intTypePromotion=1

Giáo trình Kỹ thuật thủy khí - PGS.TS Hoàng Đức Liên

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:276

0
557
lượt xem
293
download

Giáo trình Kỹ thuật thủy khí - PGS.TS Hoàng Đức Liên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Kỹ thuật thủy khí được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đề cập những nội dung cơ bản trọng tâm của môn học: Cơ học chất lỏng đại cương và Máy thủy khí. Trong mỗi chương của giáo trình có đưa thêm phần ví dụ và bài tập để sinh viên tham khảo, làm bài tập thực hành và củng cố lý thuyết. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ thuật thủy khí - PGS.TS Hoàng Đức Liên

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> Pgs.ts. Hoµng ®øc liªn<br /> <br /> Gi¸o tr×nh<br /> <br /> Kü thuËt Thuû khÝ<br /> <br /> Hµ néi – 2007<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> Nh»m ®¸p øng yªu cÇu gi¶ng dËy v häc tËp cña gi¸o viªn v sinh viªn thuéc ng nh Kü thuËt c¬ khÝ n«ng nghiÖp cña c¸c tr−êng ®¹i häc kü thuËt, chóng t«i biªn so¹n cuèn gi¸o tr×nh “kü thuËt Thñy khÝ” Theo ch−¬ng tr×nh khung Gi¸o dôc § o t¹o ® ®−îc Bé Gi¸o dôc v § o t¹o duyÖt, víi khèi l−îng 3 tÝn chØ (credits). Gi¸o tr×nh ®−îc tr×nh b y ng¾n gän, dÔ hiÓu, ®Ò cËp nh÷ng néi dung c¬ b¶n träng t©m cña m«n häc: C¬ häc chÊt láng ®¹i c−¬ng, M¸y thuû khÝ. Trong mçi ch−¬ng cña gi¸o tr×nh cã ®−a thªm phÇn vÝ dô v b i tËp ®Ó sinh viªn tham kh¶o, l m b i tËp thùc h nh v cñng cè lý thuyÕt.. Ngo i ra cuèn s¸ch n y cã thÓ dïng l m t i liÖu häc tËp, tham kh¶o cho sinh viªn c¸c ng nh §¹i häc kh¸c, sinh viªn hÖ cao ®¼ng kü thuËt c¬ khÝ.. T¸c gi¶ xin ch©n th nh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn quÝ b¸u cña GS.TSKH. Vò Duy Quang - nguyªn tr−ëng bé m«n Thuû khÝ kü thuËt v H ng kh«ng, Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa H Néi cïng c¸c ®ång nghiÖp. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc c¸c ®éc gi¶ phª b×nh gãp ý. T¸c gi¶ xin ch©n th nh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®éc gi¶! H Néi, th¸ng 02 n¨m 2008 T¸c gi¶<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình K thu t Thu khí …………………………………….ii<br /> <br /> môc lôc<br /> Trang<br /> phÇn A : c¬ häc chÊt láng ®¹i c−¬ng Ch−¬ng I: më ®Çu 1.1. §èi t−îng, ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc …………………………….. 1.2. S¬ l−îc vÒ lÞch sö ph¸t triÓn m«n häc, øng dông ………………………….. 1.3. Mét sè tÝnh chÊt c¬ lý c¬ b¶n cña chÊt láng ……………………………….. 1.4. VÝ dô v B i tËp …………………………………………………………… Ch−¬ng II: TÜnh häc chÊt láng 2.1. ¸p suÊt thuû tÜnh ………………………………………………………….. 2.2. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n cña chÊt láng c©n b»ng ……………………………. 2.3. Ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña thuû tÜnh häc ……………………………………. 2.4. TÜnh t−¬ng ®èi ……………………………………………………………… 2.5. TÝnh ¸p lùc thuû tÜnh ……………………………………………………….. 