intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

Chia sẻ: Sandushengshou Sandushengshou | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

70
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia định Việt Nam từ Cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay, kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

 1. TRU'ONG HQC LU~T HA NQI TRU'ONG HQC LU~T HA NQI IIIII IIIII IIIII IIIII XUAT XUAT
 2. Chu bien Chu bien TS. NGUYEN VAN Clr TS. NGUYEN VAN Clr 'f~p th~ tac gia 'f~p th~ tac gia PGS.TS. HA THl MAI ;tHEN Chuong I, II PGS.TS. HA THl MAI ;tHEN Chuong I, II rs. NGlil'EN· vAN ctr .· Chuong .ill, VI; VIII, rs. NGlil'EN· vAN ctr .· Chuong .ill, VI; VIII, Chuong X (m1;1c III) Chuong X (m1;1c III) TS. NGO THl HUONG ChuongiV, V TS. NGO THl HUONG ChuongiV, V TS. NGUYEN PHVdNG LAN Chuong VII, Chuong X TS. NGUYEN PHVdNG LAN Chuong VII, Chuong X (m1;lc I va II) (m1;lc I va II) ThS. BlJI MINH HONG Chuang IX ThS. BlJI MINH HONG Chuang IX (lHri~u dlnh: TS. DINH TRUNG T{JNG) (lHri~u dlnh: TS. DINH TRUNG T{JNG)
 3. CHU'dNG I CHU'dNG I I{HAI NitM v A NHUNG NGUYEN TAc co BAN I{HAI NitM v A NHUNG NGUYEN TAc co BAN CUA LU~T HON NHAN VA GIA DINH VItT NAM CUA LU~T HON NHAN VA GIA DINH VItT NAM ? - ~ " ~ _, ' ? - ~ " ~ _, ' I. CHU NGHIA MAC-LENIN VE NHONG HINH I. CHU NGHIA MAC-LENIN VE NHONG HINH THAI HON NHAN VA GIA DINH TRONG LlCH sir THAI HON NHAN VA GIA DINH TRONG LlCH sir Hon nhan va gia dlnh - d6 la nhihlg hi~n tUQ'Ilg xa h¢i rna Hon nhan va gia dlnh - d6 la nhihlg hi~n tUQ'Ilg xa h¢i rna Juon Juon duqc cac nha triet hQC, xa hQi hQC, SU hQC, Ju~t Juon Juon duqc cac nha triet hQC, xa hQi hQC, SU hQC, Ju~t hQC ... nghien CUu. Han nhan la ca sa cua gia dlnh; con gia hQC ... nghien CUu. Han nhan la ca sa cua gia dlnh; con gia d'inh la te bao cua xa h¢i rna trong d6 ket hqp ch~t che, hai d'inh la te bao cua xa h¢i rna trong d6 ket hqp ch~t che, hai hoa lqi fch cua m6i cong dan, Nha nu6'c va xa h¢i. hoa lqi fch cua m6i cong dan, Nha nu6'c va xa h¢i. C.Mac va Ph.Angghen da chUn.g minh m¢t each khoa C.Mac va Ph.Angghen da chUn.g minh m¢t each khoa hQC rang hon nhan va gia d'inh Ia nhihlg ph~m tru phat tri~n hQC rang hon nhan va gia d'inh Ia nhihlg ph~m tru phat tri~n theo lich sir, rang giua che d¢ kinh te - xa h¢i va t6 chuc gia theo lich sir, rang giua che d¢ kinh te - xa h¢i va t6 chuc gia dlnh c6 moi lien quan tn;rc tiep va ch~t che. Trong tac phflm dlnh c6 moi lien quan tn;rc tiep va ch~t che. Trong tac phflm "Ngu6n goc CllG gia dinh, Ctla chl d9 !11 lutu va Ctla Nlu1 "Ngu6n goc CllG gia dinh, Ctla chl d9 !11 lutu va Ctla Nlu1 nu!Jc" (1884) Ph.Angghen da nhan mt;tnh rang ch~ d¢ gia nu!Jc" (1884) Ph.Angghen da nhan mt;tnh rang ch~ d¢ gia dinh trong Xa hQi phl;J thUQC vao quan h¢ Sd hfru thong trj dinh trong Xa hQi phl;J thUQC vao quan h¢ Sd hfru thong trj trong xa h¢i d6 va bu6'c chuy~n tu hinh thai gia dlnh nay len trong xa h¢i d6 va bu6'c chuy~n tu hinh thai gia dlnh nay len mqt h!nh thai gia d!nh khac cao hon suy cho cling duqc mqt h!nh thai gia d!nh khac cao hon suy cho cling duqc quyet dinh bbi nhfing thay dcii trong di6u ki~n v~t chat eta quyet dinh bbi nhfing thay dcii trong di6u ki~n v~t chat eta dai song xa h¢i. Bang tac phtlm d6, Ph.Angghen da lam thay dai song xa h¢i. Bang tac phtlm d6, Ph.Angghen da lam thay 5. 5.
 4. d6i quan di~m tru6'c day v~ cac hlnh thai hon nhan va gia d6i quan di~m tru6'c day v~ cac hlnh thai hon nhan va gia dlnh trong l!ch si:r. dlnh trong l!ch si:r. Quan di~m tnr6'c chu ngh!a Mac cho ding, hlnh thai c6 Quan di~m tnr6'c chu ngh!a Mac cho ding, hlnh thai c6 XUa nhat CUa CUQC song Xa hQi }oai nguO'i }a gia dlnh; SaU gia XUa nhat CUa CUQC song Xa hQi }oai nguO'i }a gia dlnh; SaU gia dlnh Ut. b¢ l~c va cu6i cung la b¢ l~c chuy~n sang Nha nu6'c. dlnh Ut. b¢ l~c va cu6i cung la b¢ l~c chuy~n sang Nha nu6'c. Ph.Angghen la nguO'i dau tien chilng minh ding nh~n Ph.Angghen la nguO'i dau tien chilng minh ding nh~n d!nh tren la hoan toan sai lam, la no xuyen t~c thvc te lich su d!nh tren la hoan toan sai lam, la no xuyen t~c thvc te lich su cua xa h¢i Ioai nguO'i. 6ng da phan tfch ~gu6n g6c han nhan cua xa h¢i Ioai nguO'i. 6ng da phan tfch ~gu6n g6c han nhan va gia dlhh tit giai do~n thap nhat cua xa h¢i loai nguO'i, khi va gia dlhh tit giai do~n thap nhat cua xa h¢i loai nguO'i, khi con nguO'i m6'i chi bat dau tach ra kh.oi thien nhien, chua san con nguO'i m6'i chi bat dau tach ra kh.oi thien nhien, chua san xuat ra dugc m¢t thu nao ca, chi hai lugrn nhfrng thuc an san xuat ra dugc m¢t thu nao ca, chi hai lugrn nhfrng thuc an san CO cua thien nhien va VI the rna khi do con chua CO S\f phan CO cua thien nhien va VI the rna khi do con chua CO S\f phan cong lao d¢ng xa h¢i. D~c di~m cua giai do~n nay cua xa cong lao d¢ng xa h¢i. D~c di~m cua giai do~n nay cua xa h¢i loai nguO'i la quan h~ tfnh giao bua_bai - xa h¢i hie do h¢i loai nguO'i la quan h~ tfnh giao bua_bai - xa h¢i hie do chia ra thanh cac b¢ l~c va quan h~ tfnh giao cua con nguO'i chia ra thanh cac b¢ l~c va quan h~ tfnh giao cua con nguO'i d day khong co S\f ChQn lQC ngoi thu thfch thu¢c. Luc nay d day khong co S\f ChQn lQC ngoi thu thfch thu¢c. Luc nay khong co hon nhan, khong co gia dlnh va b¢ l~c nhu la m¢t khong co hon nhan, khong co gia dlnh va b¢ l~c nhu la m¢t don vi duy nhat khong tach rO'i cua xa h¢i nguyen thuy. don vi duy nhat khong tach rO'i cua xa h¢i nguyen thuy. Theo S\f tfnh toan CUa cac nha sir hQC, thO'i ky do keo dai den Theo S\f tfnh toan CUa cac nha sir hQC, thO'i ky do keo dai den hang tram nghln nam ho~c co th6 hang tri~u nam. hang tram nghln nam ho~c co th6 hang tri~u nam. Tit tr~ng thai nguyen thuy do trong bu6'c tiep theo cua Tit tr~ng thai nguyen thuy do trong bu6'c tiep theo cua lich sir phat tri6n nhfrng hlnh thai h6n nhan va gia dlnh dau lich sir phat tri6n nhfrng hlnh thai h6n nhan va gia dlnh dau tien, hon nbful va gia dlnh khong nhu bay gib' chung ta thay tien, hon nbful va gia dlnh khong nhu bay gib' chung ta thay rna la che d¢ quan hon. Che d¢ quan hon c6 hai thai ky phat rna la che d¢ quan hon. Che d¢ quan hon c6 hai thai ky phat tri6n chfnh tuong ling v6'i hai hlnh thai hon nhful (gia dlnh). tri6n chfnh tuong ling v6'i hai hlnh thai hon nhful (gia dlnh). t. Gia dlnh huyet t
 5. the h~, tnoi the h~ (the h¢ cha illy, the h¢ cac con) t(;l.O thanh the h~, tnoi the h~ (the h¢ cha illy, the h¢ cac con) t(;l.O thanh nhG'ng nh6tn hon nhfln nhat djnh rna ch1 trong giai he;tn d6 nhG'ng nh6tn hon nhfln nhat djnh rna ch1 trong giai he;tn d6 m&i cho phep c6 quan h~ tfnh giao. m&i cho phep c6 quan h~ tfnh giao. Quan h¢ d6 bj cam gifra nhiing nguO'i c6 quan h~ dong Quan h¢ d6 bj cam gifra nhiing nguO'i c6 quan h~ dong mau tr\fC h¢, ·cam gifra cha my va cac con. Thl}'C the h1c bay mau tr\fC h¢, ·cam gifra cha my va cac con. Thl}'C the h1c bay gia anh chi em dong thai Ia vq, Ia chong cua nhau. gia anh chi em dong thai Ia vq, Ia chong cua nhau. 2. Gia dlnh Pu .. na-lu-an 2. Gia dlnh Pu .. na-lu-an DAy Ia bu6c phat tri6n m6i, tien b¢ han so v6i gia dlnh DAy Ia bu6c phat tri6n m6i, tien b¢ han so v6i gia dlnh huyet t(>c. Thl;lc te cua gia dlnh nay la a cho di¢n quan h¢ huyet t(>c. Thl;lc te cua gia dlnh nay la a cho di¢n quan h¢ tfnh giao h~n che ht gia dlnh. Nhu v~y, h1c bay gia, m¢t nh6m cac chi em gai la vq cua m¢t nh6m cac anh em trai, nh6m cac chi em gai la vq cua m¢t nh6m cac anh em trai, tru cac anh em trai cua h song trong cling m¢t gia dlnh. tru cac anh em trai cua h song trong cling m¢t gia dlnh. Cac ong chong nay gi nhau la pu-na-lu-an (theo tieng cua Cac ong chong nay gi nhau la pu-na-lu-an (theo tieng cua a nguai da do my c6 nghia Ia cling h¢i cling thuyen hay a nguai da do my c6 nghia Ia cling h¢i cling thuyen hay nguai b~n duang). nguai b~n duang). Nhu v~y, vi¢c chupg ch~ vq chong trong m¢t nh6m hon Nhu v~y, vi¢c chupg ch~ vq chong trong m¢t nh6m hon nhan b gia dlnh Pu-na-lu-an van con. The nhung trong nh6m nhan b gia dlnh Pu-na-lu-an van con. The nhung trong nh6m d6 da lo~i tru anh em trai cua vq va chi em gai cua chong. d6 da lo~i tru anh em trai cua vq va chi em gai cua chong. Cac ong chong khong s6ng chung v6i cac ba vq. H song va Cac ong chong khong s6ng chung v6i cac ba vq. H song va lam vi¢c trong gia dlnh illy de cua mlnh va khong c6 m(>t lam vi¢c trong gia dlnh illy de cua mlnh va khong c6 m(>t quyen gl doi v6i tai san trong gia dlnh cua cac ba vq. quyen gl doi v6i tai san trong gia dlnh cua cac ba vq. Trong che d(> quftn hon, ro rang la khong th~ xac dinh Trong che d(> quftn hon, ro rang la khong th~ xac dinh duac . ai la cha cua dua tre rna chi biet me. n6 thoi. Vl the tre duac . ai la cha cua dua tre rna chi biet me. n6 thoi. Vl the tre con sinh ra chi theo dong h my rna khong theo dong h con sinh ra chi theo dong h my rna khong theo dong h cha. Cac ba my gi tat ca cac tre em (con cua cac. chi em cha. Cac ba my gi tat ca cac tre em (con cua cac. chi em gai) la con cua mlnh va gia dlnh d6 la "gia dinh khong c6 gai) la con cua mlnh va gia dlnh d6 la "gia dinh khong c6 7 7
 6. cha". Neu m¢t nguai ph~ nu chet thl tai san cua ba ta thua cha". Neu m¢t nguai ph~ nu chet thl tai san cua ba ta thua ke l~i cho cac con, my, anh em trai va ch! etn gai. T~t ca ke l~i cho cac con, my, anh em trai va ch! etn gai. T~t ca nhfing ngttai nay hqp -l~i thanh cai rna chung ta gQi Ui thi t¢c. nhfing ngttai nay hqp -l~i thanh cai rna chung ta gQi Ui thi t¢c. Vi~c ton t~i hlnh thuc qufu1 hon r5 rang khong th~ xem Vi~c ton t~i hlnh thuc qufu1 hon r5 rang khong th~ xem nhu m¢t hi~n tuqng ngau nhien trong lich sir, rna n6 c6 m(>t nhu m¢t hi~n tuqng ngau nhien trong lich sir, rna n6 c6 m(>t ca SCJ kinh te vfi'ng vang trong hi~n thl;fC Xa h(>i. ca SCJ kinh te vfi'ng vang trong hi~n thl;fC Xa h(>i. Chung ta biet rang, ca sa kinh te cua che d¢ .quan hon Ht Chung ta biet rang, ca sa kinh te cua che d¢ .quan hon Ht kinh te gia dlnh t~p th~. Trang n~n kinh te ~Y nguai ph~ nu kinh te gia dlnh t~p th~. Trang n~n kinh te ~Y nguai ph~ nu chiem m¢t dia vi quan trQng quyet dinh hoi vlluc d6 nguai chiem m¢t dia vi quan trQng quyet dinh hoi vlluc d6 nguai dan ong chi san ban, hai.lugrn va thu th~p dUQ'C r~t it. Ngum dan ong chi san ban, hai.lugrn va thu th~p dUQ'C r~t it. Ngum ph~ nu la lao d¢ng chfnh trong nen kinh te tuang d6i 6n d!nh ph~ nu la lao d¢ng chfnh trong nen kinh te tuang d6i 6n d!nh xung quanh khu vvc gia dlnh, c6 m¢t vi trf vinh dl;f trong thi · xung quanh khu vvc gia dlnh, c6 m¢t vi trf vinh dl;f trong thi · t¢c: La thanh vien cua ngum dilng dau thi t¢c, dia vi cua t¢c: La thanh vien cua ngum dilng dau thi t¢c, dia vi cua nguoi phl;l nu trong thj t¢c luc d6 la d¢c l~p va viing vang, nguoi phl;l nu trong thj t¢c luc d6 la d¢c l~p va viing vang, tinh ch~t cu~ thi t¢c luc nay la "thi tl)c mdu quye'n'~. tinh ch~t cu~ thi t¢c luc nay la "thi tl)c mdu quye'n'~. 