intTypePromotion=1

Giáo trình Luật đất đai - Phần 2

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:210

0
142
lượt xem
34
download

Giáo trình Luật đất đai - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Luật đất đai" gồm có 8 chương được biên soạn trên cơ sở những tri thức mới và những văn bản quy phạm pháp luật đất đai do Nhà nước ta mới ban hành. Phần 2 trình bày từ chương 5 đến chương 8 của giáo trình với các nội dung: thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai, chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, chế độ pháp lý đất phi nông nghiệp, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật đất đai - Phần 2

THÚ TỤC HÀNH C H ÍN H TR O N G QUẢN LÝ,<br /> SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH<br /> TRONG QUẢN LÝ VÀ SỮDỤNG ĐẤT ĐAI<br /> 1.<br /> Thủ tục hành chính - yêu cầu cần thiết khách quan<br /> trong q uàn ]ý và sử d ụ n g đái dai<br /> a. Klĩúi niệm<br /> Thông thường, "thú tục" được hiểu là pliương cách giải<br /> quyết công việc theo một trình tự nlìất định. Nói cách khác,<br /> “thủ tục” là trình tự, cách thức tliực hiện nhữnq hànli động<br /> cần thiết d ể hoàn thành một công việc hav đ ể giải quyết một<br /> nhiệm vụ nào đỏ đặt ra. Với ý nghĩa đó, “thủ tục” là cần<br /> thiệt cho giải quyết bui kỳ công việc nào đỏ trên thực tế.<br /> Theo Từ điển tiếng Việt thì “tliủ tục lù những việc phải<br /> làm theo một trật tự nhất định, đ ể tiến hành một công việc có<br /> tính chất chínli thức ”, còn liình tự là “sự sắp xếp lần lượt,<br /> tlìứ tự trước sau".0)<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Cho đến nay ttong khoa học pháp lý chưa có khái niệm<br /> thống nhất về thủ tục hành chính. Trên thực tế cũng còn<br /> nhiều các ý kiến, quan điểm khác nhau nhưng nhìn chung<br /> các quan điểm này đéu đã phản ánh nội dung cơ bàn vé thủ<br /> tue hành chính:<br /> Thủ tục hùnh chính là cách thức, trìnli tự thực hiện thấm<br /> quyển quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia<br /> vào cúi cóng việc quán lý hành chính của các tô chức, cá<br /> nhún nhăm ilìực hiệu các quyển xù nghĩa vụ của mình theo<br /> quy (lịnh cua pliáp luật.<br /> Cũng như bát kỳ một lĩnh vực nào khác, quản lý và sù<br /> dụng đãì đai cũng rất cần được tiến hành theo những thù tục<br /> hành chính nhất định. Với tính đa dạng và phức tạp của các<br /> hoạt động quản lý và sử dụng đất đai, việc thiết lập những<br /> thủ tục hành chính để thực hiện các công việc của các cơ<br /> quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý và sử dụng đất<br /> đai một cách khoa học sẽ là điều kiện đám bảo cho tiến trình<br /> quản lý được thông suốt và có hiệu quả. đảm bảo cho hoạt<br /> động quản lý và sử dụng đất đai của các cơ quan quản lý nhà<br /> nước vé đất đai hoặc cán bộ có thẩm quyền diễn ra trong một<br /> khung pháp lý, một trật tự ổn định.<br /> Với ý nghĩa đó, thủ lục hành chính trong quản lý và sử<br /> dụng đất đai được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật<br /> do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhâm xác lập<br /> (quy định) trình tự v ề khống gian, về thời gian, ìà cách thức<br /> giải quyết công việc của cơ quan nhà nước có tlìẩm quyền<br /> phát sinh trong quá trình quán lý rà sử dụng đất.<br /> Từ khái niệm trên có thể rút ra một số nhận xét khái quát<br /> sau đây:<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> - Thủ tục hành chính được thực hiện bời một hệ thống cơ<br /> quan nhà nước có thẩm quyền quản lv nhà nước vé đất đai.<br /> Hệ Ihỏng cơ quan này trong quá trình thực hiện các thú lục<br /> hành chính được quyền nhân danh Nhà nước, sứ dụng quvén<br /> lực nhà nước và với tư cách là đại diện chú sớ hữu đẽ thực<br /> hiện chức năng quản lý đất đai của mình và giải quyết những<br /> yêu cầu, nguvện vọng của các tổ chức, hộ gia đình và cá<br /> nhân sù dung đất.<br /> - Hệ thống quy phạm thú tục hành chính trong quản lý và<br /> sử dụng đất đai hao gồm nhiều nội dung nhưng có hai nhóm<br /> quv pham biếu hiện những nội dung quan trọng không thể<br /> thiếu, đó là:<br /> + Nhóm quy phạm quy định về thẩm quyển và chức<br /> năng, nhiệm vụ, quyển hạn cũng như trách nhiệm của các cơ<br /> quan tiến hành các thủ tục hành chính trong quản lý. sử dụng<br /> đất dai cũng như thủ tục trong việc thực hiện các quyền của<br /> người sử dụng đất (gọi là nhóm quy phạm nội dung);<br /> + Nhóm quy phạm quy định về trình tự. cách thức thực hiện<br /> trong từng thủ tục hành chính cụ thể (gọi là nhóm quy phạm<br /> thủ tục). Nhóm quy phạm này đóng vai trò là phương tiện để<br /> đảm bảo cho các thủ tục về quản lý và sử dụng đất đai và các<br /> quyén của người sử dụng đất được thực hiện trên thực tế.<br /> - Các thủ tục hành chính vé quản lý và sử dụng đất đai<br /> mang tính bắt buộc không chỉ đối với các cơ quan quản lý<br /> nhà nước về đất đai mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với các<br /> :hủ thể sử dụng đất nhằm đảm bảo trật tự quản lý đấl đai.<br /> b.<br /> Vai trò của việc thực hiện các thủ tục hành chính trong<br /> quản lý, sử dụng đút đai và trong việc thực hiện các quyền<br /> của người sử dụng đất<br /> Xác định cách thức, trình tự, thủ tục trong quản lý và sử<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.v<br /> <br /> dụng đất đai nhằm tạo ra một trật tự chuẩn mực trong việc<br /> thực hiện chức năng quản lý nhà nước vé đất đai. Hê thống<br /> quy phạm mang tính thủ tục này có vai trò thúc đẩy hiệu quá<br /> quán lv và sử dụng đất đai trên Ihực tế. báo đảm quyến và lợi<br /> ích cho người dán.<br /> Về bán chất, trình tự. thú tục hành chính là một dạng dịch<br /> vụ cóng mà Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp. Bên cạnh đó.<br /> việc cung cấp dịch vu cóng chính là lý do đế Nhà nước tồn<br /> tại. Nhãn dán đóng thuế đê tạo nguồn thu cho ngán sách nhà<br /> nước. Vì the. moi người dán đều có quyén yêu cáu Nhà nước<br /> cung cấp những dịch vụ cóng tói thiếu. Pháp luật quv định<br /> Nhà nước trong quá trình quan lv đất đai được thực hiện việc<br /> giao đất. cho thuê đất. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng<br /> đất. thu hồi đất, còn người sử dụng đất trong quá trình sử<br /> dụng được thực hiện các quyền chuyên quyển sử dụng đất<br /> như: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế. thế chấp,<br /> góp vỏn. bảo lãnh bằng quvén sử dụng đất, tặng cho quyền<br /> sử dụng đất. Vì vậy. pháp luật cũng phải có các thiết chế<br /> thích hợp để đảm bảo cho các quyền đó được thực hiện trên<br /> thực tế. Việc đặt ra các trình tự. thủ tục hành chính là nhằm<br /> đáp ứng yêu cầu đó. Có thể nhận thấy vai trò, ý nghĩa của<br /> các thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai qua<br /> những tác động trực tiếp sau đây:<br /> T hứ nhất, thủ tục hành chính là cơ sở, điều kiện và<br /> phương tiện cần thiết để các cơ quan và các cán bộ có thẩm<br /> quyền quản lý nhà nước về đất đai thực hiện những công việc<br /> thuộc chức năng và nhiệm vụ của mình.<br /> Thứ hai, hệ thống các quy phạm quy định vể thủ tục hành<br /> chính trong quản lý và sử dụng đất đai sẽ tạo ra khung pháp<br /> lý, trật tự ổn định cho các cơ quan thực hiện chức năng quản<br /> lý nhà nước về đất đai làm việc theo pháp luật. Thông qua<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> đó. hiệu quả của quản lý đất đai sẽ được lãng cường. Thực tế<br /> cho thấv. nếu các quy phạm thủ tục được xây dựng phù hợp<br /> và triển khai thực hiện đúng sẽ tác động trực tiếp đến quá<br /> trình triển khai pháp luật đất đai trong thực tế cuộc sống; đất<br /> đai được quản lý chạt chẽ và khai thác có hiệu quá hơn:<br /> quvển và lợi ích của người sử dụng đất được đảm bảo hơn.<br /> Thứ ba, các quy phạm vể thú tục hành chính trong quản lý<br /> và sử dụng đất đai nếu được quy định một cách đơn giản và<br /> phù hơp sẽ có tác động trực tiếp đến việc cải cách cơ cấu. lo<br /> chức bộ máy của cơ quan có chức năng quán lý đất đai iheo<br /> hướng gọn nhẹ, quy về một đầu mối, nâng cao năng lực.<br /> trách nhiệm cho các cán bộ quản lý nhà nước vé đất đai.<br /> Thông qua đó, khắc phục tình trạng tổ chức bộ máy cồng<br /> kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều cấp trung gian vốn gây rất nhiéu<br /> phiền hà, sách nhiễu đối với người sử dụng đất.<br /> Thứ tư, các quy phạm thủ tục hành chính trong quản lý và<br /> sử dụng đất đai được quy định cụ thể, rõ ràng và được triển<br /> khai thực hiện một cách công khai, minh bạch sẽ tạo điểu<br /> kiện cho các chủ thể có quyền sử dụng đất hợp pháp được<br /> thực hiện các quyền và lợi ích của mình một cách Ihuận lợi,<br /> dễ dàng, giúp cho người sử dụng đất có cơ hội để được biết,<br /> được bàn, được làm, được kiểm tra công việc của các các cơ<br /> quan quản lý nhà nước về đất đai; hạn chế tệ quan liêu, cửa<br /> quyền của một bộ phận cán bộ quản lý đất đai; đảm bảo tuân<br /> thủ kỷ cương pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho<br /> người sử dụng đất.<br /> Thứ năm, nếu các thủ tục hành chính trong quản lý và sử<br /> dụng đất đai được quy định đơn giản, dễ hiểu, khi tổ chức<br /> thực hiện lại có sự phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ và<br /> thống nhất giữa các cơ quan và cán bộ có thẩm quyển quản<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản