intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Lắp đặt và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén (Nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Chia sẻ: Hương Hoa Cỏ Mới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:136

23
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lắp đặt và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu rõ đặc điểm của hệ thống truyền dẫn khí nén, sơ đồ nguyên lý và hoạt động của cơ cấu chấp hành truyền dẫn khí nén, nguyên lý hoạt động của các loại van trong hệ thống truyền dẫn khí nén; Lựa chọn, kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phẩn tử khí nén - điện khí nén cho sơ đồ hệ thống đã thiết lập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lắp đặt và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén (Nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

 1. UY BAN NHAN DAN QU!N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU!T CONG NGH¥ HUNG VUONG , ' GIAOTRINH , , Lip dJt va biio tri h~ thOng ' ? di@u khi@n khi nen ' , , Nghe: Bao tri h~ thong thiet bj cO' khi TRINH DO• TRUNG CAP TPHCM-2019
 2. 2 LOI GIOI THiiu Giao trinh Lip d~t va bao tri h~ th6ng diSu khiSn khi nen dugc bien so~n nhfun cung cftp cho h9c sinh h~ TCN nghS Bao tri h~ th6ng thiSt bi ca khi nhfrng kiSn thuc va ky nang sau: . - HiSu ro d~c diSm cua h~ th6ng truySn dful khi nen, sa d6 nguyen ly va ho~t d9ng cua ca cftu chftp hanh truySn dful khi nen, nguyen ly ho~t d9ng cua cac lo~i van trong h~ th6ng truySn d~n khi nen. - Lµa ch9n, kiSm tra chuc nang, lip rap va hi~u chinh dugc cac phAn tu khi nen - di~n khi nen cho sa d6 h~ th6ng da thiSt l~p. - Xac dinh dugc ph~ vi ung dvng cua truySn d9ng khi nen. - Phan tich dugc nguyen ly h~ th6ng truySn dful khi nen, khao sat, thiSt kS h~ th6ng truySn d(lng khi nen trong diSu khiSn cac thiSt bi ca khi. - ThiSt l~p dugc sa d6 h~ th6ng diSu khiSn truySn d9ng khi nen theo yeu cAu d~t ra cho nhfrng thiSt bi cong ngh~ dan gian, di~n hinh. - Ch~y thu, v~n hanh va kiSm tra h~ th6ng diSu khiSn khi nen. - Phat hi~n va khic phvc dugc cac 16i thong thuong trong h~ th6ng. - Thµc hi~n dung cac quy tic an toan trong v~n hanh, bao duong cac thiSt bi cua h~ th6ng truySn d9ng khi nen. - An toan, tich qrc, tiSt ki~m, ren luy~n tac phong lam vi~c thµc tS. Giao trinh g6m 17 bai cung cftp nhfrng kiSn thuc vS Lip d~t va bao tri h~ th6ng diSu khiSn khi nen trong IInh vvc bao tri h~ th6ng thiSt bi ca khi. Trong qua trinh bien so~n, tac gia xin chan thanh cam an quy ThAy co da g6p y nhi~t tinh dS giao trinh ngay cang hoan thi~n han nfra. Qu~n 5, ngay thang nam 20 ... Tham gia bien SOflll LeMinhBdng