2.6. Mét sè øng dông cña thuû tÜnh häc ………………………………………… 2.7. TÜnh häc chÊt khÝ …………………………………………………………… 2.8. VÝ dô v B i tËp …………………………………………………………… Ch−¬ng III: §éng lùc häc chÊt láng 3.1. Kh¸i niÖm chung …………………………………………………………… 3.2. Ph−¬ng tr×nh liªn tôc cña dßng ch¶y ……………………………………… 3.3. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng cña chÊt láng lý t−ëng - ph−¬ng tr×nh ¥le ®éng ……………………………………………………. 3.4. Ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn ®éng cña chÊt láng thùc - Ph−¬ng tr×nh Navie- Stokes ………………………………………………. 3.5. Ph−¬ng tr×nh Becnuli viÕt cho dßng nguyªn tè chÊt láng lý t−ëng ………………………………………………………….. 3.6. Ph−¬ng tr×nh Becnuli viÕt cho dßng chÊt láng thùc ………………………. 3.7. Mét sè øng dông cña ph−¬ng tr×nh Becnuli ……………………………….. 3.9. Ph−¬ng tr×nh biÕn thiªn ®éng l−îng ®èi víi chuyÓn ®éng dõng ………….. 3.10. VÝ dô v B i tËp ……………….…………………………………………… Ch−¬ng IV: ChuyÓn ®éng mét chiÒu cña chÊt láng kh«ng nÐn ®−îc 76 52 56 59 60 66 49 48 7 7 7 8 14 16 16 17 19 22 23 27 32 35 43 43 45<br /> <br /> iii<br /> <br /> 4.1. Hai tr¹ng th¸i ch¶y cña chÊt láng. Sè R©yn«n …………………………… 4.2. Tæn thÊt n¨ng l−îng dßng ch¶y …………………………………………….. 4.3. Dßng ch¶y tÇng trong èng. Dßng Hagen - Poad¬i …………………………. 4.4. Dßng ch¶y rèi trong èng ……………………………………………………. 4.5. Dßng ch¶y tÇng trong c¸c khe hÑp …………………………………………. 4.6. Dßng ch¶y trong khe hÑp do ma s¸t - C¬ së lý thuyÕt b«i tr¬n thuû ®éng 4.7. VÝ dô v B i tËp …………………………………………………………… Ch−¬ng V: ChuyÓn ®éng mét chiÒu cña chÊt khÝ 5.1. C¸c ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña chÊt khÝ …………………………………….. 5.2. C¸c th«ng sè cña dßng khÝ : vËn tèc ©m, dßng h m, dßng tíi h¹n ……….. 5.3. ChuyÓn ®éng cña chÊt khÝ trong èng phun ……………………………….. 5.4. TÝnh to¸n dßng khÝ b»ng c¸c h m khÝ ®éng v biÓu ®å ………………….. 5.5. VÝ dô v B i tËp …………………………………………………………… Ch−¬ng VI: TÝnh to¸n thuû lùc vÒ ®−êng èng 6.1. C¬ së lý thuyÕt ®Ó tÝnh to¸n ®−êng èng ……………………………………. 6.2. TÝnh to¸n thuû lùc ®−êng èng ®¬n gi¶n ……………………………………. 6.3. TÝnh to¸n thuû lùc ®−êng èng phøc t¹p ……………………………………. 6.4. Ph−¬ng ph¸p dïng hÖ sè ®Æc tr−ng l−u l−îng K ………………………….. 6.5. Ph−¬ng ph¸p ®å thÞ ®Ó tÝnh to¸n ®−êng èng ……………………………….. 6.6. Va ®Ëp thuû lùc trong ®−êng èng ………………………………………….. 6.7. ChuyÓn ®éng cña chÊt khÝ trong èng dÉn …………………………………… 6.8. VÝ dô v B i tËp ……………………………………………………………. Ch−¬ng VII: VËt ngËp trong chÊt láng chuyÓn ®éng 7.1. Lùc n©ng : c«ng thøc tæng qu¸t - lùc n©ng - ®Þnh lý Giucopski – Kótta …… 7.2. Líp biªn …………………………………………………………………… 7.3. Mét sè b i to¸n líp biªn ………………………………………………….. 7.4. Líp biªn nhiÖt ®é ………………………………………………………….. 7.5. VÝ dô v B i tËp ……………………………………………………………. Ch−¬ng VIII: dßng tia 8.1. Kh¸i niÖm vÒ dßng tia ……………………………………………………….. 8.2. C¸c ®Æc tr−ng thuû khÝ ®éng c¬ b¶n cña dßng tia …………………………… 8.3. Mét sè vÝ dô vÒ tÝnh to¸n dßng tia ngËp ®èi xøng ………………………….. 8.4. VÝ dô v B i tËp …………………………………………………………….<br /> <br /> 76 77 82 84 85 86 89 96 96 98 100 103 108 112 112 114 115 120 122 124 126 132 146 146 148 153 159 164 172 172 174 176 182 187<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2