intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 2 - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đình Phú

Chia sẻ: Chạy Ngay Đi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 2 gồm có các chương như sau: Chương 4 trình bày các mạch xén tín hiệu gồm có mạch xén nối tiếp, mạch xén song song, xén âm, xén dương, xén 2 mức độc lập, mạch xén thực tế và mạch xén dùng transistor. Chương 5 trình bày mạch kẹp hay còn gọi là mạch dơi tín hiệu, đặc biệt quan trọng là các mạch kẹp với tải là điện dung, tải là cuộn dây. Chương 6 trình bày mạch dao động đa hài, mạch đơn ổn dùng op-amp, dùng IC chuyên dùng 555, mạch dao động dùng vi mạch số, mạch Schmitt trigger và mạch dao động đa hài dùng các linh kiện có vùng điện trở âm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ thuật xung: Phần 2 - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Đình Phú

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4 GIÔÙI THIEÄU MAÏCH XEÙN MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA BAÈNG NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØ IMNGÖÔÕNG CAÉT LEÂN TP . HC t – DÔØI NGÖÔÕNG CAÉT XUOÁNG t ua MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ hDÖÔNG K y m N KYØ DÖÔNG – DÔØI TÍN HIEÄU LEÂN MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕhAaBAÙ H S up NDHÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI TÍN HIEÄU XUOÁNG uo g MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA nLÔÙ T r HI©EÄU RA BAÈNG NÖÕA BAÙN KYØ AÂM uyen MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN a n q MAÏCH XEÙN NOÁIBTIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI NGÖÔÕNG CAÉT LEÂN MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI NGÖÔÕNG CAÉT XUOÁNG MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI TÍN HIEÄU LEÂN MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI TÍN HIEÄU XUOÁNG MAÏCH XEÙN SONG SONG MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA BAÈNG NÖÕA BAÙN KYØ AÂ M MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI MAËT CAÉT XUOÁNG MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI MAËT CAÉT LEÂN MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI TÍN HIEÄU XUOÁNG MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI TÍN HIEÄU LEÂN MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA BAÈNG NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI MAËT CAÉT LEÂN MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI MAËT CAÉ T XUOÁNG MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI TÍN HIEÄU LEÂN MAÏCH XEÙN SONG SONG – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI TÍN HIEÄU XUOÁNG MAÏCH XEÙN VÔÙI DIODE THÖÏC TEÁ Ñieän aùp V Ñieän trôû rd Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Khaûo saùt aûnh höôûn g cuûa ñieän dung lieân cöïc Cd MAÏCH XEÙN DUØNG TRANSISTOR MAÏCH XEÙN GHEÙP CÖÏC PHAÙT DUØNG TRANSISTOR MAÏCH XEÙN DUØNG OP – AMP MAÏCH NAÉN CHÍNH XAÙC – XEM NHÖ DIODE LYÙ TÖOÛNG MAÏCH NAÉN CHÍNH XAÙC COÙ NGUOÀN DC MAÏCH XEÙN 2 MÖÙC ÑOÄC LAÄP BAØI TAÄP M P. HC uat T K y th u pham n g DH S ©T ruo qu yen Ban 80 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Hình 4-1. Maïch xeùn boû baùn kyø aâm, laáy baùn kyø döông. Hình 4-2. Daïng soùng vaøo ra cuûa maïch xeùn boû baùn kyø aâm, laáy baùn kyø döông. Hình 4-3. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-4. Ngöôõng caét vaø tín hieäu. Hình 4-5. Daïng soùng vaøo ra vôùi diode lyù töôûng. Hình 4-6. Ñaëc tuyeán vaøo ra ñoái vôùi diode lyù töôûng. Hình 4-7. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra nhoû hôn nöõa baùn kyø – dôøi ngöôõng caét leân. Hình 4-8. Daïng soùng vaøo ra. Hình 4-9. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-10. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra lôùn hôn nöõa baùn kyø – dôøi ngöôõng caét xuoáng. Hình 4-11. Daïng soùng vaøo ra. Hình 4-13. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra nhoû hôn nöõa baùn kyø – dôøi tín hieäu leân. Hình 4-14. Daïn g soùng vaøo ra. Hình 4-15. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-16. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra nhoû hôn nöõa baùn kyø – dôøi tín hieäu xuoáng. Hình 4-17. Daïng soùng vaøo ra. Hình 4-18. Ñaëc tuyeán vaøo ra. M Hình 4-19. Maïch xeùn boû baùn kyø döông, laáy baùn kyø aâm. TP . HC uat Hình 4-20. Daïn g soùng vaøo ra. K y th am Hình 4-21. Ñaëc tuyeán vaøo ra. H S u ph gD Hình 4-22. Maïch xeùn noái tieáp. © Truon en qouyra. Hình 4-23. Daïn g soùng B a n vaø Hình 4-24. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-25. Maïch xeùn noái tieáp. Hình 4-26. Daïn g soùng vaøo ra. Hình 4-27. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-28. Maïch xeùn noái tieáp. Hình 4-29. Daïn g soùng vaøo ra. Hình 4-30. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-31. Maïch xeùn noái tieáp. Hình 4-32. Daïn g soùng vaøo ra. Hình 4-33. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-34. Maïch xeùn baùn kyø döông, laáy baùn kyø aâm. Hình 4-35. Daïn g soùng vaøo ra cuûa maïch xeùn. Hình 4-36. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-37. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi maët caé t xuoáng. Hình 4-38. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi maë t caét leân. Hình 4-39. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi tín hieäu xuoáng. Hình 4-40. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi tín hieäu leân. Hình 4-41. Maïch xeùn baùn kyø aâm, laáy baùn kyø döông. Hình 4-42. Daïn g soùng vaøo ra cuûa maïch xeùn. Hình 4-43. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-44. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi maë t caét xuoáng. Hình 4-45. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi maë t caét leân. Kyõ thuaät xung. 81 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Hình 4-46. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi tín hieäu xuoáng. Hình 4-47. Maïch xeùn laáy baùn kyø aâm – dôøi tín hieäu leân. Hình 4-48. Hình cho ví duï 4-1. Hình 4-49. Maïch veõ laïi. Hình 4-50. Daïn g soùng vaøo ra cuûa ví duï 4-1. Hình 4-51. Daïng soùng vaøo cuûa ví duï 4-2. Hình 4-52. Maïch ñöôïc veõ laïi laàn 1. Hình 4-53. Maïch ñöôïc veõ laïi laàn 2. Hình 4-54. Daïn g soùng ra. Hình 4-55. Hình ví duï 4-3. Hình 4-56. Maïch ñöôïc veõ laïi laàn 1. Hình 4-57. Maïch ñöôïc veõ laï i laàn 2. Hình 4-58. Daïn g soùng vaøo ra. Hình 4-59. Maïch ñöôïc veõ laïi laàn 1. Hình 4-60. Maïch ñöôïc veõ laïi laàn 2. Hình 4-61. Daïn g soùng ra. Hình 4-62. Maïch töông ñöông thöïc teá cuûa Diode. M Hình 4-63a. Maïch xeùn noái tieáp. Hình 4-63b. Maïch xeùn noái tieá TP . pH.C uat Hình 4-64. Daïn g soùng thöïc teá cuûa Diode. K y th am Hình 4-65. Maïch ñieän thöïc teá cuûa Diode.H Su ph D Hình 4-66. Daïn g soùng vaøo ra. Truong en © nqguytransistor. Hình 4-67. Maïch xeùn duø B a n Hình 4-68. Daïn g soùng vaøo ra. Hình 4-69. Maïch xeùn gheùp cöïc phaùt. Hình 4-70. Ñaëc tuyeán maïch xeùn. Hình 4-71. Maïch xeùn duøn g transistor. Hình 4-72. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Hình 4-73. Maïch xeùn coù nguoàn DC. Hình 4-74. Ñaëc tuyeán. Hình 4-75. Maïch töông ñöông thöïc teá cuûa Diode. Hình 4-76. Ñaëc tuyeán vaøo ra cuøng tín hieäu vaøo ra. Hình 4-77. Daïng soùng vaøo ra. Hình 4-78. Maïch töông ñöông thöïc teá cuûa Diode. Hình 4-79. Maïch töông ñöông thöïc teá cuûa Diode. 82 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng I. GIÔÙI THIEÄU MAÏCH XEÙN: Maïch xeùn laø maïch caét boû moät phaàn cuûa tín hieäu ngoõ vaøo maø khoâng laøm meùo daïng phaàn tín hieäu coøn laïi. Maïch chænh löu baùn kyø laø moät daïng maïch xeùn ñôn giaûn nhaát vì chæ söû duïng 1 diode vaø 1 ñieän trôû. Coù 2 loaïi maïch xeùn noái tieáp vaø song song. Maïch xeù n noái tieáp laø diode trong maïch maéc noái tieáp vôùi taûi, coøn maïch xeùn song song thì diode maéc song song vôùi taûi. Ñoái vôùi diode thöôøng thì xem ñieän ñaùp ñeå diode daãn phaûi thoaû ñieàu kieän VD  V , diode taét khi VD  V . Trong ñoù VD laø ñieän aùp cuûa diode, V laø ñieän aùp ngöôõng. II. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP: 1. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA BAÈNG NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG: Hình 4-1 trình baøy moät maïch xeùn ñôn giaûn söû duïng 1 diode vaø 1 ñieän trôû R. M P. HC uat T K y th u pham n g DH S ©T ruo qu yen Ban Hình 4-1. Maïch xeùn boû baùn kyø aâm, laáy baùn kyø döông. Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin vaø tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu aâm. Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-2: Hình 4-2. Daïng soùng vaøo ra cuûa maïch xeùn boû baùn kyø aâm, laáy baùn kyø döông. Kyõ thuaät xung. 83 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD  vi  VR Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  V do doøng baèng 0 Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  0V Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  vi  V Ngöôõng xeùn cuûa maïch xeùn taïi giaù trò V : phaàn tín hieäu lôùn hôn V thì ñöôïc qua, coøn tín hieäu nhoû hôn V thì bò xeùn. Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-3. M P. HC uat T K y th u pham n g DH S ©T ruo qu yen Ban Hình 4-3. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Coù theå xem maïch xeùn coù ngöôõng caét nhö hình 4-4: nhöõng phaàn tín hieäu naèm treân “ngöôõng caét” thì cho qua, coøn nhöõng tín hieäu naèm döôùi ngöôõng caét thì bò xeùn. Hình 4-4. Ngöôõng caét vaø tín hieäu. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Khi tín hieäu vaøo vi  0V thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo  RiR  vi Khi tín hieäu vaøo vi  0V thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâ ng coù doøng ñieän neân ñieän aùp ra vo  RiD  0V . Daïng soùng vaø ñaëc tuyeán vaøo ra cuûa maïch ñoái vôùi diode lyù töôûng nhö hình 4-5 vaø 4-6. 84 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Hình 4-5. Daïng soùng vaøo ra vôùi diode lyù töôûng. M P. HC uat T K y th u pham n g DH S ©T ruo qu yen Ban4-6. Ñaëc tuyeán vaøo ra ñoái vôùi diode lyù töôûng. Hình 2. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI NGÖÔÕNG CAÉT LEÂN: Hình 4-7 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieä n trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . Hình 4-7. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra nhoû hôn nöõa baùn kyø – dôøi ngöôõng caét leân. Khi xuaát hieän nguoàn  VDC thì coù theå xem ngöôõng caét bò dôøi leân moät giaù trò baèng V  VDC . Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin thì tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu aâm nhoû hôn V  VDC . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-8: Kyõ thuaät xung. 85 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù M Hình 4-8. Daïng soùng vaøo ra. TP . HC uat Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: K y th Ta coù phöông trình: vi  VD DVHR  pham0 SuVDC ng n © Truo v  V  V quye Suy ra ñieän aùp treân diode: V D i R DC Ban Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  VDC  VDC Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  VDC  vi  V Ngöôõng xeùn cuûa maïch xeùn taïi giaù trò VDC  V : phaàn tín hieäu lôùn hôn VDC  V thì ñöôïc qua, coøn tín hieäu nhoû hôn VDC  V thì bò xeùn. Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-9. Hình 4-9. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem VD  V  0V ) thì : 86 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo  RiD  VDC  vi Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieä n neân ñieän aùp ra vo  RiD  VDC  VDC . 3. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI NGÖÔÕNG CAÉT XUOÁNG: Hình 4-10 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieän trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . M T P . HC uat K y athbaùn kyø – dôøi ngöôõng caét xuoáng. Hình 4-10. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra lôùn hôn am nöõ H S u ph ng D Khi xuaát hieän nguoàn  VDC thì coù theå xem ngöôõng caét bò dôøi xuoán g moät giaù trò r u o T ng sin thì tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu aâm nhoû hôn laø©soù baèngV  VDC . Cho tín hieäu vaøyoen qu an V  VDC . Daïng soùng tínBhieäu vaøo ra nhö hình 4-11: Hình 4-11. Daïng soùng vaøo ra. Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD  vi  VR  VDC Kyõ thuaät xung. 87 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  VDC  VDC Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  VDC  vi  V Ngöôõng xeùn cuûa maïch xeùn taïi giaù trò  VDC  V : phaàn tín hieäu lôùn hôn  VDC  V thì ñöôïc qua, coøn tín hieäu nhoû hôn  VDC  V thì bò xeùn. Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-12. M P. HC h uat T a m Ky t h DH Su p uong Hình 4-12. Ñaë c tuyeá n vaøo ra. T r n© quyneg boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Neáu xem diode laø lyùntöôû a B Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo  RiD  VDC  vi Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieä n neân ñieän aùp ra vo  RiD  VDC  VDC . 4. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI TÍN HIEÄU LEÂN: Hình 4-13 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieän trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . Hình 4-13. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra nhoû hôn nöõa baùn kyø – dôøi tín hieäu leân. 88 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin cuøng vôùi nguoà n  VDC laøm tín hieäu soùng sin bò dôøi leân, ngöôõng caét khoâng thay ñoåi taïi giaù trò V neân tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu aâm nhoû hôn V . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-14: M P. HC uat T K y th u pham n g DH S ©T ruo qu yen Ban Hình 4-14. Daïn g soùng vaøo ra. Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD  vi  VR  VDC Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  0V Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  vi  VDC  V Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-15. Kyõ thuaät xung. 89 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Hình 4-15. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  0V thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo  RiD  vi  VDC Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  0V thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieän neân M ñieän aùp ra vo  RiD  0V . TP . HC uat K y th am H S u ph 5. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙ g DNÖÕA BAÙN KYØ DÖÔNG – DÔØI TÍN HIEÄU XUOÁNG: uNonHÔN © T r uyen anyqmoät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieän trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . Hình 4-16 trìnhBbaø Hình 4-16. Maïch xeùn noái tieáp – tín hieäu ra nhoû hôn nöõa baùn kyø – dôøi tín hieäu xuoáng. Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin cuøng vôùi nguoàn  VDC laøm tín hieäu soùng sin bò dôøi xuoáng, ngöôõng caét khoâng thay ñoåi taïi giaù trò V neân tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu aâm nhoû hôn V . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-17: 90 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng M P. HC uat T K y th upham n g DH S ruo n © T 4-17. Daïng soùng vaøo ra. eHình n quy Nguyeâ n lyù hoaït ñoäBnag: Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD  vi  VR  VDC Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  0V Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  vi  VDC  V Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-18. Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  V thì diode daãn, ñieän aùp ra vo  RiD  vi  VDC Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  V thì diode taét – xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieän chaïy qua R neân ñieän aùp ra vo  RiD  0V . Kyõ thuaät xung. 91 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Hình 4-18. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  0V thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo  RiD  vi  VDC Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  0V thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieän neân ñieän aùp ra vo  RiD  0V . M P. HC 6. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA BAÈNG NÖÕA BAÙN KYØ AÂM: th uat T y p h am K ung 1 diode vaø 1 ñieä n trôû R. D S Hình 4-19 trình baøy moät maïch xeùn söûHduï uo n g en © Tr qu y Ban Hình 4-19. Maïch xeùn boû baùn kyø döông, laáy baùn kyø aâm. Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin vaø tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu döông. Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-20: 92 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Hình 4-20. Daïn g soùng vaøo ra. M P. HC uat T Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: h Ta coù phöông trình: vi  VD  VR a m Ky t h D H Su p Suy ra ñieän aùp treân diode: VD uongvi  VR n © Tr u y tqthì e B n Ñieàu kieän ñeå diodeataé VD  V hay VD   vi  V do doøng baèng 0 Hay vi  V Vaø ñieän aùp ra laø vo  RiR  0V Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiD  vi  V Ngöôõng xeùn cuûa maïch xeùn taïi giaù trò  V : phaàn tín hieäu nhoû hôn  V thì ñöôïc qua, coøn tín hieäu lôùn hôn  V thì bò xeùn. Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-21. Hình 4-21. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Khi tín hieäu vaøo vi  0V thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo   RiR  vi Kyõ thuaät xung. 93 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Khi tín hieäu vaøo vi  0V thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieä n neân ñieän aùp ra vo   RiR  0V . 7. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI NGÖÔÕNG CAÉT LEÂN: Hình 4-22 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieän trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . Hình 4-22. Maïch xeùn noái tieáp. Khi xuaát hieä n nguoàn  VDC thì coù theå xem ngöôõn g caét bò dôøi xuoá ng moät giaù trò baèng P . HCM T phaàn tín hieäu döông lôùn hôn huat  V  VDC . Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin thì tín hieäu ra ñaõ bò caét boû K y t  V  VDC . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-23: S u pham H r u o ng D ©T qu yen Ban Hình 4-23. Daïn g soùng vaøo ra. Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD   vi  VR  VDC Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  VDC  VDC Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  VDC  vi  V 94 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-24. Hình 4-24. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo   RiD  VDC  vi Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieän neân ñieän aùp ra vo   RiD  VDC  VDC . 8. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI NGÖÔÕNGMCAÉT XUOÁNG: P. HC Hình 4-25 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode,th1uñieä at Tn trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . y p h am K u n g DH S uo en © Tr qu y Ban Hình 4-25. Maïch xeùn noái tieáp. Khi xuaát hieän nguoà n  VDC thì coù theå xem ngöôõng caét bò dôøi leân moät giaù trò baèng  V  VDC . Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin thì tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu döông lôùn hôn  V  VDC . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-26: Hình 4-26. Daïn g soùng vaøo ra. Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: Kyõ thuaät xung. 95 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD   vi  VR  VDC Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD   vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  VDC  VDC Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  VDC  vi  V Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-27. M P. HC uat T y th Kvaø a m u ph Hình 4-27. Ñaëc tuyeá n o ra. H S Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua gD uonñieä n ñaùp rôi treân diode (xem V D  0V ) thì : © T r uye n Khi tín hieäu vaøBoan qvi  VDC thì diode daãn xem nhö ngaén maïch, ñieän aùp ra vo   RiD  VDC  vi Khi tín hieäu vaøo vi  VDC thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieä n neân ñieän aùp ra vo   RiD  VDC  VDC . 9. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA NHOÛ HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI TÍN HIEÄU LEÂN: Hình 4-28 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieän trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . Hình 4-28. Maïch xeùn noái tieáp. Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin cuøng vôùi nguoà n  VDC laøm tín hieäu soùng sin bò dôøi leân, ngöôõng caét khoâng thay ñoåi taïi giaù trò  V neân tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieä u döông nhoû hôn  V . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-29: 96 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Vieät Huøng Hình 4-29. Daïn g soùng vaøo ra. M Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: P. HC uat T Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC m0 Ky th a H S u ph Suy ra ñieän aùp treân diode: VD  ngviD VR  VDC uo en © Tr u y Ñieàu kieän ñeå diode taétqthì V D  V hay VD   vi  VDC  V do doøng baèng 0 Ban Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  0 Vaäy ñieàu kieän ñeå diode daãn laø: vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  vi  VDC  V Ñaëc tuyeán vaøo ra nhö hình 4-30. Hình 4-30. Ñaëc tuyeán vaøo ra. Neáu xem diode laø lyù töôûng boû qua ñieän ñaùp rôi treân diode (xem V  0V ) thì : Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  0V thì diode daãn xem nhö ngaén maïch. Ñieän aùp ra vo   RiD  vi  VDC Khi tín hieäu vaøo vi  VDC  0V thì diode taét xem nhö hôû maïch, seõ khoâng coù doøng ñieän neân ñieän aùp ra vo   RiD  0V . Kyõ thuaät xung. 97 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 4: Maïch xeùn. SPKT – Nguyeãn Ñình Phuù 10. MAÏCH XEÙN NOÁI TIEÁP – TÍN HIEÄU RA LÔÙN HÔN NÖÕA BAÙN KYØ AÂM – DÔØI TÍN HIEÄU XUOÁNG: Hình 4-31 trình baøy moät maïch xeùn söû duïng 1 diode, 1 ñieän trôû R vaø 1 nguoàn  VDC . Hình 4-31. Maïch xeùn noái tieáp. Cho tín hieäu vaøo laø soùng sin cuøng vôùi nguoà n  VDC laøm tín hieäu soùng sin bò dôøi leân, ngöôõng caét khoâng thay ñoåi taïi giaù trò  V neân tín hieäu ra ñaõ bò caét boû phaàn tín hieäu aâm nhoû hôn  V . Daïng soùng tín hieäu vaøo ra nhö hình 4-32: M P. HC uat T K y th u pham n g DH S ©T ruo qu yen Ban Hình 4-32. Daïn g soùng vaøo ra. Nguyeâ n lyù hoaït ñoäng: Ta coù phöông trình: vi  VD  VR  VDC  0 Suy ra ñieän aùp treân diode: VD   vi  VR  VDC Ñieàu kieän ñeå diode taét thì VD  V hay VD  vi  VDC  V do doøng baèng 0 Hay vi  VDC  V Vaø ñieän aùp ra laø vo   RiR  0 98 Kyõ thuaät xung. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2