 3. 3 MVCLVC DEMVC TRANG 1. Lai gi6i thi~u 2 2. Bai 1: Khao sat h~ th6ng truy@n dfin khi nen 4 3. Bai 2: Ung d1:1ng h~ th6ng truy@n dfin khi nen 12 4. Bai 3: Khao sat may nen khi va thiSt bi phan ph6i 14 5. Bai 4: Bao tri may nen khi va thiSt bi phan ph6i 24 6. Bai 5: Khao sat cac phiin tu khi nen 29 7. Bai 6: Ung d1:1ng cac phiin tu khi nen 59 8. Bai 7: ThiSt kS h~ th6ng khi nen theo phuong phap trinh tlJ 64 9. Bai 8: L~p d~t h~ th6ng khi nen theo phuong phap trinh tv 67 10. Bai 9: ThiSt kS h~ th6ng khi nen theo phuong phap chia tiing 72 11. Bai 10: L~p d~t h~ th6ng khi nen theo phuong phap chi a tiing 74 12. Bai 11: Khao sat cac phiin tu di~n khi nen 83 13. Bai 12: Ung d1:1ng cac ph~n tu di~n khi nen 107 14. Bai 13: ThiSt kS h~ th6ng di~n khi nen theo phuong phap chia nhip 114 15. Bai 14: L~p d~t h~ th6ng di~n khi nen theo phuong phap chia nhip 119 16. Bai 15: ThiSt kS h~ th6ng di~n khi nen theo phuong phap chia t~ng 122 17. Bai 16: L~p d~t h~ th
 4. 4 BAI 1: KHAO SAT HE. THONG TRUYEN DAN KHi NEN Gi&i thieu: Bai nh~~ cung c~p cho hQC sinh nhung kiSn thuc vs phuong phap khao sat h~ th6ng truySn d~n khi nen trong nghS Bao tri h~ th6ng thiSt bi co khi M1}C tieu: - HiSu va v~n dvng duqc cac d:;ii luqng CO' ban vs khi nen trong thiSt kS h~ th6ng truySn d1n khi nen. N9i dung chinh: 1. Phan tich cac d~c tinh ciia khi nen Sl/ PHAT TR/EN Cl}A KY THUJT KHI NEN Nhu chung ta da bitft, khong khf nen la m9t d;;mg nang luqng ca ma con nguiJi da SU dl.}ng thay the cha cac Ive ccJ hQC. Tu hang ngan nam truac, khong khf da nen den muc c6 th€ chay duqc. N6 con la mQt trong ban phJn tu CcJ ban duqc thua nh?n bdi ngLfiJi XL/a. Nguai ta SU dl.}ng chung m9t each c6 y thuc hofj.c VO thuc. M9t trong nht1ng buac dJu tien la st/ hi
 5. 5 Cac d?c trung ca ban cua khong khf nen la: ► VJ s6 luqng: khong khf c6 san a khap nai nen c6 th§ nen vai s6 luqng vo h,,rn ► VJ vJn chuy€n: khong khf nen c6 th§ vJn chuy§n trong cac duang 6ng vai mQt v, khoang each nhat dinh. Cac duang 6ng dJn v§ tht khong cJn thitft khf se duqc cho thoat ra ngoai moi truang sau khi da cong tac. ► VJ /Liu tra: may nen khf khong nhat thidt phai ho?t d9ng lien ttJc. Khf nen c6 th§ duqc /Liu tra trong cac b,nh chua, duqc lap n6i trong cac h~ th6ng 6ng dJn d§ cung cap cho su dtJng khi cJn thitft. ► VJ nhi~t do: khong khf nen ft thay ddi theo nhi~t d9. ► VJ ch6ng chay n& khong m9t nguy ca nao gay chay bai khf nen, nen khong t6n chi phf phong chay. Ho?t d9ng vai ap suit khoang 6 bar nen phong nd khong qua phuc t?p. ► VJ tfnh Si;lCh se: khf nen th, trong Si;lCh, ngay ca trong trllang hqp la dong chay trong cac duang 6ng hay la trong cac thitft bi, khong mQt nguy ca gay bin nao duqc quan tam dtfn. Tfnh chat nay rat cJn thitft trong cac nganh cong nghi~ p chuyen bi~t nhll cong nghi~p thljc phim, vai sqi, lam san va thUQC da. ► V§ cau ti;la cac trang thidt bi: dan gian nen re tiJn ► VJ vJn t6c: khong khf nen la m9t dong chay c6 /Liu t6c Ian, cho phep d?t duqc t6c d() cao (vJn t6c lam vi~c cac xy lanh thuang tu 1-2m/s, ca bi~t c6 th§ d?t dtfn 5 mis). ► VJ tfnh diJu chlnh: vJn t6c va /tfc cua nhang thitft bi cong tac bJng khf nen duqc diJu chlnh mQt each vo cap. ► VJ stf qua tai: cac cong CIJ va cac thitft bi khf nen dam nhJn tai tr9ng cha dtfn khi chung dung hoan taan, cha nen se khong xay ra qua tai. f)§ phan dinh m()t each C?n ke cac /Tnh VI/Cap dvng ky thuJt khf nen, c§n phai bitft dtfn cac tfnh chat khong th§ khong chu trQng dtfn nhu: • Ca.ch xu ly: khong khf nen phai duqc chuin bi saa cha khong chua btJi bin, t?p chat hay nllac, vi chung se gay mon cho cac phJn tu khf nen. • Tfnh chiu nen: khong khf c6 th§ nen duqc cha phep thay ddi va diJu chlnh vJn t6c cua piston. • fJQ Ian /tfc tac dtJng: khong khf duqc nen se khong kinh ttf ntfu chua d?t m9t cong suit nhat dinh. Ap suit lam vi~c thuang duqc chap nhJn 7 bars. EJ() Ian /tfc giai hi;ln tu 20.000 - 30.000 N (2.000 - 3.000 kp), con phtJ thu()c vao vJn t6c va hanh tr,nh. • SI/ thoat: khi khf nen xa se t?o ra am thanh 6n, nhung nha c6 cac bQ phJn giam thanh gan a tung duang thaat do d6 van dJ nay c0ng da duqc giai quytft. Cfa thanh: khong khf nen la ngu6n nang luqng d6i dao, dan gian va sJn c6 nen gfa thanh cua h~ th6ng SU d[Jng sere.
 6. 6 D/iC TiNH CUA KHi NEN Khong khf chung quanh ta c6 ap suat thay d6i, n6 phLJ thu{)c vao: • D{) cao so vai mlfc nuac bi€n • Vf trf ofa ly • Khf tuqng Chung ta c6 th€ phan loc.1i cac loc.1i ap suat sau: ■ Ap suat khf trai: la ap suat khong khf chung quanh ta. Ap suat nay bJng 1013mbar Ci mlfc nuac bi€n, o0 va Ci vT tuyen 45° ■ Ap suat chan khong: Neu khf quy§n bien mat chung quanh qua oat, ap suat khong con nua, ta c6 chan khong tuytf}t d6i. Ap suat duqc bi€u di&n so vai chan khong tuytf}t d6i gQi la Ap suat tuytf}t d6i. ■ Ap suat dti: la ap suat OQC duqc so vai ap suat khf quy§n Khong khf dung trong cong nghitf}p luc d5.u la khong khf a ap suat khf trai, duqc tang fen m{)t ap suat cao gQi la Ap suat tuang d6i hay con gQi la Ap suat du (ap suat c1o) Ao suat du Ao suat khf auvtn Ao suat chan khom! Ap suat chan khong tuyet d6i l 2. Ung d\J.Dg cac d~i hrQ'llg vit ly cua khi nen cAc DJ?i.J LUONG vAT LY BJ m~it dfa c3u duqc baa quanh bai m9t lap khong khf. £Jay la m9t h6n hqp cac khf c3n thiet cha SI/ s6ng c6 ty It[} tUcJng tlng nhu sau: Nita chiem 78% th€ tfch
 7. 7 Oxy chem 21 % th§ tfch Con hJi la m9t s6 khf khac nhu: carbonic, argon, hydro, neon, hen cryton, va xenon Dt! hit!u r6 them cac dinh lu?t v§ d9ng /t.fc h9c va tri)ng thai cua khong khf, nguiJi ta c1a li
 8. 8 Khcfi luqng 1 (kg)= 1 kp.s2/ 9,81.m Lrjc 1 (kp) = 9,81 (NJ fJ§ don gian cha tfnh toan ta liy 1 (kp) = 1o (NJ Nhi~tdQ CJ di€m 0: o0 c = 273 K (Kelvin) CJ nhirJt de) khac: 1°c = 7 K (Kelvin) Ap suit * Atmosphere, [at] 2 1 at= 1 kp/cm = 0,981 bar * Pascal, Pa ; bar 1 Pa= 1N/m 2 = 10-5 bar 1 bar = 10-5 N/m 2 = 105 Pa = 1, 02 at * Atmosphere V?t ly, atm 1 atm = 7,033 at= 1,073 bar * Milimet c{)t nliac, mm c{)t nliac 7000 mm c{)t nliac = 1at= 0,981 bar *Milimet thuy ngan, mmHg 1 mmHg = 1 Torr 7at = 736 Torr 7 bar = 750 Torr fJfnh lu~t Boyle - Mariotte CJ nhi~t d{) ccf dfnh, tfch scf th€ tfch va ap suit tuy?t dcfi cua m{)t khf ly tuang la hang scf. Pwy~t a6; x V = constant 8bar ~ f- 1 -----+---------' 4bar ~ If------+----~ 2bar ~If------+---~ lbar ~ H-11- - - - ~ fJfnh lu~t Gay-Lussac CJ m{)t ap suit ccf dfnh, ty s6 git1a th€ tfch va nhi
 9. 9 V - - - = constant ~uy~tri6i Chi chu: Nhi~t dQ tuy~t d6i Juan Juan duqc tfnh bJng d9 Kelvin o° K (Kelvin)= -237C (Celcius) To T1 A H A Po P1 I V1 Vo I Be'p di~n Dinh luJt Charles CJ m9t thi tfch c6 dinh ty s6 gWa ap suit tuy~t d6i va nhi~t d9 tuy~t d6i cua m9l khf ly tuong la hJng s6. ptuy."'r 1 0 ' = constant ~uy~tri6i Po Vo Be'p di~n Dinh lu?t t6ng hqp ca 3 bi€n (ap suit, thi tfch, nhi~t d9 duqc cha boi Phuong trtnh tr,;1ng thai nhi~t t6ng quat cua khf nen: Pabs . V = m . R . T Trang d6 : Pabs [bar] : ap suit tuy~t d6i 3 V [cm ] : thi tfch khf nen : m [kg]= v. □ kh6i luqng, □□ la kh6i luqng rieng cua khang khf tfnh 3 bJng kglm R [}/kg.Kl : hJng s6 khf T [Kl : nhi~t dQ tfnh bJng Kelvin
 10. 10 Ap suit Pa bar mbar at mmWs Torr psi atm 2 2 Mm Hf{ Kp/cm Kp/cm 5 4 1 Pa 1 1,000.11 1,000.10 1,02.10- 0, 102 7,50.10 1,45. 10- 0,987. 10 2 5 3 5 1 N/m 4 1 bar 1,000.10 1 1,000.10 1,02 1,02.10 0,75.10 1,45.10 0,987 1 mbar 1,000.10 1,000.1( 1 3 1,02.10- 1,02.10 0,75 7,45. 10-2 0,987.10 3 3 2 1 at 0,981.10 0,981 9,81. 1a2 1 1,000.10 7,36.10 1,42.10- 0,987 1 2 kp/cm 3 0,981.1( 9,81.10-2 1,000.10 1 5 1mmW.' 9,81 736.10 1,42.10- 9,68. 70- 2 4 4 2 1 kp/m 1,36. 10-3 1,36.10 3 1mmHg 1,33. 1a2 1,33.10- 1,33 1 1,934.10 1,32. 10- 2 1 Torr 1 psi 6,895.10 6,895.1 I 6,895.10 7,033.10 7,033.10 5,171.1 1 6,805.10 2 2 2 1 atm 1,013.10 1,013 1,013.10 1,033 1,033.10 7,6. 1a2 1,469.10 1 2 N dyn kp Mp p 1 1a5 0, 102 1,02.10-4 102 1,02.1 o- 6 1,02.10-9 3 10-5 1 1,02.10- 9,81 9,81.1a5 1 10-3 1a3 9,81.1a3 9,81.108 103 1 106 9,81. 10-3 981 10-3 1o- 6 1 Dan vi cua cong la Joule ()). 1 Joule (J) la c6ng sinh ra duai tac d{)ng cua llfc 1 N de§ v~t dich chuy
 11. 11 Dan vi cua cong suit la Watt (W). 1 Watt (W) la cong suit trong thai gian 1 s, sinh ra nang Juqng 1 J. 1 W = 1 Nm/s w kw Kpm/s PS Kea/ls Kcal/h 4 1 10-3 0, 102 1,36.10-3 2,39. 10- 0,86 103 1 102 1,36 0,239 860 9,81 9,81.10- 3 1 1,33.10-2 23,45.10- 4 8,43 735,5 0,7355 75 1 0, 1757 622 4187 4, 19 427 5,69 1 3600 1, 16 1, 16. 10-3 0, 119 1,58.10-3 2,18.10- 4 1 3. Khao sat h? th8ng truy~n din khi nen Dva vao nhfrng d~c tinh cua h~ th6ng truy€n dfrn khi nen d~ thvc hi~n cong vi~c khao sat tren mo hinh thi~t bi. 4. Cau hoi ki~m tra - Li~t ke nhung d:;ti lugng v~t ly cua k:hi nen? - Trinh bay nhfrng d~c tinh cua k:hi nen va ung dvng cua k:hi nen?
 12. 12 BAI 2: UNG DUNG . HE. THONG TRUYEN DAN KHi NEN Gi6i thi~u: Bai nhilm cung c&p cho h9c sinh nhung kiSn thuc vS ung dvng h~ th6ng truySn d~n khi nen trong nghS Bao tri h~ th6ng thiSt bi co khi Ml}c tieu: - Ung dvng duqc khi nen trong thiSt kS h~ th6ng truySn d~n khi nen trong diSu khiSn thiSt bi. N
 13. 13 • Chi phf thip c1€ thieft l?p m9t h? th6ng truy§n d9ng bli.ng khf nen • H? th6ng phong ngua qua tai ap suit giai hc;1.n duqc bao dam. 2. Nhuqc di€m • Ll/c truyJn tai tr9ng nho • Khi tai trQng trong h? th6ng thay doi, thr V?n t6c truyJn cOng thay doi, vt kha nang clan h6i cua khf nen Ian, do c16 khong th€ thljc hi?n duqc nhung chuyt!n d9ng thJng hoijc quay d§u. • Khf thoat ra gay ra tiefng 6n Do c16 hi?n nay, trong !Tnh vljc di§u khi€n nguoi ta thuong keft hqp h? th6ng di
 14. 14 ' ? , r r r' 1:. I'\. .:. BAI 3: KHAO SAT MAY NEN KHI VA THIET BJ PHAN PHOI Gioi thi~u: Bai nh&m cung c~p cho h9c sinh nhfrng kiSn thfrc vS phuang phap khao sat may nen khi va thiSt bi phan ph6i trong nghS Bao tri h~ th6ng thiSt bi CO' khi Muc tieu: - Khao sat duqc nguyen ly ho:;i.t d9ng cua may nen khi va thiSt bi phan ph6i khi nen. N(>i dung chinh: 1. Khao sat may nen khi va thi~t bj phan ph6i trong h~ th6ng truy~n d~n khi nen A. Hf. THONG TH/ET Bf PHAN PHO/ KHi NEN H? th6ng thi6t bj phan ph6i Khf nen c6 nhi?m v1,1 chuytefn khong khf tu May nen khf din khau cu6i cung dtef su dl)ng Yeu cau d6i vai h? th6ng thilt bi phan ph6i khf nen la bao dam ap su:ft p, /uu /uqng Q va chit /uqng cua khf nen cho nai tieu thl), d6ng thai vJ t6n th:ft ap su:ft d6i vai h? th6ng thi€t bi phan ph6i khf nen khong duqc vuqt qua 1 bar D9 nghieng duang tfng 1-2% Binh trich Binh trich chlta trung gian ch11a chinh May nen khi Binh trich chlla cho Binh ngztng thiet bt, may t11, hcli nitoc Van xii nitoc I. EJ6i vai May nen khf ta phan bi?t hai /0
 15. 15 EJtff c6 thtff nen dtin ap suit tu 75 bar nguai ta thuang su d£Jng May nen khf kitffu piston v, 2 cip hoijc nhi€u cap, tuy nhien khong khf duqc nen nhi€u /Jn do d6 chung phai c6 b{) ph?n lam mat trung gian. • Uu khuytit di€m - Cung vung - Hi~u sua't cao - Bao quan gian don Gay ra cac hi~n tllqng dao c1{)ng dang k€ nhll: titing 6n Gia thanh bao quan cao Tc;W ra khf nen theo xung va thllang c6 dJu. ~¼, ' :.:::::....-. ·•:;::· ,.-/ 2. May nen khf ki€u canh gc;lt ,~3 "'"'"=;= ,I • Nguyen ly Khong khf duqc nen vao bu6ng hut, nha rotor va stator dij.c /~ch nhau, nen khi rotor quay th! khong khf se vao bu6ng nen, sau d6 khf nen se vao bu6ng dJy. • Uu khuytit di€m - Khong c6ng k€nh - Khong dao d{)ng do d6 em hon may nen khf ki€u piston - Slla chua dJ dang - Lllu Juqng la hJng s6: khf khong bf xung - Hi~u suit nhi~t d{)ng kem hon may nen khf ki€u piston - Khf nen thong thuang bf nhiJm dJu
 16. 16 3. May nen khf ki€u trvc vft • Nguyen ly Hai ro to c6 trLJC dJc song song (mQt ro to c6 4 rang va ro to con /9 i c6 6 ranh) Ho 9 t dQng theo nguyen ly thay doi th€ tfch. Th€ tfch khoang tr6ng giCta cac rang se thay doi khi trLJc vft quay duqc mQt vong. Nhu v~y se t9 o ra qua tr,nh hut (th€ tfch khoang tr6ng tang Jen), qua tr,nh nen (th€ tfch khoang tr6ng nho /9 i), va cu6i cung la qua tr,nh diy • Uu khuydt di€m - Khong khf s9 ch va khong bf xung - R1t tin c~y: tuoi thQ cua vft cao (15.000 +40.000 gia) - Nho gQn - Khong sinh ra dao dQng Ty s6 nen bf h 9 n che bai tlng - Gia thanh cao - Cay ra ti
 17. 17 Bu6ng hut ; A '·, -·- ~·- ; ; ; / Buong ddy a b 5. May nen khf ki€u Turbin • Nguyen ly La nhung may nen khf dong lien t1,1c, dff.c bh~t c6 htu luqng Ian, g6m hai loc}.i dQc tr1,1c va huang tam. Toed{) cua dong chay cua khf ra't Ian, c6 th€ tang toe bang each tang so luqng canh turbin • Uu khuyt!t di€m Khf nen c6 cha't luqng tot Cac rang tren stato di d{)ng cho phep chl duqc luu luqng Tu6i thQ cao va ft doi hoi bao tr1 Hi?U sua't ra't cao K
 18. 18 B. BQ BAO DUONG 1. 8{) fQC BQ IQc c6 nhit~m VLJ /o 9 i tru khoi khong khf nen tit ca nhung t9p chit va lam ngung tLJ hai nuac. Khong khf nen vao trong binh chua (2), qua cua xoJn (3) phat sinh mQt chuy€n dQng xoan va /t.fc ly tam c6 tac dLJng lam fang cac phJn tll nho chit long, chit ran. Cac t9 p chit duqc thai ra a day binh chua. Nhung t9 p chit cJn duqc thai ra a day binh chua. Nhung t9 p chit cJn duqc xa ra khoi binh chua truac khi n6 d 9 t dtn muc cao nhit ( c6 th€ nh?n bieft bJng v9 ch ch1 thf tren b,nh