intTypePromotion=1

Giáo trình lập trình LabWIEW ( Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải )

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
937
lượt xem
389
download

Giáo trình lập trình LabWIEW ( Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LabVIEW (viết tắt của Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là môi trường ngôn ngữ đồ họa hiệu quả trong việc giao tiếp đa kênh giữa con người, thuật toán và các thiết bị. Gọi LabVIEW là ngôn ngữ đồ họa hiệu quả vì về cách thức lập trình LabWIEW khác với các ngôn ngữ C...Thu thập dữ liệu & điều khiển động cơ DC (Cần có phần cứng: Tất cả các bạn sinh viên gặp khó khăn tài chính cho việc mua card giao tiếp có thể liên hệ tại đây, sẽ có giải pháp để bạn có phần cứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lập trình LabWIEW ( Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải )

 1. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i Sách kèm theo CD g m: Các ví d m u LabVIEW Ph n m m c n thi t h c LabVIEW Video Clip Demo Chương trình ñào t o LabVIEW t i Vi t Nam 2 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 2. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW L I NÓI ð U B sách h c l p trình LabVIEW t cơ b n ñ n nâng cao g m 7 t p: - T p 1: L p trình LabVIEW hư ng d n l p trình LabVIEW trình ñ cơ b n. - T p 2: Cơ ñi n t ng d ng v i LabVIEW hư ng d n xây d ng các ng d ng v i LabVIEW trong các ngành k thu t. - T p 3: S tay các hàm trong LabVIEW gi i thích tư ng t n cách s d ng các hàm trong các module c a LabVIEW. Song song ba t p sách trên là 4 t p sách chuyên ñ k thu t chuyên sâu: - T p 4: K thu t mô ph ng trong v i LabVIEW - T p 5: ðo lư ng và ki m tra t ñ ng - T p 6: Nh ng bài báo khoa h c ch n l c s d ng LabVIEW ñư c công b t i các t p chí, h i th o qu c t ph c v h c viên sau ñ i h c, các sinh viên khá gi i và k sư mu n nghiên c u chuyên sâu. - T p 7: 101 ng d ng hay v i LabVIEW là t p sách hư ng d n th c hi n các ng d ng dùng cho m i l a tu i, chuyên ngành. T h c sinh l p 5 ñ n các gi ng viên ð i h c các ngành V t lý, Toán h c, K thu t. T t c các t p sách này ñư c vi t cho ñ i tư ng là ngư i m i b t ñ u tìm hi u LabVIEW, phù h p v i sinh viên, gi ng viên và k sư có nhu c u t h c và xây d ng các ng d ng thu c các ngành k thu t ño lư ng, ñi u khi n t ñ ng, k thu t ôtô, robotics, v t lý, t ñ ng hóa. Tài li u này có ba ưu ñi m quan tr ng không có trong các tài li u khác s giúp b n: - H c nhanh LabVIEW nh cách ti p c n v n ñ “h c ñ làm” ñ c trưng mà Hocdelam Group ñã phát tri n và áp d ng thành công trong nhi u năm. H c tr ng tâm nh vào các k t lu n, quy t c vàng, m o v t (tip) do - b n thân tác gi rút ra t kinh nghi m l p trình LabVIEW nhi u năm. H c và xây d ng các ng d ng d dàng nh vào gói s n ph m: 1- - Ph n m m LabVIEW, 2-B thí nghi m ña năng HDL-9000 giá thành th p tương thích LabVIEW, 3-Giáo trình hư ng d n và ví d m u. Sách hư ng d n xây d ng các ng d ng d a trên nh ng ph n c ng chính hãng như CompactRIO, USB 6008/6009, PCI7250 và nh ng ph n H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 3
 3. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i c ng giá thành th p như Hocdelam USB-9001, Hocdelam USB 9090. (Xem s n ph m t i http://sanpham.hocdelam.org ho c http://ni.com). ð s d ng ph n ñ u c a t p 1 hư ng d n l p trình LabVIEW, b n ch c n ñ t ph n m m LabVIEW. Ph n ñ u c a cu n sách t p trung vào các khái ni m v LabVIEW, c u trúc chung c a chương trình LabVIEW, các lo i control và indicator, vòng l p, c u trúc, m ng, bó, phân tích d li u, mà còn cung c p ki n th c v giao ti p máy tính qua c ng COM theo chu n RS232 và c ng USB, giao ti p m ng TCP/IP, mô ph ng và ñi u khi n mobile robot, trong môi trư ng 3D, thu th p và x lý nh. Ngoài ra, quy t c vàng khi l p trình, k thu t xây d ng giao di n ngư i dùng (GUI) cũng s ñư c ñ c p chi ti t. Ph n 2 c a tài li u này hư ng d n b n phát tri n các ng d ng th c t như ñi u khi n PID ñ ng cơ DC, l p trình Robocon, th i gian th c v i LabVIEW d a trên các card s n xu t b i National Instruments, Hoa kỳ ho c b thí nghi m ña năng HDL-9000, card Hocdelam USB-9001 giá thành th p. ð h c LabVIEW hi u qu , ngư i h c c n th c hi n theo hư ng d n c a m i bài. Th c hành nhi u l n các ví d và hoàn thành các bài t p trong sách. Tác gi chân thành c m ơn PGS. TS. ð Văn Dũng ñã truy n c m h ng trong su t quá trình nghiên c u nh ng năm qua, quý th y cô t i ð i h c Sư ph m K thu t Tp.HCM. ð c bi t là s giúp ñ quan tr ng c a National Instruments v tinh th n và v t ch t cho vi c nghiên c u cùng nh ng khích l t ông Chandran Nair–Giám ñ c NI ASEAN, Ông Suntisuk–Giám ñ c qu n lý Thái Lan-Vi t Nam, Ông Ph m Qu c Hùng và Ông Nguy n H Nam t i NI Vi t Nam. Chân thành c m ơn PGS. TS. T Di p Công Thành, ðH Bách Khoa Tp.HCM, TS. Nguy n ð c Hùng t ðH Tamania, Úc, TS. Chung T n Lâm ñã ñ c b n th o và góp ý cho t p sách. Hi u bi t c a tác gi còn h n ch nên không th tránh kh i các sai sót, thư liên h và góp ý vui lòng g i v : Nguy n Bá H i, Phòng thí nghi m Cơ ñi n t Ô tô – ðH, Sư ph m K thu t Tp.HCM, S 01-Võ Văn Ngân, Qu n Th ð c, Tp.HCM; Email: bahai@hcmute.edu.vn. Hotline: 0937-159-700. Tác gi 4 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 4. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW BÀI 1 GI I THI U LabVIEW H c xong bài này, b n s n m ñư c: - Khái ni m v LabVIEW và m t s thu t ng - Phân bi t ñư c LabVIEW v i các ngôn ng khác 1.1. LabVIEW là gì? LabVIEW (vi t t t c a Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là môi trư ng ngôn ng ñ h a hi u qu trong vi c giao ti p ña kênh gi a con ngư i, thu t toán và các thi t b . G i LabVIEW là ngôn ng ñ h a hi u qu vì v cách th c l p trình, LabVIEW khác v i các ngôn ng C (hay Python, Basic, vv.) ñi m thay vì s d ng các t v ng (t khóa) c ñ nh thì LabVIEW s d ng các kh i hình nh sinh ñ ng và các dây n i ñ t o ra các l nh và các hàm như trong hình 1.1. Cũng chính vì s khác bi t này mà LabVIEW ñã giúp cho vi c l p trình tr nên ñơn gi n hơn bao gi h t, ñ c bi t, LabVIEW r t phù h p ñ i v i k sư, nhà khoa h c, hay gi ng viên. Chính s ñơn gi n, d h c, d nh ñã giúp cho LabVIEW tr thành m t trong nh ng công c ph bi n trong các ng d ng thu th p d li u t các c m bi n, phát tri n các thu t toán, và ñi u khi n thi t b t i các phòng thí nghi m trên th gi i. Hình 1.1: Mã ngu n vi t b ng LabVIEW V ý nghĩa k thu t, LabVIEW cũng ñư c dùng ñ l p trình ra các chương trình (source code: mã ngu n) trên máy tính tương t các ngôn ng l p trình d a trên ch (text-based language) như C, Python, Java, Basic, vv. H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 5
 5. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i ð ng th i, LabVIEW h tr các k sư, nhà khoa h c và sinh viên, vv. xây d ng (th c thi) các thu t toán m t cách nhanh, g n, sáng t o, và d hi u nh các kh i hình nh có tính g i nh và cách th c ho t ñ ng theo ki u dòng d li u (data flow) l n lư t t trái qua ph i. Các thu t toán này sau ñó ñư c áp d ng lên các m ch ñi n và cơ c u ch p hành th c nh vào vi c k t n i h th ng th t v i LabVIEW thông qua nhi u chu n giao ti p như chu n giao ti p RS232 (giao ti p qua c ng COM), chu n USB, chu n giao ti p m ng TCP/IP, UDP, chu n GPIB, vv. Vì v y LabVIEW là m t ngôn ng giao ti p ña kênh. LabVIEW h tr h u h t các h ñi u hành (Windows (2000, XP, Vista, Windows7), Linux, MacOS, Window Mobile, Window Embedded. Hi n t i, LabVIEW 2010 là phiên b n m i nh t. M t s phiên b n cũ c a LabVIEW bao g m 2009, 8.6, 8.5, 7.1, 6i. Nhìn chung hai phiên b n k nhau 2010 và 2009 không có s khác nhau nhi u. Tuy nhiên có s khác bi t ñáng k gi a các b n LabVIEW 7.1, LabVIEW 8.5 và LabVIEW 2009. B n có th ch n m t trong ba phiên b n sau cùng ñ dùng cho vi c h c l p trình, trong cu n sách này, chúng tôi s d ng LabVIEW 2009. B n có bi t? LabVIEW ñư c ti n sĩ James Truchard, ð i h c Taxas, Hoa Kỳ sáng t o ra vào năm 1986, và ñã tr thành m t công c không th thi u trong các ngành k thu t. s n ph m ñ u tiên b t ñ u trong nhà ñ xe c a Ch t ch, CEO và ñ ng sáng l p NI – James Truchard Austin, Texas, Hoa Kỳ. 1.2. Các ng d ng c a LabVIEW LabVIEW ñư c s d ng trong các lĩnh v c ño lư ng, t ñ ng hóa, cơ ñi n t , robotics, v t lý, toán h c, sinh h c, v t li u, ôtô, vv. Nhìn chung: - LabVIEW giúp k sư k t n i b t kỳ c m bi n, và b t kỳ cơ c u ch p hành nào v i máy tính. - LabVIEW có th ñư c s d ng ñ x lý các ki u d li u như tín hi u tương t (analog), tín hi u s (digital) hình nh (vision), âm thanh (audio), vv. - LabVIEW h tr các giao th c giao ti p khác nhau như RS232, RS485, TCP / IP, PCI, PXI, và như v y. - B n cũng có th t o ra các th c thi ñ c l p và các thư vi n chia s (ví d thư vi n liên k t ñ ng DLL), b i vì LabVIEW là m t trình biên d ch 32-bit. 6 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 6. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW LabVIEW ñã tr nên ph bi n các phòng thí nghi m Nh t, Hàn, M , Anh, ð c, vv. Ph n này trình bày m t s ng d ng c a LabVIEW tiêu bi u và các d án t i các phòng thí nghi m trong và ngoài nư c mà tác gi cu n sách này ñã tham gia th c hi n d án. ng d ng ño lư ng, trong hình 1.2 là giao di n thu th p d li u các thông tin c n thi t c a tàu vũ tr c nh t i cơ quan hàng không và vũ tr NASA, Hoa Kỳ. Hình 1.2: Thu th p d li u t i Cơ quan hàng không và vũ tr - NASA ng d ng hình 1.3 này gi i thi u áp d ng c a vi c s d ng LabVIEW và card Hocdelam USB 9001 ho c NI USB 6008 ñ th c hi n ño tín hi u, v bi u ñ ñ c tuy n các c m bi n trong ôtô và th c nghi m thu t toán chuy n ñ i c m bi n nh m h giá thành s a ch a xe ôtô. ng d ng này ñư c th c hi n t i ñ i h c Sư ph m K thu t Tp.HCM năm 2008. Hình 1.3: Thu th p d li u t c m bi n ño gió trong ôtô và thí nghi m thu t toán chuy n ñ i c m bi n H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 7
 7. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i ði u khi n xe ô tô t xa, hình 1.4 là giao di n ñi u khi n ôtô b y ch (xe Captival) t xa ñư c th c hi n b i thành viên Hocdelam Group t i phòng thí nghi m Biorobotics, Hàn Qu c. Giao di n này hoàn toàn ñư c xây d ng trong môi trư ng l p trình LabVIEW có kh năng hi n th các thông s và tín hi u th c như: v n t c xe, m c xăng, v trí tay s c a xe, video truy n t xe qua m ng không dây, âm thanh t ñ ng cơ t l thu n v i v trí bư m ga cũng ñư c gi l p làm cho vi c ñi u khi n xe t xa gi ng v i vi c lái xe tr c ti p nh m nâng cao ch t lư ng ñi u khi n xe. Hình 1.4: Giao di n lái ôtô t xa Mô ph ng 3D, hình 1.5 mô t ng d ng mô ph ng m t cánh tay robot ñơn gi n do Th c sĩ ð Trung Hi u th c hi n. Hình 1.5: ði u khi n tay Robot 8 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 8. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW ði u khi n phương ti n không ngư i lái, hình 1.6 mô t ng d ng LabVIEW ñi u khi n robot không ngư i lái nh m dò tìm và khám phá dư i nư c c a t p ñoàn Nexans. Hình 1.6: Robot dư i nư c (Spider) ñư c phát tri n d a trên LabVIEW c a công ty Nexans Thu th p hình nh và mô ph ng ñ ng l c h c, hình 1.7 trình bày ng d ng mô ph ng h th ng lái không tr c lái trong ô tô. ð ng th i, hình nh t webcam (webcam thông thư ng g n qua c ng USB) ñư c thu th p và ñưa lên giao di n ngư i dùng (Graphical User Interface – GUI). Xem chi ti t ñ tài này b ng cách search google c m t sau: “Steer-By-Wire Systems with Realistic Steering Feel”. Xem video clip Steer-by-wire.avi và file Steer-By- Wire Systems with Realistic Steering Feel.pdf trong CD kèm theo sách này. Hình 1.7 H th ng lái không tr c lái t i phòng thí nghi m Biorobotics, KUT, Hàn Qu c H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 9
 9. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i Thu t toán ñi u khi n t ñ ng v trí ñ ng cơ DC theo thu t toán PID và giao di n tr c quan trong hình 1.8 ñư c Hocdelam Group vi t d a trên cơ s ph n m m LabVIEW. V i giao di n này, ngư i ñi u khi n s d dàng quan sát giá tr v trí mong mu n, và v trí th c t c a ñ ng cơ, ñ ng th i, so sánh và ñánh giá ñư c t c ñ ñáp ng, ñ n ñ nh c a ñ ng cơ DC trong quá trình v n hành. Hình 1.8 ði u khi n ñ ng cơ DC theo thu t toán PID ðo lư ng, giám sát và ñi u khi n h th ng công nghi p (SCADA), hình 1.9 trình bày ng d ng c a LabVIEW trong h th ng ñi u khi n và giám sát dùng trong công nghi p. Hình 1.9: H th ng ño lư ng, giám sát và ñi u khi n trong công nghi p T i ñây, b n ñã hình dung ph n nào nh ng ích l i và s c m nh c a ngôn ng l p trình ñ h a LabVIEW. V y, chúng ta hãy cùng b t tay vào h c và s d ng LabVIEW nhé. 10 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 10. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW 1.3 Download và cài ñ t LabVIEW ð h c và làm vi c v i LabVIEW, ta ch c n cài b n LabVIEW dùng th (evaluation version), so v i phiên b n có b n quy n (như b n professional version) thì b n dùng th có gi i h n 30 ngày (b n có th cài l i sau khi h t h n ñ dùng ti p lâu dài) và s thư vi n hàm (function library) s n có b gi i h n. Tuy nhiên, th t may m n là ta hoàn toàn có th t xây d ng các thư vi n này t nh ng hàm cơ b n có s n trong b n dùng th . Hãy yên tâm h c và s d ng LabVIEW n u b n chưa có ñ kinh phí ñ trang b cho mình LabVIEW có b n quy n nhé. B n t i ph n m m LabVIEW 2009 t i http://labview.hocdelam.org ho c mua b ñĩa CD ph n m m LabVIEW và giáo trình l p trình LabVIEW qua Email: supports@hocdelam.org. Nhìn chung, các phiên b n LabVIEW 8.5, 8.6 và 2010 cũng ñư c cài ñ t tương t . V cách th c cài ñ t, ta cài LabVIEW như các ph n m m thông thư ng như sau: Gi i nén file LabVIEW 2009.rar, ch y file Setup.exe trong thư m c LabVIEW 2009. Sau ñó b n cài ñ t ph n m m theo các bư c l n lư t các hình sau (các hình này không ñư c ñánh s hình). Ch n Next H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 11
 11. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i Ch n Next Ch n Next 12 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 12. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW Ch n Next Ch n Next H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 13
 13. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i Ch n Next Ch n I accept và ch n Next 14 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 14. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW Ch n Next Ch n Later n u ñư c h i cài Driver và ch n Finish ñ hoàn thành vi c cài ñ t. H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 15
 15. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i N u g p khó khăn trong vi c t i ph n m m và cài ñ t LabVIEW, g i email v supports@hocdelam.org, h tr nhanh qua ñư ng dây nóng: 0937159700. 1.4. Phương pháp ñ h c LabVIEW hi u qu ð h c LabVIEW nhanh và hi u qu , b n nên: - T mình l p trình l i các ví d và bài t p trong sách sau khi ñã cài ñ t ph n m m LabVIEW. - Trong quá trình h c luôn th c hi n “3 quy t c vàng” khi l p trình. Ba quy t c này ñư c trình bày t i bài 2. - H c nhanh LabVIEW cơ b n qua các video clip (Download mi n phí t i: http://labview.hocdelam.org B n có bi t? ð i v i vi c h c l p trình thì con ñư ng duy nh t, nhanh nh t ñ gi i là b n ph i th c hành. 16 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 16. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW Tài li u ti ng Vi t khác có th tìm t i: - labview.hocdelam.org - vagam.hocdelam.org - ino.com.vn - google.com.vn (b n c n search các t khóa b ng ti ng Vi t như “tài li u labview”, “giáo trình labview”,…). Tài li u ti ng Anh có th tìm t i: - ni.com - lava.org - google.co.uk (b n c n search các t khóa b ng ti ng Anh như “LabVIEW tutorial”, “labview book”, “labview demonstration”, labview application”,vv). - M t s cu n sách tham kh o g m: LabVIEW for everyone, LabVIEW advanced programing technique, vv. ðăng ký các khóa h c thông qua các trình ñào t o LabVIEW t i Vi t Nam ñư c cung c p b i các trung tâm, trư ng h c sau: - Hocdelam Group cung c p các chương trình ñào t o theo nhu c u c a doanh nghi p, nhà máy, trư ng h c và cá nhân trong c nư c (ðăng ký nhanh qua ñi n tho i: 0937 159 700). - ð i v i ngư i b n r n, b n có th ñăng ký h c LabVIEW tr c tuy n (online) t i http://labview.hocdelam.org. - Trư ng ð i h c Sư Ph m K thu t thành ph H Chí Minh t ch c các chương trình ñào t o các khóa h c liên quan LabVIEW cho h c viên sau ñ i h c, sinh viên h ñ i h c chính quy ngành Cơ khí ð ng l c. - Các khóa l p trình LabVIEW cơ b n t i Trư ng Kinh T K thu t Phú Lâm, Q6, Tp.HCM. - Phòng ñào t o công ty VTK, Hà N i. - H c t i Công ty TNHH thương m i d ch v k thu t LINH PHÚ, Q. Gò V p, Tp.HCM. - N u có v n ti ng Anh t t, b n có th ñăng ký h c tr c tuy n t i http://ni.com. H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 17
 17. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i Xây d ng ng d ng th c t ð h c nhanh LabVIEW và xây d ng ñư c các ng d ng th c t b n có th trang b ph n c ng như card giao ti p máy tính dùng ñ th c t p thu th p tín hi u c m bi n và ñi u khi n t ñ ng ñ ng cơ, lò nhi t,... v i LabVIEW. ð a ch cung c p ph n c ng tr c tuy n ho c t i Tp.HCM. - http://ni.com (ti ng Anh) - htt://sanpham.hocdelam.org (ti ng Vi t) - http://ino.com.vn - Công ty Tân Minh Giang, P.10 - Q. Gò V p - Tp.HCM. - Công ty TNHH thương m i d ch v k thu t LINH PHÚ, Q. Gò V p, Tp.HCM. 1.5. Bài t p Câu 1: Hãy nêu khái ni m v LabVIEW Câu 2: Source code là gì? Câu 3: Ưu ñi m c a ngôn ng l p trình ñ h a LabVIEW so v i các ngôn ng khác l p trình khác là gì? Câu 4: Nêu m t s ng d ng c a LabVIEW trong giáo d c và công nghi p Tham kh o [1] http://labview.hocdelam.org [2] http://ni.com [3] Nguy n Bá H i “Th t ñơn gi n: ði u khi n ñ ng cơ DC theo thu t toán PID”, 2010. [4] wikipedia.org [5] Google.com [Ngu n m t s hình nh trong bài vi t] 18 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 18. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW BÀI 2 CÁC PHÉP TOÁN TRONG LabVIEW H c xong bài này, b n s n m ñư c: - C u trúc chung c a m t chương trình LabVIEW - Ba quy t c vàng khi l p trình LabVIEW - Các phép toán trong LabVIEW - Lưu file, tìm ví d , các công c tr giúp 2.1. Chương trình ñ u tiên: Phép c ng hai s x, y ð ñơn gi n, hãy xem LabVIEW như ph n m m so n th o văn b n Microsoft Office Word. Và vi c so n th o văn b n trong Word cũng tương t vi c t o ra Source Code trong LabVIEW. Hãy cùng làm th c hi n chương ñ u tiên – Phép c ng hai s x,y như sau: Bình thư ng, ñ c ng hai s x,y b ng máy tính b túi (pocket caculator) như Hình 2.1. Ví d x=2, y=3, thì ta ph i nh n s 2, nh n d u +, và nh n s 3, sau ñó nh n d u =, và k t qu s hi n th ra m t màn hình LCD. Như v y ta s có hai nút nh n (2 và 3) ñ nh p giá tr , m t LCD ñ hi n th giá tr ra c a phép c ng, và hàm c ng (+). Hình 2.1: Máy tính b túi Trong LabVIEW, các nút nh n ñư c g i là các Control, các LCD g i là các Indicator. Phép c ng g i là hàm (Function). Các control và indicator s n m c a s trư c (Front panel), và hàm n m c a s sau (Block diagram), còn g i là c a s ch a các sơ ñ kh i. Xem thêm Hình 2.2. H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 19
 19. L p trình LabVIEW TS. Nguy n Bá H i Hình 2.2: Phân tích ví d t ng c a x và y Bây gi ta th c hi n trong LabVIEW. Kh i ñ ng LabVIEW b ng All program> National instruments> LabVIEW 2009> cách vào: LabVIEW. H p tho i xu t hi n và b n ch n vào C a s giao di n LabVIEW xu t hi n như Hình 2.3. Hình 2.3: C a s giao di n LabVIEW khi m i kh i ñ ng T o file m i: Tương t trình t o văn b n Microsoft Office Word, ñ t o file m i ta có 3 cách: ch n Blank VI (VI tr ng) (Ho c ch n: File> New ho c phím t t Ctrl+N), ta th y xu t hi n hai c a s - màu xám (Front 20 H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524
 20. BÀI 1: Gi i thi u LabVIEW panel) và màu tr ng (Block diagram) như trong Hình 2.4. Nh n Ctrl+T ñ canh ñ u hai c a s Front panel (FP) và Block diagram (BD). Hình 2.4: Front panel và Block digram T o control ñ nh p s 2 và 3 như sau: - Click chu t ph i (Right click) lên front panel (FP) l y kh i Numeric Control b ng cách click ch n kh i như[hình 2.5]. Hình 2.5: L y numeric control trên FP , ch n v trí c n ñ t Control này. - Rê chu t ra vùng tr ng c a FP - Nh n chu t trái (Left Click) chu t ph i ñ th Control xu ng FP - Nh p ch A vào m c tô ñen ñ thay ñ i tên kh i - Tương t ta t o kh i B ñ có hai kh i A,B T o indicator ñ hi n th k t qu c a t ng như sau: - Right click lên FP, vào Num Inds (Numeric Indicator) l y kh i Numeric Indicator b ng cách click ch n kh i như Hình 2.6. H tr nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com 0988868524 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2