3. Hon nhan (gia dlnh) doi ngiu 3. Hon nhan (gia dlnh) doi ngiu Bu6'c phat tri~n tiep thea cua gia dlnh la ach6 trong m¢t Bu6'c phat tri~n tiep thea cua gia dlnh la ach6 trong m¢t nh6m, nhfrng ngum c6 th~ c6 quan h~ hon nhan ngay cang nh6m, nhfrng ngum c6 th~ c6 quan h~ hon nhan ngay cang thu hyp l~i, tu ch6 anh chi em· trai va chi em gai, bay gioi thu hyp l~i, tu ch6 anh chi em· trai va chi em gai, bay gioi lo~i tru ca anh em,. chi em hQ hang a hang chu bac, chau lo~i tru ca anh em,. chi em hQ hang a hang chu bac, chau chat va nhftng nguoi hQ hang xa khac. Va nhu v~y thl cu6i chat va nhftng nguoi hQ hang xa khac. Va nhu v~y thl cu6i cung trong nh6m d6 khong the c6 hlnh thuc quan hon duqc. cung trong nh6m d6 khong the c6 hlnh thuc quan hon duqc. Vl the gia dlnh Pu-na-lu-an phai chuyen thanh gia dlnh d6i Vl the gia dlnh Pu-na-lu-an phai chuyen thanh gia dlnh d6i ngau, nghla la chi con l~i tirng c~p vq· chong. M~t klu1c, v6'i ngau, nghla la chi con l~i tirng c~p vq· chong. M~t klu1c, v6'i Sl;f phat tri~n cua Xa h(>i, ngUOi phl;l nft mu6n dUQ'C thUQC ve Sl;f phat tri~n cua Xa h(>i, ngUOi phl;l nft mu6n dUQ'C thUQC ve chi m¢t nguoi dan ong va theo Ph.Angghen, gia dlnh d6i chi m¢t nguoi dan ong va theo Ph.Angghen, gia dlnh d6i ngau xu~t hi~n, tru6'c het la do cong cua nguoi dan ba, chu ngau xu~t hi~n, tru6'c het la do cong cua nguoi dan ba, chu khong phai la dan 6ng. khong phai la dan 6ng. 8 8
 7. Tuy v~y, hon nhan doi ngau trong dieu ki¢n che d¢ th! Tuy v~y, hon nhan doi ngau trong dieu ki¢n che d¢ th! t(>c khong th~ vfing ben duqc, n6 de b! ngm1i vq ho~c nguai t(>c khong th~ vfing ben duqc, n6 de b! ngm1i vq ho~c nguai ch6ng pha vfl, con cai do bon nhan d6 sinh ra van thu(>c ve ch6ng pha vfl, con cai do bon nhan d6 sinh ra van thu(>c ve th! t()c my nhu tru6'c. Sa di nhu v~y I~ do kinh te van thu(>c th! t()c my nhu tru6'c. Sa di nhu v~y I~ do kinh te van thu(>c ve th! t(>c. Gia dlnh doi ngau van chua phai Ia m(>t don vi ve th! t(>c. Gia dlnh doi ngau van chua phai Ia m(>t don vi kinh te. N6 chi Ia m(>t don v1 hon phoi, m¢t c~p hon nhan, kinh te. N6 chi Ia m(>t don v1 hon phoi, m¢t c~p hon nhan, con th! t()c van Ia m(>t dan vi kinh te. .. con th! t()c van Ia m(>t dan vi kinh te. .. 4. Hon nhan mc)t Vf! mc)t chong va cac bien th~ cua no 4. Hon nhan mc)t Vf! mc)t chong va cac bien th~ cua no l-Ion nhan doi ngau khong phai la hon nhan m()t vq m(>t l-Ion nhan doi ngau khong phai la hon nhan m()t vq m(>t ch6ng. Hon nhan m(>t vq m(>t chong la hon nhan m6'i trong ch6ng. Hon nhan m(>t vq m(>t chong la hon nhan m6'i trong J!ch sir d~c trung cho m(>t che d¢ xa h¢i khac. J!ch sir d~c trung cho m(>t che d¢ xa h¢i khac. Ph.Angghen da chi ro, buac chuy~n tu hon nhan doi ngau Ph.Angghen da chi ro, buac chuy~n tu hon nhan doi ngau sang hon nhan m(>t. vq m()t chong kh6'p v6i giai do~n rna muc sang hon nhan m(>t. vq m()t chong kh6'p v6i giai do~n rna muc phan h6a lao d¢ng cao nhat, khi rna hi¢u suat lao d(>ng phat phan h6a lao d¢ng cao nhat, khi rna hi¢u suat lao d(>ng phat tri6n den muc co cua cai thua. Ong da phan tich va di den ket tri6n den muc co cua cai thua. Ong da phan tich va di den ket lu~n ding dftn dan nhfing cua cai thua hi gia dinh doi ngau lu~n ding dftn dan nhfing cua cai thua hi gia dinh doi ngau chiem lay. Nha vi~c chiem hetu ay rna gia dinh doi ngau sau chiem lay. Nha vi~c chiem hetu ay rna gia dinh doi ngau sau d6 da c6 nhfing thay d6i can ban. N6 bat dau doi mlnh v6i thi d6 da c6 nhfing thay d6i can ban. N6 bat dau doi mlnh v6i thi t(>c, nhu m¢t don vi kinh te d(>c l~p cua thi t¢c, tuy y sir dl)ng t(>c, nhu m¢t don vi kinh te d(>c l~p cua thi t¢c, tuy y sir dl)ng tai san Ctla mJ.nh. Tht;rc te, tai san do khong thUQC Ve gia dlnh tai san Ctla mJ.nh. Tht;rc te, tai san do khong thUQC Ve gia dlnh va cac thanh vi en gia dinh m¢t each blnh d~ng rna n6 chi' va cac thanh vi en gia dinh m¢t each blnh d~ng rna n6 chi' thu(>c ve nguai dling dau gia dlnh, tuc la nguai chong. thu(>c ve nguai dling dau gia dlnh, tuc la nguai chong. S\T vi~c ay dien ra do Sl;T phan cong lao d(>ng xa h¢i. S\T vi~c ay dien ra do Sl;T phan cong lao d(>ng xa h¢i. Chong Ia lao d(>ng chinh v6'i hi¢u suat lao d¢ng cao hon va c6 Chong Ia lao d(>ng chinh v6'i hi¢u suat lao d¢ng cao hon va c6 cua cai thua, con ngtr
 8. ch6ng c6 n1.qt dfa vi quan tr(nzg han nguo'i vq, va m(it k/ui.c, ch6ng c6 n1.qt dfa vi quan tr(nzg han nguo'i vq, va m(it k/ui.c, czla cdi d6 khiel·z cho nguai chong ndy ra xu huang lqi d~tng czla cdi d6 khiel·z cho nguai chong ndy ra xu huang lqi d~tng dfa vi viing vang hon ily di thay ddi lu(lt l? thi'ta kl cd truye'n dfa vi viing vang hon ily di thay ddi lu(lt l? thi'ta kl cd truye'n d(uzg lam lqi cho con cai minh ... Vi v(ly, can phdi x6a bo chl d(uzg lam lqi cho con cai minh ... Vi v(ly, can phdi x6a bo chl dr) huyet tqc theo nuJ.u quye'n di da va che' dr) d6 da bf x6a bo, dr) huyet tqc theo nuJ.u quye'n di da va che' dr) d6 da bf x6a bo, huyet tr)c tlzeo'lu? cha va quye1z kl thita cha duqc xac l(lp" _(l) huyet tr)c tlzeo'lu? cha va quye1z kl thita cha duqc xac l(lp" _(l) Do ket qua cua S\f ki~n tren, gia dlnh doi ngau da tra Do ket qua cua S\f ki~n tren, gia dlnh doi ngau da tra thanh m¢t don vi kinh te dqc l~p trong thi t¢c, khong con thanh m¢t don vi kinh te dqc l~p trong thi t¢c, khong con phl;l thuqc vao thi tqc va cuoi cling lam tan ra thi tqc. phl;l thuqc vao thi tqc va cuoi cling lam tan ra thi tqc. Vao thOi ky nay xuat hi~n mqt hlnh thuc bung gian Ut Vao thOi ky nay xuat hi~n mqt hlnh thuc bung gian Ut gia dlnh gia truemg. Net d~c trung cua gia dlnh nay .la "Slf ttl gia dlnh gia truemg. Net d~c trung cua gia dlnh nay .la "Slf ttl chuc mr)t st/ nguoi t~( do va !chong t~( do thanh gia dinh du6'i chuc mr)t st/ nguoi t~( do va !chong t~( do thanh gia dinh du6'i quye'n llfc· gia trud'ng cua nguoi chu gia dinh. Hinh thuc gia quye'n llfc· gia trud'ng cua nguoi chu gia dinh. Hinh thuc gia dinh d6 danh ditu bu6'c chuyln tit chl dq han nhan dtfi ngdu dinh d6 danh ditu bu6'c chuyln tit chl dq han nhan dtfi ngdu sang che' dq mqt vq mqt ch6ng". sang che' dq mqt vq mqt ch6ng". Ttr d6 dan den ket qua rna Ph.Angghen gQi la m¢t CUQC Ttr d6 dan den ket qua rna Ph.Angghen gQi la m¢t CUQC each m(;lng xa h¢i tri~t de nh~t - chuyen tlr che d¢ thi t¢c each m(;lng xa h¢i tri~t de nh~t - chuyen tlr che d¢ thi t¢c khong c6 giai cap sang che d¢ tu hfiu - c6 giai cap. Cu¢c khong c6 giai cap sang che d¢ tu hfiu - c6 giai cap. Cu¢c each m(;lng d6 da bat dAu khong phai nO'i nao khac rna ngay each m(;lng d6 da bat dAu khong phai nO'i nao khac rna ngay trong gia dlnh. Chfnh trong gia dlnh ca the da xuat hi~n sv trong gia dlnh. Chfnh trong gia dlnh ca the da xuat hi~n sv bat blnh d~ng giai cap dftu tien giua cac gi&i. bat blnh d~ng giai cap dftu tien giua cac gi&i. Ph.Angghen da ket lu~n ding che d¢ m¢t vq m¢t ch6~g Ph.Angghen da ket lu~n ding che d¢ m¢t vq m¢t ch6~g "quye't klu5ng phdi la ket qud giila tinh yeu trai gai, n6 tuy¢t "quye't klu5ng phdi la ket qud giila tinh yeu trai gai, n6 tuy¢t nhien khottg dfnh dang gi dtn th{( tinh ye-u nay, vi nhu tru6'c nhien khottg dfnh dang gi dtn th{( tinh ye-u nay, vi nhu tru6'c Ida cac CUQC han nhan vdn Ia nhilng CUQC han nhan c6 tinh Ida cac CUQC han nhan vdn Ia nhilng CUQC han nhan c6 tinh lqi h(;li. Gia dinh ca thlla hinh thuc gia dinh dau tien khong lqi h(;li. Gia dinh ca thlla hinh thuc gia dinh dau tien khong (l).Xem: C.Mac- Ph.Angghen tuyln t(ip, T~p VI, tr. 92- 94. (l).Xem: C.Mac- Ph.Angghen tuyln t(ip, T~p VI, tr. 92- 94. 10 10
 9. ciin c(( VGO CGC aie'u kifn. f~( nlzien 1110 Call Clf VQO CQC diffll ciin c(( VGO CGC aie'u kifn. f~( nlzien 1110 Call Clf VQO CQC diffll ldifn ki nh te: vao s~r th&ng lqi c1ia clze' df} ttl' hiiu dol v6'i che' dt} ldifn ki nh te: vao s~r th&ng lqi c1ia clze' df} ttl' hiiu dol v6'i che' dt} c6ng /u(u hk ban da'u, duqc hinh thanh n1Qf each f{f ph at". c6ng /u(u hk ban da'u, duqc hinh thanh n1Qf each f{f ph at". . Chfnh vl v~y, khong phai ngau nhien va. v6 fch rna . Chfnh vl v~y, khong phai ngau nhien va. v6 fch rna Ph.Angghen trong tac phftm cua mlnh dong thai phan tfch Ph.Angghen trong tac phftm cua mlnh dong thai phan tfch ngu6n goc CUa gia dlnh (gia dlnh ffiQt VCj mt vq m¢t ch6ng rna trl;fc tiep la gia dlnh ca th~ lmong phai la ket qua cua tlnh yeu tiep la gia dlnh ca th~ lmong phai la ket qua cua tlnh yeu giii'a nam va nii'. Gia dlnh ca th~ la hlnh thuc gia dlnh dau giii'a nam va nii'. Gia dlnh ca th~ la hlnh thuc gia dlnh dau tien cua moi quan h~ c6 tfnh toan kinh te. tien cua moi quan h~ c6 tfnh toan kinh te. Theo Ph.Angghen, tlnh yeu giii'a nam va nii' la "bltltc tie'n Theo Ph.Angghen, tlnh yeu giii'a nam va nii' la "bltltc tie'n 11 11
 10. dgo d{tc !on nlu1t dii c6 the" ph at trieiz duqc til che' dl) m.l)t v{J dgo d{tc !on nlu1t dii c6 the" ph at trieiz duqc til che' dl) m.l)t v{J ml)t ch6ng -· trong 1ong ch{ dl) ely, song song v(Ji chi dl) ii'y ml)t ch6ng -· trong 1ong ch{ dl) ely, song song v(Ji chi dl) ii'y hay nguqc lgi viti chl dl) ay, ftty theo tung tntong hqp - bu(Jc hay nguqc lgi viti chl dl) ay, ftty theo tung tntong hqp - bu(Jc tie'n nu1 cluing ta c6 duqc Ia nho che' dl) d6 ... m.a toan bl) the' tie'n nu1 cluing ta c6 duqc Ia nho che' dl) d6 ... m.a toan bl) the' gi/Ji tru&c kia chua he' bitt tl!i (ngu6tz goc czla gia dinh, etta gi/Ji tru&c kia chua he' bitt tl!i (ngu6tz goc czla gia dinh, etta chl dl) tu hilu va CllQ Nha nu&c). Tinh yeu d6 dii xuat hif.n chl dl) tu hilu va CllQ Nha nu&c). Tinh yeu d6 dii xuat hif.n va phat triln m.l)t each do'i ltJ,p v(Ji gia dinh, ngoai phgm vi va phat triln m.l)t each do'i ltJ,p v(Ji gia dinh, ngoai phgm vi gia dz'nh va pha hogi hon nhan, brJi vi d6 khong phdi [a tinh gia dz'nh va pha hogi hon nhan, brJi vi d6 khong phdi [a tinh yeu giila vq va ch6ng". Ban chfit cua hon nhan ca th~ vihlg yeu giila vq va ch6ng". Ban chfit cua hon nhan ca th~ vihlg chac dum Sl;l' thong tr! cua nguai chong VOn da lo~i tru dieu , chac dum Sl;l' thong tr! cua nguai chong VOn da lo~i tru dieu , d6. Trong tfft ca cac giai cfip chu d¢ng trong l!ch sir nghia Ut d6. Trong tfft ca cac giai cfip chu d¢ng trong l!ch sir nghia Ut trong tfit ca cac giai cap thong tri thl vi~c ket hon vftn nhu trong tfit ca cac giai cap thong tri thl vi~c ket hon vftn nhu tru6'c, k6 tu khi c6 han nhan doi ngftu, nghia Ut m¢t vi~c c6 tru6'c, k6 tu khi c6 han nhan doi ngftu, nghia Ut m¢t vi~c c6 tinh toan lqi h~i, do cha ffiy thu xep. tinh toan lqi h~i, do cha ffiy thu xep. R5 rang han nhan va gia dlnh cua che d¢ m¢t vq m¢t R5 rang han nhan va gia dlnh cua che d¢ m¢t vq m¢t chong rna dau tien Ut gia dlnh ca th6 va cac bien th6 cua n6 chong rna dau tien Ut gia dlnh ca th6 va cac bien th6 cua n6 trong cac xa h¢i c6 giai cfip doi khang (chiem hthl no 1~, trong cac xa h¢i c6 giai cfip doi khang (chiem hthl no 1~, phong lden, tU ban) khong phai la S\( lien ket tren C(J sa tlnh phong lden, tU ban) khong phai la S\( lien ket tren C(J sa tlnh cam rna dva tren ca sa tai san. Chi c6 trong cac giai cap hi cam rna dva tren ca sa tai san. Chi c6 trong cac giai cap hi ap hue, bbi v~y chi c6 trong giai cap vo san thl tlnh yeu nam ap hue, bbi v~y chi c6 trong giai cap vo san thl tlnh yeu nam nu m6'i trb thanh m¢t quy t~c trong cac quan h~ doi vm nu m6'i trb thanh m¢t quy t~c trong cac quan h~ doi vm nguai phl} nu. nguai phl} nu. (Ph.Angghen - Nguon goc cua gia dlnh, cua che d¢ tu (Ph.Angghen - Nguon goc cua gia dlnh, cua che d¢ tu hfru vacua Nha nu6'c). hfru vacua Nha nu6'c). 5. Hon nhan va gia d)nh du6i che de} xa ht)i chu nghia 5. Hon nhan va gia d)nh du6i che de} xa ht)i chu nghia Ph.Angghen phe phan gay gfit gia dlnh tu san. M~t khac Ph.Angghen phe phan gay gfit gia dlnh tu san. M~t khac ong d~t cau hoi: V~y thl gia dlnh tuang lai (tuc la gia dlnh ong d~t cau hoi: V~y thl gia dlnh tuang lai (tuc la gia dlnh xa h¢i chu nghia) se nhu the nao khi rna da mfit di nhlhlg xa h¢i chu nghia) se nhu the nao khi rna da mfit di nhlhlg 12 12
 11. nguyen nhan kinh te, tu·c Ht che d¢ tu hfru - cai rna dade ra nguyen nhan kinh te, tu·c Ht che d¢ tu hfru - cai rna dade ra gia dlnh ca th~ fi.y? Gia dlnh m¢t vq m¢t chong co mat di gia dlnh ca th~ fi.y? Gia dlnh m¢t vq m¢t chong co mat di khong khi khong con nhung nguyen nhan kinh te ay nii'a? khong khi khong con nhung nguyen nhan kinh te ay nii'a? CO the tdt lb'i nhU sau rna khong phai la khong CO CCI SO, che CO the tdt lb'i nhU sau rna khong phai la khong CO CCI SO, che d¢ d6 se khong mat di, rna trai l(;li chi den hie bay gib' m6'i d¢ d6 se khong mat di, rna trai l(;li chi den hie bay gib' m6'i duqc th'fC hi¢n trQn V~n. V ai vi¢c cac tU li¢u san XUai bien duqc th'fC hi¢n trQn V~n. V ai vi¢c cac tU li¢u san XUai bien thanh tai san xa h¢i, thl che d¢ lao d¢ng lam thue cua .giai thanh tai san xa h¢i, thl che d¢ lao d¢ng lam thue cua .giai cap v6 san cling se mat di, va tlnh tr~ng m¢t s6 phl;l nu c~n cap v6 san cling se mat di, va tlnh tr~ng m¢t s6 phl;l nu c~n phai ban mlnh vi dong tien cfing theo d6 rna mat di, t¢ mai phai ban mlnh vi dong tien cfing theo d6 rna mat di, t¢ mai dam se mat di, va che d¢ m¢t vq chong kh6ng nhfing khong dam se mat di, va che d¢ m¢t vq chong kh6ng nhfing khong bi suy tan, rna cu6i cung l(;li con tra thanh hi¢n th1fc, ngay ca bi suy tan, rna cu6i cung l(;li con tra thanh hi¢n th1fc, ngay ca d6i v6'i dan ong nfi'a. Luc nao m¢t the h¢ dan ong khong bao d6i v6'i dan ong nfi'a. Luc nao m¢t the h¢ dan ong khong bao gia phai dung tien ho~C dung nhfing phuong ti¢n quyen ll;fC gia phai dung tien ho~C dung nhfing phuong ti¢n quyen ll;fC xa h¢i nao khac de mua nguOi dan ba, va m()t the h¢ dan ba xa h¢i nao khac de mua nguOi dan ba, va m()t the h¢ dan ba khong bao gia phai hien mlnh cho dan ong vl m()t ly do. nao khong bao gia phai hien mlnh cho dan ong vl m()t ly do. nao khac ngoai tmh yeu chan chfnh, ho~c tiT ch6i khong dam khac ngoai tmh yeu chan chfnh, ho~c tiT ch6i khong dam hien mlnh cho ngub'i yeu VI Sf! nhfing h~U qua ldnh te CUa Sl;f hien mlnh cho ngub'i yeu VI Sf! nhfing h~U qua ldnh te CUa Sl;f hien than d6. Khi nan nhfing con nguOi nhu the ra dOi, thi hQ hien than d6. Khi nan nhfing con nguOi nhu the ra dOi, thi hQ se vUt: bo Uit ca nhiing ·dieu rna theo quan ni¢m hi¢n nay hQ se vUt: bo Uit ca nhiing ·dieu rna theo quan ni¢m hi¢n nay hQ phai lam: Tl! hQ, hQ se biet cAn phai lam nhu the nao, va tt;r phai lam: Tl! hQ, hQ se biet cAn phai lam nhu the nao, va tt;r hQ, h9 se gay lay m¢t cong·lu~n thfch hqp d~ phe ph~n hanh . hQ, h9 se gay lay m¢t cong·lu~n thfch hqp d~ phe ph~n hanh . vi cua m8i ngum (nguori g6c cua ght dlnh, cua che d¢ tu hfiu vi cua m8i ngum (nguori g6c cua ght dlnh, cua che d¢ tu hfiu vacua Nha nu6'c). vacua Nha nu6'c). Mam m6ng cua hon nhan va gia dmh m6i xa h¢i chu Mam m6ng cua hon nhan va gia dmh m6i xa h¢i chu nghia da c6 tit trong Ibng chu nghia tu ban, trong m6i quan nghia da c6 tit trong Ibng chu nghia tu ban, trong m6i quan h~ giua nhan dan iao d¢ng·, giii'a nh~g nguOi vo san. Tu,y h~ giua nhan dan iao d¢ng·, giii'a nh~g nguOi vo san. Tu,y v~y trong dieu ki~n xa h
 12. Cu¢c each m~ng xa h¢i chu nghia la m¢t Sl! thay d6i sau Cu¢c each m~ng xa h¢i chu nghia la m¢t Sl! thay d6i sau sac toan di~n. N6 khong chi x6a bo tat ca nhUng hlnh thuc tu sac toan di~n. N6 khong chi x6a bo tat ca nhUng hlnh thuc tu hfru doi v6'i tu li~u san xuat rna con ca nhfing quan h~ do che hfru doi v6'i tu li~u san xuat rna con ca nhfing quan h~ do che d
 13. CUQC song khac }a nhO' sinh de, Va l~tp tU'C XUat hi¢n hai moi CUQC song khac }a nhO' sinh de, Va l~tp tU'C XUat hi¢n hai moi quan h~, m¢t m~t la moi quan h¢ t~r nhien, m~t klu1c la moi quan h~, m¢t m~t la moi quan h¢ t~r nhien, m~t klu1c la moi quan h~ xa h¢i. D6 la moi quan h~ xa h
 14. 2.. D~c dti~m cua bon nhan 2.. D~c dti~m cua bon nhan Tu d!nh nghla tren, chung ta c6 th~ rut ra cac d~c di~m Tu d!nh nghla tren, chung ta c6 th~ rut ra cac d~c di~m cua h6n nhan: ' cua h6n nhan: ' a. Hon nluin Ia Sf! liln ket giila mgt nguoi dan olzg va a. Hon nluin Ia Sf! liln ket giila mgt nguoi dan olzg va mgt nguoi dan ba. D6 Ut h6n nhftn m¢t vq m¢t chong (cac mgt nguoi dan ba. D6 Ut h6n nhftn m¢t vq m¢t chong (cac dieu 2, 4 va 10 Lu~t h6n nhftn va gia dlnh nam 2000). D~c dieu 2, 4 va 10 Lu~t h6n nhftn va gia dlnh nam 2000). D~c di~m nay n6i lenS\( khac nhau CO ban gifia h6n nhftn Xa hQi di~m nay n6i lenS\( khac nhau CO ban gifia h6n nhftn Xa hQi chu nghia va h6n nhan pho.ng kien. chu nghia va h6n nhan pho.ng kien. b. Hon nhan la sf! lien ket binh d&ng giila mgt nguoi dan b. Hon nhan la sf! lien ket binh d&ng giila mgt nguoi dan ong va mgt nguiJi dan ba tren nguyen t&c hoan toan t¥ nguy~n ong va mgt nguiJi dan ba tren nguyen t&c hoan toan t¥ nguy~n . Vi~c xac l~p quan h~ h6n nhftn do hai ben nam nu hoan . Vi~c xac l~p quan h~ h6n nhftn do hai ben nam nu hoan toan tg nguy~n quyet d!nh, khong ai duqc ep bu¢c ho~c can toan tg nguy~n quyet d!nh, khong ai duqc ep bu¢c ho~c can trb (Dieu 9 Lu~t h6n nhan va gia dlnh nam 2000). Co cua sa trb (Dieu 9 Lu~t h6n nhan va gia dlnh nam 2000). Co cua sa t-g nguy~n trong h6n nhan la tlnh yeu chan chinh giua nam t-g nguy~n trong h6n nhan la tlnh yeu chan chinh giua nam va nu, kh6ng b! nhfing tfnh toan ve kinh te chi phoi. va nu, kh6ng b! nhfing tfnh toan ve kinh te chi phoi. c. Hon nhan la slf lien ket binh ddng giiia mgt nguoi dan c. Hon nhan la slf lien ket binh ddng giiia mgt nguoi dan ong va mgt ngztiJi dan ba (Dieu 2 ya Dieu 19 Lu~t h6n nhftn ong va mgt ngztiJi dan ba (Dieu 2 ya Dieu 19 Lu~t h6n nhftn va gia dlnh nam 2000) .. va gia dlnh nam 2000) .. Trong cac che d¢ xa h¢i con ton t~i che d¢ tu hfiu ve tu Trong cac che d¢ xa h¢i con ton t~i che d¢ tu hfiu ve tu li~u san xuat chua th~ c6 S\;T blnh dAng hoan toan thgc S\( li~u san xuat chua th~ c6 S\;T blnh dAng hoan toan thgc S\( giua VQ' va chong, rna chi c6 sv blnh dAng ve hlnh thuc phap giua VQ' va chong, rna chi c6 sv blnh dAng ve hlnh thuc phap ly. Tfnh hi~n thqc cua sv ~lnh dAng giua nam va nu, giua vq ly. Tfnh hi~n thqc cua sv ~lnh dAng giua nam va nu, giua vq Va chong gan lien VOi tfnh hi~n thl}C CUa S\l phat tri~n kinh te Va chong gan lien VOi tfnh hi~n thl}C CUa S\l phat tri~n kinh te xa h¢i. Tuy nh1en S\l blnh dAng ve hlnh thuc phap ly trong xa h¢i. Tuy nh1en S\l blnh dAng ve hlnh thuc phap ly trong phap lu~t xa h¢i chu nghla cling la m¢t buac phat' tri~n so phap lu~t xa h¢i chu nghla cling la m¢t buac phat' tri~n so vai blnh dAng giua vq va chong theo phap lu~t tu ·san. T\l do, vai blnh dAng giua vq va chong theo phap lu~t tu ·san. T\l do, blnh d~ng trong h6n nhan duqc xac nh~n xutft phat tu quan blnh d~ng trong h6n nhan duqc xac nh~n xutft phat tu quan di~m coi h6n nhan nhu m¢t hqp dong dan sv. M~t khac, di~m coi h6n nhan nhu m¢t hqp dong dan sv. M~t khac, 16 16
 15. chtrng nao trong xa h¢i, cac quan h~ h6n nhan bt rang bu¢c chtrng nao trong xa h¢i, cac quan h~ h6n nhan bt rang bu¢c b&i nhfrng tfnh toan ve kinh te, ve d!a v! giai cap thl chua th~ b&i nhfrng tfnh toan ve kinh te, ve d!a v! giai cap thl chua th~ c6 t~T do va blnh dAng thvc Sl.f'. c6 t~T do va blnh dAng thvc Sl.f'. d. Hon nluin Ia S~( lien klt giita mt?t ngttai dan ong va d. Hon nluin Ia S~( lien klt giita mt?t ngttai dan ong va nu?t nglfai dan ba nlu1m chung sting v6'i nhau suo! dai, xay nu?t nglfai dan ba nlu1m chung sting v6'i nhau suo! dai, xay dzpzg gia dinlz no aln' tie/1 bq' hqnh pluk ben vitng (Dieu 1 I dzpzg gia dinlz no aln' tie/1 bq' hqnh pluk ben vitng (Dieu 1 I va Dieu 18 Lu~t h6n nhan va gia dlnh nam 2000). va Dieu 18 Lu~t h6n nhan va gia dlnh nam 2000). H6n nhan dva tren CC'J sa tlnh yeu gifra nam va nu, giua H6n nhan dva tren CC'J sa tlnh yeu gifra nam va nu, giua vq va ch6ng Ut di~u ki~n dam bao cho SlJ lien ket d6 h~nh vq va ch6ng Ut di~u ki~n dam bao cho SlJ lien ket d6 h~nh phuc, ben vfing. Tfnh chat ben vfrng "suo! dai'' la d~c trung phuc, ben vfing. Tfnh chat ben vfrng "suo! dai'' la d~c trung ci1a h6n nhan xa h¢i chu nghia. Khi yeu nhau, vq ch6ng deu ci1a h6n nhan xa h¢i chu nghia. Khi yeu nhau, vq ch6ng deu tnong muon duqc chung song, gan b6 ben nhau suot dO'i tnong muon duqc chung song, gan b6 ben nhau suot dO'i h~nh phuc va boa thu~n. h~nh phuc va boa thu~n. e. Hon nhan la Slf kien ket giiia mt)t ngltai dcaz 6ng va e. Hon nhan la Slf kien ket giiia mt)t ngltai dcaz 6ng va mt)t ngttOi dan ba theo quy d!nh t~i cac dieu 9, 10, 11 va cac mt)t ngttOi dan ba theo quy d!nh t~i cac dieu 9, 10, 11 va cac dieu khac t(;li chuang X Lu~t h6n nhan va gia dlnh nam dieu khac t(;li chuang X Lu~t h6n nhan va gia dlnh nam 2000, vi~c ket h6n va ly h6n duqc tien hanh theo trlnh tv 2000, vi~c ket h6n va ly h6n duqc tien hanh theo trlnh tv phap lu~t. Cac nghi 1~ .mang tfnh.chat ton giao va phong tl_fC phap lu~t. Cac nghi 1~ .mang tfnh.chat ton giao va phong tl_fC t~p quan kh6ng bj cam doan nhung chi c6 tfnh chat rieng tu. t~p quan kh6ng bj cam doan nhung chi c6 tfnh chat rieng tu. D~ duqc cong nh~n hon nhan hqp phap, vi~c dang ky ket D~ duqc cong nh~n hon nhan hqp phap, vi~c dang ky ket h6n phai tuan theo cac quy djnh cua phap lu~t. h6n phai tuan theo cac quy djnh cua phap lu~t. Nhu v~y, hon nhan duai che d¢ xa h¢i chu nghia la sv Nhu v~y, hon nhan duai che d¢ xa h¢i chu nghia la sv lien ket tl;T nguy~n, blnh dftng, S\f lien ket ben vfing tren CC'J lien ket tl;T nguy~n, blnh dftng, S\f lien ket ben vfing tren CC'J sa tlnh yeu thuang, quy tr9ng Ian nhau.- sv lien ket d6 kh6ng sa tlnh yeu thuang, quy tr9ng Ian nhau.- sv lien ket d6 kh6ng phl.f thu¢c vao tfnh toan v~t chai Han nhAn khong phai la phl.f thu¢c vao tfnh toan v~t chai Han nhAn khong phai la hqp d6ng rna la m(>t Slf lien ket d~c bi~t gifta ngtrO'i dan 6ng hqp d6ng rna la m(>t Slf lien ket d~c bi~t gifta ngtrO'i dan 6ng Va m(>t ngtrO'i dan ba b(ri ffil;IC dfch Xay dlfl1g moi quan h~ Vfj Va m(>t ngtrO'i dan ba b(ri ffil;IC dfch Xay dlfl1g moi quan h~ Vfj chong ben viing, dam bao thoa man nhu cau tinh than, .v~t chong ben viing, dam bao thoa man nhu cau tinh than, .v~t 17 17
 16. chat cua doi ben, sinh de va ghio d\lC con cai. Chfnh· xuat chat cua doi ben, sinh de va ghio d\lC con cai. Chfnh· xuat phat tu vi~c xac dinh hon nh§.n la st;r lien ket nhu v~y nen phat tu vi~c xac dinh hon nh§.n la st;r lien ket nhu v~y nen phap lu~t Clla Nha nuac ta quy d!nh v~ hon nhan, tren ca sa phap lu~t Clla Nha nuac ta quy d!nh v~ hon nhan, tren ca sa hon nhan m6'i phat sinh nhfing quan h~ phap lu~t v~ nhan hon nhan m6'i phat sinh nhfing quan h~ phap lu~t v~ nhan than va tai Ban gifia VfJ Va chong . than va tai Ban gifia VfJ Va chong . . Hon nhan con c~u S\f tac d¢ng cua d~o due, ton giao, van . Hon nhan con c~u S\f tac d¢ng cua d~o due, ton giao, van hQc ngh~ thu~t, ... Hon nhan c6 the duqc nghien coo thea nhi~u hQc ngh~ thu~t, ... Hon nhan c6 the duqc nghien coo thea nhi~u hu6ng nhu xa h¢i hQC, sinh ly hQC, triet hQC, ... Lu~t phap va hu6ng nhu xa h¢i hQC, sinh ly hQC, triet hQC, ... Lu~t phap va khoa hQC phap ly quan tam den hon nhan XUat phat tU khai khoa hQC phap ly quan tam den hon nhan XUat phat tU khai ni~m hon nhan la m¢t sv lien ket d~c bi~t giua nam va nu v6'i ni~m hon nhan la m¢t sv lien ket d~c bi~t giua nam va nu v6'i ffil;lC dfch Xay dgng th\{c S\f ffiQt CUQC song chung din thiet. ffil;lC dfch Xay dgng th\{c S\f ffiQt CUQC song chung din thiet. c~Mac da n6i ding, hon nhan se khong phru la doi tuqng cua c~Mac da n6i ding, hon nhan se khong phru la doi tuqng cua vi~c l~p phap. Vi dlf nhu tlnh b~n, neu n6 khong phai la ca sa vi~c l~p phap. Vi dlf nhu tlnh b~n, neu n6 khong phai la ca sa cua gia dmh. Ml;lc dfch cita hon nhan lade xay d\fllg gia dlnh, cua gia dmh. Ml;lc dfch cita hon nhan lade xay d\fllg gia dlnh, rna di~u d6 khong nhfing c6. y nghla xa h¢i. Vl the, ngay ca rna di~u d6 khong nhfing c6. y nghla xa h¢i. Vl the, ngay ca khi VfJ chong khong CO COn CUQC hon nhan do vfin duqc bao khi VfJ chong khong CO COn CUQC hon nhan do vfin duqc bao v~, bai vl n6 la ca sa xay d\fllg gia dlnh. N6i tom l~i, mQi di~u v~, bai vl n6 la ca sa xay d\fllg gia dlnh. N6i tom l~i, mQi di~u phap lu~t yeu cfi.u doi v6'i hon nhan trong xa h¢i chit nghia t-gu phap lu~t yeu cfi.u doi v6'i hon nhan trong xa h¢i chit nghia t-gu chung mang l~i. .. N6 la ca sa cita gia dlnh. Hon nhan bao chung mang l~i. .. N6 la ca sa cita gia dlnh. Hon nhan bao dam cac di~u ki~n, tfnh chat tot d~p cua n6 la ti~n d~ cho m¢t dam cac di~u ki~n, tfnh chat tot d~p cua n6 la ti~n d~ cho m¢t gia dlnh h~nh phuc, dan chit, hoa thu~n va b~n vfing. gia dlnh h~nh phuc, dan chit, hoa thu~n va b~n vfing. III. K.HAI NI~M GIA DlNH III. K.HAI NI~M GIA DlNH 1. Khai ni~m 1. Khai ni~m l(hai ni~m gia dlnh r¢ng han kha:i ni¢m hon nhan. Hon l(hai ni~m gia dlnh r¢ng han kha:i ni¢m hon nhan. Hon nhan la moi quan h~ giua nam va nfi, giua vq va chong, la nhan la moi quan h~ giua nam va nfi, giua vq va chong, la ti~n d~ xay dvng gia dlnh. ti~n d~ xay dvng gia dlnh. Xa h¢i loai rtguO'i da. trai qua nhi~u hlnh thai gia dlnh Xa h¢i loai rtguO'i da. trai qua nhi~u hlnh thai gia dlnh 18 18
 17. khac nhau. Gia dlnh Ut san phtlnl Clta xa h(>i, da phat sinh va khac nhau. Gia dlnh Ut san phtlnl Clta xa h(>i, da phat sinh va phat tri~il ci:tng v6'i Sl! phat tri~n cua xa h
 18. )Gi h¢i h9c, ... c6 dua ra khai ni~m chung v~ gia d1nh. l(hai )Gi h¢i h9c, ... c6 dua ra khai ni~m chung v~ gia d1nh. l(hai ni~m gia dlnh thay d6i theo pht;lrn vi nghien cffil. Trang quan ni~m gia dlnh thay d6i theo pht;lrn vi nghien cffil. Trang quan h~ phap lu~t, khai ni~rn gia dlnh cua rn8i nganh lu~t cling h~ phap lu~t, khai ni~rn gia dlnh cua rn8i nganh lu~t cling khac nhau. khac nhau. Theo chung toi, c6 th~ dua ra rn¢t khai ni~rn gia dlnh Theo chung toi, c6 th~ dua ra rn¢t khai ni~rn gia dlnh nhu sau: nhu sau: . Gia dlnh theo Lu~t hon nhan va gia dlnh Vi~t Narn Ia st;r . Gia dlnh theo Lu~t hon nhan va gia dlnh Vi~t Narn Ia st;r lien ket CUa nhi~u ngUOi dga tren C(j sa h6n nhan, huyet lien ket CUa nhi~u ngUOi dga tren C(j sa h6n nhan, huyet thong, nuoi duang, CO quy~n va ngrua Vt;i tUOOg Ung VOi thong, nuoi duang, CO quy~n va ngrua Vt;i tUOOg Ung VOi nhau, cung quan tam giup d5' IAn J)hau v~ v~t chfit va tinh nhau, cung quan tam giup d5' IAn J)hau v~ v~t chfit va tinh than, xay dlJilg gia dlnh, nuoi d(;ly the h~ tre dum sg giup do than, xay dlJilg gia dlnh, nuoi d(;ly the h~ tre dum sg giup do ciia Nha nu6'c va xa h¢i. ciia Nha nu6'c va xa h¢i. l(hoan 10 Di~u 8 Lu~t hon nhan va gia dlnh nam 2000 l(hoan 10 Di~u 8 Lu~t hon nhan va gia dlnh nam 2000 giai thfch: "Gia dinh Ia ttjp hqp nhilng nguCii giin b6 v6i giai thfch: "Gia dinh Ia ttjp hqp nhilng nguCii giin b6 v6i nhau do han nhan, quan h¢ huye't thong hoijc do quan h¢ nhau do han nhan, quan h¢ huye't thong hoijc do quan h¢ nuoi dUiJng [am phat sinh CaC nghza VLJ va quye'n giila hQ V6i nuoi dUiJng [am phat sinh CaC nghza VLJ va quye'n giila hQ V6i nhau theo quy djnh cua Lugt nay". nhau theo quy djnh cua Lugt nay". 2. Nh.ii'ng cbuc nang xa hc)i cua gia dlnh 2. Nh.ii'ng cbuc nang xa hc)i cua gia dlnh L.a te bao cua xa h¢i, gia dlnh thvc hi~n cac chuc nang xa L.a te bao cua xa h¢i, gia dlnh thvc hi~n cac chuc nang xa h¢i ciia rnlnh. M8i che d¢ xa h¢i khac nhau c6 m¢t mo hlnh h¢i ciia rnlnh. M8i che d¢ xa h¢i khac nhau c6 m¢t mo hlnh gia dlnh v6'i cac chuc nang xa h¢i khac nhau. Tuy nhien a gia dlnh v6'i cac chuc nang xa h¢i khac nhau. Tuy nhien a che d¢ xa h¢i nao thl gia dlnh cling thvc hi~n cac .chuc nang che d¢ xa h¢i nao thl gia dlnh cling thvc hi~n cac .chuc nang chit yeu sau: chile nang sinh de, chuc nang ghio dt;tc va chile chit yeu sau: chile nang sinh de, chuc nang ghio dt;tc va chile nang kinh te. nang kinh te. . - Chuc nang sinh de (tai san xuat ra con nguai) . - Chuc nang sinh de (tai san xuat ra con nguai) sa Gia dlnh la te bao cua xa h¢i dga tren C(j hon nhan va sa Gia dlnh la te bao cua xa h¢i dga tren C(j hon nhan va huyet thong, tru6'c het la m¢t hlnh thuc xa h¢i rna trong d6 huyet thong, tru6'c het la m¢t hlnh thuc xa h¢i rna trong d6 20 20
 19. dien ra qua trinh tai san XUat con nguai, qua tr1nh tiep tl)C dien ra qua trinh tai san XUat con nguai, qua tr1nh tiep tl)C noi giong. C.Mac va Ph.Angghen da tung d~ c~p den chuc noi giong. C.Mac va Ph.Angghen da tung d~ c~p den chuc nang d6 ci1a gia dlnh. Tu thai ky xa xua trong buac phat nang d6 ci1a gia dlnh. Tu thai ky xa xua trong buac phat tri~n l~ch sir cua xa h¢i loai nguai, da c6 moi quan h~ xa h¢i tri~n l~ch sir cua xa h¢i loai nguai, da c6 moi quan h~ xa h¢i d~c bi~t, n6 Ht (J ch6 "con ngum ta thay d6i hang ngay ctu?c d~c bi~t, n6 Ht (J ch6 "con ngum ta thay d6i hang ngay ctu?c solzg cz.ia n1inh, biit ddu sdn xuilt ra nhilng con ngu(Ji kluic solzg cz.ia n1inh, biit ddu sdn xuilt ra nhilng con ngu(Ji kluic tlfC Ia f~( tai sdn xuat, do/a quan h~ giiia dan ong va dan ba, tlfC Ia f~( tai sdn xuat, do/a quan h~ giiia dan ong va dan ba, giii'Cl cham~ va con cai, d6 Ia gia dinh". giii'Cl cham~ va con cai, d6 Ia gia dinh". Neu khong c6 san xuat va tai san xuat, k~ ca tai san xuat Neu khong c6 san xuat va tai san xuat, k~ ca tai san xuat ra con nguai thl xa h¢i khong phat tri~n, th~rn chf khong t6n ra con nguai thl xa h¢i khong phat tri~n, th~rn chf khong t6n t~i duqc. t~i duqc. Chuc nang gia dlnh nhu m¢t te bao tai san xuat d~u c6 Chuc nang gia dlnh nhu m¢t te bao tai san xuat d~u c6 chung (J tat ca rnQi che d¢ xa h¢i. Tuy nhien, neu nhln nh~n chung (J tat ca rnQi che d¢ xa h¢i. Tuy nhien, neu nhln nh~n gia dlnh ttr chuc nang d6 thl chung ta thay rang vi~c gia dlnh gia dlnh ttr chuc nang d6 thl chung ta thay rang vi~c gia dlnh th~rc hi~n chuc nang tv tai san xuat phl;l thu¢c vao cac dit~u th~rc hi~n chuc nang tv tai san xuat phl;l thu¢c vao cac dit~u ki~n cua che d¢ xa h
 20. trong gia dlnh, dong thai Ht thanh vien trong xa h¢i, d~i di~n trong gia dlnh, dong thai Ht thanh vien trong xa h¢i, d~i di~n cho Hing 16p, m¢t giai cap, m¢t xa h¢i nhat dinh. Do v~y, cho Hing 16p, m¢t giai cap, m¢t xa h¢i nhat dinh. Do v~y, vi~c tcii san xuat ra con nguai c6 y nghia khac nhau trong vi~c tcii san xuat ra con nguai c6 y nghia khac nhau trong m8i ch€ d¢ xa h¢i: la chu no hay nol~? la phong kien hay tu m8i ch€ d¢ xa h¢i: la chu no hay nol~? la phong kien hay tu san? la nong dan hay cong nhan? di~u d6 do cac di~u ki~n san? la nong dan hay cong nhan? di~u d6 do cac di~u ki~n kinh te, xa h¢i quyet d!nh. kinh te, xa h¢i quyet d!nh. Trang che d¢ xa h¢i chu nghia, chuc nang tl;T tai san xuat Trang che d¢ xa h¢i chu nghia, chuc nang tl;T tai san xuat ra con nguai nham ph1;1c VI! cho lqi ich xay d\Tflg chu nghia ra con nguai nham ph1;1c VI! cho lqi ich xay d\Tflg chu nghia xa h¢i, k€t hqp hai hoa lqi ich gia dlnh va lqi fch xa h¢i. xa h¢i, k€t hqp hai hoa lqi ich gia dlnh va lqi fch xa h¢i. - Chuc nang giao dl;lc: - Chuc nang giao dl;lc: Chuc nang giao dl;IC la m¢t chuc nang chu y€u cua gia Chuc nang giao dl;IC la m¢t chuc nang chu y€u cua gia dlnh. M8i con nguai sinh ra va 16n len trong m¢t gia dlnh Cl;l dlnh. M8i con nguai sinh ra va 16n len trong m¢t gia dlnh Cl;l tht.t Vi~c giao dl;IC cua gia dlnh bat dau tu hie con ngum sinh tht.t Vi~c giao dl;IC cua gia dlnh bat dau tu hie con ngum sinh ra va 16n len trong m¢t gia dlnh, tu hie con ngub'i sinh ra cho ra va 16n len trong m¢t gia dlnh, tu hie con ngub'i sinh ra cho d€n cuoi db'i. d€n cuoi db'i. Trong gia dlnh, vai tro cua cha my rat quan tr9ng d6i vm . Trong gia dlnh, vai tro cua cha my rat quan tr9ng d6i vm . vi~c giao dl;IC con cai. M~t khac, vai tro cua anh chi em, ong, vi~c giao dl;IC con cai. M~t khac, vai tro cua anh chi em, ong, ba, chu, bac ... cua m8i thanh vien gia dlnh d~u anh hu6ng ba, chu, bac ... cua m8i thanh vien gia dlnh d~u anh hu6ng d€n vi~c hlnh thanh nhan each. d€n vi~c hlnh thanh nhan each. Vi~c xac l~p h~ thong kinh te, xa h¢i dam bao 1¢ ich Vi~c xac l~p h~ thong kinh te, xa h¢i dam bao 1¢ ich chung, phvc vv chung v~ v~t chat va tinh than - Ht ca so quan chung, phvc vv chung v~ v~t chat va tinh than - Ht ca so quan trQng giup cho vi~c giao dl;lC y thUC thong nhat lqi fch Xii h(>i trQng giup cho vi~c giao dl;lC y thUC thong nhat lqi fch Xii h(>i va gia dlnh lam cho gia dlnh phat tri~n khong each bi~t, rna va gia dlnh lam cho gia dlnh phat tri~n khong each bi~t, rna g~n li~n v6i t~p th~ xa h¢i. g~n li~n v6i t~p th~ xa h¢i. Trong di~u ki~n cua chu nghia xa h¢i, vai tro cua gia Trong di~u ki~n cua chu nghia xa h¢i, vai tro cua gia dlnh cang duqc d~ cao hon trong vi¢c gi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2