intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Luật kinh doanh - Nguyễn Văn Thu

Chia sẻ: Trần Thị Hồng Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

1.237
lượt xem
404
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Giáo trình Luật kinh doanh của Nguyễn Văn Thu có kết cấu gồm 7 chương. Nội dung mỗi chương được trình bày như sau: Các loại hình trong luật doanh nghiệp 1999, quy định chung về các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 1999, doanh nghiệp nhà nước,...Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm được Luật kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật kinh doanh - Nguyễn Văn Thu

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT GIAÙO TRÌNH LUAÄT KINH DOANH NGUYEÃN VAÊN THU 2001
 2. Luaät kinh doanh -1- MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC .................................................................................................. - 1 - LÔØI NOÙI ÑAÀU ............................................................................................ - 4 - CHÖÔNG I. CAÙC LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP TRONG LUAÄT DOANH NGHIEÄP 1999 ............................................................................. - 6 - I - DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN (DNTN) ......................................... - 6 - II - COÂNG TY HÔÏP DANH (Cty HD)................................................. - 8 - III - COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN (TNHH) coù 2 THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN ................................................................................... - 10 - A.- QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA THAØNH VIEÂN. ........................ - 11 - B- CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC . ................................................................. - 12 - IV - COÂNG TY TNHH MOÄT THAØNH VIEÂN...................................... - 15 - V - COÂNG TY COÅ PHAÀN.................................................................. - 16 - A.- ÑAËC ÑIEÅM CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN ................................... - 16 - B. - CÔ CAÁU QUAÛN LYÙ ÑIEÀU HAØNH. ......................................... - 19 - CHÖÔNG II. QUY ÑÒNH CHUNG VEÀ CAÙC LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP THEO LUAÄT DOANH NGHIEÄP 1999 ................................... - 23 - I - QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA DOANH NGHIEÄP ....................... - 23 - A. QUYEÀN CUÛA DOANH NGHIEÄP ................................................ - 23 - B. NGHÓA VUÏ CUÛA DOANH NGHIEÄP: ......................................... - 25 - II - VOÁN CUÛA DOANH NGHIEÄP...................................................... - 26 - A.- QUYEÀN GOÙP VOÁN, THAØNH LAÄP VAØ QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP............................................................................................ - 26 - B.- ÑÒNH GIAÙ TAØI SAÛN VAØ CHUYEÅN QUYEÀN SÔÛ HÖÕU TAØI SAÛN GOÙP VOÁN VAØO DOANH NGHIEÄP................................................. - 28 - III - TEÂN DOANH NGHIEÄP - TRUÏ SÔÛ - CON DAÁU...................... - 29 - IV - ÑAÊNG KY ÙKINH DOANH –- COÂNG BOÁ ................................ - 30 - A) ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH. ........................................................ - 30 - B) COÂNG BOÁ.................................................................................... - 32 - CHÖÔNG III. DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC...................................... - 34 - I - NHAÄN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC (DNNN) - 34 - A. DNNN LAØ MOÄT TOÅ CHÖÙC KINH TEÁ COÙ TÖ CAÙCH PHAÙP NHAÂN DO NHAØ NÖÔÙC ÑAÀU TÖ VOÁN VAØ TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ........... - 34 - B. DNNN LAØ MOÄT TOÅ CHÖÙC KINH TEÁ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH hoaëc HOAÏT ÑOÄNG COÂNG ÍCH ....................................... - 36 - C. DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC COÙ TEÂN GOÏI – CON DAÁU RIEÂNG, COÙ TRUÏ SÔÛ TREÂN LAÕNH THOÅ VIEÄT NAM ................................. - 37 - II - QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA DNNN ......................................... - 37 - A. QUYEÀN CUÛA DNNN .................................................................. - 37 - Nguyeãn Vaên Thu
 3. Luaät kinh doanh -2- B. NGHÓA VUÏ CUÛADNNN.............................................................. - 38 - III - TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ DNNN....................................................... - 39 - A. DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC COÙ HÑQT........................... - 39 - B. DNNN KHOÂNG COÙ HÑQT......................................................... - 42 - IV- THAØNH LAÄP – GIAÛI THEÅ – PHAÙ SAÛN DNNN ........................... - 42 - B. GIAÛI THEÅ, PHAÙ SAÛN DNNN:.................................................... - 44 - V - TOÅNG COÂNG TY NHAØ NÖÔÙC .................................................... - 44 - A.- KHAÙI NIEÄM. .............................................................................. - 44 - B. MOÄT SOÁ TOÅNG COÂNG TY......................................................... - 46 - CHÖÔNG IV. DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI .... - 48 - I - VIEÄC ÑAÛM BAÛO QUYEÀN LÔÏI HÔÏP PHAÙP CUÛA NHAØ ÑAÀU TÖ - 48 - II - CAÙC DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑTNN................................... - 51 - A. DOANH NGHIEÄP LIEÂN DOANH (DNLD) ................................ - 51 - B. DOANH NGHIEÄP COÙ 100% VOÁN ÑTNN .................................. - 53 - C. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑTNN - 53 - III - VIEÄC THAØNH LAÄP - CHAÁM DÖÙT HOAÏT ÑOÄNG DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑTNN.................................................................... - 54 - A. THAØNH LAÄP ............................................................................... - 54 - B. CHAÁM DÖÙT HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHIEÄP COÙ VOÁN ÑTNN ............................................................................................... - 55 - CHÖÔNG V. LUAÄT PHAÙP HÔÏP ÑOÀNG................................................ - 57 - I - HÔÏP ÑOÀNG DAÂN SÖÏ .................................................................... - 57 - A. KHAÙI NIEÄM ............................................................................... - 57 - B. NGUYEÂN TAÉC GIAO KEÁT HÔÏP ÑOÀNG DAÂN SÖÏ ................... - 57 - C. CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA HÔÏP ÑOÀNG............................................... - 58 - II - HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ (HÑKT)................................................... - 62 - A.NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG VEÀ HÑKT ................................... - 62 - B. - KYÙ KEÁT – THÖÏC HIEÄN HÑKT............................................... - 66 - CHÖÔNG VI. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP KINH TEÁ .......................... - 84 - I - TOØA KINH TEÁ ............................................................................. - 84 - A. TOÅ CHÖÙC TOØA KINH TEÁ .......................................................... - 84 - B. THAÅM QUYEÀN TOØA KINH TEÁ.................................................. - 85 - II - THUÛ TUÏC GIAÛI QUYEÁT CAÙC VUÏ AÙN KINH TEÁ....................... - 86 - A. NGUYEÂN TAÉC GIAÛI QUYEÁT VUÏ AÙN KINH TEÁ ...................... - 86 - B. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA CAÙC ÑÖÔNG SÖÏ...................... - 88 - III - TRUNG TAÂM TROÏNG TAØI QUOÁC TEÁ VIEÄT NAM ................... - 91 - CHÖÔNG VII. PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP .......................................... - 94 - I. - KHAÙI NIEÄM PHAÙ SAÛN .................................................................. - 94 - A- LÒCH SÖÛ VEÀ PHAÙ SAÛN. ............................................................. - 94 - B- QUAN NIEÄM PHAÙ SAÛN HIEÄN NAY ......................................... - 95 - Nguyeãn Vaên Thu
 4. Luaät kinh doanh -3- II - CAÊN CÖÙ ÑEÅ TOØA AÙN MÔÛ THUÛ TUÏC GIAÛI QUYEÁT YEÂU CAÀU PHAÙ SAÛN ...................................................................................................... - 97 - A. DOANH NGHIEÄP LAÂM VAØO TÌNH TRAÏNG PHAÙ SAÛN .......... - 97 - B. COÙ ÑÔN YEÂU CAÀU GIAÛI QUYEÁT VIEÄC PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP............................................................................................ - 99 - III-THUÛ TUÏC THUÏ LYÙ ÑÔN YEÂU CAÀU TUYEÂN BOÁ PHAÙ SAÛN .... - 101 - A.CÔ QUAN COÙ THAÅM QUYEÀN THUÏ LYÙ ÑÔN & RA QUYEÁT ÑÒNH. ............................................................................................. - 101 - B. HOÄI NGHÒ CHUÛ NÔÏ (HNCN) ................................................... - 105 - C.- THI HAØNH QUYEÁT ÑÒNH TUYEÂN BOÁ PHAÙ SAÛN ................ - 107 - D.- HAÄU QUAÛ CUÛA VIEÄC PHAÙ SAÛN .......................................... - 108 - PHUÏ LUÏC I............................................................................................. - 110 - CHÖÔNG I. QUY ÑÒNH CHUNG ..................................................... - 110 - CHÖÔNG II. NHIEÄM VUÏ, QUYEÀN HAÏN, TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY CUÛA CÔ QUAN ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH .................................................... - 110 - CHÖÔNG III. TRÌNH TÖÏ, THUÛ TUÏC ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH ÑOÁI VÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP HOAÏT ÑOÄNG THEO LUAÄT DOANH NGHIEÄP ............................................................................................. - 112 - PHUÏ LUÏC 2 ............................................................................................ - 115 - PHUÏ LUÏC 3 ............................................................................................ - 118 - PHUÏ LUÏC 4 ............................................................................................ - 124 - CHÖÔNG I. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG ...................................... - 124 - CHÖÔNG II.KYÙ KEÁT HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ................................... - 126 - CHÖÔNG III. THÖÏC HIEÄN, THAY ÑOÅI, ÑÌNH CHÆ, THANH LYÙ HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ ................................................................................ - 128 - CHÖÔNG IV. TRAÙCH NHIEÄM DO VI PHAÏM HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ VAØ XÖÛ LYÙ HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ VOÂ HIEÄU ......................................... - 130 - CHÖÔNG V. ÑIEÀU KHOAÛN CUOÁI CUØNG ....................................... - 134 - PHUÏ LUÏC 5 ............................................................................................ - 135 - CHÖÔNG I. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG ..................................... - 135 - CHÖÔNG IV. NGÖÔØI THAM GIA TOÁ TUÏNG.................................. - 136 - CHÖÔNG V. AÙN PHÍ ........................................................................ - 138 - CHÖÔNG VI. KHÔÛI KIEÄN, THUÏ LYÙ VUÏ AÙN ................................... - 139 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ...................................................................... - 140 - Nguyeãn Vaên Thu
 5. Luaät kinh doanh -4- LÔØI NOÙI ÑAÀU Hieán phaùp Vieät Nam 1992 neâu roõ muïc ñích chính saùch kinh teá cuûa Nhaø nöôùc laø laøm cho daân giaøu nöôùc maïnh, ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn nhu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa nhaân daân treân cô sôû giaûi phoùng moïi naêng löïc saûn xuaát, phaùt huy moïi tieàm naêng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá: kinh teá quoác doanh, kinh teá taäp theå, kinh teá caù theå, kinh teá tö baûn tö nhaân vaø kinh teá tö baûn Nhaø nöôùc döôùi nhieàu hình thöùc, thuùc ñaåy xaây döïng cô sôû vaät chaát – kyõ thuaät, môû roäng hôïp taùc kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät vaø giao löu vôùi thò tröôøng theá giôùi. Nhöõng loaïi hình doanh nghieäp hieän nay thuoäc caùc hình thöùc sôû höõu ñöôïc luaät phaùp ghi nhaän laø doanh nghieäp nhaø nöôùc, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn 2 thaønh vieân trôû leân, coâng ty coå phaàn, coâng ty hôïp danh, doanh nghieäp tö nhaân, doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Ngoaøi ra, coøn coù doanh nghieäp cuûa caùc toå chöùc chính trò, doanh nghieäp cuûa caùc toå chöùc chính trò-xaõ hoäi, Hôïp taùc xaõ maø do quyõ thôøi gian coù haïn neân khoâng giôùi thieäu trong chöông trình naøy. Trong Nhaø nöôùc phaùp quyeàn, coâng daân coù theå laøm nhöõng gì luaät phaùp khoâng caám vaø khoâng traùi ñaïo ñöùc xaõ hoäi, vieäc hieåu bieát phaùp luaät giuùp doanh nhaân moät maët traùnh vi phaïm phaùp luaät, maët khaùc ñeå baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa mình khi bò xaâm phaïm. Vì vaäy, tröôùc khi ñaàu tö kinh doanh vaøo moät lónh vöïc (haøng hoùa-saûn phaåm-dòch vuï), ngoaøi vieäc nghó ñeán nguoàn voán, tìm hieåu thò tröôøng, nguoàn nguyeân lieäu, nhaân coâng,.. doanh nhaân phaûi tìm hieåu xem loaïi hình doanh nghieäp naøo phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính, vôùi quy moâ saûn xuaát kinh doanh, vôùi ñòa baøn hoaït ñoäng… Trong quaù trình kinh doanh, vieäc kyù keát caùc Hôïp ñoàng kinh teá laø caên cöù phaùp lyù ñeå caùc doanh nghieäp thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï ñaõ cam keát. Khi moät doanh nghieäp bò thieät haïi do beân ñoái öôùc gaây ra (chaúng haïn vi phaïm vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng) thì beân bò thieät haïi coù theå ñöa vuï vieäc ra cô quan thaåm quyeàn ñeå yeâu caàu giaûi quyeát. Toøa kinh teá laø cô quan coù thaåm quyeàn xeùt xöû caùc tranh chaáp hôïp ñoàng kinh teá, tranh chaáp giöõa Coâng ty vôùi caùc thaønh vieân Coâng ty, giöõa caùc thaønh vieân Coâng ty vôùi nhau lieân quan ñeán vieäc laäp-hoaït ñoäng-giaûi theå Coâng ty khi ñöôïc caùc beân tranh chaáp yeâu caàu. Toaø kinh teá cuõng laø cô quan duy nhaát coù thaåm quyeàn giaûi quyeát caùc vuï phaù saûn doanh nghieäp theo thuû tuïc ñaëc bieät do phaùp luaät quy ñònh. Ngoaøi ra, Trung Nguyeãn Vaên Thu
 6. Luaät kinh doanh -5- taâm troïng taøi Quoác teá Vieät Nam cuõng coù thaåm quyeàn giaûi quyeát caùc tranh chaáp phaùt sinh töø nhöõng quan heä kinh teá trong caùc laõnh vöïc hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông, hôïp ñoàng vaän taûi, thanh toaùn vaø baûo hieåm quoác teá… Moân LUAÄT KINH DOANH giôùi thieäu nhöõng noäi dung treân ñaây nhaèm giuùp sinh vieân khoa Quaûn trò kinh doanh naém ñöôïc moät soá kieán thöùc phaùp luaät lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh hieän nay ôû trong nöôùc. Vieäc trình baøy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt veà noäi dung laãn hình thöùc, ngöôøi vieát raát mong ñoäc giaû quan taâm goùp yù ñeå taäp saùch ñöôïc tieáp tuïc hoaøn chænh hôn. NGUYEÃN VAÊN THU Nguyeãn Vaên Thu
 7. Luaät kinh doanh -6- CHÖÔNG I. CAÙC LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP TRONG LUAÄT DOANH NGHIEÄP 1999 1*.- Ñeå thöïc hieän ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn, ngaøy 21.12.1990 Quoác hoäi ñaõ thoâng qua Luaät Doanh nghieäp tö nhaân vaø Luaät Coâng ty. Ngoaøi vieäc coâng nhaän söï toàn taïi laâu daøi cuûa caùc loaïi hình doanh nghieäp tö nhaân, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn vaø coâng ty coå phaàn, hai luaät naøy ñaõ thöøa nhaän söï bình ñaúng tröôùc phaùp luaät cuûa moïi loaïi hình doanh nghieäp, thöøa nhaän quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa doanh nghieäp, thöøa nhaän tính sinh lôïi hôïp phaùp cuûa vieäc kinh doanh vaø thöøa nhaän quyeàn töï do kinh doanh vaø chuû ñoäng trong moïi hoaït ñoâng kinh doanh. Ñaây laø ñoäng cô thu huùt caùc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh boû voán ñaàu tö thaønh laäp doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh goùp phaàn phaùt trieån kinh teá, taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Qua gaàn 9 naêm thöïc hieän, Luaät Doanh nghieäp tö nhaân vaø Luaät Coâng ty khoâng coøn phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån kinh teá hieän nay, neân ngaøy 12 thaùng 6 naêm 1999 Quoác Hoäi ñaõ thoâng qua LUAÄT DOANH NGHIEÄP nhaèm caûi thieän saâu roäng moâi tröôøng phaùp lyù cho doanh nghieäp, baûo ñaûm quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cho nhaø ñaàu tö, taän duïng tieàm naêng cuûa khu vöïc ngoaøi quoác doanh thuùc ñaåy coâng cuoäc ñoåi môùi kinh teá vaø taêng cöôøng hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng kinh doanh. Luaät Doanh nghieäp goàm 10 Chöông chia ra l24 ñieàu. Luaät ñöôïc Chuû tòch nöôùc coâng boá ngaøy 26.6.1999 coù hieäu löïc keå töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2000. Luaät Doanh nghieäp xaùc nhaän taøi saûn vaø voán ñaàu tö hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp vaø chuû sôû höõu doanh nghieäp khoâng bò quoác höõu hoùa hoaëc tòch thu baèng bieän phaùp haønh chính. Tröôøng hôïp thaät caàn thieát vì lyù do an ninh, quoác phoøng vaø vì lôïi ích quoác gia, Nhaø nöôùc quyeát ñònh tröng mua hoaëc tòch thu taøi saûn cuûa doanh nghieäp, thì chuû sôû höõu doanh nghieäp ñöôïc thanh toaùn hoaëc boài thöôøng theo giaù thò tröôøng (ñieàu 4 Luaät Doanh nghieäp). Luaät Doanh nghieäp quy ñònh 5 loaïi hình doanh nghieäp laø: doanh nghieäp tö nhaân, coâng ty hôïp danh, coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân, Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn coù 2 thaønh vieân ñeán 50 thaønh vieân vaø coâng ty coå phaàn. I - DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN (DNTN) 2*.- Doanh nghieäp tö nhaân laø loaïi hình doanh nghieäp do moät ngöôøi laøm chuû, töï boû voán kinh doanh, töï chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình ñoái Nguyeãn Vaên Thu
 8. Luaät kinh doanh -7- vôùi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. a) Veà voán cuûa doanh nghieäp: luaät doanh nghieäp quy ñònh chuû doanh nghieäp tö nhaân phaûi töï khai baùo voán moät caùch chính xaùc khi ñaêng kyù kinh doanh. Moïi nguoàn voán (voán töï coù, voán vay) ñeàu phaûi ghi cheùp vaøo soå saùch keá toaùn vaø ghi vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp. Chuû doanh nghieäp coù quyeàn taêng giaûm voán mieãn raèng phaûi ghi cheùp ñaày ñuû vaøo soå keá toaùn doanh nghieäp. Rieâng vieäc giaûm voán thaáp hôn voán ñaêng kyù chæ ñöôïc thöïc hieän sau khi khai baùo vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh. b) Veà vieäc quaûn lyù doanh nghieäp: Chuû doanh nghieäp tö nhaân laø ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp. Chuû doanh nghieäp tö nhaân coù quyeàn sôû höõu taøi saûn, quyeàn töï do kinh doanh vaø quyeàn töï chuû saûn xuaát kinh doanh. Caùc quyeàn naøy theå hieän döôùi caùc hình thöùc nhö: 1- quyeát ñònh caùc hoaït ñoäng kinh doanh, quyeát ñònh vieäc söû duïng lôïi nhuaän… 2- chuû doanh nghieäp töï tröïc tieáp hay thueâ ngöôøi quaûn lyù kinh doanh, vôùi ñieàu kieän phaûi khai baùo vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh vaø chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. c) chuû doanh nghieäp tö nhaân coù quyeàn cho thueâ doanh nghieäp vôùi ñieàu kieän phaûi baùo caùo hôïp ñoàng cho thueâ coù coâng chöùng vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh vaø cô quan thueá vuï. Chuû doanh nghieäp vaãn phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vôùi tö caùch chuû sôû höõu doanh nghieäp. d) khi baùn doanh nghieäp, chuû doanh nghieäp tö nhaân phaûi thoâng baùo cho cô quan ñaêng kyù kinh doanh bieát 10 ngaøy tröôùc khi giao doanh nghieäp cho ngöôøi mua. Ngöôøi mua phaûi ñaêng kyù kinh doanh laïi. e) khi taïm ngöng hoaït ñoäng, chuû doanh nghieäp phaûi baùo caùo cho cô quan ñaêng kyù kinh doanh vaø cô quan thueá ít nhaát 15 ngaøy tröôùc khi taïm ngöng hoaït ñoäng. Tröôøng hôïp naøy, chuû doanh nghieäp vaãn phaûi traû ñuû thueá coøn nôï, traùch nhieäm traû nôï cho caùc chuû nôï, thöïc hieän hôïp ñoàng ñaõ kyù vôùi khaùch haøng. 3*.- Cho ñeán naêm 2000, ñaõ coù khoaûng 24.000 DNTN thaønh laäp theo luaät Doanh nghieäp tö nhaân (vaø khoaûng 10.000 coâng ty TNHH ñöôïc thaønh laäp theo luaät Coâng ty ngaøy 21 thaùng 12 naêm 1990). Loaïi hình DNTN moät maët thích hôïp vôùi coâng vieäc kinh doanh ôû quy moâ nhoû vaø vöøa, coù öu ñieåm laø chuû doanh nghieäp töï mình naém quyeàn quaûn lyù ñieàu haønh kinh doanh, khoâng phaûi chia xeû quyeàn löïc vôùi ai, höôûng moïi lôïi nhuaän trong kinh doanh. Khi caàn coù theå Nguyeãn Vaên Thu
 9. Luaät kinh doanh -8- linh ñoäng ñöa ra nhöõng quyeát ñònh nhanh choùng, khoâng phaûi hoïp baøn nhö trong nhöõng coângty. Nhöng maët khaùc, loaïi hình DNTN cuõng coù nhöõng baát lôïi nhö: - phaûi töï mình gaùnh chòu moïi ruûi ro khi kinh doanh loã laû; - khaû naêng quaûn lyù ñieàu haønh cuûa moät ngöôøi thöôøng bò haïn cheá, nhaát laø khi DNTN phaùt trieån treân quy moâ lôùn, vieäc quaûn lyù cuûa moät ngöôøi seõ deã daãn ñeán sai laàm. - khoù huy ñoäng voán khi muoán taêng voán; - söï thay ñoåi tình traïng phaùp lyù cuûa cuûa chuû doanh nghieäp coù theå quyeát ñònh söï toàn taïi cuûa DNTN. Thí duï chuû DNTN qua ñôøi laøm cho DNTN phaûi bò giaûi theå. - baát lôïi lôùn nhaát cuûa DNTN laø chuû doanh nghieäp phaûi ñem toaøn boä taøi saûn cuûa mình ñeå gaùnh chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc nghóa vuï cuûa doanh nghieäp. II - COÂNG TY HÔÏP DANH (Cty HD) 4*.- Luaät doanh nghieäp quy ñònh theâm loaïi hình coâng ty hôïp danh vôùi söï huøn haïp cuûa hai thaønh vieân hôïp danh trôû leân chòu traùch nhieäm lieân ñôùi vaø voâ haïn. Caùc thaønh vieân coâng ty hôïp danh phaûi bieát roõ nhau vaø tin töôûng laãn nhau. Coâng ty Hôïp danh coù hai loaïi thaønh vieân: - thaønh vieân hôïp danh, vaø - thaønh vieân goùp voán. Coâng ty hôïp danh laïi chia ra 2 hình thöùc: - coâng ty hôïp danh chæ coù caùc thaønh vieân hôïp danh - coâng ty hôïp danh coù caû thaønh vieân hôïp danh laãn thaønh vieân goùp voán. Duø loaïi hình thöùc coâng ty Hôïp danh naøo cuõng phaûi coù ít nhaát hai thaønh vieân hôïp danh. Coâng ty hôïp danh khoâng ñöôïc quyeàn phaùt haønh caùc loaïi chöùng khoaùn. 5*.- Thaønh vieân hôïp danh . a.- Thaønh vieân hôïp danh laø caù nhaân coù uy tín chuyeân moân vaø trình ñoä ngheà nghieäp. Ñoái vôùi coâng ty hôïp danh hoaït ñoäng caùc ngaønh ngheà kinh doanh phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà (nhö kinh doanh caùc dòch vuï phaùp lyù, khaùm chöõa beänh, döôïc phaåm, thuù y, thieát keá coâng trình,kieåm toaùn, moâi giôùi chöùng khoaùn) thì taát caû thaønh vieân hôïp danh ñeàu phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà. b.- Thaønh vieân hôïp danh chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình ñoái vôùi nghóa vuï taøi chính cuûa coâng ty khi hoaït ñoäng kinh doanh. Ñieàu naøy coù nghóa laø caùc ngöôøi giao dòch vôùi coâng ty ñöôïc quyeàn baûo ñaûm khoâng Nguyeãn Vaên Thu
 10. Luaät kinh doanh -9- nhöõng treân taøi saûn cuûa coâng ty maø caû treân saûn nghieäp cuûa thaønh vieân hôïp danh. Khi coâng ty khoâng coøn khaû naêng traû nôï, caùc chuû nôï coù theå ñoøi caùc thaønh vieân hôïp danh phaûi traû toaøn boä soá nôï coâng ty khoâng traû noåi. Luaät Thöông maïi Phaùp quy ñònh chuû nôï cuõng coù theå ñoøi thaønh vieân hôïp danh naøo coù nhieàu khaû naêng taøi chính phaûi traû nôï. Moät thaønh vieân ñöùng ra traû nôï seõ laøm cho caùc thaønh vieân khaùc ñöôïc giaûi nôï. Traùi quyeàn cuûa chuû nôï ñöôïc chuyeån sang thaønh vieân hôïp danh ñaõ traû nôï. Thaønh vieân traû nôï thay coù quyeàn theá chaân chuû nôï ñöùng ra truy ñoøi caùc thaønh vieân khaùc phaûi traû phaàn nôï cuûa hoï trong moùn nôï chung. c.- Vieäc quaûn lyù coâng ty do caùc thaønh vieân hôïp danh thöïc hieän caên cöù treân thoûa thuaän giöõa caùc thaønh vieân coâng ty ñöôïc ghi trong ñieàu leä (keå caû trong tröôøng hôïp coâng ty hôïp danh coù caû thaønh vieân goùp voán). Khi hoaït ñoäng, caùc thaønh vieân hôïp danh coù quyeàn nhaân danh coâng ty, cuøng lieân ñôùi chòu traùch nhieäm veà caùc nghóa vuï cuûa coâng ty . Neáu kinh doanh thua loã thì phaûi chòu loã theo nguyeân taéc quy ñònh trong Ñieàu leä. d.- Khi quaûn lyù hoaëc thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh nhaân danh coâng ty hoaëc ñaïi dieän cho coâng ty, thaønh vieân hôïp danh phaûi haønh ñoäng moät caùch trung thöïc, maãn caùn phuïc vuï lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng ty. Caùc ngaên caám. Do caùc thaønh vieân hôïp danh phaûi ñem toaøn boä taøi saûn cuûa mình ra chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng cuûa coâng ty neân luaät Doanh nghieäp quy ñònh caùc ngaên caám nhö sau: - Thaønh vieân hôïp danh cuûa moät coâng ty hôïp danh naøy khoâng ñöôïc doàng thôøi laø thaønh vieân hôïp danh cuûa moät coâng ty hôïp danh khaùc hoaëc ñoàng thôøi laø chuû doanh nghieäp tö nhaân. - Thaønh vieân hôïp danh khoâng ñöôïc töï mình hoaëc nhaân danh ngöôøi thöù ba thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh trong cuøng ngaønh – ngheà kinh doanh cuûa coâng ty. - Thaønh vieân hôïp danh khoâng ñöôïc nhaân danh coâng ty kyù keát hôïp ñoàng, hoaëc coù caùc giao dòch khaùc nhaèm thu lôïi rieâng cho caù nhaân hoaëc cho ngöôøi khaùc. 6*.- Thaønh vieân goùp voán. Thaønh vieân goùp voán laø nhöõng ngöôøi boû voán huøn haïp trong coâng ty hôïp danh, coù quyeàn vaø nghóa vuï haïn cheá hôn thaønh vieân hôïp danh, ñoù laø caùc quyeàn vaø nghóa vuï sau ñaây: - chia lôøi theo tyû leä do Ñieàu leä quy ñònh, chia giaù trò taøi saûn coøn laïi theo quy ñònh trong Ñieàu leä khi coâng ty giaûi theå; - ñöôïc chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp cuûa mình cho ngöôøi khaùc neáu Nguyeãn Vaên Thu
 11. Luaät kinh doanh - 10 - Ñieàu leä cuûa coâng ty khoâng quy ñònh khaùc. - chæ chòu traùch nhieäm giôùi haïn tôùi soá voán cuûa mình goùp vaøo coâng ty. - caùc thaønh vieân goùp voán khoâng ñöôïc tham gia quaûn lyù coâng ty vaø khoâng ñöôïc hoaït ñoäng kinh doanh nhaân danh coâng ty. Ñieàu naøy moät maët traùnh cho ngöôøi giao dòch vôùi Coâng ty bieát ñöôïc raèng caùc thaønh vieân goùp voán chæ laø ngöôøi coù traùch nhieäm giôùi haïn, maët khaùc ñeå traùnh aùp löïc cuûa thaønh vieân goùp voán neáu giao vieäc ñieàu haønh cho hoï. 7*.- Coâng ty hôïp danh laø loaïi Coâng ty ñoái nhaân. Do traùch nhieäm naëng neà vaø lieân ñôùi vôùi nhau neân caùc thaønh vieân hôïp danh phaûi bieát roõ nhau veà trình ñoä nghieäp vuï, veà uy tín vaø veà taøi saûn (thöôøng laø töông ñöông nhau). Loaïi hình doanh nghieäp naøy coù öu theá hôn DNTN do coù söï hôïp taùc cuûa nhieàu ngöôøi cuøng chung lo coâng vieäc, khaû naêng huy ñoäng voán lôùn hôn, nhaát laø khi coù theâm thaønh vieân goùp voán chæ chòu traùch nhieäm tôùi phaàn voán goùp. Ngoaøi ra, tình traïng phaùp lyù cuûa coâng ty hôïp danh cuõng gaén chaët vôùi tình traïng phaùp lyù cuûa caùc thaønh vieân hôïp danh. Ngöôøi giao dòch vôùi coâng ty hôïp danh thöôøng chuù troïng ñeán tö caùch cuûa caùc thaønh vieân hôïp danh, neân ngöôøi ta xeáp loaïi coâng ty hôïp danh vaøo loaïi coâng ty ñoái nhaân. 8*.- Taát caû söï baát tieän treân seõ ñöôïc khaéc phuïc trong hai loaïi hình coâng ty traùch nhieäm höõu haïn vaø coâng ty coå phaàn. Traùch nhieäm cuûa thaønh vieân coâng ty traùch nhieäm höõu haïn hay coå ñoâng coâng ty coå phaàn ñöôïc giôùi haïn treân soá voán boû ra huøn haïp vaøo coâng ty do vieäc taùch baïch roõ raøng giöõa taøi saûn coâng ty vôùi taøi saûn cuûa doanh nhaân laøm cho 2 loaïi hình doanh nghieäp naøy coù tính haáp daãn. Khi thaønh laäp coâng ty traùch nhieäm höõu haïn vaø coâng ty coå phaàn, chæ caàn quan taâm ñeán voán goùp neân ngöôøi ta xeáp laäp 2 loaïi coâng naøy vaøo loaïi coâng ty ñoái voán. Trong thôøi kyø buøng noå cuûa caùc cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ñoøi hoûi vieäc taäp trung tö baûn ôû möùc ñoä cao ñeå phaùt trieån neàn ñaïi coâng nghieäp cô khí, ñaõ daãn ñeán vieäc hình thaønh hai loaïi coâng ty naøy, nhaát laø ñoái vôùi coâng ty coå phaàn thì caøng phuø hôïp, vì söï toàn taïi cuûa coâng ty coå phaàn khoâng bò phuï thuoäc vaøo tình traïng phaùp lyù caùc coå ñoâng trong coâng ty. III - COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN (TNHH) coù 2 THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN 9*.- Coâng ty TNHH coù hai thaønh vieân trôû leân laø loaïi hình doanh nghieäp do vieäc goùp voán huøn haïp cuûa hai ngöôøi trôû leân (goïi laø caùc thaønh vieân) ñeán 50 thaønh vieân. Caùc thaønh vieân chæ chòu traùch nhieäm trong phaïm vi soá voán ñaõ cam keát goùp vaøo doanh nghieäp. Coâng ty TNHH khoâng ñöôïc quyeàn phaùt haønh coå phieáu. Nguyeãn Vaên Thu
 12. Luaät kinh doanh - 11 - A.- QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CUÛA THAØNH VIEÂN. Thaønh vieân coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân coù nhöõng quyeàn vaø nghóa vuï sau ñaây ñoái vôùi voán goùp vaø ñoái vôùi vieäc quaûn lyù coâng ty: 10*.- Veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa thaønh vieân ñoái vôùi voán goùp vaøo coâng ty: a- Voán coâng ty do söï ñoùng goùp cuûa caùc thaønh vieân, neân moïi thaønh vieân phaûi goùp voán ñaày ñuû vaø ñuùng haïn nhö ñaõ cam keát. Khi thaønh vieân ñoùng ñuû giaù trò phaàn voán goùp, coâng ty seõ caáp giaáy chöùng nhaän. Thaønh vieân naøo chöa noäp ñuû soá voán vaø ñuùng thôøi haïn ñöôïc coi laø nôï cuûa thaønh vieân ñoù ñoái vôùi coâng ty, neáu coù thieät haïi phaùt sinh do vieäc khoâng goùp voán ñuû vaø ñuùng haïn ñaõ cam keát thì thaønh vieân ñoù phaûi boài thöôøng. b- Thaønh vieân ñöôïc öu tieân goùp theâm voán khi coâng ty taêng voán ñieàu leä, vaø coù quyeàn chuyeån nhöôïng moät phaàn hoaëc toaøn boä phaàn voán goùp cuûa mình cho ngöôøi khaùc. Tuy nhieân, khi muoán chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp, thaønh vieân phaûi öu tieân chaøo baùn cho moïi thaønh vieân khaùc trong coâng ty, neáu coøn laïi môùi ñöôïc chuyeån nhöôïng cho ngöôøi ngoaøi coâng ty. c- Thaønh vieân coù quyeàn gôûi vaên baûn yeâu caàu coâng ty mua laïi phaàn voán goùp neáu thaønh vieân khoâng ñoàng yù nhöõng quyeát ñònh cuûa HÑTV veà nhöõng vaán ñeà nhö : toå chöùc laïi coâng ty; söûa ñoåi, boå sung ñieàu leä coâng ty veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa thaønh vieân, vaø cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân hoaëc nhöõng vaán ñeà khaùc do Ñieàu leä coâng ty quy ñònh. Vieäc thaønh vieân khoâng ñoàng yù nhöõng quyeát ñònh cuûa HÑTV veà nhöõng vaán ñeà noùi treân phaûi ñöôïc theå hieän baèng caùch boû phieáu choáng laïi hoaëc phaûn ñoái baèng vaên baûn. d- Thaønh vieân ñöôïc quyeàn chia lôïi nhuaän sau khi coâng ty noäp thueá vaø hoaøn thaønh caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo luaät ñònh. e- Khi coâng ty giaûi theå hoaëc phaù saûn, thaønh vieân ñöôïc quyeàn chia giaù trò taøi saûn coøn laïi cuûa coâng ty töông öùng vôùi phaàn voán goùp. f- Khi thaønh vieân laø caù nhaân qua ñôøi hoaëc bò toøa aùn tuyeân boá ñaõ cheát, thì ngöôøi thöøa keá coù theå trôû thaønh thaønh vieân coâng ty. Neáu thaønh vieân bò haïn cheá hoaëc maát naêng löïc daân söï thì quyeàn vaø nghóa vuï cuûa thaønh vieân ñöôïc thöïc hieän thoâng qua ngöôøi giaùm hoä. Trong caùc tröôøng hôïp naøy thì ngöôøi thöøa keá hoaëc ngöôøi giaùm hoä phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng thaønh vieân chaáp thuaän. Coâng ty seõ mua laïi phaàn voán goùp cuûa thaønh vieân trong caùc tröôøng hôïp sau : - Ngöôøi thöøa keá khoâng muoán trôû thaønh thaønh vieân coâng ty. Nguyeãn Vaên Thu
 13. Luaät kinh doanh - 12 - - Hoäi ñoàng thaønh vieân khoâng chaáp thuaän ngöôøi thöøa keá hay ngöôøi giaùm hoä. - Thaønh vieân coâng ty laø toå chöùc bò giaûi theå hay phaù saûn. Khi thaønh vieân qua ñôøi maø khoâng coù ngöôøi thöøa keá, hoaëc ngöôøi thöøa keá töø choái nhaän thöøa keá hay bò truaát quyeàn thöøa keá, coâng ty phaûi noäp giaù trò phaàn voán goùp vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc. Quy ñònh naøy phuø hôïp vôùi ñieàu 647 Boä luaät Daân söï, theo ñoù “ di saûn khoâng coù ngöôøi nhaän thöøa keá thuoäc Nhaø nöôùc” . 11*.- Quyeàn cuûa thaønh vieân tham gia quaûn lyù coâng ty: Thaønh vieân coâng ty TNHH coù nhöõng quyeàn : a-tham döï hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân, thaûo luaän, kieán nghò, bieåu quyeát nhöõng vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn Hoäi ñoàng thaønh vieân. Khi bieåu quyeát, thaønh vieân ñöôïc quyeàn coù soá phieáu töông öùng vôùi phaàn voán goùp. b- xem vaø nhaän baûn sao, trích luïc caùc soå saùch , taøi lieäu keá toaùn , baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty. c- khôûi kieän Giaùm ñoác / Toång Giaùm ñoác / khi nhöõng ngöôøi naøy khoâng thöïc hieän ñuùng nghóa vuï cuûa mình gaây thieät haïi ñeán lôïi ích cuûa thaønh vieân ñoù (ñieàu 29.khoaûn 1.g luaät Doanh nghieäp). Ñaây laø quy ñònh môùi so vôùi luaät Coâng ty 1990, nhaèm laøm cho nhöõng ngöôøi ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh coâng ty phaûi luoân yù thöùc traùch nhieäm cuûa mình laø phaûi thöïc hieän nhieäm vuï moät caùch trung thöïc vaø maãn caùn, haïn cheá nhöõng quyeát ñònh gaây baát lôïi cho thaønh vieân coâng ty. d- yeâu caàu trieäu taäp Hoäi ñoàng thaønh vieân ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn thaønh vieân hay nhoùm thaønh vieân sôû höõu treân 35% voán ñieàu leä (hoaëc tæ leä nhoû hôn do ñieàu leä coâng ty qui ñònh). B- CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC . 12*.- Ñoái vôùi loaïi coâng ty TNHH coù töø 2 thaønh vieân trôû leân, cô caáu toå chöùc phaûi coù laø: Hoäi ñoàng thaønh vieân, Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân, Giaùm ñoác/ Toång Giaùm ñoác. Tröôøng hôïp coâng ty TNHH coù treân 11 thaønh vieân phaûi coù Ban kieåm soaùt. 13*.- Hoäi ñoàng thaønh vieân : goàm taát caû caùc thaønh vieân coâng ty. Ñoù laø cô quan quyeát ñònh cao nhaát cuûa coâng ty. Neáu thaønh vieân laø toå chöùc thì toå chöùc chæ ñònh ngöôøi ñaïi dieän cuûa mình vaøo Hoäi ñoàng thaønh vieân. Hoäi ñoàng thaønh vieân Nguyeãn Vaên Thu
 14. Luaät kinh doanh - 13 - hoïp ít nhaát moãi naêm 1 laàn vaø ñöôïc trieäu taäp hoïp baát cöù khi naøo theo yeâu caàu cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân, hoaëc theo yeâu caàu cuûa nhoùm thaønh vieân (hay thaønh vieân) sôû höõu treân 35% voán ñieàu leä. Cuoäc hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân chæ ñöôïc tieán haønh khi coù soá thaønh vieân döï hoïp ñaïi dieän ít nhaát 65% voán ñieàu leä. Neáu khoâng theå toå chöùc hoïp do khoâng hoäi ñuû tuùc soá treân thì cuoäc hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân laàn thöù hai phaûi coù soá thaønh vieân döï hoïp ñaïi dieän ít nhaát 50% voán ñieàu leä. Neáu cuoäc hoïp laàn hai cuõng khoâng toå chöùc ñöôïc do khoâng hoäi ñuû tuùc soá hoäi vieân luaät ñònh thì coù theå trieäu taäp cuoäc hoïp laàn thöù ba, laàn naøy khoâng phuï thuoäc vaøo soá voán cuûa thaønh vieân döï hoïp. Hoäi ñoàng thaønh vieân coù quyeàn quyeát ñònh veà nhöõng vaán ñeà nhö: - phöông höôùng phaùt trieån, taêng giaûm voán ñieàu leä, phöông thöùc vaø döï aùn ñaàu tö giaù trò lôùn hôn 30% toång taøi saûn ghi trong soå keá toaùn coâng ty; - möùc löông ñoái vôùi Giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng vaø nhöõng ngöôøi quaûn lyù quan troïng; - cô caáu toå chöùc quaûn lyù coâng ty, laäp chi nhaùnh hoaëc vaên phoøng ñaïi dieän, toå chöùc laïi hay giaûi theå coâng ty; - thoâng qua hôïp ñoàng vay - cho vay - baùn taøi saûn giaù trò töø 50% toång giaù trò taøi saûn ghi trong soå keá toaùn trôû leân, thoâng qua baùo caùo taøi chính haøng naêm; - thoâng qua phöông aùn söû duïng-phaân chia lôïi nhuaän, phöông aùn xöû lyù loã; - thoâng qua quyeát ñònh söûa ñoåi – boå sung ñieàu leä coâng ty. Hoäi ñoàng thaønh vieân thoâng qua quyeát ñònh khi coù soá phieáu ñaïi dieän cho ít nhaát 51% soá voán cuûa caùc thaønh vieân döï hoïp chaáp thuaän. Ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà quan troïng (nhö söûa ñoåi- boå sung ñieàu leä, baùn taøi saûn coâng ty, toå chöùc laïi hoaëc giaûi theå coâng ty). tæ leä naøy ít nhaát phaûi 75%. 14*.- Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân : do Hoäi ñoàng thaønh vieân baàu leân. coù nhieäm kyø khoâng quaù 3 naêm vaø coù theå ñöôïc taùi cöû. Chuû tòch coù theå kieâm Giaùm ñoác / Toång Giaùm ñoác coâng ty. Neáu ñieàu leä coâng ty qui ñònh Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät thì trong baûn ñieàu leä vaø caùc giaáy tôø giao dòch phaûi ghi roõ ñieàu naøy. Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân coù caùc quyeàn haïn vaø nhieäm vuï sau: - chuaån bò chöông trình keá hoaïch hoaït ñoäng, noäi dung hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân. - trieäu taäp, chuû toïa cuoäc hoïp Hoäi ñoàng thaønh vieân, - kyù quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quyeát ñònh ñoù… Nguyeãn Vaên Thu
 15. Luaät kinh doanh - 14 - 15*.- Giaùm ñoác / Toång Giaùm ñoác coâng ty (goïi chung laø Giaùm ñoác): laø ngöôøi ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh haøng ngaøy, chòu traùch nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng thaønh vieân. Giaùm ñoác coù caùc quyeàn haïn vaø nghóa vuï sau ñaây: 16*.-Giaùm ñoác coù caùc quyeàn : toå chöùc thöïc hieän caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân, thöïc hieän keá hoaïch kinh doanh vaø ñaàu tö; boå nhieäm, mieãn nhieäm, caùc chöùc caùc chöùc danh ñieàu haønh coâng ty (tröø nhöõng chöùc danh thuoäc Hoäi ñoàng thaønh vieân); kieán nghò phöông aùn boá trí cô caáu, phöông aùn söû duïng lôïi nhuaän vaø caùch xöû lyù loã; tuyeån duïng lao ñoäng… Giaùm ñoác laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty neáu ñieàu leä khoâng giao vieäc naøy cho Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân. Quy ñònh naøy nhaèm baûo ñaûm quyeàn lôïi cho nhöõng ngöôøi giao dòch vôùi coâng ty, khi baûn ñieàu leä khoâng quy ñònh ai laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa coâng ty thì maëc nhieân xem Giaùm ñoác laø ngöôøi coù vai troø naøy. Giaùm ñoác laø ngöôøi kyù hôïp ñoàng nhaân danh coâng ty (tröø tröôøng hôïp thuoäc thaåm quyeàn cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng thaønh vieân). Quy ñònh naøy giuùp cho nhöõng ngöôøi giao dòch vôùi coâng ty bieát roõ neân giao dòch vôùi ai, coøn coâng ty sau khi kyù hôïp ñoàng khoâng theå choái boû nghóa vuï thöïc hieän hôïp ñoàng duø bieát seõ thua loã. Rieâng ñoái vôùi taát caû caùc hôïp ñoàng kinh teá, hôïp ñoàng lao ñoäng, hôïp ñoàng daân söï cuûa coâng ty vôùi thaønh vieân, vôùi Giaùm ñoác / Toång giaùm ñoác coâng ty hoaëc vôùi ngöôøi lieân quan cuûa hoï ñeàu phaûi thoâng baùo cho taát caû thaønh vieân bieát tröôùc khi kyù chaäm nhaát 15 ngaøy. Neáu hôïp ñoàng ñöôïc kyù maø chöa ñöôïc Hoäi ñoàng thaønh vieân chaáp thuaän thì voâ hieäu. Ngöôøi gaây thieät haïi cho coâng ty phaûi boài thöôøng, phaûi hoaøn traû cho coâng ty caùc khoûan thu lôïi ñöôïc (Ñieàu 42 Luaät Doanh nghieäp). 17*.- Nghóa vuï cuûa Giaùm ñoác laø: - phaûi thoâng baùo tình hình taøi chính coâng ty cho taát caû caùc thaønh vieân coâng ty vaø chuû nôï bieát khi coâng ty khoâng thanh toaùn ñuû caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn ñeán haïn traû; - khoâng ñöôïc duøng quyeàn haïn cuûa mình hoaëc taøi saûn coâng ty ñeå thu lôïi rieâng cho mình hoaëc cho ngöôøi khaùc; - phaûi giöõ bí maät cuûa coâng ty; - thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï ñöôïc giao moät caùch trung thöïc vaø maãn caùn vì lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng ty (Ñieàu 41.khoaûn 3.a LDN). Trung thöïc laø moät trong nhöõng nguyeân taéc thöïc hieän nghóa vuï daân söï ñöôïc quy ñònh taïi ñieàu 288 boä luaät Daân söï. Coøn maãn caùn laø nguyeân taéc môùi ñöôïc ghi nhaän trong Luaät Doanh nghieäp ñeå noùi veà thaùi ñoä traùch nhieäm cuûa Giaùm ñoác khi thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï ñöôïc giao. Khi Giaùm ñoác khoâng thöïc hieän ñuùng Nguyeãn Vaên Thu
 16. Luaät kinh doanh - 15 - nghóa vuï cuûa mình gaây thieät haïi cho lôïi ích cuûa thaønh vieân thì ngöôøi bò thieät haïi coù quyeàn khôûi kieän Giaùm ñoác taïi Toøa aùn nhö ñaõ noùi ôû phaàn treân . 18*.-Ban kieåm soaùt : Ñoái vôùi Coâng ty coù treân 11 thaønh vieân phaûi coù Ban kieåm soaùt. Quyeàn haïn, nghóa vuï, cheá ñoä laøm vieäc cuaû Ban kieåm soaùt vaø Tröôûng ban kieåm soaùt do ñieàu leä coâng ty quy ñònh. IV - COÂNG TY TNHH MOÄT THAØNH VIEÂN 19*.- Coâng ty TNHH moät thaønh vieân laø doanh nghieäp do moät toå chöùc laøm sôû höõu chuû (goïi laø chuû sôû höõu coâng ty). Chuû sôû höuõ coâng ty chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï veà taøi saûn khaùc cuûa coâng ty trong phaïm vi soá voán ñieàu leä cuûa doanh nghieäp . Chuû sôû höõu coâng ty TNHH moät thaønh vieân phaûi laø phaùp nhaân, ñoù laø caùc toå chöùc sau: 1. Cô quan nhaø nöôùc, ñôn vò thuoäc löïc löôïng vuõ trang; 2. Cô quan Ñaûng caáp Trung öông, tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông; 3. Caùc toå chöùc –Hoäi –Doaøn Trung öông, tænh vaø thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông sau: UÛy ban Maët traän Toå quoác; Lieân ñoaøn lao ñoäng; Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ; Ñoaøn Thanh nieân Coäng saûn Hoà chí Minh; Hoäi Cöïu chieán binh; Hoäi Noâng daân; 4. Lieân hieäp caùc toå chöùc hoøa bình, ñoaøn keát, höõu nghò Vieät nam; 5. Doanh nghieäp nhaø nöôùc; 6. Doanh nghieäp cuûa Ñaûng, cuûa caùc toå chöùc chính trò-xaõ hoäi; 7. Hôïp taùc xaõ; 8. Coâng ty traùch nhieäm huõu haïn, coâng ty coå phaàn; 9. Caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc toå chöùc xaõ hoäi-ngheà nghieäp; 10. Quyõ xaõ hoäi, Quyõ töø thieän; 11. Caùc toå chöùc khaùc. 20*.- Chuû sôû höõu coâng ty coù quyeàn raát lôùn trong nhöõng vieäc sau ñaây: a-quyeát ñònh cô caáu toå chöùc quaûn lyù ccâng ty, boå nhieäm-mieãn nhieäm- caùch chöùc caùc chöùc danh quaûn lyù coâng ty (Hoäi ñoàng quaûn trò, Giaùm ñoác, Chuû tòch coâng ty); b- quyeát ñònh noäi dung, söûa ñoåi, boå sung ñieàu leä coâng ty c - quyeát ñònh vieäc söû duïng lôïi nhuaän; d- quyeát ñònh caùc döï aùn ñaàu tö coù giaù trò töø 50% toång giaù trò taøi saûn trôû leân, hoaëc quyeát ñònh baùn nhöõng taøi saûn coù giaù trò nhö treân; e - quyeát ñònh veà voán (nhö ñieàu chænh voán ñieàu leä, hoaëc chuyeån nhöôïng moät phaàn hay toaøn boä voán ñieàu leä cuûa coâng ty cho ngöôøi Nguyeãn Vaên Thu
 17. Luaät kinh doanh - 16 - khaùc); ... Tuy nhieân, quyeàn cuûa chuû sôû höõu coâng ty TNHH moät thaønh vieân bò haïn cheá khi caùc quyeát ñònh cuûa chuû sôû höõu coù haïi cho ngöôøi giao dòch vôùi coâng ty. Chaúng haïn chuû sôû höõu coâng ty khoâng ñöôïc tröïc tieáp ruùt voán ñaõ goùp vaøo coâng ty, vì voán coâng ty duøng baûo ñaûm cho vieäc thöïc hieän caùc cam keát cuûa coâng ty vôùi ñoái taùc vaø caùc chuû nôï. Chuû sôû höõu coâng ty chæ ñöôïc ruùt voán baèng caùch chuyeån nhöôïng soá voán cho toå chöùc, caù nhaân khaùc ñeå nhaän laïi tieàn voán. Tröôøng hôïp naøy ngöôøi nhaän chuyeån nhöôïng voán seõ thöïc hieän caùc cam keát cuûa coâng ty vôùi ñoái taùc vaø vôùi chuû nôï. Chuû sôû höõu coâng ty cuõng khoâng ñöôïc ruùt lôïi nhuaän cuûa coâng ty khi coâng ty khoâng thanh toaùn ñuû caùc khoaûn nôï vaø nghiaõ vuï taøi saûn khaùc ñeán haïn traû. 21*.- Cô caáu quaûn lyù coâng ty TNHH moät thaønh vieân ñöôïc toå chöùc theo 2 moâ hình tuøy theo quy moâ ngaønh - ngheà kinh doanh: • moâ hình Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Giaùm ñoác / Toång giaùm ñoác (goïi laø moâ hình Hoäi ñoàng quaûn trò) khi coâng ty coù quy moâ kinh doanh lôùn, ngaønh – ngheà kinh doanh ña daïng; hoaëc • moâ hình Chuû tòch coâng ty vaø Giaùm ñoác / Toång giaùm ñoác. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa nhöõng chöùc danh naøy do chuû sôû höõu coâng ty quyeát ñònh vaø quy ñònh trong Ñieàu leä coâng ty. Coâng ty TNHH moät thaønh vieân laø moät loaïi hình doanh nghieäp môùi ñöôïc coâng nhaän trong luaät Doanh nghieäp 1999. V - COÂNG TY COÅ PHAÀN 22*.- Coâng ty TNHH laøm caùc thaønh vieân yeân loøng vì hoï chæ chòu traùch nhieäm giôùi haïn tôùi soá voán boû ra, nhöng khi thaønh vieân muoán ñeå laïi phaàn voán goùp cho ngöôøi thöøa keá thöôøng gaëp khoù khaên vì ñoøi hoûi phaûi ñöôïc Hoäi ñoàng thaønh vieân chaáp thuaän. Maët khaùc, luaät Doanh nghieäp quy ñònh loaïi coâng ty TNHH coù töø 2 thaønh vieân trôû leân nhöng soá thaønh vieân toái ña cuõng khoâng vöôït quaù 50 thaønh vieân. Ñieàu naøy trôû ngaïi ñoái vôùi moät coâng ty TNHH ñaõ coù ñeán 50 thaønh vieân nay muoán taêng voán baèng caùch thu nhaän theâm thaønh vieân môùi thì khoâng theå thöïc hieän. Caùc trôû ngaïi naøy ñöôïc khaéc phuïc trong loaïi hình coâng ty coå phaàn. A.- ÑAËC ÑIEÅM CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN 23*.- Caùc thuaän lôïi - 1) Trong coâng ty coå phaàn, voán ñieàu leä ñöôïc chia thaønh nhieàu phaàn baèng nhau goïi laø coå phaàn. Chuû coå phaàn goïi laø coå ñoâng. Coå ñoâng coù theå laø caù Nguyeãn Vaên Thu
 18. Luaät kinh doanh - 17 - nhaân hoaëc toå chöùc. Soá coå ñoâng trong coâng ty coå phaàn toái thieåu laø 3 (theo luaät Coâng ty 1990 soá coå ñoâng toái thieåu laø 7) nhöng khoâng haïn cheá soá coå ñoâng toái ña. Coâng ty coå phaàn ñöôïc phaùt haønh chöùng khoaùn ra coâng chuùng. 2) Coâng ty coå phaàn moät maët coù thuaän lôïi nhö coâng ty TNHH trong vieäc giôùi haïn traùch nhieäm, vì caùc coå ñoâng chæ chòu traùch nhieäm giôùi haïn tôùi phaàn voán goùp vaøo coâng ty. Maët khaùc coâng ty coå phaàn laïi khaéc phuïc ñöôïc nhöõng baát tieän veà vieäc taêng voán vaø thu nhaän hoäi vieân môùi so vôùi coâng ty TNHH vì coâng ty coå phaàn khoâng giôùi haïn soá coå ñoâng toái ña (coøn coâng ty TNHH giôùi haïn soá thaønh vieân toái ña laø 50). 3) Trong coâng ty coå phaàn, söï thay ñoåi tình traïng phaùp lyù cuûa coå ñoâng (chaúng haïn coå ñoâng qua ñôøi) khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï toàn taïi cuûa coâng ty. Vieäc ñeå laïi coå phaàn cho ngöôøi thöøa keá cuõng ñöôïc deã daøng, khoâng buoäc phaûi ñöôïc caùc coå ñoâng chaáp thuaän, töø ñoù thôøi gian hoaït ñoäng cuûa loaïi coâng ty coå phaàn khoâng bò leä thuoäc bôûi söï thay ñoåi hoaëc tình traïng phaùp lyù cuûa caùc coå ñoâng. Caùc loaïi coå phaàn. Coù hai loaïi coå phaàn laø coå phaàn phoå thoâng vaø coå phaàn öu ñaõi. Coå phaàn öu ñaõi coù theå chuyeån thaønh coå phaàn phoå thoâng, nhöng coå phaàn phoå thoâng khoâng theå trôû thaønh coå phaàn öu ñaõi. 24*- Coå phaàn phoå thoâng laø loaïi coå phaàn baét buoäc maø coâng ty coå phaàn phaûi coù, sôû höõu chuû laø caùc coå ñoâng phoå thoâng. Coå ñoâng phoå thoâng coù caùc quyeàn nhö: - tham döï vaø bieåu quyeát taát caû caùc vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ( moãi coå phaàn phoå thoâng coù 1 phieáu bieåu quyeát ); - ñöôïc nhaän coå töùc, ñöôïc öu tieân mua coå phieáu môùi, ñöôïc nhaän moät phaàn taøi saûn coøn laïi khi ccâng ty giaûi theå. - Coå ñoâng /nhoùm coå ñoâng /sôû höõu treân 10% soá coå phaàn phoå thoâng lieân tuïc 6 thaùng trôû leân coù them caùc quyeàn nhö: - ñeà cöû ngöôøi vaøo Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt; - yeâu caàu hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng; - xem vaø nhaän baûn sao hoaëc trích luïc danh saùch coå ñoâng coù quyeàn döï hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng;... Coå ñoâng phoå thoâng coù nghóa vuï : - thanh toaùn ñuû soá coå phaàn cam keát mua; - chaáp haønh ñieàu leä vaø quyeát ñònh cuûa Ñaiï hoäi ñoàng coå ñoâng vaø Hoäi ñoàng quaûn trò. Nguyeãn Vaên Thu
 19. Luaät kinh doanh - 18 - Trong 3 naêm ñaàu keå töø khi coâng ty ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, caùc coå ñoâng saùng laäp phaûi naém giöõ ít nhaát 20% soá coå phaàn phoå thoâng. Soá coå phaàn phoå thoâng cuûa coå ñoâng saùng laäp coù theå chuyeån nhöôïng cho ngöôøi ngoaøi neáu ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng chaáp thuaän. 25*.- 3 loaïi coå phaàn öu ñaõi: ñoù laø coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát, coå phaàn öu ñaõi coå töùc vaø coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi. a) Coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát laø loaïi coå phaàn coù soá phieáu bieåu quyeát nhieàu hôn so vôùi soá phieáu cuûa coå phaàn phoå thoâng khi meänh giaù cuûa hai coå phaàn naøy baèng nhau. Ngoaøi ñaëc quyeàn coù phieáu bieåu quyeát cao, coå ñoâng loaïi naøy coù caùc quyeàn khaùc nhö coå ñoâng phoå thoâng. Loaïi coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát do coå ñoâng saùng laäp hoaëc do toå chöùc ñöôïc chính phuû uyû quyeàn naém giöõ. Vieäc öu ñaõi bieåu quyeát ñoái vôùi caùc coå ñoâng saùng laäp chæ coù hieäu löïc trong voøng 3 naêm. Sau 3 naêm, coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát chuyeån thaønh coå phaàn phoå thoâng. b) Coå phaàn öu ñaõi coå töùc: coå töùc laø soá tieàn haøng naêm ñöôïc trích töø lôïi nhuaän cuûa coâng ty ñeå traû cho moãi coå phaàn. Coå töùc chia haøng naêm goàm coå töùc coá ñònh vaø coå töùc thöôûng. Coå töùc coá ñònh khoâng tuøy thuoäc vaøo keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty. Loaïi coå phaàn öu ñaõi coå töùc ñöôïc traû möùc coå töùc cao hôn so vôùi möùc traû cho coå phaàn phoå thoâng. Coå ñoâng loaïi naøy ñöôïc nhaän phaàn taøi saûn coøn laïi töông öùng vôùi soá coå phaàn goùp vaøo coâng ty sau khi coâng ty giaûi theå ñaõ thanh toaùn heát nôï naàn vaø thanh toaùn heát cho coå ñoâng öu ñaõi hoaøn laïi. c) Coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi laø loaïi coå phaàn seõ ñöôïc coâng ty hoaøn laïi voán goùp baát cöù luùc naøo theo yeâu caàu cuûa chuû sôû höõu. Coå ñoâng sôû höõu coå phaàn öu ñaõi coå töùc vaø coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi khoâng coù quyeàn bieåu quyeát, khoâng coù quyeàn döï hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng, khoâng coù quyeàn ñeà cöû ngöôøi vaøo HÑQT vaø Ban kieåm soaùt. Ñoái vôùi caùc quyeàn khaùc, hoï coù quyeàn nhö coå ñoâng phoå thoâng. Coå phieáu vaø traùi phieáu 26*.- Coå phieáu do coâng ty coå phaàn phaùt haønh hoaëc buùt toaùn ghi soå xaùc nhaän quyeàn sôû höõu moät hoaëc moät soá coå phaàn cuûa coâng ty. Coå phaàn theå hieän moät phaàn quyeàn sôû höõu cuûa coå ñoâng ñoái vôùi coâng ty, vì soá tieàn coå ñoâng ñaàu tö vaøo coå phieáu trôû thaønh taøi saûn laâu daøi cuûa coâng ty. Coå phieáu phaûi coù caùc noäi dung chuû yeáu sau ñaây: 1) Teân, truï sôû coâng ty; 2) Soá vaø ngaøy caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh; 3) Soá löôïc coå phaàn vaø loaïi coå phaàn; Nguyeãn Vaên Thu
 20. Luaät kinh doanh - 19 - 4) Meänh giaù moãi coå phaàn vaø toång meänh giaù soá coå phaà ghi treân coå phieáu; 5) Teân coå ñoâng ñoái vôùi coå phieáu coù ghi teân; 6) Toùm taét thuû tuïc chuyeån nhöôïng coå phieáu; 7) Chöõ kyù maãu cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät vaø daáu cuûa coâng ty; 8) Soá ñaêng kyù taïi soå ñaêng kyù coå ñoâng cuûa coâng ty vaø ngaøy phaùt haønh coå phieáu; 9) Ñoái vôùi coå phaàn öu ñaõi coøn coù caùc noäi dung veà öu ñaõi… 27*.- Traùi phieáu. Traùi phieáu laø giaáy nôï tín duïng cuûa Coâng ty. Treân traùi phieáu thöôøng ghi laõi suaát coá ñònh. Ngöôøi mua traùi phieáu laø chuû nôï (traùi chuû) cuûa coâng ty coå phaàn. Coâng ty coå phaàn coù quyeàn phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi vaø caùc loaïi traùi phieáu khaùc. Hoäi ñoàng quaûn trò quyeát ñònh loaïi traùi phieáu, toång giaù trò traùi phieáu vaø thôøi ñieåm phaùt haønh.. coâng ty phaûi hoaøn traû tieàn goác vaø laõi cho traùi chuû khi nôï tôùi haïn. Neáu coâng ty giaûi theå, traùi chuû ñöôïc quyeàn öu tieân traû nôï tröôùc caùc coå ñoâng. Taïi Myõ, coù 3 loaïi traùi phieáu : traùi phieáu daøi haïn (bond), traùi phieáu trung haïn (note) vaø traùi phieáu ngaén haïn hay thöông phieáu (commencial paper). Caùc loaïi traùi phieáu noùi chung ñeàu ghi meänh giaù (par value), ngaøy ñaùo haïn (maturity date), laõi suaát (interest) vaø giaù mua (purchase price). Coå phaàn, traùi phieáu cuûa coâng ty coù theå ñöôïc mua baèng tieàn Vieät nam, ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi, vaøng, giaù trò quyeàn söû duïng ñaát, giaù trò quyeàn sôû höõu trí tueä, coâng ngheä, bí quyeát kyõ thuaät, caùc taøi saûn khaùc theo quy ñònh taïi Ñieàu leä coâng ty vaø phaûi ñöôïc thanh toaùn moät laàn. B. - CÔ CAÁU QUAÛN LYÙ ÑIEÀU HAØNH. Coâng ty coå phaàn phaûi coù Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûn trò, chuû tòch HÑQT vaø Giaùm ñoác /Toång Giaùm ñoác. Ñoái vôùi coâng ty coå phaàn treân 11 coå ñoâng phaûi coù Ban kieåm soaùt. 28*.- Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng goàm taát caû coå ñoâng coù quyeàn bieåu quyeát, ñoù laø cô quan quyeát ñònh cao nhaát cuûa coâng ty coå phaàn. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng hoïp ít nhaát moãi naêm moät laàn hoaëc hoïp baát thöôøng. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñöôïc trieäu taäp hoïp khi: - coù quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò; - coù yeâu caàu cuûa coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng sôû höõu treân 10% soá coå phaàn phoå thoâng lieân tuïc ít nhaát 6 thaùng (hoaëc theo tyû leä nhoû hôn quy ñònh trong Ñieàu leä); - coù yeâu caàu cuûa Ban kieåm soaùt trong tröôøng hôïp Hoäi ñoàng quaûn trò vi phaïm nghieâm troïng nghóa vuï cuûa ngöôøi quaûn lyù (nhö laïm duïng ñòa vò, Nguyeãn Vaên Thu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2