chua) Nhung chit li~u ran c6 kfch thuac Ian hon kfch thuac nhung 16 IQc se duqc gW l?i. Nhung chit keft tila nay c6 nguy CcJ lap kfn vong /uai IQC can trcJ qua tr,nh foe, cha nen cang lam Sq.Ch hoijc thay vong /uai !QC thuang xuyen. Kfch thuac /6 IQC thuang tu 30 - 70 □ m, cung c6 nhung bQ foe c6 kfch thuac /6 defn O,OJ □□ m. Khi Juqng nuac ngung tLJ dtn V?Ch muc giai h?n, n6 c6 th€ duqc thai ra ngoai bJng each thao vft (4) hay thai bJng moth~ th6ng ti/ dQng. Nguyen ly ho9 t d{)ng ciJa h~ th6ng thai ti/ d{)ng: Hai nuac ngung tLJ tTnh trong bQ IQc khf qua clla (9) vao trong khoang khong gian cua d~m kfn (3). SI/ gia tang cua luqng hai nuac nay lam phao (2) dang fen theo chi~u cao. Khi defn muc giai h9 n cha phep, mi?ng 6ng (7) ma ra, khf nen trong b,nh chua cua bQ IQc thoat qua duang 6ng va dJy piston di~u khi€n (4) mang d~m kfn (3) tfnh tiefn sang phai h!nh thanh dQ ha, nhu V?Y luqng nuac ngung tLJ c6 th€ thoat ra ngoai. Khf nen c6 th€ thoat dJn dJn bai mi~ng 6ng (6). Do d6 !6i di qua Jue nay duqc hara mQt Jue, r6i sau d6 mi?ng 6ng (7) duqc dong kfn. (1} (7) (2) __ {3) I ,' (3)- Khi thoat ra D,
 19. 19 2. Bo chlnh ap suit a. Bo di~u chlnh ap suit c6 16 thoat. BQ di~u chlnh ap suit dung d§ duy tr, ap sua't lam Vi?C (ap sua't thu ca'p) a gia tri kh6ng ddi khi c6 slf thay ddi trong mc,1ng phan ph6i (ap sua't sa ca'p) hoJc nai lam vi?c. Ap suit sa cip phai lu6n cao han ap suit thu ca'p, ap suit duqc giCt dn dinh bai mang (1 ), mang nay duqc tac d9ng a m9t mJt bai ap sua't thu ca'p, con mJt kia bai m9t lo xo (2) c6 th§ di~u chlnh duqc ap llfc bai vft di~u chlnh (3). Khi ap sua't sa ca'p tang fen lam con truqt (6) di xu6ng lam giam theft di?n dong khf, giCt ap suit thu cip khong ddi. Khi ap sua't sa cip giam xu6ng, lo xo (2) diy con truqt di fen lam tang theft di?n dong khf, kteft qua ap suit thu cip van kh6ng thay ddi. Ntefu nhu ap sua't phfa thu ca'p tang mc,1nh1 mang se bi nen mc,1nh nguqc vai /lfc tac d9ng cua lo xo, bQ ph?n chfnh gitla cua mang htnh thanh !6i di qua va khf c6 th§ thoat qua a 2 16 hen duai. b. Bo di~u chlnh ap suit khong c6 /6 thoat Trang thl/c ttef van con t6n tc,1i ca ca'u di~u chlnh ap suit kh6ng c6 cua thoat. Bo diJu chlnh nay khong cha phep khf thoat ra ngoai duai tac d9ng cua ap suit lam Vi?C (phfa thu ca'p). 1(P} 2(A) P, Pe f--'--J \ f 3(R) Nguyen If ho,;1t d9ng Vft di§u chlnh (2) nen lo xo (8) dan tai mang diy (3). Tuy theo slf diJu chlnh (2), (8) ma cac dong khf a phfa sa cap, thu ca'p tang fen hoJc giam diva ca ciu diy (6) lfch them hoJc kem di ma van (5) c6 mJt tl/a duqc dong kfn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2