön âoïng coüc xiãn. Âãø âiãöu chènh âæåüc coï thãø duìng tàng âå hoàûc xi lanh thuyí læûc. c) Âáöu buïa: laì bäü pháûn træûc tiãúp gáy ra læûc âoïng coüc. Hiãûn nay coï caïc loaûi âáöu buïa: buïa råi, buïa håi næåïc, buïa âiãzen, buïa rung, buïa thuyí læûc. 71

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản