intTypePromotion=3

Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: Comam1902 Comam1902 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

0
44
lượt xem
8
download

Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1 trình bày một số khái niệm và nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình, nghĩa vụ và quyền lợi của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1

TRƯỜNG ĐẠI<br /> HỌC<br /> LUẬT<br /> HÀ NỘI<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> 11JÂT<br /> •<br /> <br /> HÔN NHÂN VÀ GIA BÌNH<br /> VIÊ1r NAM<br /> •<br /> <br /> 1mmm<br /> 11<br /> *<br /> <br /> •<br /> <br /> ¥<br /> <br /> T<br /> <br /> -<br /> <br /> 1<br /> <br /> NHÀ XU Ấ T BẢN CÔ N G AN NHÂN DÂN<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> ^HÔNNHẮNVẰGIAỂIHìỆm<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> Giáo trình<br /> LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH<br /> VIỆT<br /> NAM<br /> *<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> <br /> T R U N G T Â M 6 3 K 2 -5 9<br /> <br /> THÒNG TIN THƯ VIỄN I<br /> <br /> N H À X U Ấ T B Ả N C Ô N G A N N H Â N DÂN<br /> H À N Ộ I .-2 0 0 9<br /> <br /> Chủ biên<br /> <br /> TS. NGUYỄN VÃN c ừ<br /> <br /> Tập thể tác giả<br /> P G S .T S . H À T H Ị M A I H I Ê N<br /> <br /> Chư ơng I, I I<br /> <br /> TS. N G U Y Ễ N V Ă N c ừ<br /> <br /> Chương<br /> <br /> m, VI, v m ,<br /> <br /> C h ư ơ n g X (m ụ c I I I )<br /> TS. N G Ô TH Ị HUỜNG<br /> <br /> Chương I V , V<br /> <br /> TS. N G U Y Ễ N PHUƠ NG LA N<br /> <br /> Chương V I I , Chương X<br /> (m ụ c I v à n )<br /> <br /> T h S . B Ù I M IN H H ồ N G<br /> <br /> Chương I X<br /> <br /> ( H iệ u đ í n h : T S . Đ I N H T R U N G T Ụ N G )<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản